IBPB-1-1/4510-134/15/EN | Interpretacja indywidualna

W zakresie ustalenia czy dochody ośrodka przeznaczone na działalność oświatową opisaną we wniosku w pkt 1-10 korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
IBPB-1-1/4510-134/15/ENinterpretacja indywidualna
 1. cele statutowe
 2. statut
 3. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 613 ze zm.) oraz § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 28 września 2015 r. (data wpływu do tut. Biura 30 września 2015 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy dochody ośrodka przeznaczone na działalność oświatową opisaną we wniosku w pkt 1-10 korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 30 września 2015 r. wpłynął do tut. Biura ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy dochody ośrodka przeznaczone na działalność oświatową opisaną we wniosku w pkt 1-10 korzystają ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca (dalej: „Ośrodek”), zgodnie z art. 116 ust. 2 ustawy z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz.U. 2012, poz. 1137 ze zm.) jest wojewódzką samorządową osobą prawną powołaną do realizacji zadań określonych ww. ustawie. Tworzony jest na obszarze województwa przez sejmik województwa, po uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw transportu (art. 116 ust. 1 ustawy Prawo o ruchu drogowym). Nadzór nad ośrodkiem sprawuje zarząd województwa (art. 116 ust. 3 ustawy Prawo o ruchu drogowym). Zadania wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, wymienione w art. 117 ustawy Prawo o ruchu drogowym, są zadaniami własnymi samorządu m.in. w zakresie bezpieczeństwa publicznego, a w szczególności bezpieczeństwa ruchu drogowego - art. 14 ust. 1 pkt 14 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2013 r., poz. 596 ze zm.), wykonywanymi za pomocą powołanych w tym celu ośrodków. Zgodnie z art. 9 pkt 14 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2013, poz. 885 ze zm.), wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego wchodzą w skład sektora finansów publicznych.

Zgodnie z art. 117 ustawy Prawo o ruchu drogowym, do zadań Ośrodka należy:

 1. współpraca z wojewódzką radą bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 2. współpraca ze starostami przy sprawowaniu nadzoru nad szkoleniem;
 3. organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami;
 4. organizowanie egzaminów sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie określonym umową międzynarodową, której stroną jest Rzeczpospolita Polska;
 5. prowadzenie kursów kwalifikacyjnych;
 6. prowadzenie 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów;
 7. prowadzenie kursów:
  1. doskonalących dla nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową,
  2. dokształcających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  3. reedukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  4. reedukacyjnych w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii;
 8. organizowanie zajęć dla uczniów ubiegających się o kartę rowerową;
 9. przekazywanie marszałkowi województwa oraz starostom informacji w zakresie statystyki zdawalności dla poszczególnych ośrodków szkolenia i instruktorów;
 10. inna niż wymieniona w pkt 4-8 działalność oświatowa w zakresie ruchu i transportu drogowego.
  Zgodnie ze statutem Ośrodka:

Zgodnie ze statutem Ośrodka:

 1. Podstawowym zadaniem Ośrodka jest organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikację osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (...),
 2. Ośrodek wykonuje także zadania wyznaczone przez rozporządzenia wydane na podstawie delegacji zawartych w odpowiednich ustawach, realizuje działania mające na celu podniesienie efektywności w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz prowadzi inne szkolenia,
 3. Ośrodek może inicjować inne zadania podnoszące efektywność gospodarczą.

Ośrodek część uzyskanych dochodów przeznaczył na następującą działalność oświatową:

 1. Dofinansowanie organizacji Konferencji naukowo – technicznej A. organizowanej przez Wojewódzką Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Konferencja połączona była z finałem ogólnopolskiego konkursu dla policjantów wraz z ogłoszeniem wyników i wręczeniem nagród zwycięzcom. Konferencja poświęcona była problemom bezpieczeństwa na drogach województwa. Głównym celem Konferencji było przybliżenie społeczeństwu problematyki bezpieczeństwa w ruchu drogowym, wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami spotkania i wypracowanie wniosków skierowanych do decydentów ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Głównym celem Konkursu było doskonalenie umiejętności i sprawności oraz sprawdzenie wiedzy policjantów ruchu drogowego. W konkursie rozgrywane były między innymi konkurencje z zakresu: znajomości przepisów o ruchu drogowym, kierowanie ruchem drogowym na skrzyżowaniu, znajomości zagadnień związanych z udzielaniem pierwszej pomocy ofiarom wypadków komunikacyjnych wraz ze sprawdzeniem praktycznych umiejętności w tym zakresie. Ośrodek w ramach wsparcia konferencji i konkursu przekazał środki pieniężne na:
  1. materiały (torby papierowe z nadrukiem, koperty, teczki, papier, identyfikatory, kubki, itp.),
  2. znaczki okolicznościowe wykonane dla potrzeb konkursu,
  3. kolację dla uczestników konferencji i konkursu,
  4. poczęstunki dla uczestników w trakcie konkursów,
  5. zakwaterowanie z wyżywieniem uczestników konkursu i przyjezdnych uczestników konferencji,
  6. autorskie przedstawienie artystyczne,
  7. druk materiałów dla potrzeb konkursu,
  8. nagrody dla uczestników konkursu oraz dyplomy i puchary,
  9. koszulki z nadrukiem dla uczestników konkursu,
  10. opłata za postój samochodu będącego do dyspozycji uczestników,
  11. pokaz jazdy motocyklowej,
  12. prowadzenie i moderowanie konferencji.
 2. Dofinansowanie organizacji B. organizowanych przez Polski Związek Motorowy.Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej poprzez:
  1. popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
  2. kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,
  3. popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  4. popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
 3. Dofinansowanie organizacji C. organizowanych przez Zespół Szkół w programie których przewidziano m.in.:
  1. pokaz ratownictwa drogowego i udzielania pierwszej pomocy na drodze,
  2. propagowanie i wdrażanie kultury jazdy na drodze przez młodych kierowców,
  3. realizowane na zajęciach w klasach z młodzieżą Zespołu Szkół,
  4. przygotowanie konferencji pod hasłem „ Profilaktyka...”,
  5. konkurs wiedzy o bezpieczeństwie na drodze prowadzony w szkołach gimnazjalnych.
 4. Dofinansowanie organizacji D. dla szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych organizowanego przez Polski Związek Motorowy.Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej w szczególności poprzez:
  1. popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach,
  2. kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu,
  3. popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
  4. popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu,
  5. inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
 5. Dofinansowanie organizacji Akcji E. organizowanej przez Stowarzyszenie X.Akcja ta polega na rozdawaniu kamizelek odblaskowych, oraz uświadamianiu kierowców, rowerzystów i pieszych o potrzebie posiadania takiego wyposażenia w celu zwiększenia bezpieczeństwa na drogach.
 6. Dofinansowanie projektu F. organizowanego przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Y.Głównym założeniem projektu jest zmniejszenie liczby i udziału procentowego kierowców w wieku do 24 lat powodujących wykroczenia drogowe w województwie. Projekt obejmuje pokazy doskonalenia technik bezpiecznej jazdy przeprowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów wraz z komentarzem instruktora i pokazem na żywo, pokaz sprzętu policyjnego, możliwość przejażdżki na torze gokartowym dla uczestników konkursu na znajomość przepisów ruchu drogowego, symulacja stanu zachwiania trzeźwości przez Alkogogle, instruktaż policji na temat bezpiecznego przewożenia dzieci, symulacja wypadku drogowego z udziałem kaskaderów w samochodach i na motocyklach oraz pokaz ratownictwa medycznego.
 7. Ufundowanie pucharów w konkursie G. organizowanym przez Wójta Gminy oraz Dyrektora Szkoły.Turniej kierowany jest do uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Ma na celu podnoszenie poziomu wiedzy z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Turniej składa się z trzech konkurencji: testu wiedzy, jazdy sprawnościowej po rowerowym torze przeszkód oraz praktycznego udzielania pomocy przedmedycznej.
 8. Ufundowanie pucharów w konkursie H. organizowanym przez Z.Celem konkursu było podniesienie umiejętności i doping do dalszego samokształcenia instruktorów nauki jazdy, konfrontacja umiejętności i wymiana doświadczeń zawodowych. Konkurs przyczynia się do działań na rzecz podnoszenia poziomu szkolenia kandydatów na kierowców i kierowców, kultury zachowań i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a także wymiany doświadczeń pomiędzy ośrodkami szkolenia kandydatów na kierowców.
 9. Zakup opasek samozaciskowych przekazywanych dorosłym i dzieciom w ramach akcji edukacyjno - prewencyjnych przeprowadzanych przez Ośrodek.
 10. Obsługa obrad Wojewódzkiej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i jej Prezydium oraz Zespołu do spraw organizacji i bezpieczeństwa ruchu - w zakresie sfinansowania cateringu podczas posiedzeń i narad.
 11. Zgodnie z art. 140h ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym, do zadań Rady należy m.in. opracowywanie regionalnych programów poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, zatwierdzanie planu wydatków wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego w części przeznaczonej na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, inicjowanie kształcenia kadr administracji publicznej i szkolenie w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zgodnie z art. 140k ustawy Prawo o ruchu drogowym, obsługę Rady zapewnia wyznaczony przez marszałka województwa wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. Wydatki Ośrodka związane z obsługą Rady ponoszone są zatem nie tylko w związku z działalnością statutową, lecz są również obowiązkiem wynikającym z ww. przepisów.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy Ośrodek przeznaczając uzyskane dochody na działalność oświatową opisaną powyżej w pkt 1 - 10 korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych...

Zdaniem Wnioskodawcy, celem statutowym Ośrodka jest m.in. działalność oświatowa w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wydatki, które ponosi Ośrodek, opisane w stanie faktycznym są z kolei wydatkami na cele oświatowe w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dochody Ośrodka przeznaczone na cele wymienione w pkt 1 - 10 stanu faktycznego są zatem dochodami zwolnionymi z opodatkowania.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz.U. 2014 r., poz. 851 ze zm., dalej: „updop”), wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. lc, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Zgodnie z art. 17 ust. 1b updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Zwolnienie wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop doznaje ograniczeń podmiotowych (zawartych w art. 17 ust. lc updop) oraz przedmiotowych (zawartych w art. 17 ust. la updop). Z kolei w art. 17 ust. le updop zawarte jest rozszerzenie zakresu zwolnienia ze względu na przedmiot. Ograniczenia te oraz rozszerzenie zakresu zdaniem Wnioskodawcy nie będą miały zastosowania w przedmiotowej sprawie.

Wnioskodawca wskazuje, że aby ocenić, czy wydatki opisane w pkt 1-10 mogą skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, musi rozstrzygnąć trzy, powiązane ze sobą kwestie:

 1. Czym jest działalność oświatowa w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 4 updop...
 2. Czy celem statutowym Ośrodka jest działalność oświatowa...
 3. Czy wydatki opisane w stanach faktycznych w pkt 1 - 10 są wydatkami poniesionymi na działalność oświatową...

Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie zawiera definicji działalności oświatowej. Należy zatem w pierwszej kolejności posłużyć się wykładnią językową, jako punktem wyjścia rozważań, a także w celu ustalenia granic wykładni. Sens słów i zwrotów jest bowiem nieprzekraczalną barierą procesów wykładni, a jej przełamanie prowadzi nieuchronnie do rozstrzygnięcia interpretacyjnego contra legem (B. Brzeziński, Podstawy wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2008, s. 41).

Jedną z podstawowych zasad wykładni językowej jest domniemanie języka potocznego, co oznacza, że tak daleko, jak to jest możliwe, nadaje się zwrotom prawnym znaczenia występujące w języku potocznym (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 11 marca 2003 r., sygn. akt I SA/Bd 164/03). Słownik języka polskiego pod red. M. Szymczaka definiuje działalność oświatową jako działalność dotyczącą oświaty, związaną z upowszechnieniem wiedzy wśród społeczeństwa, mającą na celu podnoszenie jego poziomu umysłowego. Z kolei przez oświatę, słownik rozumie proces upowszechnienia wykształcenia i kultury w społeczeństwie (M. Szymczak (red.), Słownik języka polskiego, Warszawa 1993, T. 2, s. 566). Definicję taką przyjmują również organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych. Zgodnie z definicją przedstawioną w Słowniku Języka Polskiego, Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1997 - „oświata” to wykształcenie, znajomość nauk, stan wiedzy o społeczeństwie, podnoszenie poziomu umysłowego społeczeństwa, upowszechnianie wiedzy: krzewić, szerzyć oświatę. Przez oświatę należy rozumieć proces kształcenia, upowszechnienia wiedzy i kultury w społeczeństwie. Działalnością oświatową jest ogół podejmowanych zadań dydaktyczno - wychowawczych służących rozwojowi wiedzy i postaw społecznych (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 23 grudnia 2013 r., Znak: ILPB3/423-448/13-3/JG; interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 10 października 2013 r. Znak: ILPB3/423-314/13-6/KS).

Słownik Języka Polskiego PWN (http://sjp.pwn.pl/) przez pojęcie oświaty rozumie proces kształcenia, upowszechniania wiedzy i kultury w społeczeństwie. Taką definicję przyjmują również organy podatkowe w wydawanych interpretacjach indywidualnych (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 14 lipca 2014 r., Znak: IBPBI/2/423-444/14/PC; IBPBI/2/423-918/11/JD).

Definicja słownikowa oświaty jest zatem bardzo szeroka, obejmuje w zasadzie całokształt czynności mających na celu kształcenie i upowszechnianie wiedzy w społeczeństwie.

W judykaturze dominuje również pogląd, że jeżeli dane pojęcie nie zostało zdefiniowane w określonym akcie normatywnym lub gałęzi prawa, to zasadniczo wolno jest posłużyć się jego definicją zawartą w przepisach źródłowych, a więc w przepisach które są niejako źródłem danej instytucji prawnej. Naczelny Sąd Administracyjny sformułował tę dyrektywę w następujący sposób: Gdy prawo podatkowe przejmuje pojęcie prawne z innych gałęzi prawa to albo przejmuje je w znaczeniu ustalonym w tych działach (gałęziach) albo ustala ich znaczenie dla celów podatkowych w drodze definicji ustawowych. Z kolei w sytuacji, gdy prawo podatkowe przejmuje pojęcie prawne z innych dziedzin prawa, lecz nie określa ich znaczenia, zaś pojęcie to jest zdefiniowane w innych przepisach prawa wówczas - co do zasady - definicja ta odnosi się również do stosowania prawa podatkowego (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 października 2006 r., sygn. II FSK 1245/05). Wobec braku definicji pojęcia działalność oświatowa w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, przyjąć należy takie znaczenie tego pojęcia, jakie ma ono w ustawie uznanej za podstawową dla danej dziedziny – w przedmiotowej sprawie - ustawie z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.). Zgodnie z art. 1 pkt 16 tej ustawy, działalnością oświatową jest m.in. upowszechnianie wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych. Bezpieczeństwo (w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym) jest dziedziną wiedzy (uchwała Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z 28 stycznia 2011 r. - M.P. z 2011 r. Nr 14, poz. 149). Jako dziedzina wiedzy może być zatem upowszechniania w procesie kształcenia.

W świetle powyższych rozważań, uznać należy, że upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest działalnością oświatową w znaczeniu nadanym przez art. 17 ust. 1 pkt 4 updop. Stanowisko takie prezentowane jest również w interpretacjach indywidualnych. W interpretacji z 25 listopada 2014 r., organ podatkowy stwierdził, że propagowanie wśród dzieci i młodzieży właściwych zachowań w ruchu drogowym oraz zapewnienie możliwości prowadzenia profesjonalnych zajęć praktycznych, wzmacniających system edukacji szkolnej w zakresie problematyki bezpieczeństwa ruchu drogowego jest działalnością oświatową w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 4 updop (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 25 listopada 2014 r., Znak: IBPBI/2/423-1053/14/IŻ). Z kolei w interpretacji z 15 lutego 2011 r. organ podatkowy stwierdził, że działalnością oświatową jest prowadzenie działalności w zakresie promocji i poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 15 lutego 2011 r., Znak: ILPB3/423-912/10-2/JG).

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 13 czerwca 2002 r. stwierdził, że działalność statutowa Ośrodków Ruchu Drogowego jest działalnością oświatową w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 4 updop (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 13 czerwca 2002 r., sygn. akt I SA/Po 3219/00).

Reasumując, upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest działalnością oświatową w znaczeniu nadanym przez art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.

Zgodnie ze Statutem Wnioskodawcy Ośrodek (...) realizuje działania mające na celu podniesienie efektywności w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz prowadzi inne szkolenia. Cele statutowe, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, to nie tylko cele które zostały zapisane w statucie danego podmiotu, ale również cele zawarte w akcie prawnym określającym cele działalności danej osoby prawnej (ustawa z 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 1137 ze zm.). Zgodnie z art. 117 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo o ruchu drogowym, do zadań ośrodka należy inna niż wymieniona w pkt 4-8 działalność oświatowa w zakresie ruchu i transportu drogowego. Ośrodek może wykonywać inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (art. 117 ust. 2 ustawy Prawo o ruchu drogowym).

Zgodnie z definicją zawartą w Słowniku języka polskiego (PWN 2008 r., t. III), „statut” to „zbiór przepisów określających strukturę, zadania i sposób działania instytucji lub organizacji”. Z powyższej definicji wynika, że o statucie danej organizacji można mówić tylko w sytuacji, w której istnieje wyodrębniony formalnie akt (dokument) noszący nazwę „statut”. Za statut danej organizacji, instytucji etc, można uznać także inaczej nazwane przepisy określające strukturę, zadania i sposób jej działania.

Jednocześnie i z tego samego powodu przymiotnik „statutowy” nie odnosi się wyłącznie do tego, co wynika z dokumentu nazwanego „statut”, ale także do przepisów mających „statutowy charakter i cel”. Przepisami statutowymi w przypadku Ośrodka są przepisy ustawy Prawo o ruchu drogowym, zaś celami statutowymi cele tamże wskazane. Uzasadnione jest zatem wyodrębnienie pojęcia „statutu” w znaczeniu formalnym - jako wyodrębnionego aktu oznaczonego jako „statut” - oraz w znaczeniu materialnym, rozumianego jako zbiór przepisów określających strukturę, zadania i sposób działania instytucji lub organizacji, bez względu na to, czy przepisy regulujące te kwestie znajdują się w akcie zatytułowanym „statut”. Z tego względu, zasadny jest wniosek, iż cele działalności Ośrodka określone w art. 117 ustawy Prawo o ruchu drogowym są jego celami statutowymi również w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 4 updop. Niezależnie natomiast od wykładni literalnej za powyższym wnioskiem przemawia również celowościowa wykładnia art. 17 ust. 1 pkt 4 updop - jego treść prowadzi do wniosku, że celem tego przepisu jest promowanie poprzez przyznanie zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego działalności we wskazanym w nim zakresie przez podmioty powołane zgodnie z przepisami prawa dla prowadzenia takiej działalności.

Powyższa argumentacja znajduje swoje poparcie w orzecznictwie. W wyroku z 3 marca 2009 r., Naczelny Sąd Administracyjny dokonując analizy art. 17 ust. 1 pkt 4 updop zauważył, że ustawodawca posługuje się w nim pojęciem celu statutowego nie zaś terminem tego rodzaju jak (na przykład) cel zapisany w statucie. Przywołane sformułowanie ustawy ma niewątpliwie istotne znaczenie w szczególności w sytuacji gdy cele statutowe danego podatnika powołującego się na możliwość zastosowania do jego dochodów art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, zostały unormowane w prawie określającym jego byt i działanie. W tym stanie rzeczy prawo to określa cele - zadania danego podmiotu (...). Wszelkie ulgi podatkowe stanowią bowiem prawem przewidziane i unormowane wyjątki w realizacji wynikającej z art. 32 ust. 1 i art. 84 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasady równości i powszechności opodatkowania, a zapis w statucie podatnika, pomimo iż posiada swoiste znaczenie prawne, prawa w tym kontekście nie stanowi. (...) Wynika z tego, że cel statutowy unormowany w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop powinien być analizowany w związku z przepisami prawa określającymi dla danej kategorii podmiotów obszar i cele ich działalności (...). Dla zastosowania zwolnienia podatkowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, uprawnia podatnika przeznaczenie dochodów na wymieniony w tym przepisie cel statutowy, zgodny z odrębnymi przepisami prawa, które w jego przedmiocie normują (Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 3 marca 2009 r., sygn. akt II FSK 1728/07). Znamienne jest, że w wyroku tym Sąd przyznał nawet prymat przepisom ustawowym i stwierdził, że mają one decydujące znaczenie dla oceny prawa do zwolnienia, nawet przed przepisami statutu, które literalnie przewidywały zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 4 zwolnienie (Podobnie w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 8 czerwca 2005 r., sygn. akt V SA 2218/03).

=zakwalifikowania danego celu jako „cel statutowy” w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 4 updop ma to, czy wynika on z przepisów prawa regulujących działalność danej kategorii osób prawnych - a nie to, czy został określony w statucie podatnika należącego do tej kategorii. Cele działalności Ośrodka wynikające bezpośrednio z przepisów prawa normujących działalność wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego, a więc z ustawy Prawo o ruchu drogowym, należy zatem jednoznacznie zakwalifikować jako „cele statutowe” Ośrodka w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.

Reasumując, działalność oświatowa w zakresie ruchu i transportu drogowego oraz zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego (w tym upowszechnianie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym) należą do celów statutowych Ośrodka.

Wszystkie wydatki opisane w stanie faktycznym, poniesione zostały przez Ośrodek na działalność oświatową w zakresie upowszechniania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz w zakresie ruchu i transportu drogowego. Zauważyć jednak należy, że Ośrodek nie tylko dokonał wydatkowania tych środków na działalność prowadzoną przez Ośrodek, lecz dokonał także wsparcia takiej działalności prowadzonej przez inne podmioty. Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez organy podatkowe, pod pojęciem „których celem statutowym jest działalność” należy rozumieć, że zwolnienie określone w tym przepisie ma zastosowanie w odniesieniu zarówno do tych jednostek organizacyjnych, które w sposób bezpośredni prowadzą działalność, bądź też wspierają, czy przyczyniają się w sposób pośredni do jej prowadzenia. W przypadku wątpliwości odnoszących się do kwestii, czy sformułowanie „których celem statutowym jest działalność” oznacza, że zwolnienie określone w tym przepisie ma zastosowanie jedynie w odniesieniu do tych podmiotów, które w sposób bezpośredni prowadzą działalność np. oświatową, czy też przyczyniają się w sposób pośredni do jej prowadzenia przez inne jednostki, należy przyjąć, że przez pojęcie to należy rozumieć nie tylko bezpośrednie wydatkowanie środków przez podatnika, lecz także wspieranie takiej działalności prowadzonej przez inne podmioty. W konsekwencji, zwolnienie dochodu z opodatkowania będzie miało miejsce także w sytuacji jego wydatkowania na wspieranie działalności realizowanej przez inny podmiot. Ponadto wykładnia językowa pojęcia „działalność” oznacza, iż jest to „zespół czynności, działań, podejmowanych w jakimś celu, zakresie, czynny udział w czymś, działanie, praca; działalność artystyczna, literacka, polityczna, działalność w dziedzinie albo w zakresie (...)” - Słownik języka polskiego pod red. M. Szymczaka, PWN, Warszawa 1978. Można więc wywieść, że w tak definiowanej działalności mieszczą się zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie działania podejmowane w określonym celu lub zakresie (interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 12 marca 2014 r., Znak: ILPB3/423-592/13-2/EK, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 15 października 2013 r., Znak: IPTPB3/423-248/12-4/13-S/KJ, interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 12 marca 2013 r., Znak: ITPB3/423-741/13/PS). Stanowisko takie prezentowane jest również w orzecznictwie (Uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 listopada 2000 r., sygn. akt FPS 9/00).

Reasumując, dochody Ośrodka, przeznaczone na działania opisane w stanie faktycznym są zwolnione z opodatkowania, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop. Wydatki te poniesione zostały bowiem na cele oświatowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14 c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.