2461-IBPB-1-2.4510.63.2017.1.MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
- Czy Fundacja może inwestować przyszły i powstały zysk z działalności gospodarczej w powyższe Fundusze Inwestycyjne Zamknięte bez obowiązku płacenia podatku od zainwestowanej kwoty w sytuacji, gdy zainwestowane środki oraz ewentualny zysk zostaną przeznaczone, wydatkowane przez Fundację w całości na cele statutowe?
- Precyzując: chodzi o sytuację inwestowania środków Fundacji, powstałych z przekazania uchwałą zarządu fundacji zysku z działalności gospodarczej na działalność statutową fundacji, celem późniejszego ich wydatkowania w całości na działalność statutową np. w sytuacji gdy osiągnięta zostanie docelowa wysokość środków, aby móc zrealizować określony cel statutowy (np. budowa szpitala).
- Czy Fundacja może inwestować środki zgromadzone na funduszach wydzielonych statutowych (zasilanych darowiznami od osób fizycznych i osób prawnych) w powyższe Fundusze Inwestycyjne Zamknięte bez obowiązku płacenia podatku od zainwestowanej kwoty w sytuacji, gdy zainwestowane środki oraz ewentualny zysk zostaną przeznaczone, wydatkowane przez Fundację w całości na cele statutowe?
- Czy Fundacja może inwestować środki zgromadzone na funduszu wydzielonym „1% podatku” (zasilanym przychodami 1% podatku) w powyższe Fundusze Inwestycyjne Zamknięte bez obowiązku płacenia podatku od zainwestowanej kwoty w sytuacji, gdy zainwestowane środki oraz ewentualny zysk zostaną przeznaczone, wydatkowane przez Fundację w całości na cele statutowe?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.), art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1948 z późn. zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 6 lutego 2017 r. (data wpływu 10 lutego 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będący organizacją pożytku publicznego, może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego, w związku z inwestowaniem posiadanych środków w zakup certyfikatów inwestycyjnych – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 lutego 2017 r. wpłynął do organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy Wnioskodawca będący organizacją pożytku publicznego, może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego, w związku z inwestowaniem posiadanych środków w zakup certyfikatów inwestycyjnych.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest fundacją ze statusem organizacji pożytku publicznego od maja 2015 r. Prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego (w ramach działalności statutowej), planuje natomiast prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej z przeznaczeniem na działalność statutową.

Zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 r. nr 96 poz. 873 z późn. zm.) fundacji przysługuje zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od nieruchomości, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty skarbowej, opłat sądowych - w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego. Zdaniem Fundacji wspomniane zwolnienie dotyczy odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.

Fundacja otrzymuje od osób fizycznych 1% podatku wg dyspozycji art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ww. ustawy otrzymane przez Fundację środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych są wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego.

Przychody Fundacji pochodzą zatem aktualnie z darowizn, dotacji oraz z 1% podatku, docelowo w planach mają pochodzić dodatkowo z działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej.

Fundacja ma w planach inwestować posiadane środki z ww. przychodów w zakup certyfikatów inwestycyjnych funduszy:

 • Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Rynku (oferowany przez X Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.) dedykowanym dla organizacji pozarządowych oraz
 • Y Depozytowy FIZ (oferowany przez Y Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.).

Oba fundusze zaliczają się do funduszy bezpiecznych inwestujących głównie w instrumenty rynku pieniężnego, depozyty bankowe, krótkoterminowe dłużne papiery wartościowe oraz jednostki i tytuły uczestnictwa innych funduszy pieniężnych i gotówkowych.

Fundusze owe działają na postawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2004 nr 146 poz. 1546 z późn. zm.) i są wpisane do sądowego rejestru funduszy inwestycyjnych odpowiednio.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 • Czy Fundacja może inwestować przyszły i powstały zysk z działalności gospodarczej w powyższe Fundusze Inwestycyjne Zamknięte bez obowiązku płacenia podatku od zainwestowanej kwoty w sytuacji, gdy zainwestowane środki oraz ewentualny zysk zostaną przeznaczone, wydatkowane przez Fundację w całości na cele statutowe? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 1)
 • Precyzując: chodzi o sytuację inwestowania środków Fundacji, powstałych z przekazania uchwałą zarządu fundacji zysku z działalności gospodarczej na działalność statutową fundacji, celem późniejszego ich wydatkowania w całości na działalność statutową np. w sytuacji gdy osiągnięta zostanie docelowa wysokość środków, aby móc zrealizować określony cel statutowy (np. budowa szpitala).
 • Czy Fundacja może inwestować środki zgromadzone na funduszach wydzielonych statutowych (zasilanych darowiznami od osób fizycznych i osób prawnych) w powyższe Fundusze Inwestycyjne Zamknięte bez obowiązku płacenia podatku od zainwestowanej kwoty w sytuacji, gdy zainwestowane środki oraz ewentualny zysk zostaną przeznaczone, wydatkowane przez Fundację w całości na cele statutowe? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2)
 • Czy Fundacja może inwestować środki zgromadzone na funduszu wydzielonym „1% podatku” (zasilanym przychodami 1% podatku) w powyższe Fundusze Inwestycyjne Zamknięte bez obowiązku płacenia podatku od zainwestowanej kwoty w sytuacji, gdy zainwestowane środki oraz ewentualny zysk zostaną przeznaczone, wydatkowane przez Fundację w całości na cele statutowe? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych „wolne od podatku są”, przy czym na podstawie art. 17 ust. 1e ww. ustawy „Zwolnienie, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe (jak przedmiotowa Fundacja) lub inne cele określone w tym przepisie stosuje się również w przypadku lokowania dochodów poprzez nabycie:

 1. wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. obligacji Skarbu Państwa lub bonów skarbowych oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego po dniu 1 stycznia 1997 r.;
 2. papierów wartościowych lub niebędących papierami wartościowymi instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o ile nabycie takie nastąpiło w ramach zarządzania portfelem, o którym mowa w art. 75 tej ustawy, również w przypadku gdy zarządzanie portfelem odbywa się na podstawie umowy z towarzystwem funduszy inwestycyjnych, które wykonuje tę działalność na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, pod warunkiem zdeponowania tych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych na odrębnym rachunku prowadzonym przez uprawniony podmiot w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 3. jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych działających na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych.”

W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że w przypadku inwestowania środków pochodzących z przychodów z działalności odpłatnej pożytku publicznego, darowizn, 1% podatku oraz zysku z działalności gospodarczej (nadwyżki przychodów nad kosztami przeznaczonej na działalność statutową fundacji), przez fundację o statusie Organizacji Pożytku Publicznego, w zakup certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych działających na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, są one wolne od podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 40), fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami.

Wnioskodawca działa jako organizacja pożytku publicznego.

Zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2016, poz. 1817 ze zm.), działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Natomiast zgodnie z przepisem art. 3 ust. 1 pkt 2 tej ustawy, organizacjami pozarządowymi są, niedziałające w celu osiągnięcia zysku osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust. 4.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ww. ustawy, organizacji pożytku publicznego przysługuje, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zwolnienie od:

 1. podatku dochodowego od osób prawnych,
 2. podatku od nieruchomości,
 3. podatku od czynności cywilnoprawnych,
 4. opłaty skarbowej,
 5. opłat sądowych

-w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego.

Odrębne przepisy, do których odsyła cytowany przepis, regulujące zagadnienie zwolnienia organizacji pożytku publicznego od podatku dochodowego od osób prawnych to przepisy ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm. – dalej: „updop”).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 updop, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Zgodnie z art. 7 ust. 2 updop, dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Tak ustalony dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, na zasadach określonych w art. 17 ust. 1 updop.

Na mocy art. 17 ust. 1 pkt 6c updop, wolne od podatku są dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Art. 17 ust. 1b updop, stanowi, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Biorąc pod uwagę powyższe, wskazać należy, że updop ściśle określa więc warunki, których spełnienie uprawnia do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c, tj.:

 1. posiadanie przez jednostkę statusu organizacji pożytku publicznego, o której mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 2. przeznaczenie i wydatkowanie uzyskanego dochodu na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Nieistotne jest przy tym źródło tego dochodu, tj. czy został on osiągnięty w związku z realizacją zadań pożytku publicznego, czy też z działalności gospodarczej prowadzonej w rozmiarach służących realizacji zadań statutowych. Warunkiem skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego jest bowiem przeznaczenie i - bez względu na termin – wydatkowanie osiągniętego dochodu na działalność statutową.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest fundacją ze statusem organizacji pożytku publicznego. Prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego (w ramach działalności statutowej), planuje natomiast prowadzenie działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej z przeznaczeniem na działalność statutową.

Fundacja otrzymuje od osób fizycznych 1% podatku, zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Otrzymane przez Fundację środki finansowe pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych są wykorzystywane wyłącznie na prowadzenie działalności pożytku publicznego. Przychody Fundacji pochodzą aktualnie z darowizn, dotacji oraz z 1% podatku, docelowo w planach mają pochodzić dodatkowo z działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej.

Fundacja zamierza inwestować posiadane środki z ww. przychodów w zakup certyfikatów inwestycyjnych funduszy działających na postawie ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1896 z późn. zm.)

Należy zauważyć, że kwestie związane z „lokatą kapitału” w kontekście zwolnień określonych w art. 17 reguluje art. 17 ust. 1e updop, w myśl którego, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie stosuje się również w przypadku lokowania dochodów poprzez nabycie:

 1. wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. obligacji Skarbu Państwa lub bonów skarbowych oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego po dniu 1 stycznia 1997 r.;
 2. papierów wartościowych lub niebędących papierami wartościowymi instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o ile nabycie takie nastąpiło w ramach zarządzania portfelem, o którym mowa w art. 75 tej ustawy, również w przypadku gdy zarządzanie portfelem odbywa się na podstawie umowy z towarzystwem funduszy inwestycyjnych, które wykonuje tę działalność na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, pod warunkiem zdeponowania tych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych na odrębnym rachunku prowadzonym przez uprawniony podmiot w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 3. jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych działających na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Stosownie natomiast do treści art. 17 ust. 1f updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1e, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczany i wydatkowany, bez względu na termin, na cele określone w ust. 1.

W tym miejscu należy podkreślić, że wszelkie zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są wyjątkiem, istotnym odstępstwem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej), a ich stosowanie przez organy podatkowe nie może odbywać się według wykładni rozszerzającej.

Z uwagi na powyższe należy zauważyć, że w art. 17 ust. 1e updop, ustawodawca wyraźnie określił sytuacje, w których lokaty kapitału/lokowanie dochodów o których mowa w art. 17 ust. 1 updop, nie będzie skutkowało utratą zwolnienia. Przy czym wyliczenie zawarte w art. 17 ust. 1e updop, ma charakter zamknięty, co prowadzi do wniosku, że inne sposoby lokowania wspomnianych dochodów nie korzystają z takiego zwolnienia.

Odnosząc powyższe wyjaśnienia do przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że inwestowanie posiadanych przez Wnioskodawcę środków pieniężnych w zakup certyfikatów inwestycyjnych funduszy działających na postawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, będzie objęte dyspozycją art. 17 ust. 1e updop.

Tym samym Wnioskodawca będzie uprawniony do skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego, na mocy art. 17 ust. 1 pkt 6c updop, w odniesieniu do dochodów lokowanych poprzez nabycie certyfikatów inwestycyjnych funduszy działających na postawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, przeznaczonych i wydatkowanych na cele statutowe.

Stanowisko Wnioskodawcy należy zatem uznać za prawidłowe.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej, przepisów art. 14k-14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy opisanego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie, ul. Kraszewskiego 4a, 35-016 Rzeszów, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.