0114-KDIP2-1.4010.341.2017.2.KS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochodów osiąganych przez Wnioskodawcę, przeznaczanych zgodnie ze statutem na wsparcie realizacji celów statutowych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 21 listopada 2017 r. (data wpływu 24 listopada 2017 r.) uzupełnione pismem z dnia 3 stycznia 2018 r. (data nadania: 5 stycznia 2018 r. data wpływu 8 stycznia 2018 r.) na wezwanie z dnia 19 grudnia 2017 r. nr 0114-KDIP2-1.4010.341.2017.1.KS (data nadania: 19 grudnia 2017 r. data doręczenia 31 grudnia 2017 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, określonego w art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochodów osiąganych przez Wnioskodawcę, przeznaczanych zgodnie ze statutem na:

 • wsparcie realizacji wyłącznie celów statutowych Wnioskodawcy niebędących działalnością gospodarczą (tj. działalnością nieposiadającą odpłatnego i zarobkowego charakteru) - jest prawidłowe,
 • wsparcie realizacji gospodarczych celów statutowych Wnioskodawcy - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 listopada 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochodów osiąganych przez Wnioskodawcę, przeznaczanych zgodnie ze statutem na wsparcie realizacji celów statutowych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawca (dalej „X.”) na podstawie ustawy z 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1218 ze zm., dalej: „ustawa o izbach gospodarczych”), wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego.

Wnioskodawca posiada osobowość prawną. Wnioskodawca jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych („CIT”) mającym siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz podatnikiem podatku od towarów i usług („VAT”).

X. utworzony został przez podmioty działające w branży gazowniczej w celu reprezentowania interesów gospodarczych swoich członków w zakresie ich działalności wobec krajowych organów państwowych, samorządowych i społecznych oraz instytucji naukowych i gospodarczych, a także zagranicznych organów i instytucji. X ma służyć integrowaniu środowiska osób fizycznych i prawnych związanych z gazownictwem oraz propagowaniu gazu ziemnego jako paliwa nowoczesnego i ekologicznego. Wnioskodawca propaguje także nowoczesną wiedzę techniczno-ekonomiczną, a docelowo ma także współdziałać w ustalaniu programów rozwoju branży gazowniczej.

Wnioskodawca zrzesza ok. 140 przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w branży gazowniczej.

Zgodnie ze statutem Wnioskodawcy, celami statutowymi X są:

 1. reprezentowanie interesów gospodarczych zrzeszonych w X przedsiębiorców w zakresie ich działalności wobec krajowych organów państwowych, samorządowych, społecznych, instytucji naukowych i gospodarczych, zagranicznych organów i instytucji;
 2. kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki w działalności gospodarczej;
 3. propagowanie nowoczesnej wiedzy techniczno-ekonomicznej;
 4. integrowanie środowiska osób fizycznych i prawnych związanych z gazownictwem;
 5. współdziałanie w ustalaniu programów rozwoju branży gazowniczej.

Wniskodawca realizuje swoje zadania statutowe przez:

 1. inicjowanie i współdziałanie w ustalaniu programów rozwoju branży gazowniczej oraz jej modernizacji i rekonstrukcji;
 2. kształtowanie warunków sprzyjających rozwojowi branży gazowniczej, inicjowanie prac naukowo-badawczych, promowanie nowych rozwiązań technicznych, technologicznych, ekonomicznych i organizacyjnych;
 3. opracowywanie i doskonalenie norm rzetelnego postępowania w obrocie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem zasady równości stron;
 4. prowadzenie szkoleń, banku informacji oraz promowanie metod racjonalnego użytkowania gazu;
 5. tworzenie warunków dla wzajemnego przekazywania doświadczeń i kreowania niezawisłych, profesjonalnych ocen i opinii dotyczących funkcjonowania, rozwoju branży gazowniczej;
 6. współpracę z organami administracji państwowej oraz organami samorządu terytorialnego;
 7. inspirowanie i opracowywanie, a także dokonywanie ocen merytorycznych projektów oraz nowelizacji obowiązujących przepisów, dokumentów normalizacyjnych, zasad i reguł mających wpływ na funkcjonowanie podmiotów branży gazowniczej;
 8. inspirowanie i rozwijanie współpracy z właściwymi jednostkami naukowo-badawczymi w kraju i za granicą oraz organizowanie przepływu informacji naukowo-technicznej dla członków X;
 9. prowadzenie poradnictwa w zakresie techniki, ekonomii i zagadnień organizacyjno-prawnych, a także opracowywanie ekspertyz i analiz;
 10. współdziałanie ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi;
 11. współpraca z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi;
 12. wydawanie fachowych wydawnictw periodycznych oraz publikacji jednorazowych, popularyzujących krajowe i zagraniczne osiągnięcia naukowo-techniczne z branży gazowniczej;
 13. organizowanie seminariów, konferencji i sympozjów naukowych o tematyce gazowniczej;
 14. organizowanie konkursów i wystaw z branży gazowniczej;
 15. organizowanie i uczestnictwo w targach z branży gazowniczej;
 16. nadawanie członkom odznak honorowych X oraz występowanie z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych osobom zasłużonym dla gazownictwa i poszukiwania węglowodorów;
 17. wykonywanie czynności izb przemysłowo-handlowych, w tym legalizowanie dokumentów, wydawanie certyfikatów, świadectw i zaświadczeń stosownie do umów, konwencji międzynarodowych, zwyczajów handlowych i obowiązujących przepisów prawa;
 18. wdrażanie i prowadzenie postępowania mediacyjnego i honorowego w sporach gospodarczych, których stronami są członkowie X;
 19. prowadzenie własnej działalności (z wyłączeniem działalności konkurencyjnej dla członków X), przeznaczając uzyskane z niej dochody na realizację zadań statutowych;
 20. tworzenie warunków dla funkcjonowania Sądu Arbitrażowego mającego charakter sądu polubownego, w celu bezstronnego i niezawisłego rozstrzygania sporów w obrocie gospodarczym;
 21. tworzenie warunków dla funkcjonowania Ośrodka Mediacji Gospodarczej, którego zadaniem jest w szczególności dążenie do bezstronnego rozwiązywania w drodze mediacji sporów w obrocie gospodarczym, a także propagowanie idei takiego sposobu rozwiązywania sporów.

Majątek Wnioskodawcy stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze i inne prawa majątkowe. Fundusze są tworzone z następujących źródeł:

 1. wpływów z wpisowego od członków X;
 2. wpływów ze składek członkowskich;
 3. przychodów z majątku X;
 4. subwencji, spadków, darowizn i zapisów od innych osób i instytucji;
 5. innych wpływów.

Koszty działalności Wnioskodawcy pokrywane są z przychodów wymienionych powyżej.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności innej niż określona w statucie, a wszelkie dochody z prowadzonej odpłatnej działalności, Wnioskodawca przeznacza na realizację swoich celów statutowych, w tym także na pokrycie wydatków własnych i kosztów związanych z prowadzonymi działaniami.

W ramach realizacji swoich celów i zadań statutowych, Wnioskodawca, w szczególności, podejmuje następujące działania:

 1. świadczenie usług standaryzacji technicznej na rzecz zrzeszonych przedsiębiorców z branży gazowniczej - świadczenie przedmiotowych usług wynika z tego, że jednym z celów statutowej działalności Wnioskodawcy jest propagowanie nowoczesnej wiedzy techniczno - ekonomicznej, który X realizuje m.in. poprzez inspirowanie i opracowanie, a także dokonywanie ocen merytorycznych projektów oraz nowelizacji przepisów, dokumentów normalizacyjnych, zasad i reguł mających wpływ na funkcjonowanie podmiotów branży gazowniczej i m.in. we współdziałaniu ze stowarzyszeniami naukowo - technicznymi. Standaryzacja techniczna X prowadzona jest bowiem w celu ujednolicenia wymagań działalności technicznej i usług w branży gazowniczej poprzez stosowanie uznanych reguł technicznych lub rozwiązań organizacyjnych, a które nie mają uregulowań w postaci norm krajowych lub międzynarodowych, a także w interesie społecznym, dla którego ważnym jest uzyskanie bezpiecznego, o odpowiedniej cenie i przyjaznego dla środowiska, zaopatrzenia w gaz ziemny z wykorzystaniem sieci gazociągów. Stosowanie Dokumentów Standaryzacyjnych Wnioskodawcy ma zapewnić odpowiedni poziom bezpieczeństwa działalności w branży gazowniczej przy zastosowaniu adekwatnego do tej działalności poziomu techniki i wpływać na obniżenie kosztów tej działalności.

W ramach tej działalności, Wniskodawca opracowuje w szczególności:

 1. Standard Techniczny X (ST) - jest to dokument, określający wymagania odpowiednio dla usług, produktów lub procesów występujących w branży gazowniczej, które nie są dostatecznie znormalizowane w normach krajowych;
 2. Wytyczne Techniczne X (WT) - jest to dokument zawierający zbiór zasad i dobrych praktyk w danej dziedzinie, ułatwiających wykonywanie określonych działań związanych z branżą gazowniczą.
 1. wydawanie periodyku „P...” - jest to kwartalnik wydawany przez Wniskodawcę w celu realizacji jej celów statutowych. Pismo to zawiera informacje branżowe oraz popularyzuje krajowe i zagraniczne osiągnięcia naukowo-techniczne z branży gazowniczej;
 2. współorganizacja studiów MBA - Wnioskodawca umożliwia przedstawicielom swoich firm członkowskich uczestnictwo w studiach MBA w celu realizacji swoich zadań statutowych w zakresie propagowania nowoczesnej wiedzy techniczno-ekonomicznej;
 3. organizacja sympozjów, wystaw, targów, konferencji i szkoleń - w każdym wypadku są to wydarzenia branżowe dotyczące różnych aspektów wynikających z prowadzenia działalności w zakresie gazownictwa.

Powyższe działania są działaniami odpłatnymi dla członków X, co oznacza, że Wnioskodawca obciąża swoich członków z ww. tytułów tj. za opracowanie standardów technicznych, prenumeratę „P...”, uczestnictwo pracowników członków X w studiach MBA, czy też uczestnictwo w sympozjach, wystawach, targach, konferencjach i szkoleniach.

Obciążenie członków X z przedmiotowych tytułów następuje w drodze wystawianych przez Wniskodawcę faktur VAT na rzecz swoich członków.

Wniskodawca ponosi koszty związane z podejmowaniem przedmiotowych działań. Są to koszty opracowania standardów technicznych, koszty wydawania „P...”, współorganizacji studiów MBA, czy też organizacji sympozjów, wystaw, targów, konferencji i szkoleń (np. koszty sali, posiłków dla uczestników, wynagrodzenia wykładowców, materiałów itp.), jak również koszty własnej działalności.

Wnioskodawca osiąga również dochody ze składek członkowskich oraz uzyskiwanych darowizn. Dodatkowo, w zakresie realizacji swoich zadań statutowych, Wniskodawca prowadzi:

 1. Ośrodek Mediacji Gospodarczej („OMG”) - OMG prowadzi postępowanie mediacyjne w sprawach gospodarczych oraz cywilnych, rodzinnych i z zakresu prawa pracy. Wnioskodawca pobiera z tego tytułu od zainteresowanych stron koszty postępowania mediacyjnego obejmujące opłaty rejestracyjne, opłaty mediacyjne i wydatki (np. zwrot wydatków mediatorów). Wszystkie pobierane opłaty są powiększane o należny VAT i dokumentowane fakturą VAT wystawianą na strony postępowania po zakończeniu postępowania mediacyjnego;
 2. Międzynarodowe Centrum („MC”) -celem działalności MC jest:
  1. podejmowanie starań i zbieranie informacji dotyczących stosownych studiów przypadków i pozyskanych doświadczeń w zakresie zrównoważonego zarządzania metanem z kopalń, udzielanie technicznych porad dla ich rozwoju oraz służenie jako źródło informacji o takich przypadkach i praktykach;
  2. organizowanie szkoleń i wizyt w MC przez praktyków w dziedzinie metanu z kopalń z zainteresowanych krajów członkowskich ONZ;
  3. organizowanie we współpracy z sekretariatem Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych („UNECE”) oraz członkami Grupy Ekspertów UNECE działań o charakterze szkoleniowym poza siedzibą MC;
  4. prowadzenie badań w dziedzinie metanu z kopalń, stosownie do potrzeb krajów członkowskich UNECE, pod auspicjami Grupy Ekspertów UNECE i we współpracy ze stosownymi organizacjami międzyrządowymi oraz pozarządowymi, reprezentacjami przemysłu i innymi zainteresowanymi stronami;
  5. angażowanie się w sprawy szerszej społeczności górniczej, w tym społeczeństwa obywatelskiego, stowarzyszeń górniczych oraz decydentów za pośrednictwem mediów elektronicznych i społecznościowych celem podniesienia świadomości o istniejących wyzwaniach i możliwościach w sektorze metanu z kopalń;
  6. promowanie na świecie polskiej myśli technicznej w zakresie górnictwa oraz ujęcia i efektywnego wykorzystania metanu z kopalń.
 3. MC działa w oparciu o budżet uchwalony przez Prezydium MC, przedkładany Zarządowi X. Środki finansowe MC pochodzą z wpłat członków MC na działalność MC oraz innych środków i mogą zostać przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów związanych z działalnością MC. Wpłaty członków MC dokonywane są na podstawie odrębnych dwustronnych umów zawieranych pomiędzy poszczególnymi członkami MC a X. Działalność MC jest wyodrębniona pod względem księgowym od pozostałej działalności Wnioskodawcy.
 4. Sąd Arbitrażowy - Sąd jest stałym sądem arbitrażowym (polubownym), pod rozstrzygnięcie którego strony mogą poddać wszelkie spory o prawa majątkowe lub spory o prawa niemajątkowe - mogące stanowić przedmiot ugody sądowej, z wyjątkiem spraw o alimenty. Sąd jest właściwy do rozpatrzenia spraw, dla których strony poddały rozstrzygnięciu tego Sądu spory, które powstały (mogą powstać) między nimi w związku z określonym umową stosunkiem prawnym bądź jeśli zapis na Sąd został zamieszczony w umowie (statucie) spółki handlowej, spółki cywilnej albo w statucie spółdzielni, fundacji lub stowarzyszenia. Za czynności Sądu są pobierane: opłata rejestracyjna i opłata arbitrażowa. Dodatkowo, pobierane są zaliczki na wydatki Sądu. Wszystkie opłaty pobierane są z doliczeniem należnego podatku VAT wg stawki 23%.

Wszelkie osiągane dochody Wnioskodawca przeznacza i wydatkuje wyłącznie na realizację swoich celów i zadań statutowych.

W sytuacji Wnioskodawcy nie występują przypadki, o których mowa w art. 17 ust. la ustawy o CIT.

W piśmie z dnia 3 stycznia 2018 r., Wnioskodawca doprecyzował, że:

 1. X prowadzi wyłącznie działalność statutową i podejmuje wymienione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej działania mające służyć realizacji swoich celów statutowych (w tym np. świadczenie usług standaryzacji technicznej na rzecz zrzeszonych przedsiębiorców z branży gazowniczej, czy wydawanie periodyku „P....”).
 2. Podejmowane przez Wnioskodawcę działania, które w każdym przypadku są działaniami służącymi wyłącznie realizacji jej celów statutowych, w tym w szczególności w zakresie świadczenia usług standaryzacji technicznej, wydawania periodyku „P...”, współorganizacji studiów MBA, czy organizacji sympozjów, wystaw, targów, konferencji i szkoleń branżowych są działaniami odpłatnymi dla członków X, co oznacza, że Wnioskodawca obciąża swoich członków z ww. tytułów w drodze wystawianych przez Wnioskodawcę faktur VAT na rzecz swoich członków.
 3. Mając na uwadze powyższe, Wnioskodawca wskazuje, że w niektórych przypadkach podejmowane przez nią działania mające służyć realizacji celów statutowych mogą mieć charakter działań zarobkowych w tym sensie, że otrzymywana przez Wnioskodawcę „odpłatność” jest wyższa niż ponoszone przez nią koszty na realizację konkretnego działania. Innymi słowy, przykładowo przy organizacji konferencji - pobierana od uczestników odpłatność może przewyższać łączne koszty związane z organizacją konferencji np. koszty sali, posiłków dla uczestników, wynagrodzenia wykładowców, materiałów itp. W przypadkach, gdy zaistnieje taka nadwyżka, jest ona zawsze, jak wskazała X we wniosku o interpretację, przeznaczana na realizację celów statutowych Wnioskodawcy, w tym także na pokrycie wydatków własnych i kosztów związanych z prowadzonymi działaniami.
 4. Ustawa o CIT nie zawiera definicji działalności gospodarczej. W związku z tym, należy w tym zakresie odwołać się do definicji działalności gospodarczej określonej w art. 3 pkt 9 Ordynacji podatkowej. Przepis ten wskazuje, że pod pojęciem działalności gospodarczej rozumie się „każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność – do przedsiębiorców”.
 5. Mając na uwadze powyższe oraz fakt odpłatności podejmowanych działań w zakresie realizacji celów statutowych - działania te mogą mieć charakter działalności gospodarczej/komercyjnej działalności usługowej/realizacji gospodarczych celów statutowych.
 6. Wnioskodawca pragnie jednak podkreślić, że jej celem nie jest prowadzenie zarobkowej, nastawionej na zysk działalności gospodarczej per se. Wnioskodawca prowadzi bowiem wyłącznie działalność statutową, a wszelkie dochody z prowadzonej odpłatnej działalności, Wnioskodawca przeznacza na realizację swoich celów statutowych, w tym także na pokrycie wydatków własnych i kosztów związanych z prowadzonymi działaniami statutowymi.
 7. W konsekwencji, zdaniem Wnioskodawcy, spełnia ona wszystkie przesłanki, o których mowa w regulacji art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o CIT. Tym samym, dochody osiągane przez Wnioskodawcę, przeznaczane zgodnie ze statutem na wsparcie realizacji celów statutowych, korzystają w całości ze zwolnienia przedmiotowego od opodatkowania CIT.

W odniesieniu do zadanego pytania Wnioskodawca uzupełnia, że pytaniem objęte są także dochody Wnioskodawcy przeznaczone i wydatkowane na realizację gospodarczych celów statutowych tj. prowadzenie działalności gospodarczej/komercyjnej działalności usługowej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy mając na uwadze przedstawione powyżej okoliczności stanu faktycznego, dochody osiągane przez Wnioskodawcę, przeznaczane zgodnie ze statutem na wsparcie realizacji celów statutowych, korzystają w całości ze zwolnienia przedmiotowego od opodatkowania CIT zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o CIT?

Zdaniem Wnioskodawcy, mając na uwadze przedstawione powyżej okoliczności stanu faktycznego, dochody osiągane przez Wnioskodawcę, przeznaczane zgodnie ze statutem na wsparcie realizacji celów statutowych, korzystają w całości ze zwolnienia przedmiotowego od opodatkowania CIT zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o CIT.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o CIT, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. W myśl natomiast art. 7 ust. 2 ustawy o CIT, dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, art. 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Ustalony w powyżej wskazany sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT.

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o CIT, wolne od podatku są dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, izb gospodarczych. organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, spółdzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców i partii politycznych, działających na podstawie odrębnych ustaw – w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Zwolnieniu przedmiotowemu, o którym mowa we wskazanym przepisie, podlegają zatem dochody podatników działających m.in. na podstawie ustawy o izbach gospodarczych, jeżeli dochód przeznaczony zostanie na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Literalne brzmienie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o CIT wskazuje, że dochody podatników, o których mowa w tym przepisie, nie podlegają opodatkowaniu CIT po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 1. przeznaczenia dochodów na cele statutowe, czyli cele wyraźnie określone w statucie oraz, gdy
 2. środki te nie zostały przeznaczone na działalność gospodarczą.

Powyższe zwolnienie przedmiotowe posiada jednak ograniczenia. Stosownie do art. 17 ust. la ustawy o CIT, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

 1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;
 2. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k;
 3. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Przepis art. 17 ust. 1b ustawy o CIT stanowi natomiast, iż zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Jak wskazano powyżej, dla zastosowania zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o CIT konieczne jest przeznaczenie i wydatkowanie dochodów na niegospodarcze cele statutowe. Wolny od podatku jest zatem dochód, niezależnie od źródeł pochodzenia (oprócz dochodów określonych w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT), w tym z działalności gospodarczej, który zostanie przeznaczony i wydatkowany wyłącznie na działalność statutową.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że:

 1. Wnioskodawca jest izbą gospodarczą;
 2. Wnioskodawca prowadzi wyłącznie działalność statutową;
 3. wszelkie wymienione w stanie faktycznym dochody osiągane przez Wnioskodawcę, X przeznacza i wydatkuje wyłącznie na realizację swoich celów i zadań statutowych;
 4. w sytuacji Wnioskodawcy nie występują przypadki, o których mowa w art. 17 ust. la ustawy o CIT;

- w ocenie Wnioskodawcy, spełnia ona wszystkie przesłanki, o których mowa w regulacji art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o CIT.

Tym samym, w świetle przedstawionych okoliczności stanu faktycznego oraz przepisów w zakresie CIT, zdaniem Wnioskodawcy, wszelkie osiągane przez nią dochody powinny podlegać w całości zwolnieniu od opodatkowania CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o CIT.

Wnioskodawca pragnie ponadto podkreślić, że stanowisko tożsame z wyrażonym przez X w niniejszym wniosku wyrażają również organy podatkowe w wydawanych interpretacjach podatkowych. Przykładowo,

 1. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 12 lutego 2013 r., znak: IBPBI/2/423-149/13/BG, uznał, że „W świetle powyższego stwierdzić zatem należy, iż dochody Izby uzyskane z tytułu prowadzonej we wskazanym we wniosku zakresie działalności gospodarczej (odpłatnej, dochodowej) przeznaczone na wsparcie realizacji celów statutowych niebędących działalnością gospodarczą (tekst jedn.: działalnością nieposiadającą zarobkowego i odpłatnego charakteru) korzystać mogą ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 39 u.p.d.o.p.”,
 2. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 5 lipca 2013 r., znak: ITPB3/423-188/13/PS, przyjął, że „W świetle powyższego stwierdzić zatem należy, iż dochody Izby uzyskane z tytułu prowadzonej we wskazanym we wniosku zakresie działalności gospodarczej (odpłatnej, dochodowej) przeznaczone na wsparcie realizacji celów statutowych niebędących działalnością gospodarczą (tekst jedn.: działalnością nieposiadającą zarobkowego i odpłatnego charakteru) korzystać mogą ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.”,
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochodów osiąganych przez Wnioskodawcę, przeznaczanych zgodnie ze statutem na:
 • wsparcie realizacji wyłącznie celów statutowych Wnioskodawcy niebędących działalnością gospodarczą (tj. działalnością nieposiadającą odpłatnego i zarobkowego charakteru) - jest prawidłowe,
 • wsparcie realizacji gospodarczych celów statutowych Wnioskodawcy - jest nieprawidłowe.

Z przedstawionych we wniosku okoliczności wynika, że Wnioskodawca działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 maja 1989 r. o izbach gospodarczych (Dz. U. z 2017 r., Nr 1218). Zgodnie z art. 8 ust. 1 tej ustawy, izby gospodarcze oraz ich jednostki organizacyjne podlegają obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Izby gospodarcze oraz ich jednostki organizacyjne uzyskują osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego (art. 8 ust. 2).

Izby gospodarcze są więc podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2343, ze zm., dalej: „ustawa o CIT”). Jednocześnie, nie zostały one wymienione przez ustawodawcę w treści art. 6 ust. 1 tej ustawy, jako podmioty, które zwolnione są od podatku. W konsekwencji podlegają one ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2017 r., przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem, z zastrzeżeniem art. 10, 11 i art. 24a, jest nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. W sytuacji, gdy koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą (art. 7 ust. 2 ustawy o CIT).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2018 r., przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów; w przypadkach, o których mowa w art. 21, 22 i art. 24b przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11, 24a i art. 24b, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. W sytuacji, gdy koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów (art. 7 ust. 2 ustawy o CIT).

Ustalony w powyższy sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT. Przepis ten zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku. Innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

Stosownie natomiast do art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku są dochody związków zawodowych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, izb rolniczych, izb gospodarczych, organizacji samorządu gospodarczego rzemiosła, spółdzielczych związków rewizyjnych, organizacji pracodawców i partii politycznych, działających na podstawie odrębnych ustaw - w części przeznaczonej na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Literalne brzmienie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy wskazuje, że dochody podatników, o których mowa w tym przepisie, nie podlegają opodatkowaniu po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 1. podatnik musi należeć do jednej z kategorii podmiotów wskazanych w omawianym przepisie,
 2. przeznaczyć dochody na cele statutowe, czyli cele wyraźnie określone w statucie,
 3. osiągniętego dochodu nie może przeznaczyć na działalność gospodarczą.

Powyższe zwolnienie przedmiotowe posiada jednak ograniczenia. Stosownie do art. 17 ust. 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

 1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;
 1. a)dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k;
 1. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Art. 17 ust. 1b ustawy podatkowej stanowi natomiast, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Jak wskazano powyżej dla zastosowania zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy konieczne jest przeznaczenie i wydatkowanie dochodów na cele statutowe, z wyłączeniem działalności gospodarczej. Wolny od podatku jest zatem dochód Wnioskodawcy, niezależnie od źródeł pochodzenia (oprócz dochodów określonych w art. 17 ust. 1a), w tym z działalności gospodarczej, który zostanie przeznaczony i wydatkowany wyłącznie na niegospodarczą działalność statutową.

Przez działalność statutową podatnika należy rozumieć te rodzaje działalności, które ujęte zostały w jego statucie. Określenie celów statutowych pod kątem uprawnień podatkowych musi być precyzyjne i ścisłe. Z podatkowego punktu widzenia chodzi bowiem o zwolnienie dochodu od podatku, a zatem zastosowanie instytucji będącej wyjątkiem od reguły, jaką jest opodatkowanie dochodów osób prawnych.

Należy bowiem mieć na uwadze, że przepisy ustanawiające zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są istotnym wyjątkiem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej), dlatego też muszą być stosowane w sposób ścisły. Również określenie celów statutowych pod kątem uprawnień podatkowych musi być precyzyjne. Z podatkowego punktu widzenia chodzi bowiem o zwolnienie dochodu od podatku, a zatem zastosowanie instytucji będącej wyjątkiem od reguły, jaką jest opodatkowanie dochodów osób prawnych.

Ustawa CIT nie zawiera definicji działalności gospodarczej. W związku z tym, należy odwołać się do definicji określonej w art. 3 pkt 9 Ordynacji podatkowej. W myśl tego przepisu przez pojęcie „działalność gospodarcza” rozumie się każdą działalność zarobkową w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, w tym wykonywanie wolnego zawodu, a także każdą inną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i na własny rachunek lub cudzy rachunek, nawet gdy inne ustawy nie zaliczają tej działalności do działalności gospodarczej lub osoby wykonującej taką działalność – do przedsiębiorców.

Zgodnie natomiast z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2017 r., poz. 2168 ze zm.), działalnością gospodarczą jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Działalność, która nie spełnia kryteriów przedstawionych wyżej nie stanowi działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wszelkie podejmowane działania sprowadza do realizacji swoich celów statutowych, nie prowadzi działalności innej niż określona w statucie, a wszelkie dochody z prowadzonej odpłatnej działalności przeznacza na realizację swoich celów statutowych, w tym także na pokrycie wydatków własnych i kosztów związanych z prowadzonymi działaniami.

Ponadto Wnioskodawca wskazuje, że w niektórych przypadkach podejmowane przez nią działania mające służyć realizacji celów statutowych mogą mieć charakter działań zarobkowych w tym sensie, że otrzymywana przez Wnioskodawcę „odpłatność” jest wyższa niż ponoszone przez nią koszty na realizację konkretnego działania.

Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę definicję działalności gospodarczej określoną w art. 3 pkt 9 Ordynacji podatkowej oraz fakt odpłatności podejmowanych działań w zakresie realizacji celów statutowych, prowadzone przez Wnioskodawcę działania mogą mieć charakter działalności gospodarczej / komercyjnej działalności usługowej / realizacji gospodarczych celów statutowych.

Wnioskodawca podkreśla, że jej celem nie jest prowadzenie zarobkowej, nastawionej na zysk działalności gospodarczej, a wyłącznie działalności statutowej. Wszelkie dochody z prowadzonej odpłatnej działalności Wnioskodawca przeznacza na realizację swoich celów statutowych, w tym także na pokrycie wydatków własnych i kosztów związanych z prowadzonymi działaniami statutowymi.

W tym miejscu należy jeszcze raz podkreślić, że ustawodawca w analizowanym art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy CIT, zwalnia z opodatkowania wszelkie dochody, określonych w przepisie grup podatników, przeznaczone na cele statutowe z wyłączeniem działalności gospodarczej.

W związku z powyższym, dochód powstały z działalność gospodarczej rozumianej jako wszelkie działania o charakterze zarobkowym, może zostać przeznaczony na działalność statutową i w takim przypadku będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania. Jenak w przypadku, kiedy uzyskany dochód zostanie wydatkowany na cele związane z działalnością o charakterze gospodarczym - zarobkowym, nawet, jeśli jest to działalność zbieżna z celami statutowymi Wnioskodawcy, nie będzie on podlegał zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 39, gdyż na podstawie analizowanego przepisu, dochód przeznaczony na działalność gospodarczą nie został przez ustawodawcę wyłączony z opodatkowania. Na powyższe nie wpływa fakt, że Wnioskodawca nie prowadzi działalności innej niż określona w statucie, a wszelkie dochody z prowadzonej odpłatnej (w tym także gospodarczej - zarobkowej) działalności przeznaczy na realizację swoich celów statutowych.

Odnosząc powołane przepisy prawa podatkowego do opisanego stanu faktycznego stwierdzić należy, że dochody Wnioskodawcy, uzyskiwane z innych źródeł niż wskazane w art. 17 ust. 1a ustawy CIT, przeznaczone na realizację niegospodarczych celów statutowych (tj. nieposiadających zarobkowego charakteru) korzystać mogą ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Z kolei dochody Wnioskodawcy w części przeznaczonej na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem działalności o charakterze gospodarczym - zarobkowym, nie będą podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym.

Tym samym, za prawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy CIT dochodów osiąganych przez Wnioskodawcę, przeznaczanych zgodnie ze statutem na wsparcie realizacji wyłącznie celów statutowych X niebędących działalnością gospodarczą (tj. działalnością nieposiadającą odpłatnego i zarobkowego charakteru).

Z kolei, za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Wnioskodawcy w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy CIT dochodów osiąganych przez Wnioskodawcę, przeznaczanych zgodnie ze statutem na wsparcie realizacji gospodarczych celów statutowych X.

Końcowo należy podkreślić, że zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli podatnicy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uprzednio zadeklarowali, że przeznaczą dochód na cele określone w tych przepisach i dochód ten wydatkowali na inne cele albo na cele określone w tych przepisach, ale po terminie w nich określonym - podatek od tego dochodu, bez wezwania, wpłaca się do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku lub w którym upłynął termin do dokonania wydatku; przepis ten stosuje się również do dochodów za lata poprzedzające rok podatkowy, zadeklarowanych i niewydatkowanych w tych latach na cele określone w art. 17 ust. lb, z zastrzeżeniem art. 17 ust. 1 pkt 5a.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.