0111-KDIB2-1.4010.337.2018.2.AT | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
W zakresie określenia czy, dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu wniesienia aportu na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. w której wspólnikiem jest Wnioskodawca jest wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800, ze zm.), Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku 16 sierpnia 2018 r. (data wpływu 28 sierpnia 2018 r.), uzupełnionym 31 października 2018 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia czy, dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu wniesienia aportu na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. w której wspólnikiem jest Wnioskodawca jest wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 28 sierpnia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie określenia, czy dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu wniesienia aportu na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. w której wspólnikiem jest Wnioskodawca jest wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Wniosek powyższy nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 19 października 2018 r. Znak: 0111-KDIB2-1.4010.337.2018.1.AT wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 31 października 2018 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W celu realizacji zadań Szpitala X Sp. z o.o. wspólnicy, do których należy Wnioskodawca - Uniwersytet Y - zamierzają podwyższyć kapitał tej spółki poprzez wniesienie nowych udziałów (winno być: wniesienie nowych wkładów na pokrycie udziałów). Objęcie nowych udziałów ma nastąpić w zamian za wniesienie do spółki wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości.

Wartość wkładu niepieniężnego będzie określona w wartości rynkowej. Wnioskodawca jest publiczną szkołą wyższą prowadzącą działalność na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2183), kształcącą studentów między innymi na Wydziale Lekarskim i Nauk o Zdrowiu, będącą wspólnikiem ww. Spółki na zasadach określonych dla uczelni medycznych w przepisach art. 6 ust. 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 160).

Podwyższenie kapitału w Spółce zapewni uczelni stabilną podstawę kształcenia studentów na ww. Wydziale.

Istotne elementy opisu zdarzenia przyszłego, zawarto również we własnym stanowisku Wnioskodawcy w sprawie gdzie wskazano m.in., że celem statutowym Wnioskodawcy jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, w tym również polegająca na kształceniu studentów.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku ujętym w piśmie z dnia 29 października 2018 r. wskazano także, że Uniwersytet Y został powołany ustawą (...) o utworzeniu Uniwersytetu Y (...), w wyniku połączenia Politechniki Y oraz Szkoły Wyższej Uniwersytet Y jest uczelnią publiczną. Jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych oraz posiada status czynnego podatnika VAT. Prawną podstawę dla działania Uniwersytetu Y stanowią: Ustawa (...) o utworzeniu Uniwersytetu Y (...) oraz ustawa z 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Zgodnie ze Statutem Wnioskodawcy, podstawowym kierunkiem działalności Uniwersytetu jest prowadzenie badań naukowych, kształcenie studentów i doktorantów oraz upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki, techniki, sztuki i kultury. Ponadto Uniwersytet może uczestniczyć w wykonywaniu działalności leczniczej w zakresie i formach określonych odrębnymi przepisami.

Z kolei art. 11 pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, wskazuje, że podstawowymi zadaniami uczelni są:

 1. prowadzenie kształcenia na studiach;
 2. prowadzenie kształcenia na studiach podyplomowych lub innych form kształcenia;
 3. prowadzenie działalności naukowej, świadczenie usług badawczych oraz transfer wiedzy i technologii do gospodarki;
 4. prowadzenie kształcenia doktorantów;
 5. kształcenie i promowanie kadr uczelni;
 6. stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w:
  1. procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia,
  2. kształceniu,
  3. prowadzeniu działalności naukowej;
 7. wychowywanie studentów w poczuciu odpowiedzialności za państwo polskie, tradycję narodową, umacnianie zasad demokracji i poszanowanie praw człowieka;
 8. stwarzanie warunków do rozwoju kultury fizycznej studentów;
 9. upowszechnianie i pomnażanie osiągnięć nauki i kultury, w tym przez gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, informacyjnych i archiwalnych;
 10. działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych.

Punkt 4 przywołanego artykułu, wskazuje, że zadaniem uczelni publicznej prowadzącej kształcenie w zakresie nauk medycznych lub nauk o zdrowiu albo w zakresie nauk weterynaryjnych może być także uczestniczenie w sprawowaniu opieki medycznej albo weterynaryjnej w zakresie i formach określonych w przepisach o działalności leczniczej albo przepisach o zakładach leczniczych dla zwierząt.

Art. 6 ust. 6 Ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 160 - Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej) wskazuje, że Uczelnia medyczna może utworzyć i prowadzić podmiot leczniczy w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej albo spółki kapitałowej. Zgodnie z ust. 7 art. 6, w spółce kapitałowej określonej w ust. 6 wykonującej działalność leczniczą, wartość nominalna udziałów albo akcji należących do uczelni medycznej nie może stanowić mniej niż 51% kapitału zakładowego spółki oraz uczelnia ta dysponuje bezpośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu. Udziały albo akcje w tej spółce poza uczelniami medycznymi mogą posiadać wyłącznie Skarb Państwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz jednoosobowe spółki Skarbu Państwa o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa.

Ustawa o działalności leczniczej, w art. 89, obliguje uczelniane podmioty lecznicze, które prowadzą działalność badawczą i dydaktyczną w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, do uczestniczenia w przygotowaniu osób do wykonywania zawodów medycznych oraz kształcenia osób, które już wykonują taki zawód. W związku z tym uczelniane podmioty lecznicze są zobowiązane do udostępniania uczelni medycznej tych ich jednostek organizacyjnych, które w ocenie uczelni będą niezbędne do prowadzenia kształcenia przed - i podyplomowego w zawodach medycznych. Na podstawie art. 90 Ustawa o działalności leczniczej uczelnia medyczna jest obowiązana do przekazywania udostępniającemu środków finansowych na realizację zadań dydaktycznych i badawczych.

Uniwersytet Y 1 października 2016 r. uruchomił kształcenie studentów na kierunku lekarskim. W roku akademickim 2018/2019 wprowadzany jest obszerny blok zajęć klinicznych, które w większości obywają się na terenie Szpitala X Sp. z o.o. (dalej jako: Spółka).

Zgodnie z przywołanymi wyżej przepisami Ustawy o działalności leczniczej, Uniwersytet Y posiada udziały w spółce kapitałowej wykonującej działalność leczniczą, którą jest Szpital X Sp. z o.o.

W związku z zadeklarowanym przez Województwo - drugiego udziałowca Spółki, zamiarem podniesienia jej kapitału zakładowego w drodze aportu nieruchomości, w celu zachowania dotychczasowego parytetu udziałów, Uniwersytet Y również planuje wniesienie do Spółki wkładu rzeczowego.

Zgodnie z dyspozycją art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1036), zwolnione od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

W przekonaniu władz uczelni wniesienie w drodze aportu nieruchomości do Szpitala X Sp. z o.o. jest zasadne, ponieważ nieruchomość ta będzie wykorzystywana przez Szpital jako poszerzenie bazy dydaktycznej i naukowej dla studentów kierunku lekarskiego prowadzonego przez Uniwersytet Y.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

W związku z przedstawionym wyżej planowanym działaniem w zakresie wniesienia do Szpitala X Sp. z o.o. wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości oraz brzmieniem przepisu art. 7b ust. 1 pkt 2 w związku z art. 12 ust. 1 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: UPDP) w sytuacji, gdy podstawowym celem statutowym prowadzonej działalności przez Wnioskodawcę działalności jest działalność naukowa, w tym polegająca na kształceniu studentów - dochód powstały w związku z wniesieniem wkładu niepieniężnego będzie korzystał ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 UPDP?

Zdaniem Wnioskodawcy, z przepisu art. 7b ust. 1 pkt 2 UPDP wynika, że za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody z tytułu wniesienia do osoby prawnej wkładu niepieniężnego. Z kolei przepis art. 12 ust. 1 pkt 7 UPDP stanowi, że przychodem jest wartość wkładu określona w statucie lub w umowie spółki a jeżeli wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu, to przychodem jest wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego. Ponieważ przedmiotem wkładu niepieniężnego będzie jedna z wytypowanych obecnie do tego celu nieruchomości, a wartość tego wkładu zostanie określona na podstawie aktualnie obowiązujących wartości rynkowych, to mając na uwadze ww. powołane przepisy w dniu przeniesienia własności nieruchomości (wkładu) powstanie w ten sposób ustalony dochód.

Biorąc pod uwagę okoliczność, iż Wnioskodawca jest publiczną uczelnią spełniającą określone w ustawie - Prawo o szkolnictwie wyższym - kryteria, to mając na względzie postanowienia przepisu art. 17 ust. 1 pkt 4 UPDP zdaniem Wnioskodawcy wyżej ustalony dochód będzie podlegał w całości zwolnieniu od podatku dochodowego od osób prawnych z uwagi na to, że celem statutowym Wnioskodawcy jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, w tym również polegająca na kształceniu studentów.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1036 ze zm., dalej: „updop”), przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód stanowiący sumę dochodu osiągniętego z zysków kapitałowych oraz dochodu osiągniętego z innych źródeł przychodów. W przypadkach, o których mowa w art. 21, art. 22 i art. 24b, przedmiotem opodatkowania jest przychód. Dochodem ze źródła przychodów, z zastrzeżeniem art. 11, art. 24a i art. 24b, jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów (art. 7 ust. 2 updop).

W myśl art. 7b ust. 1 pkt 2 updop, za przychody z zysków kapitałowych uważa się przychody z tytułu wniesienia do osoby prawnej lub spółki, o której mowa w art. 1 ust. 3, wkładu niepieniężnego.

Stosownie natomiast do art. 12 ust. 1 pkt 7 updop, przychodem z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, jest wartość wkładu określona w statucie lub umowie spółki, a w razie ich braku wartość wkładu określona w innym dokumencie o podobnym charakterze - w przypadku wniesienia do spółki albo spółdzielni wkładu niepieniężnego; jeżeli jednak wartość ta jest niższa od wartości rynkowej tego wkładu albo wartość wkładu nie została określona w statucie, umowie albo innym dokumencie o podobnym charakterze, przychodem jest wartość rynkowa takiego wkładu określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego; przepis art. 14 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

W myśl natomiast art. 12 ust. 4 pkt 25 lit. b updop, do przychodów nie zalicza się wartości, o której mowa w ust. 1 pkt 7, jeżeli przedmiotem wkładu niepieniężnego do spółki albo spółdzielni jest przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część.

Jak wynika z powołanych przepisów, wniesienie przez osobę prawną wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości do innej osoby prawnej, generuje przychód podatkowy podlegający opodatkowaniu.

Katalog dochodów podlegających zwolnieniu z opodatkowania zawiera art. 17 ust. 1 updop. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Warunkiem zwolnienia dochodu takiego podatnika jest jednak wykazanie się tożsamością celu statutowego i celu preferowanego w powołanym przepisie. Wykazanie tych celów w statucie musi być precyzyjne i ścisłe. Pojęcie cel statutowy to nie tylko bezpośrednie prowadzenie przez organizację jakiejś działalności, lecz także wspieranie takiej działalności, o ile wynika to wprost ze statutu.

Z treści art. 17 ust. 1a updop wynika, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy:

1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;

1a. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k;

2. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Zwrócić należy uwagę na to, że z art. 17 ust. 1a pkt 2 updop, wynika, że zwolnienie o którym mowa w ust. 1 dotyczące podatników, przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie (a więc przepisie art. 17 ust. 1 updop) nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia wydatkowania na inne cele, niż wymienione w tych przepisach. Zatem przepis ten wprowadza ograniczenie zakresu zwolnienia wskazanego w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop tylko do dochodu, który podatnik nie tylko przeznaczy na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ale i wydatkuje na te cele. Istotne jest to, że samo tylko przeznaczenie dochodu na cele statutowe lub inne społecznie użyteczne i preferowane przez ustawodawcę nie wystarczy dla zachowania prawa do zwolnienia, gdyż wydatkowanie dochodu na inny niż statutowy lub społecznie użyteczny cel, to zwolnienie unicestwi. Jest tu charakterystyczne to, że art. 17 ust. 1 pkt 4 updop w istocie tylko określa cele społecznie użyteczne, także określone w statucie, które uzasadniać mogą zwolnienie od podatku, o ile podatnik osiągnie dochód. Nie określa on żadnych innych warunków tego zwolnienia. Czyni to natomiast w powołanym wyżej przepisie art. 17 ust. 1a updop, który postanawia, że samo tylko przeznaczenie dochodu na cel społecznie użyteczny nie jest wystarczające do zwolnienia, o ile dochód nie będzie wydatkowany na ten cel.

Kolejny warunek omawianego zwolnienia ustawodawca wprowadził w art. 17 ust. 1b updop. Zgodnie z tym przepisem, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Ustawodawca wprowadził w tym przepisie ułatwienie dla podatników w korzystaniu ze zwolnienia, bowiem postanowił, że wydatkowanie dochodu może nastąpić - po uprzednim jego (lub równoczesnym) przeznaczeniu - w czasie znacznie późniejszym od momentu jego osiągnięcia i przeznaczenia. Jednakże wprowadził przy tym warunek rozwiązujący - pozbawiający podatnika zwolnienia w przypadku jego wydatkowania na inny niż preferowany cel ustawowy.

Użycie przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop sformułowania „w części przeznaczonej na te cele” oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów niż wymienione w tym przepisie - to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „innych celów” nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia tego dochodu od opodatkowania.

Nadmienić także trzeba, że w myśl art. 17 ust. 1e updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie stosuje się również w przypadku lokowania dochodów poprzez nabycie:

 1. wyemitowanych po dniu 1 stycznia 1989 r. obligacji Skarbu Państwa lub bonów skarbowych oraz obligacji wyemitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego po dniu 1 stycznia 1997 r.;
 2. papierów wartościowych lub niebędących papierami wartościowymi instrumentów finansowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, o ile nabycie takie nastąpiło w ramach zarządzania portfelem, o którym mowa w art. 75 tej ustawy, również w przypadku gdy zarządzanie portfelem odbywa się na podstawie umowy z towarzystwem funduszy inwestycyjnych, które wykonuje tę działalność na podstawie art. 45 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, pod warunkiem zdeponowania tych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych na odrębnym rachunku prowadzonym przez uprawniony podmiot w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
 3. jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych działających na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych.

Należy podkreślić, że zwolnienie przedmiotowe o jakim mowa w powołanych wcześniej przepisach, jest wyjątkiem od konstytucyjnej zasady powszechności opodatkowania. Z tego względu musi być interpretowane ściśle, zgodnie z literalnym brzmieniem przepisu, z którego ono wynika.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, m.in., że Wnioskodawca w celu realizacji zadań Szpitala X Sp. z o.o. zamierza wraz z innymi wspólnikami tej spółki podwyższyć jej kapitał poprzez wniesienie nowych wkładów. Ma to nastąpić poprzez objęcie udziałów w zamian za wniesienie do spółki wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości. Wartość wkładu niepieniężnego będzie określona w wartości rynkowej. Podwyższenie kapitału w Spółce zapewni uczelni stabilną podstawę kształcenia studentów. Celem statutowym Wnioskodawcy jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, w tym również polegająca na kształceniu studentów.

W świetle przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego nie budzi wątpliwości fakt, że Wnioskodawca jest podmiotem realizującym preferowane przez ustawodawcę cele statutowe, wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop. Odnosząc się jednakże do możliwości zwolnienia od opodatkowania na podstawie ww. przepisu dochodu Wnioskodawcy uzyskanego w następstwie wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości do Szpitala X Sp. z o.o. (którego Wnioskodawca jest wspólnikiem) zauważyć należy, że jednym z warunków zastosowania omawianego zwolnienia jest przeznaczenie uzyskanego dochodu na cele statutowe. W tym też kontekście zauważyć należy, że dochód uzyskany w następstwie wniesienia opisanego we wniosku wkładu niepieniężnego nie zostanie przeznaczony na cele statutowe Wnioskodawcy. W szczególności za przeznaczenie takie nie sposób uznać nabycia udziałów Szpitala X za wniesiony do niego wkład niepieniężny w postaci nieruchomości. Wniesienie wkładu w zamian za udziały jest co do zasady czynnością ekwiwalentną, niepozwalająca na uznanie, że mamy do czynienia z sytuacją przeznaczenia uzyskanego dochodu na cele statutowe. W przedstawionej sytuacji nie sposób również twierdzić, że przeznaczenie to nastąpi w terminie późniejszym. Nabycie wkładów za aport nie jest także lokowaniem dochodów, o którym mowa w art. 17 ust. 1e updop.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że przedstawione we wniosku zdarzenie prawne, będzie generować po stronie Wnioskodawcy przychód podatkowy, który nie będzie podlegać zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.

Stanowisko powyższe potwierdza orzecznictwo sądów administracyjnych, a w szczególności wyroki: II FPS 4/09, II FSK 1654/07, II FSK 2710/12, II FSK 2965/14, I SA/Bk 1151/16, I SA/Wr 80/17, I SA/Gl 1242/17.

Wobec powyższego przedstawione we wniosku stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, gdy rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ..., w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.