Cele statutowe | Interpretacje podatkowe

Cele statutowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cele statutowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Odnosząc zatem powołane uregulowania prawne oraz powyższe wyjaśnienia do przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że dochód uzyskany przez Stowarzyszenie z tytułu zawarcia umowy sponsoringowej, wykorzystany na cele statutowe związane z działalnością w zakresie kultury fizycznej i sportu będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednocześnie tut. Organ pragnie zaznaczyć, że norma wynikająca z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy stanowi formę ulg podatkowych, które naruszają zasadę równości i powszechności opodatkowania. Tym samym powinna być interpretowana ściśle. Niedopuszczalne jest stosowanie wykładni rozszerzającej. Zatem, wydatkowanie dochodu na cele inne niż statutowe wyłącza możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania. Ponadto podkreślić należy, że określenie celów statutowych jednostki musi być precyzyjne i niebudzące wątpliwości. Cele statutowe danego podmiotu, będące warunkiem wyłączenia dochodu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych muszą wynikać wprost ze statutu. Zauważyć przy tym należy, że cele statutowe nie mogą być ustalane przez Organ w drodze wykładni postanowień tegoż statutu, ponieważ Organ nie jest do tych czynności upoważniony. Organ podatkowy, wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, nie przeprowadza bowiem postępowania dowodowego; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem w sprawie.
2016
23
gru

Istota:
Czy ponoszone przez Uniwersytet wydatki w formie opłat członkowskich na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa pozostają bez wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
Dodatkowo, z treści art. 17 ust. 1a pkt 2 updop wynika, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele. Art. 17 ust. 1b updop stanowi natomiast, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodu. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych precyzuje więc dwa warunki, których spełnienie uprawnia do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 4: dochód powinien być przeznaczony cele statutowe; cele statutowe jednostki powinny być zbieżne z celami wskazanymi w updop. W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, koszty należy rozpatrywać w sposób szczególny. Stosownie do art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.
2016
17
gru

Istota:
W zakresie ustalenia, czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Nie można zatem zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że realizuje cele statutowe w sferze ochrony zdrowia. Za nieprawidłowe należy również uznać stanowisko Wnioskodawcy, że do jego celów statutowych zalicza się działalność kulturalno-sportowa. Zadań związanych z integrowaniem środowiska zawodowego nie można utożsamiać z działalnością kulturalno-sportową. Podkreślenia wymaga, że przepisy ustanawiające zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są istotnym wyjątkiem od zasady sprawiedliwości podatkowej, powszechności i równości podatkowej – toteż muszą być stosowane w sposób ścisły i jakakolwiek wykładnia rozszerzająca w odniesieniu do przepisów dotyczących ww. preferencji podatkowych jest niedopuszczalna. W świetle powyższych przepisów oraz w oparciu o przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia, czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w sytuacji: gdy zostanie przeznaczony i wydatkowany na cele statutowe wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT (działalność naukowa oraz oświatowa – współpraca z towarzystwami naukowymi, uczelniami, instytutami i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą) - jest prawidłowe, gdy zostanie przeznaczony i wydatkowany na cele statutowe niewymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT (pozostała działalność statutowa Wnioskodawcy) - jest nieprawidłowe.
2016
16
gru

Istota:
Czy kwota 2 000 00,00 zł wpłacona do spółki P. sp.z o.o. tytułem dopłaty do kapitału, przez jedynego wspólnika - Politechnikę jest wolna od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Z treści art. 17 ust. 1b ustawy wynika, iż zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a. W świetle wyżej powołanych przepisów, stwierdzić należy, że warunkiem zwolnienia dochodu na podstawie powołanego art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, jest jego przeznaczenie i wydatkowanie – bez względu na termin – na cele statutowe określone w przedmiotowym przepisie, które muszą być wyraźnie wymienione w statucie podatnika, z wyłączeniem działalności gospodarczej. Zauważyć również należy, że kwestie związane z „ lokatą kapitału ” w kontekście zwolnień określonych w art. 17 reguluje art. 17 ust. 1e ustawy, w myśl którego, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie stosuje się również w przypadku lokowania dochodów (...)
2016
15
gru

Istota:
W zakresie: skutków podatkowych nieodpłatnego przekazania składników majątkowych na rzecz Fundacji
Fragment:
Wszystkie te składniki były w Uczelni wykorzystywane na cele statutowe związane z kształceniem studentów. W związku z powyższym, w ocenie Wnioskodawcy, spełniony został warunek wydatkowania dochodu na wskazane w ustawie cele statutowe poprzez wykorzystanie otrzymanych w darowiźnie oraz nabytych składników majątkowych na cele kształcenia studentów oraz wykorzystanie osiągniętych z tytułu opłat przychodów na sfinansowanie zakupu środków trwałych i wyposażenia oraz wszelkich usług związanych z remontami i adaptacją środków trwałych wykorzystywanych bezpośrednio do realizacji tych celów. Ustawa nie wymaga bowiem, aby wykorzystywanie przychodu do celów statutowych trwało przez jakikolwiek minimalny okres czasu dla zachowania prawa do zwolnienia. Znaczenie dla skorzystania ze zwolnienia ma warunek, aby nabyte środki trwałe służyły do realizacji określonych w przepisach celów statutowych, a w przedmiotowym zdarzeniu przyszłym warunek ten został spełniony i będzie spełniany w przyszłości poprzez wykorzystywanie Ośrodka jako centrum praktyk dla studentów, co będzie warunkiem przekazania Ośrodka Fundacji. W konsekwencji już tylko powyższego, planowane przez Uczelnię rozporządzenie majątkiem nie powinno wiązać się dla niej z opodatkowaniem podatkiem dochodowym.
2016
28
lis

Istota:
Czy środki pieniężne pozyskane z darowizn, które będą przeznaczane na prowadzoną przez Stowarzyszenie działalność rolniczą (zapłata za dzierżawę gospodarstwa rolnego, hodowlę koni i uprawę roślin na potrzeby stadniny), będą korzystały ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy CIT, zakładając że ww. działalność rolnicza będzie również służyła realizacji celów statutowych Stowarzyszenia?
Fragment:
Przyjęcie odmiennego stanowiska prowadziłoby de facto do całkowitego zwolnienia od opodatkowania wszelkich dochodów podmiotów wymienionych w art. 17 ust. 1 pkt 4 – nie byłoby bowiem przeszkód, aby wykazać, że wszystkie wydatki tych podmiotów są pośrednio ponoszone w celach statutowych, a przecież omawiane zwolnienie jest zwolnieniem przedmiotowym, a - nie podmiotowym. Podkreślić jednak należy, że zgodnie z wyrokiem WSA w Białymstoku z dnia 17 czerwca 2015 r. sygn. I SA/Bk 344/15, stwierdzić należy, że „ Aby dochody, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p. mogły korzystać ze zwolnienia przewidzianego w tym przepisie, powinny być nie tylko przeznaczone, ale także wydatkowane bezpośrednio w związku z realizacją celu statutowego danego podmiotu (..). Jak wskazano w uchwale siedmiu sędziów NSA z dnia 20 listopada 2000 r. FPS 9/00, wprawdzie przepis art. 17 ust. 1b u.p.d.o.p. nie mówi wprost o bezpośredniości realizacji celu statutowego, lecz jest to warunek nieodzowny zwolnienia dochodu od podatku dochodowego. Przyjęcie odmiennego poglądu prowadziłoby w konsekwencji do całkowitego zwolnienia od opodatkowania wszelkich dochodów osiąganych przez jednostki realizujące cele statutowe określone w art. 17 ust. 1 u.p.d.o.p. Nie ma bowiem żadnych przeszkód, aby wykazać, że wszystkie wydatki danej jednostki są pośrednio ponoszone dla realizacji celów statutowych. Takie stanowisko pozostawałoby w oczywistej sprzeczności z istotą ulg podatkowych oraz wykładnią systemową przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
2016
2
sie

Istota:
Czy dochód Wnioskodawcy korzystać będzie ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w części przeznaczonej i wydatkowanej na poczet darowizn pieniężnych na rzecz X, na pokrycie kosztów szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, w tym wydatki na zakup sprzętu sportowego, organizację obozów, zgrupowań i zawodów sportowych oraz wynagrodzenie kadry trenerskiej?
Fragment:
Określenie „ cel statutowy ” oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej. Działania faktyczne osoby prawnej polegające na realizacji tych celów to sposoby jego osiągnięcia. Statut stowarzyszenia powinien określać zasady, formy i zakres działalności realizującej cele, dla których zostało ono ustanowione. Oznacza to, że przez pojęcie "których celem statutowym jest działalność" należy rozumieć nie tylko bezpośrednie prowadzenie przez stowarzyszenie takiej działalności, lecz także wspieranie takiej działalności, jeżeli wynika to wprost z zatwierdzonego statutu. Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że zgodnie § 9 statutu, Stowarzyszenie realizuje swoje zadania współdziałając z zainteresowanymi instytucjami, w szczególności szkołami podstawowymi, średnimi i klubami sportowymi, w myśl zasad pedagogicznych i przyjętych norm moralnych. Skoro więc ze statutu Wnioskodawcy wynika, że może on wspierać działalność innych klubów sportowych, których działalność jest zbieżna z celami Stowarzyszenia, to przekazując darowiznę środków pieniężnych innemu stowarzyszeniu, z wyraźnym wskazaniem tych jej celów statutowych, które będą zgodne z celami wymienionymi w art. 17 ust 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochód Wnioskodawcy w części wydatkowanej w taki sposób będzie mógł skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w ww. przepisie.
2016
15
lip

Istota:
Czy w przypadku umorzenia przez Stowarzyszenie niemieckie (E.) opisanych w stanie faktycznym zobowiązań powstały u Wnioskodawcy w związku z tym zdarzeniem dochód (rozumiany jako przychód pomniejszony o koszty jego uzyskania) będzie wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt. 4 i ust. 1 b updop, jeżeli „zaoszczędzone” w ten sposób środki finansowe Wnioskodawca przeznaczy i wydatkuje na wskazane w stanie faktycznym cele statutowe?
Fragment:
Z kolei w myśl art. 17 ust. 1a pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych ściśle określa więc dwa warunki, których spełnienie uprawnia do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Pierwszy z nich wymaga, by statut jednostki zawierał wskazane w ustawie cele, drugi zaś by dochód był przeznaczony i bez względu na termin wydatkowany na cele statutowe. W konsekwencji, wartość umorzonych pożyczek przeznaczonych i wykorzystanych przez Wnioskodawcę w całości na cele statutowe będzie stanowił dla P. przychód, z którego dochód będzie korzystał ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 4 i ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za prawidłowe. W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych, stwierdzić należy, że są one rozstrzygnięciami wydanymi w konkretnych sprawach, osadzonych w określonym stanie faktycznym i tylko do nich się odnoszących, w związku z tym nie mają mocy powszechnie obowiązującego prawa.
2016
14
cze

Istota:
Czy w przypadku, gdy wypłata należnego recenzentowi wynagrodzenia zostanie dokonana w oparciu o otrzymaną drogą elektroniczną kopię rachunku, Fundacja będzie uprawniona do zaliczenia powyższej kwoty do wydatków na cele statutowe, a tym samym dochód wydatkowany we wskazany sposób będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
Posiadanie przez Fundację oryginału lub kopii rachunku wystawionego przez recenzenta ma jedynie, w ocenie Wnioskodawcy, charakter dowodowy, pozwala stwierdzić, iż wydatek słusznie zaliczony został do wydatków na cel statutowy. Dokument ten potwierdza zatem rzeczywiste przeznaczenie dochodu na cel statutowy Fundacji. Wydatkowanie dochodu poświadczone jest zaś wyciągiem z rachunku bankowego Fundacji, stwierdzającym obciążenie tego rachunku kwotą należną recenzentowi tytułem wynagrodzenia za sporządzenie opinii. Wnioskodawca wskazuje, iż przepisy CIT nie formułują żadnego wymogu odnośnie formy dokumentu stwierdzającego przeznaczenie wydatku na cel statutowy jednostki. Zdaniem Wnioskodawcy sporządzona przez recenzenta kopia wystawionego przez tegoż eksperta rachunku, przesłana drogą elektroniczną stanowiłaby wystarczający dokument dla uznania, iż rzeczywiście przeznaczono określoną kwotę pieniężną na cel statutowy Fundacji. Informację odnośnie dokumentacji w zakresie skorzystania ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych dochodu przeznaczonego na cele statutowe zawiera interpretacja Ministra Finansów z dnia 15.02.2006 r. o sygnaturze D-1/423-71/05. Zapytanie podatnika dotyczyło sposobu, w jaki dokumentować należy przekazanie dochodu na działalność statutową dla celów podatku dochodowego od osób prawnych. W udzielonej odpowiedzi Minister Finansów stwierdził: „ Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie określają szczególnej formy dokumentacji warunkującej korzystanie z przywileju zwolnienia przedmiotowego wskazanego w art. 17 ust. 1 cyt. ustawy (tj.
2016
31
maj

Istota:
Czy dochody uzyskane przez klub sportowy z tytułu usług reklamowych przeznaczone następnie na cele statutowe będą korzystały ze zwolnienia z podatku dochodowego, czy też należy je opodatkować stawką 19%?
Fragment:
Uzyskany dochód z tytułu usług reklamowych zostanie w całości przeznaczony na cele statutowe. Mając na uwadze powyższe przepisy i przedstawione przez Wnioskodawcę zdarzenie należy stwierdzić, że dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu świadczenia usług reklamowych w części w jakiej zostanie przeznaczony na cele statutowe w zakresie kultury fizycznej i sportu będzie mógł korzystać ze zwolnienia. Przy czym nie ma znaczenia czy źródłem pochodzenia tego dochodu będzie działalność statutowa, gospodarcza czy inna, ponieważ w kontekście zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ważny jest cel na jaki dochód jest przeznaczony a nie źródło jego pochodzenia. Stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie uznano za prawidłowe. W kontekście powyższego stwierdzenia należy jednak zaznaczyć, że określenie celów statutowych jednostki musi być precyzyjne, jasne i niebudzące wątpliwości. Cele statutowe danego podmiotu, będące warunkiem wyłączenia dochodu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych muszą wynikać wprost ze statutu. Zauważyć przy tym należy, że cele statutowe nie mogą być ustalane przez Organ w drodze wykładni postanowień tegoż statutu, ponieważ Organ nie jest do tych czynności upoważniony.
2016
1
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.