Cele statutowe | Interpretacje podatkowe

Cele statutowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cele statutowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, dochodu Fundacji przeznaczonego i wydatkowanego na wybudowanie budynku oraz na zakup środków trwałych i wyposażenia niestanowiącego środków trwałych, które to składniki majątku będą wykorzystywane do celów działalności leczniczej oraz prowadzenia domu pomocy społecznej (pytanie nr 1)
Fragment:
Jednocześnie określenie „ cel statutowy ” oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej. Przepis ten nie zawiera natomiast wymogu, aby wskazane w nim cele statutowe były głównymi czy też jedynymi celami działalności osoby prawnej. Jednak, aby podatnik, mógł skorzystać ze zwolnienia wynikającego z omawianego przepisu, musi zadeklarować, że osiągnięty przez niego dochód w całości lub w części przeznaczy na cele statutowe preferowane przez ustawodawcę i na te cele go faktycznie wydatkuje. W tym miejscu należy podkreślić, że art. 17 ust. 1b ustawy o CIT wprost wskazuje, że zwolnienie będące przedmiotem rozważań ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin – wydatkowany na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji celów statutowych, zgodnych z regulacją art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. Z przedstawionego we wniosku opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest fundacją, będącą podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, która osiągnięty z działalności gospodarczej oraz innych źródeł dochód zamierza przeznaczyć i wydatkować na wybudowanie budynku oraz na zakup środków trwałych i wyposażenia.
2018
8
lut

Istota:
Jeśli środki pieniężne otrzymane przez Wnioskodawcę w ramach spadku zostaną przekazane na cele statutowe, które są zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób pranych, to taki dochód będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania zgodnie z ww. artykułem.
Fragment:
Jednocześnie określenie „ cel statutowy ” oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej. Zwrócić należy również uwagę na różnicę pojęciową, jaka występuje między „ celami działania ”, a „ sposobem jego realizacji ”. Określenie „ cel statutowy ” oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej. Działania faktyczne osoby prawnej polegające na realizacji tych celów to sposoby jego osiągnięcia. Reasumując, zwolnienie podatkowe zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jest obwarowane licznymi zastrzeżeniami. Obejmuje tylko tą część dochodów, która przeznaczona zostanie na cele statutowe wskazane w tym przepisie. Ponadto, przepisy ograniczają zakres podmiotowy zwolnienia, poprzez wyłączenie spod możliwości jego zastosowania dochodów różnych grup podatników – czy to z uwagi na rodzaj ich działalności, czy też na określoną formę organizacyjną. Niezależnie od powyższego podkreślenia wymaga, że przepisy ustanawiające zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są istotnym wyjątkiem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej) – toteż muszą być interpretowane w sposób ścisły i jakakolwiek wykładnia rozszerzająca w odniesieniu do przepisów dotyczących ww. preferencji podatkowych jest niedopuszczalna.
2018
7
lut

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Organ pragnie zaznaczyć, że organ wydający interpretacje indywidualną sprawdzając, czy spełniony został warunek wyłączenia dochodów z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, uprawniony jest jedynie do badania treści wskazanych celów statutowych oraz treści przepisu warunkującego zwolnienie podatkowe. Zatem, sposób realizacji celów określonych w statucie jednostki powinien być wskazany w sposób ścisły i niebudzący wątpliwości by organ mógł rozstrzygnąć, czy jest on zgodny z celami preferowanymi przez ustawodawcę. Organ nie jest bowiem uprawniony do dokonywania wykładni zapisów statutu. Innymi słowy precyzyjne określenie celów, dla realizacji których dana osoba prawna została powołana jest istotne dlatego, że cele te nie mogą być ustalane przez organ w drodze wykładni postanowień statutu, ponieważ nie jest do tego upoważniony. Organ, wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, nie przeprowadza bowiem postępowania dowodowego; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego przedstawionym przez Wnioskodawcę i stanowiskiem Wnioskodawcy. Zwrócić należy również uwagę na różnicę pojęciową jaka występuje między „ celem działania ”, a „ sposobem jego realizacji ”. Określenie „ cel statutowy ” oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej. Działania faktyczne osoby prawnej polegające na realizacji tych celów to sposoby jego osiągnięcia.
2018
13
sty

Istota:
Czy cała kwota, która została bezpodstawnie i bezprawnie pobrana ze środków Związku przez ówczesnego przewodniczącego Komisji Zakładowej Związku i następnie przez niego wydatkowana (na jego własne cele), po czym została przez niego częściowo zwrócona do środków Związku (co do pozostałej części toczyć się będzie odrębne postępowanie sądowe) korzystać będzie ze zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o CIT?
Fragment:
Również określenie celów statutowych pod kątem uprawnień podatkowych musi być precyzyjne. Literalne brzmienie art. 17 ust. 1 pkt 39 w zw. z art. 17 ust. 1b ustawy o CIT wskazuje, że dochody podatników, o których mowa w tym przepisie, nie podlegają opodatkowaniu po spełnieniu łącznie następujących warunków: przeznaczenia dochodów na cele statutowe, czyli wyraźnie określone w statucie (z wyłączeniem środków które zostały przeznaczone na działalność gospodarczą) oraz ich wydatkowania – bez względu na termin – na te cele. Dla skorzystania ze zwolnienia nie jest wystarczające samo przeznaczenie dochodu na cele statutowe konieczne jest takie jego wydatkowanie na te cele. Zwolnienie o jakim mowa w ww. przepisie art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o CIT jest zwolnieniem warunkowym. Dopiero łączne spełnienie warunków określonych w ww. przepisach daje możliwość skorzystania ze zwolnienia. Należy podkreślić, że „ przeznaczenie ” o jakim mowa w ww. przepisach pełni rolę warunku zawieszającego, odraczającego w czasie opodatkowanie dochodu. Dopiero jego wydatkowanie na cele statutowe (z wyłączeniem dochodu przeznaczonego na działalność gospodarczą) w sposób definitywny upoważnia do skorzystania ze zwolnienia tego dochodu z opodatkowania.
2017
9
gru

Istota:
Dochód Wnioskodawcy pochodzący ze sprzedaży mieszkania otrzymanego w drodze darowizny, przeznaczony, a następnie wydatkowany na zakup innego mieszkania, które będzie wykorzystywane do działalności statutowej, będzie spełniał przesłanki wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, i jako taki będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania. Powyższe odnosi się także do różnicy jaka może pozostać w związku ze sprzedażą i zakupem mieszkania, która zostanie przeznaczona i wydatkowana na cele statutowe Fundacji.
Fragment:
Wnioskodawca wyraźnie podkreśla, że nowo zakupione mieszkanie, podobnie jak to zbywane, wykorzystywane będzie do realizacji celów statutowych Fundacji. Gdyby w związku z ww. transakcją sprzedaży-kupna mieszkania pozostała jakakolwiek kwota to Fundacja zamierza przeznaczyć ją na realizację swoich celów statutowych. Należy podkreślić, że z opisu zdarzenia przyszłego wynika wprost, że cele Fundacji są zbieżne z celami preferowanymi przez ustawodawcę w przepisie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. Biorąc pod uwagę powyższe, stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawca prowadzi działalność statutową zgodną z przepisem art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, dochód Fundacji uzyskany ze sprzedaży pozyskanego w drodze darowizny mieszkania, obecnie wykorzystywanego przez Wnioskodawcę do realizacji celów statutowych, przeznaczony na zakup innego mieszkania, również przeznaczonego na realizację celów statutowych Fundacji, może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. W odniesieniu do różnicy jaka może pozostać ze sprzedaży i kupna ww. mieszkania, która zostanie przeznaczona na realizację celów statutowych Fundacji to zdaniem tutejszego organu, przeznaczenie przedmiotowej kwoty na własne cele statutowe, zgodne z celami preferowanymi przez ustawodawcę powoduje, że będzie ona także podlegała zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop dochodu przekazanego przez Wnioskodawcę na rzecz organizacji, które realizują cele statutowe podlegające zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop
Fragment:
Dnia 17 października 2017 r. do tutejszego organu wpłynęło pismo z dnia 11 października 2017 r., w którym Wnioskodawca podał, że posiada osobowość prawną i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, ponadto uzupełnił opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wskazując, że zgodnie z § 5 ust. 2 Statutu Uczelnia realizując cele statutowe współpracuje w szczególności z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, przedsiębiorcami, stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi. Zatem stwierdzić należy, iż ze statutu Wnioskodawcy wynika, że może on wspierać działalność innych podmiotów realizujących cele statutowe zbieżne z celami statutowymi Wnioskodawcy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w świetle przedstawionego powyżej stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego prawidłowe jest stanowisko, że dochody przekazane przez Wnioskodawcę tytułem darowizn na rzecz organizacji, które realizują cele statutowe podlegające zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych na realizację celów objętych działalnością statutową Wnioskodawcy będą również korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie ww. artykułu? Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przedstawionego powyżej stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego prawidłowe jest stanowisko, że dochody przekazane przez Wnioskodawcę tytułem darowizn na rzecz organizacji, które realizują cele statutowe podlegające zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych na realizację celów objętych działalnością statutową Wnioskodawcy będą również korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie ww. artykułu.
2017
11
lis

Istota:
W zakresie możliwości zwolnienia od opodatkowania dochodów Wnioskodawcy, przeznaczonych na produkcję i dystrybucję filmu
Fragment:
Na podstawie art. 17 ust. 1b updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów. Zwolnienie ujęte w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, jest więc zwolnieniem warunkowym i zależy od łącznego spełnienia następujących przesłanek: celem statutowym podatnika musi być działalność wymieniona w tym przepisie, uzyskane przez niego dochody muszą być przeznaczone i bez względu na termin wydatkowane na ten cel. Powyższe oznacza, że zastosowanie przedmiotowego zwolnienia zależy nie tylko od przeznaczenia osiągniętego dochodu na preferowane ustawą cele statutowe, ale także od faktycznego wydatkowania go na te cele. Użyte przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop sformułowanie „ w części przeznaczonej na te cele ” oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „ innych celów ” nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania.
2017
10
lis

Istota:
Możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.
Fragment:
Z uwagi na powyższe, dla możliwości nabycia prawa do zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – uprawniające do niego cele muszą jasno wynikać ze statutu, gdyż aby stwierdzić, czy został spełniony warunek wyłączenia dochodu z opodatkowania porównuje się treść celów statutowych oraz treść przepisu warunkującego zwolnienie podatkowe. Organy podatkowe, jak wykazano powyżej, badają jedynie, czy cele określone w statucie są tożsame z celami wymienionymi w treści przepisu regulującego zwolnienie podatkowe. Odnosząc się zatem wprost do postawionego pytania w zakresie możliwości zastosowania omawianego zwolnienia przedmiotowego w przypadku przeznaczenia dochodu na cele statutowe wymienione w opisie zdarzenia przyszłego, nie można w pełni podzielić stanowiska Wnioskodawcy, w świetle którego ma prawo do zastosowania zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy w przypadku przeznaczenia dochodu na wszystkie z pośród wymienionych celów statutowych. Zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będzie mieć zastosowanie wyłączenie w tej części, w której dochód Fundacji, zostanie przeznaczony na wyżej omówione cele statutowe, które tożsame są z tymi, wskazanymi w powyższym przepisie. Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za nieprawidłowe. Podkreślić należy również, że norma wynikająca z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy stanowi formę ulg podatkowych, które naruszają zasadę równości i powszechności opodatkowania.
2017
9
lis

Istota:
W zakresie ustalenia czy dochód ze sprzedaży nieruchomości gruntowej o której mowa we wniosku, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, w sytuacji przekazania go na cele statutowe Wnioskodawcy
Fragment:
Uzyskane ze sprzedaży środki finansowe zamierza przeznaczyć na pokrycie kosztów zagospodarowania drugiej działki, tj. na budowę, pomieszczeń gospodarczych do przechowywania środków, materiałów sprzętu do realizacji celów statutowych oraz na pozostałe cele statutowe. Działka przeznaczona do sprzedaży jest działką powstałą z podziału drugiej działki, która została zakupiona z własnych środków - składek członków Koła w dniu 24 września 1998 r. Celem statutowym Koła jest m.in. ochrona środowiska. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że skoro jak wynika z wniosku Wnioskodawca prowadzi działalność statutową m.in. w zakresie ochrony środowiska, to dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości gruntowej może zostać zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, o ile przeznaczony i wydatkowany zostanie na cele związane z prowadzoną działalnością statutową. Celem tym może, być budowa, a więc wytworzenie wskazanego we wniosku budynku użytkowego, który będzie wykorzystywany do prowadzenia działalności statutowej. Wprawdzie wydatki na ww. cel nie zostały wymienione wprost w treści art. 17 ust. 1b updop (przepis ten stanowi o nabyciu a nie o wytworzeniu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji celów statutowych), jednakże zauważyć należy, że przepis ten nie wymienia enumeratywnie celów na jakie mogą być wydatkowane środki zgromadzone przez podatników określonych w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.
2017
12
paź

Istota:
Czy na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, wolne od podatku są dochody Stowarzyszenia przeznaczone na udzielenie Spółce, której jedynym udziałowcem jest Fundacja o zbieżnych ze Stowarzyszeniem celach statutowych pożyczki, na podstawie której udzielone środki mają zostać przeznaczone na cele budowy przedszkola, które ma być wynajmowane Stowarzyszeniu w celu prowadzenia działalności oświatowej?
Fragment:
Wnioskodawca przeznaczając dochód na udzielenie pożyczki Spółce, wydatkuje dochód na cel inny niż cel statutowy. W związku z powyższym stwierdzić należy, że dochód Wnioskodawcy, który został przekazany na udzielenie pożyczki Spółce w celu spożytkowania jej na cele bieżącego finansowania procesu budowalnego budynku nie będzie wydatkowany na cele statutowe Stowarzyszenia. Oceny takiej nie zawiera okoliczność, że Wnioskodawca będzie w przyszłości dzierżawił budowany przez Spółkę budynek w celu prowadzenia w nim przedszkola. Wskazać należy, że z przepisów art. 17 updop wynika jednoznaczne powiązanie zwolnienia podatkowego z rzeczywistym i bezpośrednim wydatkowaniem dochodu na cele statutowe lub cele społecznie użyteczne i preferowane przez ustawodawcę. Pośrednie etapy alokacji dochodu poza wskazanymi w art. 17 ust. 1e updop, nie są objęte przedmiotowym zwolnieniem od podatku dochodowego, przewidzianym w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 6c updop. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe. W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla Organu wydającego przedmiotową interpretację. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa.
2017
27
wrz
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.