Cele statutowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cele statutowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
19
gru

Istota:

W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych do dochodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości.

Fragment:

Uzyskane ze sprzedaży nieruchomości środki finansowe Wnioskodawca planuje w całości przeznaczyć na cele statutowe. Ponadto, istotne elementy opisu zdarzenia przyszłego zawarto również we własnym stanowisku Wnioskodawcy w sprawie, gdzie wskazano, że Wnioskodawca prowadzi działalność statutową m.in. kulturalną i naukową, a dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości zostanie przeznaczony i wydatkowany na te cele statutowe. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy transakcja sprzedaży nieruchomości, o której mowa w stanie faktycznym (winno być: zdarzeniu przyszłym) wniosku, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, ww. transakcja nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, w związku z przeznaczeniem uzyskanych ze sprzedaży środków finansowych na cele statutowe. Na mocy art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Działalność kulturalna w rozumieniu ww. ustawy polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Formami organizacyjnymi działalności kulturalnej są w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury.

2018
14
gru

Istota:

W zakresie określenia czy, dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu wniesienia aportu na podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. w której wspólnikiem jest Wnioskodawca jest wolny od podatku dochodowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

Fragment:

W świetle przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego nie budzi wątpliwości fakt, że Wnioskodawca jest podmiotem realizującym preferowane przez ustawodawcę cele statutowe, wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop. Odnosząc się jednakże do możliwości zwolnienia od opodatkowania na podstawie ww. przepisu dochodu Wnioskodawcy uzyskanego w następstwie wniesienia wkładu niepieniężnego w postaci nieruchomości do Szpitala X Sp. z o.o. (którego Wnioskodawca jest wspólnikiem) zauważyć należy, że jednym z warunków zastosowania omawianego zwolnienia jest przeznaczenie uzyskanego dochodu na cele statutowe. W tym też kontekście zauważyć należy, że dochód uzyskany w następstwie wniesienia opisanego we wniosku wkładu niepieniężnego nie zostanie przeznaczony na cele statutowe Wnioskodawcy. W szczególności za przeznaczenie takie nie sposób uznać nabycia udziałów Szpitala X za wniesiony do niego wkład niepieniężny w postaci nieruchomości. Wniesienie wkładu w zamian za udziały jest co do zasady czynnością ekwiwalentną, niepozwalająca na uznanie, że mamy do czynienia z sytuacją przeznaczenia uzyskanego dochodu na cele statutowe. W przedstawionej sytuacji nie sposób również twierdzić, że przeznaczenie to nastąpi w terminie późniejszym. Nabycie wkładów za aport nie jest także lokowaniem dochodów, o którym mowa w art. 17 ust. 1e updop.

2018
11
lis

Istota:

W zakresie możliwości zwolnienia z obowiązku zapłacenia podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust.1 pkt 4 oraz dokonania korekty zeznania podatkowego za 2017 r. i zaniechania wpłat zaliczek w 2018 r.

Fragment:

Jednocześnie określenie „ cel statutowy ” oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej. W tym miejscu należy podkreślić, że art. 17 ust. 1b updop wprost wskazuje, że zwolnienie będące przedmiotem rozważań ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji celów statutowych, zgodnych z regulacją art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy. Z punktu widzenia przedmiotu wniosku zauważyć należy, że istotą podniesionego problemu interpretacyjnego jest zagadnienie, które dotyczy rozstrzygnięcia, czy dochód Wnioskodawcy uzyskiwany z działalności statutowej może korzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zatem istotnym jest rozstrzygnięcie, czy wskazane w przedmiotowym wniosku cele statutowe są tożsame z celami statutowymi preferowanymi przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. W związku z tym, że wszelkie zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są wyjątkiem, istotnym odstępstwem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej) nie można w tym zakresie stosować wykładni rozszerzającej ustawowy zakres zwolnienia podatkowego na pokrywanie wydatków związanych z całokształtem działalności podmiotów.

2018
12
wrz

Istota:

Czy w każdym z opisanych powyżej wariantów wykorzystania nowej siedziby, uzyskany ze sprzedaży budynku szkoleniowo-biurowego dochód Oddziału przeznaczony i wydatkowany na zakup nowej siedziby podlega zwolnieniu z opodatkowania CIT?

Fragment:

Jednocześnie określenie „ cel statutowy ” oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej. Zwrócić należy również uwagę na różnicę pojęciową, jaka występuje między „ celami działania ”, a „ sposobem jego realizacji ”. Określenie „ cel statutowy ” oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej. Działania faktyczne osoby prawnej polegające na realizacji tych celów to sposoby jego osiągnięcia. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, że zwolnienie podatkowe zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, jest obwarowane licznymi zastrzeżeniami. Obejmuje tylko tę część dochodów, która przeznaczona zostanie na cele statutowe wskazane w tym przepisie. Ponadto przepisy ograniczają zakres podmiotowy zwolnienia, poprzez wyłączenie spod możliwości jego zastosowania dochodów różnych grup podatników – czy to z uwagi na rodzaj ich działalności, czy też na określoną formę organizacyjną. Niezależnie od powyższego podkreślenia wymaga, że przepisy ustanawiające zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są istotnym wyjątkiem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej) – toteż muszą być interpretowane w sposób ścisły i jakakolwiek wykładnia rozszerzająca w odniesieniu do przepisów dotyczących ww. preferencji podatkowych jest niedopuszczalna.

2018
6
wrz

Istota:

Czy wypłata dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników będzie opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych, czy korzysta nadal ze zwolnienia na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 u.p.d.o.p

Fragment:

Jednocześnie określenie „ cel statutowy ” oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej. Zwrócić należy również uwagę na różnicę pojęciową, jaka występuje między „ celami działania ”, a „ sposobem jego realizacji ”. Określenie „ cel statutowy ” oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danego podmiotu. Działania faktyczne podmiotu polegające na realizacji tych celów to sposoby jego osiągnięcia. Podsumowując, w świetle przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego oraz powołanych powyżej przepisów należy stwierdzić, że dochód Wnioskodawcy, który zostanie przeznaczony, a następnie wydatkowany na wypłatę dodatkowego rocznego wynagrodzenia dla pracowników za ich wkład w realizację celów statutowych Wnioskodawcy, zbieżnych z celami określonymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, może korzystać ze zwolnienia od podatku. Zatem, w kontekście zadanego pytania, wyznaczającego zakres rozpatrzenia wniosku, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej: z zastosowaniem art. 119a; w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

2018
20
sie

Istota:

Zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, dochodu Stowarzyszenia uzyskanego z darowizn i przeznaczonego na realizacje swoich celów statutowych

Fragment:

Zgodnie z podjętą uchwałą nadanie tytułu mecenasa następuje zgodnie z następującymi warunkami: Mecenas brązowy - osoba, która wspiera Stowarzyszenie w postaci comiesięcznych darowizn na cele statutowe przez jeden okres rozliczeniowy albo dokonała darowizn o łącznej kwocie 600 zł na cele statutowe w ciągu jednego okresu rozliczeniowego; Mecenas srebrny - osoba, która wspiera Stowarzyszenie w postaci comiesięcznych darowizn na cele statutowe przez dwa okresy rozliczeniowe albo dokonała darowizn o łącznej kwocie 2000 zł na cele statutowe przez jeden okres rozliczeniowy; Mecenas Złoty - osoba, która wspiera Stowarzyszenie w postaci comiesięcznych darowizn na cele statutowe przez co najmniej trzy okresy rozliczeniowe albo dokonała darowizn o łącznej kwocie 5000 zł na cele statutowe przez jeden okres rozliczeniowy; Przez okres rozliczeniowy rozumie się okres od 1 stycznia do 31 grudnia każdego roku. Stowarzyszenie w zamian za uzyskane darowizny celowe nie świadczyłoby żadnych usług wzajemnych na rzecz darczyńcy z wyłączeniem przyznania tytułu honorowego mecenasa określonej kategorii. W ww. piśmie Stowarzyszenie podało także, że coraz częściej znajdują się osoby chętne wesprzeć Stowarzyszenie poprzez wpłatę określonej sumy pieniędzy na realizację celów statutowych Stowarzyszenia, celem wsparcia jego działalności. Zgodnie z podjętą uchwałą przez Radę Krajową Stowarzyszenia po spełnieniu zawartych w niej warunków stawaliby się oni mecenasami określonej kategorii.

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

Z treści art. 17 ust. 1 pkt 4) UPDOP wynika, że aby dochód Wnioskodawcy korzystał ze zwolnienia, musi być spełniony warunek uzyskania dochodu (bez względu na źródło) oraz przeznaczenia dochodu na cele statutowe, które zostały wyszczególnione w tym przepisie. Oznacza to, że nie podlegają zwolnieniu dochody, które nie są przeznaczone na cele statutowe Wnioskodawcy, w tym cele statutowe nie wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4) UPDOP. Dlatego też, w ocenie Wnioskodawcy, dochód z tytułu przedawnionego zobowiązania, powstały w wyniku upływu terminu roszczenia o wpłatę będzie wprawdzie stanowił przychód Wnioskodawcy, jednakże zastosowanie znajdzie jednocześnie zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4) UPDOP, o ile zostanie przeznaczony na cele statutowe wymienione w treści tego przepisu. Odnosząc się do treści art. 17 ust. 1 pkt 4) UPDOP, należy wskazać, że wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

2018
14
kwi

Istota:

W zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochodów osiąganych przez Wnioskodawcę, przeznaczanych zgodnie ze statutem na wsparcie realizacji celów statutowych

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wszelkie podejmowane działania sprowadza do realizacji swoich celów statutowych, nie prowadzi działalności innej niż określona w statucie, a wszelkie dochody z prowadzonej odpłatnej działalności przeznacza na realizację swoich celów statutowych, w tym także na pokrycie wydatków własnych i kosztów związanych z prowadzonymi działaniami. Ponadto Wnioskodawca wskazuje, że w niektórych przypadkach podejmowane przez nią działania mające służyć realizacji celów statutowych mogą mieć charakter działań zarobkowych w tym sensie, że otrzymywana przez Wnioskodawcę „ odpłatność ” jest wyższa niż ponoszone przez nią koszty na realizację konkretnego działania. Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę definicję działalności gospodarczej określoną w art. 3 pkt 9 Ordynacji podatkowej oraz fakt odpłatności podejmowanych działań w zakresie realizacji celów statutowych, prowadzone przez Wnioskodawcę działania mogą mieć charakter działalności gospodarczej / komercyjnej działalności usługowej / realizacji gospodarczych celów statutowych. Wnioskodawca podkreśla, że jej celem nie jest prowadzenie zarobkowej, nastawionej na zysk działalności gospodarczej, a wyłącznie działalności statutowej. Wszelkie dochody z prowadzonej odpłatnej działalności Wnioskodawca przeznacza na realizację swoich celów statutowych, w tym także na pokrycie wydatków własnych i kosztów związanych z prowadzonymi działaniami statutowymi.

2018
29
mar

Istota:

Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, który został przeznaczony na realizację celów statutowych, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) celów statutowych, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, który został przeznaczony na realizację celów statutowych, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca (dalej również jako: Stowarzyszenie) jest stowarzyszeniem zarejestrowanym Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z § 8 Statutu Wnioskodawcy jego celem statutowym jest poprawa bezpieczeństwa pracy na wysokości, zwiększenie prestiżu wykonywanego zawodu, promowanie przepisów w zakresie bezpiecznej pracy na wysokości oraz kształtowanie zasad etyki zawodowej pracowników wysokościowych. Natomiast § 9 Statutu wskazuje, że cele Stowarzyszenia są realizowane poprzez: szkolenia, warsztaty i konferencje w zakresie bezpiecznej pracy na wysokości, prowadzenie statystyk i analiz wypadków, wprowadzanie nowych wytycznych, testy i niezależne (...)

2018
27
mar

Istota:

W zakresie zwolnienia z obowiązku obliczania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych na podstawie art. 25 ust. 5 pkt 2

Fragment:

(...) cele statutowe i wydatkowała na rzecz tych organizacji. Powyższe oznacza, że zastosowanie przedmiotowego zwolnienia zależy nie tylko od przeznaczenia osiągniętego dochodu na preferowane ustawą cele statutowe, ale także od faktycznego przekazania go na te cele. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką, której jedynym udziałowcem będzie stowarzyszenie działające na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. Spółka osiągnięty przez nią dochód będzie przekazywała na rzecz stowarzyszenia w celu finansowania jego celów. Stowarzyszenie będzie każdorazowo wystawiać Spółce pisemne potwierdzenie, że otrzymane środki zostaną wydatkowane zgodnie z celami statutowymi wymienionymi w opisie zdarzenia przyszłego. Ponadto Stowarzyszenie, nie prowadzi działalności gospodarczej ani komercyjnej działalności usługowej oraz realizuje cele zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT. Otrzymane środki Stowarzyszenie, będzie wykorzystywać na cele statutowe zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy. Dochód przekazany przez Spółkę będzie przeznaczony jedynie na cele statutowe zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych wynikający z art. 25 ust. 1 updop.