Cele statutowe | Interpretacje podatkowe

Cele statutowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cele statutowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.
Fragment:
W związku z tym powstały w kwocie 69 513,37 zł dochód ze spisanych przedawnionych zobowiązań (wierzytelności obcych) Fundacja zamierza przeznaczyć na realizację celów statutowych (w szczególności na pomoc rzeczową i finansową dla Komendy Wojewódzkiej Policji) poprzez zwiększenie funduszu statutowego, a w przyszłości przeznaczenie go na zakup skanera laserowego 3D dla laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy dochód w kwocie 69 513,37 zł, powstały ze spisanych przedawnionych zobowiązań Fundacji przeznaczony w przyszłości na cele statutowe, tj. zakup skanera laserowego 3D dla Komendy Wojewódzkiej Policji korzystać będzie ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Według oceny podatnika przedstawione przesłanki stanu faktycznego upoważniają do zwolnienia przedmiotowego dochodu uzyskanego z tytułu spisania przedawnionych zobowiązań w całości przeznaczonej na cele statutowe, tj. na zakup skanera laserowego 3D dla Komendy Wojewódzkiej Policji. Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, ustawowo zwolnione zostały m.in. dochody podatników, których celem statutowym jest działalność oświatowa (nie uwarunkowana jakąkolwiek formą kształcenia) w części przeznaczonej na te cele.
2017
23
lut

Istota:
W zakresie ustalenia, czy dochód uzyskany z wynajmu nieruchomości przeznaczony na cele statutowe korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.
Fragment:
Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dochód uzyskany z wynajmu nieruchomości przeznaczony na cele statutowe korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego pismem z 29 grudnia 2017 r., Znak: 2461-IBPB-1-2.981.2016.1.ANK wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano pismem z 5 stycznia 2017 r. (data wpływu do tut. Biura 10 stycznia 2017 r.) oraz pismem z 13 stycznia 2017 r. (data wpływu do tut. Biura 17 stycznia 2017 r.) We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Fundacja (dalej także: „ Wnioskodawca ”) działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 40) oraz postanowień statutu, którego kopię Wnioskodawca przedłożył w załączeniu. Cele statutowe określone zostały w § 3 statutu, natomiast sposób działania określony został w § 4 statutu. Na chwilę obecną Fundacja ma zawarte z podmiotami zewnętrznymi trzy umowy najmu części nieruchomości własnych, z których osiąga przychody. Przychody z wyżej wymienionych umów w całości przeznaczone są na cele statutowe. W uzupełnieniu wniosku z 13 stycznia 2017 r. Fundacja wskazała m.in., że cele statutowe zostały określone w § 3, § 4 § 6 statutu.
2017
4
lut

Istota:
Skutki podatkowe przekazania na własność Gminy po likwidacji Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością:
- środków pieniężnych odpowiadających dochodom z lat poprzednich zadeklarowanych na cele statutowe,
- dochodu bieżącego z roku podatkowego likwidacji,
- majątku sfinansowanego z innych, niż dochód zwolniony źródeł, w tym składek członkowskich, darowizn oraz dotacji.
Fragment:
Zdaniem Wnioskodawcy regulacja ta odnosi się do sytuacji, w której podatnik, z uwagi na likwidację i niezadeklarowanie oraz niewydatkowanie dochodu na cele statutowe lub wydatkowanie tego dochodu na inne cele tj. nieodpowiadające czy sprzeczne z celem statutowym, jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego. Sytuacja taka nie ma jednak miejsca w przedstawionym opisie zdarzenia przyszłego, bowiem jak wskazano powyżej, planowana likwidacja działalności Wnioskodawcy nie oznacza, iż zadeklarowany na cele statutowe dochód zostanie wydatkowany niezgodnie z przeznaczeniem, bowiem przyjęty uchwałą sposób zadysponowania mieniem Wnioskodawcy, w tym środkami pieniężnymi będzie powodował, że dochód tez zostanie wydatkowany na cele statutowe Wnioskodawcy poprzez dokonanie darowizny na rzecz Gminy realizującej cele statutowe zbieżne z celami Wnioskodawcy. W efekcie, zadeklarowanie i wydatkowanie dochodu na cele statutowe w postaci przekazania majątku Gminie realizującej cele statutowe Wnioskodawcy w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków, utrzymania i modernizacji oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej, umożliwia Wnioskodawcy korzystanie ze zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. w zakresie pytania trzeciego - obowiązek zapłaty podatku dochodowego, o którym mowa w art. 25 ust. 4 i 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie wystąpi także w odniesieniu do dochodu roku bieżącego, tj. dochodu wykazanego przez Wnioskodawcę na koniec postępowania likwidacyjnego.
2017
31
sty

Istota:
Skutki podatkowe przekazania na własność Gminy majątku trwałego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, który został sfinansowany z dochodu zadeklarowanego na cele statutowe, po jej likwidacji.
Fragment:
Czy w związku z planowaną likwidacją Wnioskodawcy i przekazaniem na rzecz Gminy majątku trwałego, który został sfinansowany z dochodu zadeklarowanego na cele statutowe, wystąpi obowiązek zapłaty podatku dochodowego, o którym mowa w art. 25 ust. 4 i 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Zdaniem Wnioskodawcy, w odniesieniu do dochodu zadeklarowanego i wydatkowanego na cele statutowe w postaci nabycia składników majątku, które służyły realizacji tego celu, tj. dochodu faktycznie wydatkowanego w sposób zgodny z art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z art. 17 ust. 1 pkt 46, a zatem Wnioskodawca nie będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego, o którym mowa w art. 25 ust. i 4a 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wolne od podatku dochodowego są dochody spółek wodnych i ich związków, przeznaczone na cele statutowe. Stosownie do art. 17 ust. 1b o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienie o którym mowa w ust. 1 (art. 17 ust. 1 pkt 46) dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie jeżeli dochód jest przeznaczony - i bez względu na termin -wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów.
2017
28
sty

Istota:
W zakresie w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych
Fragment:
(...) cele statutowe, w szczególności wypełnia postanowienia § 8 ust. 30/ Statutu Związku, mówiącego: „ Związek może realizować inwestycje związane z tworzeniem, rozbudową, przebudową, modernizacją i utrzymaniem w należytym stanie obiektów obsługujących żeglarski i wodniacki ruch turystyczny, ośrodków żeglarskich i infrastruktury żeglarskiej, w szczególności marin, portów żeglarskich, przystani, czy basenów jachtowych, wraz z zapleczem szkoleniowym i socjalnym ”, będą one objęte zwolnieniem z art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy o CIT? Zdaniem Wnioskodawcy, Do pytania 1 Dochody Związku w części wydatkowanej na pożyczkę udzieloną Fundacji której celem statutowym jest wspieranie, propagowanie, uprawianie i rozwój żeglarstwa, budowę i utrzymanie infrastruktury żeglarskiej, szkolenia żeglarskie, w okolicznościach opisanych w stanie faktycznym, stanowi przeznaczenie i wydatkowanie tych dochodów przez Związek na cele statutowe, w szczególności wypełnia postanowienia § 8 ust. 32/ Statutu Związku, tj.: „ Związek wspiera podmioty prowadzące działalność zgodną z celami Związku, w szczególności w zakresie tworzenia, modernizacji i utrzymania ośrodków żeglarskich i infrastruktury żeglarskiej w należytym stanie; Związek może takim podmiotom udzielać pomocy finansowej z funduszy Związku, zarówno w formie zwrotnej jak i bezzwrotnej, z przeznaczeniem na realizację konkretnych przedsięwzięć zgodnych z celami Związku ” i będą one objęte zwolnieniem z art. 17 ust.1 pkt 4 ustawy o CIT (Dz.
2017
28
sty

Istota:
Mo?liwooci zastosowania zwolnienia przedmiotowego okreolonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.
Fragment:
Jednak, aby podatnik, móg3 skorzystaa ze zwolnienia wynikaj1cego z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, musi zadeklarowaa, ?e osi1gniety przez niego dochód w ca3ooci lub w czeoci przeznaczy na cele statutowe preferowane przez ustawodawce i na te cele go faktycznie przeznaczy. Wskazaa nale?y równie?, ?e w praktyce kr1g podmiotów mog1cych skorzystaa z przedmiotowego zwolnienia podatkowego, obejmuje przede wszystkim organizacje typu non-profit. Zwolnienie okreolone w tym przepisie ma zastosowanie w szczególnooci do: stowarzyszen, organizacji spo3ecznych, fundacji, instytucji kultury, jednostek badawczo-rozwojowych, szkó3 wy?szych, publicznych zak3adów opieki zdrowotnej i innych osób prawnych oraz niektórych zak3adów bud?etowych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadaj1cych osobowooci prawnej, realizuj1cych cele okreolone w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy. Zatem istotnym jest rozstrzygniecie, czy wskazane w przedmiotowym wniosku cele statutowe s1 to?same z celami statutowymi preferowanymi przez ustawodawce w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy. W miejscu tym nale?y jednoznacznie stwierdzia, ?e g3ównym celem statutowym Wnioskodawcy jest udzielanie owiadczen zdrowotnych szerzej opisanych w stanie faktycznym/zdarzeniu przysz3ym, co w pe3ni pokrywa sie z jednym z celów wskazanych w przywo3anym wy?ej przepisie, tj. z dzia3alnooci1 w zakresie ochrony zdrowia. Z punktu widzenia (...)
2017
26
sty

Istota:
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Odnosząc zatem powołane uregulowania prawne oraz powyższe wyjaśnienia do przedstawionego przez Wnioskodawcę opisu zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, że dochód uzyskany przez Stowarzyszenie z tytułu zawarcia umowy sponsoringowej, wykorzystany na cele statutowe związane z działalnością w zakresie kultury fizycznej i sportu będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jednocześnie tut. Organ pragnie zaznaczyć, że norma wynikająca z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy stanowi formę ulg podatkowych, które naruszają zasadę równości i powszechności opodatkowania. Tym samym powinna być interpretowana ściśle. Niedopuszczalne jest stosowanie wykładni rozszerzającej. Zatem, wydatkowanie dochodu na cele inne niż statutowe wyłącza możliwość zastosowania zwolnienia z opodatkowania. Ponadto podkreślić należy, że określenie celów statutowych jednostki musi być precyzyjne i niebudzące wątpliwości. Cele statutowe danego podmiotu, będące warunkiem wyłączenia dochodu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych muszą wynikać wprost ze statutu. Zauważyć przy tym należy, że cele statutowe nie mogą być ustalane przez Organ w drodze wykładni postanowień tegoż statutu, ponieważ Organ nie jest do tych czynności upoważniony. Organ podatkowy, wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, nie przeprowadza bowiem postępowania dowodowego; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem w sprawie.
2016
23
gru

Istota:
Czy ponoszone przez Uniwersytet wydatki w formie opłat członkowskich na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa pozostają bez wpływu na wysokość zobowiązania podatkowego z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych?
Fragment:
Dodatkowo, z treści art. 17 ust. 1a pkt 2 updop wynika, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele. Art. 17 ust. 1b updop stanowi natomiast, że zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodu. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych precyzuje więc dwa warunki, których spełnienie uprawnia do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 4: dochód powinien być przeznaczony cele statutowe; cele statutowe jednostki powinny być zbieżne z celami wskazanymi w updop. W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, koszty należy rozpatrywać w sposób szczególny. Stosownie do art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.
2016
17
gru

Istota:
W zakresie ustalenia, czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych
Fragment:
Nie można zatem zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawcy, że realizuje cele statutowe w sferze ochrony zdrowia. Za nieprawidłowe należy również uznać stanowisko Wnioskodawcy, że do jego celów statutowych zalicza się działalność kulturalno-sportowa. Zadań związanych z integrowaniem środowiska zawodowego nie można utożsamiać z działalnością kulturalno-sportową. Podkreślenia wymaga, że przepisy ustanawiające zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są istotnym wyjątkiem od zasady sprawiedliwości podatkowej, powszechności i równości podatkowej – toteż muszą być stosowane w sposób ścisły i jakakolwiek wykładnia rozszerzająca w odniesieniu do przepisów dotyczących ww. preferencji podatkowych jest niedopuszczalna. W świetle powyższych przepisów oraz w oparciu o przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego stwierdzić należy, że stanowisko Wnioskodawcy w zakresie ustalenia, czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, będzie korzystał ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w sytuacji: gdy zostanie przeznaczony i wydatkowany na cele statutowe wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT (działalność naukowa oraz oświatowa – współpraca z towarzystwami naukowymi, uczelniami, instytutami i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą) - jest prawidłowe, gdy zostanie przeznaczony i wydatkowany na cele statutowe niewymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT (pozostała działalność statutowa Wnioskodawcy) - jest nieprawidłowe.
2016
16
gru

Istota:
Czy kwota 2 000 00,00 zł wpłacona do spółki P. sp.z o.o. tytułem dopłaty do kapitału, przez jedynego wspólnika - Politechnikę jest wolna od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?
Fragment:
Z treści art. 17 ust. 1b ustawy wynika, iż zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a. W świetle wyżej powołanych przepisów, stwierdzić należy, że warunkiem zwolnienia dochodu na podstawie powołanego art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, jest jego przeznaczenie i wydatkowanie – bez względu na termin – na cele statutowe określone w przedmiotowym przepisie, które muszą być wyraźnie wymienione w statucie podatnika, z wyłączeniem działalności gospodarczej. Zauważyć również należy, że kwestie związane z „ lokatą kapitału ” w kontekście zwolnień określonych w art. 17 reguluje art. 17 ust. 1e ustawy, w myśl którego, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie stosuje się również w przypadku lokowania dochodów (...)
2016
15
gru
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.