Cele statutowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cele statutowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
16
kwi

Istota:

W zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Fragment:

Z treści art. 17 ust. 1 pkt 4) UPDOP wynika, że aby dochód Wnioskodawcy korzystał ze zwolnienia, musi być spełniony warunek uzyskania dochodu (bez względu na źródło) oraz przeznaczenia dochodu na cele statutowe, które zostały wyszczególnione w tym przepisie. Oznacza to, że nie podlegają zwolnieniu dochody, które nie są przeznaczone na cele statutowe Wnioskodawcy, w tym cele statutowe nie wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4) UPDOP. Dlatego też, w ocenie Wnioskodawcy, dochód z tytułu przedawnionego zobowiązania, powstały w wyniku upływu terminu roszczenia o wpłatę będzie wprawdzie stanowił przychód Wnioskodawcy, jednakże zastosowanie znajdzie jednocześnie zwolnienie z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4) UPDOP, o ile zostanie przeznaczony na cele statutowe wymienione w treści tego przepisu. Odnosząc się do treści art. 17 ust. 1 pkt 4) UPDOP, należy wskazać, że wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

2018
14
kwi

Istota:

W zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochodów osiąganych przez Wnioskodawcę, przeznaczanych zgodnie ze statutem na wsparcie realizacji celów statutowych

Fragment:

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca wszelkie podejmowane działania sprowadza do realizacji swoich celów statutowych, nie prowadzi działalności innej niż określona w statucie, a wszelkie dochody z prowadzonej odpłatnej działalności przeznacza na realizację swoich celów statutowych, w tym także na pokrycie wydatków własnych i kosztów związanych z prowadzonymi działaniami. Ponadto Wnioskodawca wskazuje, że w niektórych przypadkach podejmowane przez nią działania mające służyć realizacji celów statutowych mogą mieć charakter działań zarobkowych w tym sensie, że otrzymywana przez Wnioskodawcę „ odpłatność ” jest wyższa niż ponoszone przez nią koszty na realizację konkretnego działania. Zdaniem Wnioskodawcy, biorąc pod uwagę definicję działalności gospodarczej określoną w art. 3 pkt 9 Ordynacji podatkowej oraz fakt odpłatności podejmowanych działań w zakresie realizacji celów statutowych, prowadzone przez Wnioskodawcę działania mogą mieć charakter działalności gospodarczej / komercyjnej działalności usługowej / realizacji gospodarczych celów statutowych. Wnioskodawca podkreśla, że jej celem nie jest prowadzenie zarobkowej, nastawionej na zysk działalności gospodarczej, a wyłącznie działalności statutowej. Wszelkie dochody z prowadzonej odpłatnej działalności Wnioskodawca przeznacza na realizację swoich celów statutowych, w tym także na pokrycie wydatków własnych i kosztów związanych z prowadzonymi działaniami statutowymi.

2018
29
mar

Istota:

Czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, który został przeznaczony na realizację celów statutowych, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych?

Fragment:

(...) celów statutowych, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 22 stycznia 2018 r. wpłynął do tutejszego organu wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych m.in. w zakresie ustalenia, czy dochód uzyskiwany przez Wnioskodawcę, który został przeznaczony na realizację celów statutowych, podlega zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: Wnioskodawca (dalej również jako: Stowarzyszenie) jest stowarzyszeniem zarejestrowanym Krajowym Rejestrze Sądowym. Zgodnie z § 8 Statutu Wnioskodawcy jego celem statutowym jest poprawa bezpieczeństwa pracy na wysokości, zwiększenie prestiżu wykonywanego zawodu, promowanie przepisów w zakresie bezpiecznej pracy na wysokości oraz kształtowanie zasad etyki zawodowej pracowników wysokościowych. Natomiast § 9 Statutu wskazuje, że cele Stowarzyszenia są realizowane poprzez: szkolenia, warsztaty i konferencje w zakresie bezpiecznej pracy na wysokości, prowadzenie statystyk i analiz wypadków, wprowadzanie nowych wytycznych, testy i niezależne (...)

2018
27
mar

Istota:

W zakresie zwolnienia z obowiązku obliczania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych na podstawie art. 25 ust. 5 pkt 2

Fragment:

(...) cele statutowe i wydatkowała na rzecz tych organizacji. Powyższe oznacza, że zastosowanie przedmiotowego zwolnienia zależy nie tylko od przeznaczenia osiągniętego dochodu na preferowane ustawą cele statutowe, ale także od faktycznego przekazania go na te cele. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką, której jedynym udziałowcem będzie stowarzyszenie działające na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. Spółka osiągnięty przez nią dochód będzie przekazywała na rzecz stowarzyszenia w celu finansowania jego celów. Stowarzyszenie będzie każdorazowo wystawiać Spółce pisemne potwierdzenie, że otrzymane środki zostaną wydatkowane zgodnie z celami statutowymi wymienionymi w opisie zdarzenia przyszłego. Ponadto Stowarzyszenie, nie prowadzi działalności gospodarczej ani komercyjnej działalności usługowej oraz realizuje cele zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT. Otrzymane środki Stowarzyszenie, będzie wykorzystywać na cele statutowe zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy. Dochód przekazany przez Spółkę będzie przeznaczony jedynie na cele statutowe zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych wynikający z art. 25 ust. 1 updop.

2018
27
mar

Istota:

Mając na uwadze przedstawione zdarzenie przyszłe oraz powołane regulacje należy stwierdzić, że Spółka nie będzie zobowiązana do obliczenia i wpłacenia na rachunek właściwego urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych, w sytuacji gdy osiągnięty dochód każdorazowo przekaże w formie darowizny swojemu jedynemu udziałowcowi będącemu stowarzyszeniem na realizację celów statutowych stowarzyszenia wymienionych w opisie zdarzenia przyszłego zgodnych z celami zawartymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT oraz jeśli złoży właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego stosowne oświadczenie o którym mowa w cyt. art. 25 ust. 5 pkt 2 ustawy.

Fragment:

(...) cele statutowe i wydatkowała na rzecz tych organizacji. Powyższe oznacza, że zastosowanie przedmiotowego zwolnienia zależy nie tylko od przeznaczenia osiągniętego dochodu na preferowane ustawą cele statutowe, ale także od faktycznego przekazania go na te cele. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką, której jedynym udziałowcem będzie stowarzyszenie działające na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. Spółka osiągnięty przez nią dochód będzie przekazywała na rzecz stowarzyszenia w celu finansowania jego celów. Stowarzyszenie będzie każdorazowo wystawiać Spółce pisemne potwierdzenie, że otrzymane środki zostaną wydatkowane zgodnie z celami statutowymi wymienionymi w opisie zdarzenia przyszłego. Ponadto Stowarzyszenie, nie prowadzi działalności gospodarczej ani komercyjnej działalności usługowej oraz realizuje cele zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT. Otrzymane środki Stowarzyszenie, będzie wykorzystywać na cele statutowe zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy. Dochód przekazany przez Spółkę będzie przeznaczony jedynie na cele statutowe zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych wynikający z art. 25 ust. 1 updop.

2018
21
mar

Istota:

W zakresie zwolnienia z obowiązku obliczania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych na podstawie art. 25 ust. 5 pkt 2

Fragment:

(...) cele statutowe i wydatkowała na rzecz tych organizacji. Powyższe oznacza, że zastosowanie przedmiotowego zwolnienia zależy nie tylko od przeznaczenia osiągniętego dochodu na preferowane ustawą cele statutowe, ale także od faktycznego przekazania go na te cele. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką, której jedynym udziałowcem będzie stowarzyszenie działające na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. Spółka osiągnięty przez nią dochód będzie przekazywała na rzecz stowarzyszenia w celu finansowania jego celów. Stowarzyszenie będzie każdorazowo wystawiać Spółce pisemne potwierdzenie, że otrzymane środki zostaną wydatkowane zgodnie z celami statutowymi wymienionymi w opisie zdarzenia przyszłego. Ponadto Stowarzyszenie, nie prowadzi działalności gospodarczej ani komercyjnej działalności usługowej oraz realizuje cele zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT. Otrzymane środki Stowarzyszenie, będzie wykorzystywać na cele statutowe zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy. Dochód przekazany przez Spółkę będzie przeznaczony jedynie na cele statutowe zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych wynikający z art. 25 ust. 1 updop.

2018
21
mar

Istota:

W zakresie zwolnienia z obowiązku obliczania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych na podstawie art. 25 ust. 5 pkt 2.

Fragment:

(...) cele statutowe i wydatkowała na rzecz tych organizacji. Powyższe oznacza, że zastosowanie przedmiotowego zwolnienia zależy nie tylko od przeznaczenia osiągniętego dochodu na preferowane ustawą cele statutowe, ale także od faktycznego przekazania go na te cele. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką, której jedynym udziałowcem będzie stowarzyszenie działające na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. Spółka osiągnięty przez nią dochód będzie przekazywała na rzecz stowarzyszenia w celu finansowania jego celów. Stowarzyszenie będzie każdorazowo wystawiać Spółce pisemne potwierdzenie, że otrzymane środki zostaną wydatkowane zgodnie z celami statutowymi wymienionymi w opisie zdarzenia przyszłego. Ponadto Stowarzyszenie, nie prowadzi działalności gospodarczej ani komercyjnej działalności usługowej oraz realizuje cele zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT. Otrzymane środki Stowarzyszenie, będzie wykorzystywać na cele statutowe zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy. Dochód przekazany przez Spółkę będzie przeznaczony jedynie na cele statutowe zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych wynikający z art. 25 ust. 1 updop.

2018
17
mar

Istota:

Czy przychody/dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym na gruncie przepisów ustawy o PDOP?

Fragment:

Również określenie celów statutowych pod kątem uprawnień podatkowych musi być precyzyjne. Literalne brzmienie art. 17 ust. 1 pkt 39 w zw. z art. 17 ust. 1b updop wskazuje, że dochody podatników, o których mowa w tym przepisie, nie podlegają opodatkowaniu po spełnieniu łącznie następujących warunków: przeznaczenia dochodów na cele statutowe, czyli wyraźnie określone w statucie (z wyłączeniem środków które zostały przeznaczone na działalność gospodarczą) oraz ich wydatkowania – bez względu na termin – na te cele. Dla skorzystania ze zwolnienia nie jest wystarczające samo przeznaczenie dochodu na cele statutowe, konieczne jest także jego wydatkowanie na te cele. Zwolnienie o jakim mowa w ww. przepisie art. 17 ust. 1 pkt 39 updop jest zwolnieniem warunkowym. Dopiero łączne spełnienie warunków określonych w ww. przepisach daje możliwość skorzystania ze zwolnienia. Należy podkreślić, że „ przeznaczenie ” o jakim mowa w ww. przepisach pełni rolę warunku zawieszającego, odraczającego w czasie opodatkowanie dochodu. Dopiero jego wydatkowanie na cele statutowe (z wyłączeniem dochodu przeznaczonego na działalność gospodarczą) w sposób definitywny upoważnia do skorzystania ze zwolnienia tego dochodu z opodatkowania.

2018
17
mar

Istota:

W zakresie zwolnienia z obowiązku obliczania i wpłacania zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych na podstawie art. 25 ust. 5 pkt 2

Fragment:

(...) cele statutowe i wydatkowała na rzecz tych organizacji. Powyższe oznacza, że zastosowanie przedmiotowego zwolnienia zależy nie tylko od przeznaczenia osiągniętego dochodu na preferowane ustawą cele statutowe, ale także od faktycznego przekazania go na te cele. Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca jest spółką, której jedynym udziałowcem będzie stowarzyszenie działające na podstawie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach. Spółka osiągnięty przez nią dochód będzie przekazywała na rzecz stowarzyszenia w celu finansowania jego celów. Stowarzyszenie będzie każdorazowo wystawiać Spółce pisemne potwierdzenie, że otrzymane środki zostaną wydatkowane zgodnie z celami statutowymi wymienionymi w opisie zdarzenia przyszłego. Ponadto Stowarzyszenie, nie prowadzi działalności gospodarczej ani komercyjnej działalności usługowej oraz realizuje cele zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT. Otrzymane środki Stowarzyszenie, będzie wykorzystywać na cele statutowe zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy. Dochód przekazany przez Spółkę będzie przeznaczony jedynie na cele statutowe zgodne z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy CIT. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą możliwości skorzystania ze zwolnienia z obowiązku wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych wynikający z art. 25 ust. 1 updop.

2018
17
mar

Istota:

Zwolnienie przedmiotowe w związku z przeznaczeniem dochodów na cele statutowe - budowę domu studenckiego.

Fragment:

W myśl art. 17 ust. 1b ww. ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a. Zwolnienie zawarte w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest więc zwolnieniem warunkowym i zależy od łącznego spełnienia następujących przesłanek: celem statutowym podatnika musi być działalność wymieniona w tym przepisie, uzyskane przez niego dochody muszą być przeznaczone i bez względu na termin wydatkowane na ten cel. Powyższe oznacza, że zastosowanie przedmiotowego zwolnienia zależy nie tylko od przeznaczenia osiągniętego dochodu na określone ustawą cele statutowe, ale także od faktycznego wydatkowania go na te cele. Zwrócić należy również uwagę na różnicę pojęciową, jaka występuje między „ celami działania ”, a „ sposobem jego realizacji ”. Określenie „ cel statutowy ” oznacza cel, który został wyraźnie sprecyzowany w statucie danej osoby prawnej.