Cele statutowe | Interpretacje podatkowe

Cele statutowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cele statutowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym oraz w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, dochody Wnioskodawcy z tytułu (1) opłat pobieranych w związku z wydawaniem zaświadczeń stwierdzających prawo wykonywania zawodu przez Wnioskodawcę, (2) (i) dotacji, (ii) subwencji, (iii) darowizn a także umorzonych pożyczek oraz (iv) spadków na rzecz Wnioskodawcy oraz (3) opłat za egzamin z języka polskiego organizowany przez Krajową Radę Fizjoterapeutów, będą podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4) ustawy o CIT?
Fragment:
Stosownie do art. 17 ust. 1a pkt 2 ww. ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach. Z kolei na podstawie art. 17 ust. 1b ww. ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a. Zwolnienie zawarte w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy jest więc zwolnieniem warunkowym i zależy od łącznego spełnienia następujących przesłanek: celem statutowym podatnika musi być działalność wymieniona w tym przepisie, uzyskane przez niego dochody muszą być przeznaczone i bez względu na termin wydatkowane na ten cel. Ze zwolnienia nie mogą jednak korzystać, bez względu na cele ich działalności, podatnicy wymienieni w art. 17 ust. (...)
2017
19
wrz

Istota:
Ustalenie, czy przekazane przez Wnioskodawcę darowizny na rzecz innych fundacji, które realizują cele statutowe, będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania
Fragment:
Przepis ten nie zawiera natomiast wymogu, by wskazane w nim cele statutowe były głównymi, czy też jedynymi celami działalności osoby prawnej. Jednak, aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, musi zadeklarować, że osiągnięty przez niego dochód w całości lub w części przeznaczy na cele statutowe preferowane przez ustawodawcę i na te cele go faktycznie przeznaczy. Wskazać należy również, że w praktyce krąg podmiotów mogących skorzystać z przedmiotowego zwolnienia podatkowego, obejmuje przede wszystkim organizacje typu non-profit. Zwolnienie określone w tym przepisie ma zastosowanie w szczególności do: stowarzyszeń, organizacji społecznych, fundacji, instytucji kultury, jednostek badawczo-rozwojowych, szkół wyższych i innych osób prawnych oraz niektórych zakładów budżetowych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, realizujących cele określone w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 updop. Reasumując, zwolnienie podatkowe, o którym mowa, jest obwarowane licznymi zastrzeżeniami. Obejmuje tylko tą część dochodów, która przeznaczona zostanie na cele statutowe wskazane w tym przepisie. Ponadto, przepisy ograniczają zakres podmiotowy zwolnienia, poprzez wyłączenie spod możliwości jego zastosowania dochodów różnych grup podatników – czy to z uwagi na rodzaj ich działalności, czy też na określoną formę organizacyjną.
2017
30
cze

Istota:
W zakresie możliwości utraty zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i pkt 40 ustawy w związku z likwidacją i przeniesieniem majątku na inny podmiot realizujące podobne cele statutowe.
Fragment:
Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest natomiast kwestia obowiązku zapłaty podatku z tytułu z tytułu dochodów uprzednio zwolnionych z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 i pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji: likwidacji Wnioskodawcy i przeniesienia jego majątku na inny podmiot realizujący takie same cele statutowe, utworzenia przez Wnioskodawcę fundacji realizującej takie same cele statutowe i przeniesienia na nią całości majątku jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wniesienia przez Wnioskodawcę aportem majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do komunalnej spółki prawa handlowego realizującej takie same cele statutowe, w zamian za udziały. W tym miejscu wskazać trzeba, że art. 25 ust. 4 i 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnoszą się do sytuacji, w której zadeklarowany przez podatnika dochód objęty zwolnieniem przedmiotowym zostaje w następstwie wydatkowany na cele inne niż preferowane przez ustawodawcę lub też w związku z jego likwidacją w ogóle nie zostaje wydatkowany, co prowadzi do konieczności zapłaty podatku. W pierwszej kolejności wskazać należy więc, że w odniesieniu do przekazania nieruchomości, ruchomości, ograniczonych prawa rzeczowych, wartości niematerialnych i prawnych służących działalności statutowej Wnioskodawcy, sfinansowanych z dochodu zadeklarowanego na cele statutowe (art. 17 ust. 1 pkt 4) czy też sfinansowanych z dochodu ze składek członkowskich zadeklarowanego na dowolny (...)
2017
22
cze

Istota:
W zakresie, zwolnienia z opodatkowania otrzymanej zaległej dotacji wraz z odsetkami
Fragment:
Stosownie do art. 17 ust. 1a pkt 2 updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach. Z kolei na podstawie art. 17 ust. 1b updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a. Zwolnienie zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop jest więc zwolnieniem warunkowym i zależy od łącznego spełnienia następujących przesłanek: celem statutowym podatnika musi być działalność wymieniona w tym przepisie, uzyskane przez niego dochody muszą być przeznaczone i bez względu na termin wydatkowane na ten cel. W art. 17 ust. 1b updop ustawodawca wskazuje, że zwolnienie o którym mowa w ust. 1 ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i wydatkowany na cele określone w tym przepisie.
2017
27
maj

Istota:
Czy dochody uzyskane z tytułu usług reklamowych przeznaczone następnie na cele statutowe będą korzystały ze zwolnienia z podatku dochodowego, czy też należy je opodatkować stawką 19%? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3).
Fragment:
Mając na uwadze powyższe przepisy i przedstawione przez Wnioskodawcę zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu świadczenia usług reklamowych, który Stowarzyszenie planuje w całości przeznaczyć na cele statutowe (w zakresie kultury fizycznej i sportu) będzie mógł korzystać ze zwolnienia. Zaznaczyć należy, że nie ma znaczenia czy źródłem pochodzenia tego dochodu będzie działalność statutowa, gospodarcza czy inna, ponieważ w kontekście zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop ważny jest cel na jaki dochód jest przeznaczony a nie źródło jego pochodzenia. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należy uznać za prawidłowe. W kontekście powyższego stwierdzenia należy jednak zaznaczyć, że określenie celów statutowych jednostki musi być precyzyjne, jasne i niebudzące wątpliwości. Cele statutowe danego podmiotu, będące warunkiem wyłączenia dochodu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych muszą wynikać wprost ze statutu. Zauważyć przy tym należy, że cele statutowe nie mogą być ustalane przez Organ w drodze wykładni postanowień tegoż statutu, ponieważ Organ nie jest do tych czynności upoważniony. Organ podatkowy, wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, nie przeprowadza bowiem postępowania dowodowego; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem w sprawie.
2017
18
maj

Istota:
W zakresie ustalenia, czy dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę w toku jego działalności, które będą przeznaczone na realizację celów statutowych, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych
Fragment:
(...) celów statutowych, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych – jest prawidłowe. UZASADNIENIE W dniu 28 lutego 2017 r. wpłynął do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych, m.in. w zakresie ustalenia, czy dochody uzyskiwane przez Wnioskodawcę w toku jego działalności, które będą przeznaczone na realizację celów statutowych, podlegają zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Powyższy wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego też pismem z 13 kwietnia 2017 r., Znak: 2461-IBPB-1-1.4510.28.2017.1.SG, 2461-IBPB-2-1.4515.65.2017.1.HK, 2461-IBPB-2-1.4514. 63.2017.1.HK, wezwano do jego uzupełnienia, co też nastąpiło 26 kwietnia 2017 r. We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. Wnioskodawca jest stowarzyszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855 ze zm.) oraz postanowień Statutu. Cele statutowe określone zostały w art. 7 Statutu, natomiast sposób realizacji tych celów w art. 8 Statutu.
2017
13
maj

Istota:
- Czy Fundacja może inwestować przyszły i powstały zysk z działalności gospodarczej w powyższe Fundusze Inwestycyjne Zamknięte bez obowiązku płacenia podatku od zainwestowanej kwoty w sytuacji, gdy zainwestowane środki oraz ewentualny zysk zostaną przeznaczone, wydatkowane przez Fundację w całości na cele statutowe?
- Precyzując: chodzi o sytuację inwestowania środków Fundacji, powstałych z przekazania uchwałą zarządu fundacji zysku z działalności gospodarczej na działalność statutową fundacji, celem późniejszego ich wydatkowania w całości na działalność statutową np. w sytuacji gdy osiągnięta zostanie docelowa wysokość środków, aby móc zrealizować określony cel statutowy (np. budowa szpitala).
- Czy Fundacja może inwestować środki zgromadzone na funduszach wydzielonych statutowych (zasilanych darowiznami od osób fizycznych i osób prawnych) w powyższe Fundusze Inwestycyjne Zamknięte bez obowiązku płacenia podatku od zainwestowanej kwoty w sytuacji, gdy zainwestowane środki oraz ewentualny zysk zostaną przeznaczone, wydatkowane przez Fundację w całości na cele statutowe?
- Czy Fundacja może inwestować środki zgromadzone na funduszu wydzielonym „1% podatku” (zasilanym przychodami 1% podatku) w powyższe Fundusze Inwestycyjne Zamknięte bez obowiązku płacenia podatku od zainwestowanej kwoty w sytuacji, gdy zainwestowane środki oraz ewentualny zysk zostaną przeznaczone, wydatkowane przez Fundację w całości na cele statutowe?
Fragment:
(...) cel statutowy (np. budowa szpitala). Czy Fundacja może inwestować środki zgromadzone na funduszach wydzielonych statutowych (zasilanych darowiznami od osób fizycznych i osób prawnych) w powyższe Fundusze Inwestycyjne Zamknięte bez obowiązku płacenia podatku od zainwestowanej kwoty w sytuacji, gdy zainwestowane środki oraz ewentualny zysk zostaną przeznaczone, wydatkowane przez Fundację w całości na cele statutowe? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 2) Czy Fundacja może inwestować środki zgromadzone na funduszu wydzielonym „ 1% podatku ” (zasilanym przychodami 1% podatku) w powyższe Fundusze Inwestycyjne Zamknięte bez obowiązku płacenia podatku od zainwestowanej kwoty w sytuacji, gdy zainwestowane środki oraz ewentualny zysk zostaną przeznaczone, wydatkowane przez Fundację w całości na cele statutowe? (pytanie oznaczone we wniosku Nr 3) Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 17 ust.1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych „ wolne od podatku są ”, przy czym na podstawie art. 17 ust. 1e ww. ustawy „Zwolnienie, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe (jak przedmiotowa Fundacja) lub inne cele określone (...)
2017
10
maj

Istota:
Czy działania statutowe, które podejmuje Towarzystwo, w szczególności: poszerzanie kwalifikacji teoretycznych i praktycznych wśród członków towarzystwa, wykorzystanie bibliodramy do prowadzenia warsztatów rozwojowych, artystycznych, rekolekcji, terapii itp., prowadzenie treningu liderów bibliodramy oraz przyznawanie certyfikatów, wspieranie ekumenizmu i udział w dialogu międzyreligijnym, w związku z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia, można zakwalifikować, jako: działalność oświatową, edukacyjną, kulturalną oraz działalność na rzecz kultu religijnego oraz, czy w związku z tym, dochody Towarzystwa pochodzące z działalności w zakresie edukacji, kultury, oświaty, działalności na rzecz kultu religijnego mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pod warunkiem ich przeznaczenia na realizacje celów statutowych wymienionych powyżej?
Fragment:
(...) celów statutowych należy zakwalifikować jako działalność oświatową i edukacyjną, natomiast wykorzystywanie bibliodramy do prowadzenia warsztatów rozwojowych, artystycznych, terapii podejmowane w związku z realizacją celów statutowych należy zakwalifikować jako działalność kulturalną i edukacyjną, wspieranie ekumenizmu i udział w dialogu międzyreligijnym poprzez współprowadzenie warsztatów, rekolekcji, udział w kulturalnych imprezach ekumenicznych, międzynarodowych zespołach wielojęzycznych i wielokulturowych podejmowanie w związku z realizacją celów statutowych należy zakwalifikować jako działalność kulturalną i na rzecz kultu religijnego. W związku z tym, dochody Stowarzyszenia (zarówno pochodzące z działalności w zakresie edukacji, oświaty, kultury i działań na rzecz kultu religijnego), mogą korzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1888 ze zm., dalej: „ ustawa o CIT ”), pod warunkiem przeznaczenia ich na realizację celów statutowych w dziedzinie edukacji, oświaty, kultury i działań na rzecz kultu religijnego.
2017
10
maj

Istota:
Interpretacja przepisów prawa podatkowego dotycząca podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.
Fragment:
W związku z tym powstały w kwocie 69 513,37 zł dochód ze spisanych przedawnionych zobowiązań (wierzytelności obcych) Fundacja zamierza przeznaczyć na realizację celów statutowych (w szczególności na pomoc rzeczową i finansową dla Komendy Wojewódzkiej Policji) poprzez zwiększenie funduszu statutowego, a w przyszłości przeznaczenie go na zakup skanera laserowego 3D dla laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej Policji. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy dochód w kwocie 69 513,37 zł, powstały ze spisanych przedawnionych zobowiązań Fundacji przeznaczony w przyszłości na cele statutowe, tj. zakup skanera laserowego 3D dla Komendy Wojewódzkiej Policji korzystać będzie ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? Według oceny podatnika przedstawione przesłanki stanu faktycznego upoważniają do zwolnienia przedmiotowego dochodu uzyskanego z tytułu spisania przedawnionych zobowiązań w całości przeznaczonej na cele statutowe, tj. na zakup skanera laserowego 3D dla Komendy Wojewódzkiej Policji. Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, ustawowo zwolnione zostały m.in. dochody podatników, których celem statutowym jest działalność oświatowa (nie uwarunkowana jakąkolwiek formą kształcenia) w części przeznaczonej na te cele.
2017
23
lut

Istota:
W zakresie ustalenia, czy dochód uzyskany z wynajmu nieruchomości przeznaczony na cele statutowe korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.
Fragment:
Biura wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie ustalenia, czy dochód uzyskany z wynajmu nieruchomości przeznaczony na cele statutowe korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop. Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, dlatego pismem z 29 grudnia 2017 r., Znak: 2461-IBPB-1-2.981.2016.1.ANK wezwano do jego uzupełnienia. Uzupełnienia wniosku dokonano pismem z 5 stycznia 2017 r. (data wpływu do tut. Biura 10 stycznia 2017 r.) oraz pismem z 13 stycznia 2017 r. (data wpływu do tut. Biura 17 stycznia 2017 r.) We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny: Fundacja (dalej także: „ Wnioskodawca ”) działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach z dnia 6 kwietnia 1984 r. (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 40) oraz postanowień statutu, którego kopię Wnioskodawca przedłożył w załączeniu. Cele statutowe określone zostały w § 3 statutu, natomiast sposób działania określony został w § 4 statutu. Na chwilę obecną Fundacja ma zawarte z podmiotami zewnętrznymi trzy umowy najmu części nieruchomości własnych, z których osiąga przychody. Przychody z wyżej wymienionych umów w całości przeznaczone są na cele statutowe. W uzupełnieniu wniosku z 13 stycznia 2017 r. Fundacja wskazała m.in., że cele statutowe zostały określone w § 3, § 4 § 6 statutu.
2017
4
lut
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.