Cele statutowe | Interpretacje podatkowe

Cele statutowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cele statutowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W zakresie zastosowania zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop dochodu przekazanego przez Wnioskodawcę na rzecz organizacji, które realizują cele statutowe podlegające zwolnieniu na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 updop
Fragment:
Dnia 17 października 2017 r. do tutejszego organu wpłynęło pismo z dnia 11 października 2017 r., w którym Wnioskodawca podał, że posiada osobowość prawną i jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych, ponadto uzupełnił opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wskazując, że zgodnie z § 5 ust. 2 Statutu Uczelnia realizując cele statutowe współpracuje w szczególności z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, przedsiębiorcami, stowarzyszeniami i organizacjami zawodowymi. Zatem stwierdzić należy, iż ze statutu Wnioskodawcy wynika, że może on wspierać działalność innych podmiotów realizujących cele statutowe zbieżne z celami statutowymi Wnioskodawcy. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy w świetle przedstawionego powyżej stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego prawidłowe jest stanowisko, że dochody przekazane przez Wnioskodawcę tytułem darowizn na rzecz organizacji, które realizują cele statutowe podlegające zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych na realizację celów objętych działalnością statutową Wnioskodawcy będą również korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie ww. artykułu? Zdaniem Wnioskodawcy, w świetle przedstawionego powyżej stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego prawidłowe jest stanowisko, że dochody przekazane przez Wnioskodawcę tytułem darowizn na rzecz organizacji, które realizują cele statutowe podlegające zwolnieniu od opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych na realizację celów objętych działalnością statutową Wnioskodawcy będą również korzystać ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie ww. artykułu.
2017
11
lis

Istota:
W zakresie możliwości zwolnienia od opodatkowania dochodów Wnioskodawcy, przeznaczonych na produkcję i dystrybucję filmu
Fragment:
Na podstawie art. 17 ust. 1b updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów. Zwolnienie ujęte w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, jest więc zwolnieniem warunkowym i zależy od łącznego spełnienia następujących przesłanek: celem statutowym podatnika musi być działalność wymieniona w tym przepisie, uzyskane przez niego dochody muszą być przeznaczone i bez względu na termin wydatkowane na ten cel. Powyższe oznacza, że zastosowanie przedmiotowego zwolnienia zależy nie tylko od przeznaczenia osiągniętego dochodu na preferowane ustawą cele statutowe, ale także od faktycznego wydatkowania go na te cele. Użyte przez ustawodawcę w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop sformułowanie „ w części przeznaczonej na te cele ” oznacza, że jeżeli statut będzie przewidywał również realizację innych celów niż wymienione w tym przepisie, to przeznaczenie dochodów podatnika na realizację tych „ innych celów ” nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia od opodatkowania.
2017
10
lis

Istota:
Możliwość zastosowania zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.
Fragment:
Z uwagi na powyższe, dla możliwości nabycia prawa do zwolnienia przewidzianego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych – uprawniające do niego cele muszą jasno wynikać ze statutu, gdyż aby stwierdzić, czy został spełniony warunek wyłączenia dochodu z opodatkowania porównuje się treść celów statutowych oraz treść przepisu warunkującego zwolnienie podatkowe. Organy podatkowe, jak wykazano powyżej, badają jedynie, czy cele określone w statucie są tożsame z celami wymienionymi w treści przepisu regulującego zwolnienie podatkowe. Odnosząc się zatem wprost do postawionego pytania w zakresie możliwości zastosowania omawianego zwolnienia przedmiotowego w przypadku przeznaczenia dochodu na cele statutowe wymienione w opisie zdarzenia przyszłego, nie można w pełni podzielić stanowiska Wnioskodawcy, w świetle którego ma prawo do zastosowania zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy w przypadku przeznaczenia dochodu na wszystkie z pośród wymienionych celów statutowych. Zwolnienie przedmiotowe, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, będzie mieć zastosowanie wyłączenie w tej części, w której dochód Fundacji, zostanie przeznaczony na wyżej omówione cele statutowe, które tożsame są z tymi, wskazanymi w powyższym przepisie. Stanowisko Wnioskodawcy należało zatem uznać za nieprawidłowe. Podkreślić należy również, że norma wynikająca z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy stanowi formę ulg podatkowych, które naruszają zasadę równości i powszechności opodatkowania.
2017
9
lis

Istota:
W zakresie ustalenia czy dochód ze sprzedaży nieruchomości gruntowej o której mowa we wniosku, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, w sytuacji przekazania go na cele statutowe Wnioskodawcy
Fragment:
Uzyskane ze sprzedaży środki finansowe zamierza przeznaczyć na pokrycie kosztów zagospodarowania drugiej działki, tj. na budowę, pomieszczeń gospodarczych do przechowywania środków, materiałów sprzętu do realizacji celów statutowych oraz na pozostałe cele statutowe. Działka przeznaczona do sprzedaży jest działką powstałą z podziału drugiej działki, która została zakupiona z własnych środków - składek członków Koła w dniu 24 września 1998 r. Celem statutowym Koła jest m.in. ochrona środowiska. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzić należy, że skoro jak wynika z wniosku Wnioskodawca prowadzi działalność statutową m.in. w zakresie ochrony środowiska, to dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości gruntowej może zostać zwolniony z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w myśl art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, o ile przeznaczony i wydatkowany zostanie na cele związane z prowadzoną działalnością statutową. Celem tym może, być budowa, a więc wytworzenie wskazanego we wniosku budynku użytkowego, który będzie wykorzystywany do prowadzenia działalności statutowej. Wprawdzie wydatki na ww. cel nie zostały wymienione wprost w treści art. 17 ust. 1b updop (przepis ten stanowi o nabyciu a nie o wytworzeniu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji celów statutowych), jednakże zauważyć należy, że przepis ten nie wymienia enumeratywnie celów na jakie mogą być wydatkowane środki zgromadzone przez podatników określonych w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop.
2017
12
paź

Istota:
Czy na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, wolne od podatku są dochody Stowarzyszenia przeznaczone na udzielenie Spółce, której jedynym udziałowcem jest Fundacja o zbieżnych ze Stowarzyszeniem celach statutowych pożyczki, na podstawie której udzielone środki mają zostać przeznaczone na cele budowy przedszkola, które ma być wynajmowane Stowarzyszeniu w celu prowadzenia działalności oświatowej?
Fragment:
Wnioskodawca przeznaczając dochód na udzielenie pożyczki Spółce, wydatkuje dochód na cel inny niż cel statutowy. W związku z powyższym stwierdzić należy, że dochód Wnioskodawcy, który został przekazany na udzielenie pożyczki Spółce w celu spożytkowania jej na cele bieżącego finansowania procesu budowalnego budynku nie będzie wydatkowany na cele statutowe Stowarzyszenia. Oceny takiej nie zawiera okoliczność, że Wnioskodawca będzie w przyszłości dzierżawił budowany przez Spółkę budynek w celu prowadzenia w nim przedszkola. Wskazać należy, że z przepisów art. 17 updop wynika jednoznaczne powiązanie zwolnienia podatkowego z rzeczywistym i bezpośrednim wydatkowaniem dochodu na cele statutowe lub cele społecznie użyteczne i preferowane przez ustawodawcę. Pośrednie etapy alokacji dochodu poza wskazanymi w art. 17 ust. 1e updop, nie są objęte przedmiotowym zwolnieniem od podatku dochodowego, przewidzianym w art. 17 ust. 1 pkt 4 i 6c updop. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe. W odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę interpretacji indywidualnych należy stwierdzić, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie są wiążące dla Organu wydającego przedmiotową interpretację. Powołane interpretacje nie stanowią źródła prawa.
2017
27
wrz

Istota:
Czy prawidłowe jest stanowisko Wnioskodawcy, że w stanie faktycznym oraz w zdarzeniu przyszłym przedstawionym we Wniosku, dochody Wnioskodawcy z tytułu (1) opłat pobieranych w związku z wydawaniem zaświadczeń stwierdzających prawo wykonywania zawodu przez Wnioskodawcę, (2) (i) dotacji, (ii) subwencji, (iii) darowizn a także umorzonych pożyczek oraz (iv) spadków na rzecz Wnioskodawcy oraz (3) opłat za egzamin z języka polskiego organizowany przez Krajową Radę Fizjoterapeutów, będą podlegać zwolnieniu z opodatkowania podatkiem CIT na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4) ustawy o CIT?
Fragment:
Stosownie do art. 17 ust. 1a pkt 2 ww. ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach. Z kolei na podstawie art. 17 ust. 1b ww. ustawy, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a. Zwolnienie zawarte w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy jest więc zwolnieniem warunkowym i zależy od łącznego spełnienia następujących przesłanek: celem statutowym podatnika musi być działalność wymieniona w tym przepisie, uzyskane przez niego dochody muszą być przeznaczone i bez względu na termin wydatkowane na ten cel. Ze zwolnienia nie mogą jednak korzystać, bez względu na cele ich działalności, podatnicy wymienieni w art. 17 ust. (...)
2017
19
wrz

Istota:
Ustalenie, czy przekazane przez Wnioskodawcę darowizny na rzecz innych fundacji, które realizują cele statutowe, będą korzystać ze zwolnienia z opodatkowania
Fragment:
Przepis ten nie zawiera natomiast wymogu, by wskazane w nim cele statutowe były głównymi, czy też jedynymi celami działalności osoby prawnej. Jednak, aby podatnik mógł skorzystać ze zwolnienia wynikającego z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop, musi zadeklarować, że osiągnięty przez niego dochód w całości lub w części przeznaczy na cele statutowe preferowane przez ustawodawcę i na te cele go faktycznie przeznaczy. Wskazać należy również, że w praktyce krąg podmiotów mogących skorzystać z przedmiotowego zwolnienia podatkowego, obejmuje przede wszystkim organizacje typu non-profit. Zwolnienie określone w tym przepisie ma zastosowanie w szczególności do: stowarzyszeń, organizacji społecznych, fundacji, instytucji kultury, jednostek badawczo-rozwojowych, szkół wyższych i innych osób prawnych oraz niektórych zakładów budżetowych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, realizujących cele określone w ww. art. 17 ust. 1 pkt 4 updop. Reasumując, zwolnienie podatkowe, o którym mowa, jest obwarowane licznymi zastrzeżeniami. Obejmuje tylko tą część dochodów, która przeznaczona zostanie na cele statutowe wskazane w tym przepisie. Ponadto, przepisy ograniczają zakres podmiotowy zwolnienia, poprzez wyłączenie spod możliwości jego zastosowania dochodów różnych grup podatników – czy to z uwagi na rodzaj ich działalności, czy też na określoną formę organizacyjną.
2017
30
cze

Istota:
W zakresie możliwości utraty zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 i pkt 40 ustawy w związku z likwidacją i przeniesieniem majątku na inny podmiot realizujące podobne cele statutowe.
Fragment:
Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest natomiast kwestia obowiązku zapłaty podatku z tytułu z tytułu dochodów uprzednio zwolnionych z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 i pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji: likwidacji Wnioskodawcy i przeniesienia jego majątku na inny podmiot realizujący takie same cele statutowe, utworzenia przez Wnioskodawcę fundacji realizującej takie same cele statutowe i przeniesienia na nią całości majątku jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wniesienia przez Wnioskodawcę aportem majątku w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa do komunalnej spółki prawa handlowego realizującej takie same cele statutowe, w zamian za udziały. W tym miejscu wskazać trzeba, że art. 25 ust. 4 i 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych odnoszą się do sytuacji, w której zadeklarowany przez podatnika dochód objęty zwolnieniem przedmiotowym zostaje w następstwie wydatkowany na cele inne niż preferowane przez ustawodawcę lub też w związku z jego likwidacją w ogóle nie zostaje wydatkowany, co prowadzi do konieczności zapłaty podatku. W pierwszej kolejności wskazać należy więc, że w odniesieniu do przekazania nieruchomości, ruchomości, ograniczonych prawa rzeczowych, wartości niematerialnych i prawnych służących działalności statutowej Wnioskodawcy, sfinansowanych z dochodu zadeklarowanego na cele statutowe (art. 17 ust. 1 pkt 4) czy też sfinansowanych z dochodu ze składek członkowskich zadeklarowanego na dowolny (...)
2017
22
cze

Istota:
W zakresie, zwolnienia z opodatkowania otrzymanej zaległej dotacji wraz z odsetkami
Fragment:
Stosownie do art. 17 ust. 1a pkt 2 updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, nie dotyczy dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach. Z kolei na podstawie art. 17 ust. 1b updop, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a. Zwolnienie zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 4 updop jest więc zwolnieniem warunkowym i zależy od łącznego spełnienia następujących przesłanek: celem statutowym podatnika musi być działalność wymieniona w tym przepisie, uzyskane przez niego dochody muszą być przeznaczone i bez względu na termin wydatkowane na ten cel. W art. 17 ust. 1b updop ustawodawca wskazuje, że zwolnienie o którym mowa w ust. 1 ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i wydatkowany na cele określone w tym przepisie.
2017
27
maj

Istota:
Czy dochody uzyskane z tytułu usług reklamowych przeznaczone następnie na cele statutowe będą korzystały ze zwolnienia z podatku dochodowego, czy też należy je opodatkować stawką 19%? (pytanie oznaczone we wniosku nr 3).
Fragment:
Mając na uwadze powyższe przepisy i przedstawione przez Wnioskodawcę zdarzenie przyszłe należy stwierdzić, że dochód uzyskany przez Wnioskodawcę z tytułu świadczenia usług reklamowych, który Stowarzyszenie planuje w całości przeznaczyć na cele statutowe (w zakresie kultury fizycznej i sportu) będzie mógł korzystać ze zwolnienia. Zaznaczyć należy, że nie ma znaczenia czy źródłem pochodzenia tego dochodu będzie działalność statutowa, gospodarcza czy inna, ponieważ w kontekście zwolnienia z art. 17 ust. 1 pkt 4 updop ważny jest cel na jaki dochód jest przeznaczony a nie źródło jego pochodzenia. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należy uznać za prawidłowe. W kontekście powyższego stwierdzenia należy jednak zaznaczyć, że określenie celów statutowych jednostki musi być precyzyjne, jasne i niebudzące wątpliwości. Cele statutowe danego podmiotu, będące warunkiem wyłączenia dochodu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych muszą wynikać wprost ze statutu. Zauważyć przy tym należy, że cele statutowe nie mogą być ustalane przez Organ w drodze wykładni postanowień tegoż statutu, ponieważ Organ nie jest do tych czynności upoważniony. Organ podatkowy, wydając interpretację w trybie art. 14b Ordynacji podatkowej, nie przeprowadza bowiem postępowania dowodowego; jest związany wyłącznie opisem stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) przedstawionym przez wnioskodawcę i jego stanowiskiem w sprawie.
2017
18
maj
© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.