IPPP2/4512-286/15-2/DG | Interpretacja indywidualna

W zakresie zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla świadczonych usług dzierżawy gruntu na cele rolnicze – pod ogródki działkowe.
IPPP2/4512-286/15-2/DGinterpretacja indywidualna
  1. cele rolnicze
  2. dzierżawa
  3. grunty rolne
  4. stawki podatku
  5. zwolnienia przedmiotowe
  1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z dnia 27 marca 2015 r. (data wpływu 2 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla świadczonych usług dzierżawy gruntu na cele rolnicze - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 kwietnia 2015 r. wpłynął do tut. Organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla świadczonych dzierżawy gruntu na cele rolnicze.

We wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca jest państwową osobą prawną działającą w oparciu o przepisy ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 712 z późn. zm.), której zadaniem jest m.in. przejmowanie i zagospodarowanie nieruchomości Skarbu Państwa zbędnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.

W zasobie podatnika znajduje się nieruchomość Skarbu Państwa, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna o numerze 77/48 o powierzchni 3.8942 ha, rodzaj użytku Bi - inne tereny zabudowane, dla której Sąd Rejonowy prowadzi księgę wieczystą.

Przedmiotowa nieruchomość jest zajęta przez osoby fizyczne, które korzystają z niej głównie w celach związanych z prowadzeniem ogródków działkowych a częściowo jako teren pod garaże nie związane trwale z gruntem (tzw. „blaszaki”). Do 2014 r. osoby te korzystały z nieruchomości bez podstawy prawnej, natomiast od 2014 r. podatnik zawarł z nimi 93 umowy dzierżawy, których przedmiotem były poszczególne parcele gruntu. Z przeznaczeniem pod ogródki działkowe oddano teren o powierzchni 27.516,5 m2, natomiast pod garaże teren o powierzchni 72 m2, ponadto na zasadzie współdzierżawy dzierżawcy korzystają z drogi wewnętrznej o powierzchni 5314,4 m2, w tym dzierżawcy garaży o powierzchni 233,6 m2. Dzierżawcy mogą korzystać z gruntu jedynie na cele określone w umowie, przy czym umowy nie przewidują możliwości prowadzenia przez dzierżawców działalności gospodarczej na przedmiocie dzierżawy. Dzierżawcy parceli ogrodniczych są zrzeszeni w Stowarzyszeniu Wojskowych Ogrodów Działkowych, które jest podmiotem prowadzącym rodzinny ogród działkowy funkcjonujący na terenie nieruchomości. Dzierżawcy uiszczają podatnikowi czynsz roczny opodatkowany podatkiem od towarów i usług według stawki 23%.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy dzierżawa nieruchomości, o której mowa w punkcie 68 w części oddanej zgodnie z zawartymi umowami dzierżawy z przeznaczeniem pod ogródki działkowe podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w stawce podstawowej czy jest od tego podatku zwolniona...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Zdaniem Podatnika dzierżawa nieruchomości, o której mowa w punkcie 68 w części oddanej z przeznaczeniem pod ogródki działkowe jest zwolniona od podatku od towarowi usług. Podstawę prawną zwolnienia ustanawia paragraf 3 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r., poz. 1722 z późn. zm.), zgodnie z którym zwalnia się od podatku od towarów i usług dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze.

Rolnictwo, zgodnie z językowym znaczeniem tego pojęcia, to działalność obejmująca uprawę ziemi i roślin (oraz hodowlę zwierząt). Oddany w dzierżawę (czyli do używania i pobierania pożytków, zgodnie z art. 693 par. 1 Kodeksu cywilnego) grunt służyć ma jako ogródki działkowe, tj. pod uprawę grządek warzywnych i kwiatowych, utrzymywanie trawników, krzewów i drzew owocowych, co skłania do wniosku, że są to cele rolnicze. „Produkcja roślinna”, „produkcja warzywnicza” i „produkcja roślin ozdobnych” są również częścią definicji „działalności rolniczej” ujętej w art. 2 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług.

Zgodnie z zawartymi umowami dzierżawcy nie mogą prowadzić na przedmiocie dzierżawy działalności gospodarczej. Nie ma przy tym znaczenia ani aktualne przeznaczenie dzierżawionej nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ani sposób jej oznaczenia w ewidencji gruntów i budynków, ponieważ w danym okresie czasu podatnik zadecydował o jej oddaniu w dzierżawę właśnie na cele określone w umowie a nie inne.

Stanowisko podatnika znalazło potwierdzenie w kilku indywidualnych interpretacjach przepisów prawa podatkowego, tytułem przykładu można przywołać interpretację wydaną przez Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi dnia 14 maja 2014 r. (IPTPP1/443-278/13-2/MH), który orzekł, iż dzierżawa gruntu przeznaczonego pod ogródki działkowe i zieleń, który zgodnie z umową będzie wykorzystywany na cele rolnicze, korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie par. 13 ust. 1 pkt 4 uchylonego już rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2013 r., poz. 247 z późn. zm.).

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Z art. 7 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

W myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 (...).

Z tego wynika, że definicja świadczenia usług ma charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach ich działalności gospodarczej.

Z treści art. 41 ust. 1 cyt. ustawy wynika, że stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT w okresie od dnia 1 stycznia 2011r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23 %.

Zarówno w treści ustawy o podatku od towarów i usług, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi bądź zwolnienie od podatku.

I tak, zgodnie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1722 ze zm.) w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień, zwalnia się od podatku dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze.

Stosowanie do treści art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz.

Z powyższych przepisów wynika, że, co do zasady, dzierżawa gruntów stanowi świadczenie usług i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy. Wyjątek stanowi dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, która korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie przywołanego rozporządzenia wykonawczego do ustawy o podatku od towarów i usług.

Przepisy powołanej ustawy o VAT nie definiują pojęcia „cele rolnicze”, jednakże w art. 2 pkt 15 tej ustawy zdefiniowana została działalność rolnicza, przez którą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadowniczą, chów, hodowlę i produkcję materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcję zwierzęcą typu przemysłowego lub fermowego oraz chów i hodowlę ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, a także uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermową hodowlę i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowlę i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowlę dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek oraz chów i hodowlę innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym oraz sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), a także świadczenie usług rolniczych.

Posiłkując się zapisem powyższej definicji uznać należy, że gruntem przeznaczonym na cele rolnicze jest grunt, który wydzierżawiający przekazał na cele działalności, o której mowa w art. 2 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług.

Przepis art. 2 pkt 19 ww. ustawy definiuje pojęcie rolnika ryczałtowego, przez którego należy rozumieć rolnika dokonującego dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Dokonując zestawienia ww. definicji stwierdzić należy, że gruntem przeznaczonym na cele rolnicze będzie grunt przeznaczony przez dzierżawcę - rolnika do działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 ust. 15 ustawy.

Z informacji zawartych w złożonym wniosku wynika, że Wnioskodawca jest państwową osobą prawną, której zadaniem jest m.in. przejmowanie i zagospodarowanie nieruchomości Skarbu Państwa zbędnych dla potrzeb jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.

W zasobie podatnika znajduje się nieruchomość Skarbu Państwa, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka ewidencyjna o numerze 77/48 o powierzchni 3.8942 ha, rodzaj użytku Bi - inne tereny zabudowane.

Nieruchomość ta jest wykorzystywana przez osoby fizyczne w celu prowadzenia ogródków działkowych a częściowo jako teren pod garaże nie związane trwale z gruntem (tzw. „blaszaki”). Do 2014 r. osoby te korzystały z nieruchomości bez podstawy prawnej, natomiast od 2014 r. podatnik zawarł z nimi 93 umowy dzierżawy, których przedmiotem były poszczególne parcele gruntu. Z przeznaczeniem pod ogródki działkowe oddano teren o powierzchni 27.516,5 m2, natomiast pod garaże teren o powierzchni 72 m2, ponadto na zasadzie współdzierżawy dzierżawcy korzystają z drogi wewnętrznej o powierzchni 5314,4 m2, w tym dzierżawcy garaży o powierzchni 233,6 m2. Dzierżawcy mogą korzystać z gruntu jedynie na cele określone w umowie, przy czym umowy nie przewidują możliwości prowadzenia przez dzierżawców działalności gospodarczej na przedmiocie dzierżawy. Dzierżawcy parceli ogrodniczych są zrzeszeni w Stowarzyszeniu Wojskowych Ogrodów Działkowych, które jest podmiotem prowadzącym rodzinny ogród działkowy funkcjonujący na terenie nieruchomości. Dzierżawcy uiszczają podatnikowi czynsz roczny opodatkowany podatkiem od towarów i usług według stawki 23%.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest, czy dzierżawa nieruchomości na cele prowadzenia ogródków działkowych będzie korzystała ze zwolnienia wskazanego w § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług (...).

Biorąc pod uwagę przytoczone przepisy prawa w świetle przedstawionych okoliczności stwierdzić należy, że decydujące znaczenie w kwestii możliwości zwolnienia od podatku czynności dzierżawy gruntów jest ich faktyczne przeznaczenie przez dzierżawcę – na cele rolnicze.

W niniejszej sprawie dzierżawione grunty nie będą przeznaczone do celów rolniczych, gdyż dzierżawcy nie są rolnikami, dokonującymi dostaw produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, a tylko w takim przypadku może być mowa o rolniczym przeznaczeniu gruntów.

Zatem dzierżawa przedmiotowych gruntów nie korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie powołanych wyżej rozporządzeń. Wobec tego czynność dzierżawy gruntów przeznaczonych na prowadzenie ogródka przydomowego i zieleni podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, tj. stawką podatku w wysokości 23%, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy o VAT.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy należy uznać za nieprawidłowe.

Odnosząc się do wskazanej we wniosku interpretacji indywidualnej, przywołanej dla potwierdzenia własnego stanowiska, tut. Organ wyjaśnia, że w identycznym stanie prawnym i identycznym stanie faktycznym rozstrzygnięcia powinny być tożsame. Cel ten osiągany jest poprzez zastosowanie właściwych przepisów Ordynacji podatkowej. Interpretacje rozbieżne bądź wątpliwe mogą być poddane weryfikacji w trybie art. 14e § 1 tej ustawy, zgodnie z którym „Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, z urzędu, zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość (...)”. Oznacza to, że interpretacje indywidualne wydawane przez upoważnione do tego organy każdorazowo podlegają analizie i weryfikacji, a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Minister Finansów może zmienić nieprawidłową interpretację indywidualną.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz.U. z 2012r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.