Cele rolnicze | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cele rolnicze. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
14
wrz

Istota:

Zwolnienie od podatku dzierżawy gruntu na cele rolnicze.

Fragment:

Wyjątek stanowi dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, która korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 powołanego powyżej rozporządzenia. Zatem usługa dzierżawy gruntu przeznaczonego na cele rolnicze korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia, pod warunkiem łącznego spełnienia przesłanek co do przedmiotu i celu takiej umowy. Podatnik podatku VAT będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania omawianej usługi podatkiem od towarów i usług, jeśli zawarta zostanie umowa dzierżawy gruntu, która w swojej treści zawierać będzie m.in. postanowienia, z których w sposób niebudzący wątpliwości wynika, że dzierżawiony grunt jest przeznaczony wyłącznie na cele rolnicze. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia „ cele rolnicze ”, jednakże w art. 2 pkt 15 ustawy zdefiniowana została działalność rolnicza, przez którą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, gruntową, szklarniową i pod folią, produkcję roślin ozdobnych, grzybów uprawnych (...)

2017
6
gru

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania dzierżawy gruntu oraz budynków i budowli na cele rolnicze oraz prawa do odliczenia podatku naliczonego w związku z dzierżawą budynków i budowli na cele rolnicze.

Fragment:

Jak wynika z powołanego przepisu § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia, ze zwolnienia od podatku od towarów i usług korzysta dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, pod warunkiem łącznego spełnienia przesłanek co do przedmiotu i celu takiej umowy. Ponadto należy zauważyć, że decydujące znaczenie w kwestii możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT dzierżawy gruntów jest ich faktyczne przeznaczenie przez dzierżawcę oraz wykorzystanie przez niego na cele rolnicze. Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść powołanych przepisów w kontekście przedstawionego opisu sprawy należy stwierdzić, że skoro – jak wskazał Wnioskodawca (wydzierżawiający) – dzierżawca wykorzystuje opisane grunty na cele rolnicze to dzierżawa tych gruntów korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 cyt. rozporządzenia. Natomiast dzierżawa budynków i budowli posadowionych na ww. gruncie podlega opodatkowaniu według 23% stawki VAT, gdyż żaden przepis ustawy, ani wskazanego rozporządzenia nie przewiduje dla tej czynności stawki obniżonej lub zwolnienia od podatku. Podsumowując, dzierżawa opisanych we wniosku gruntów wykorzystywanych na cele rolnicze korzysta/będzie korzystała ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie powołanego wyżej przepisu § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia.

2017
10
maj

Istota:

Czy z tytułu otrzymanego czynszu za dzierżawę gruntów rolnych na cele rolnicze Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych?

Fragment:

UZASADNIENIE W dniu 17 stycznia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych dzierżawy na cele rolnicze gruntu rolnego, wykorzystywanego w działalności gospodarczej. We wniosku oraz uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe. W prowadzonej działalności gospodarczej Wnioskodawca jest dzierżawcą oraz właścicielem gruntów rolnych, prowadzi również własne gospodarstwo rolne. Wnioskodawca na podstawie umowy dzierżawy wydzierżawi z prowadzonej działalności gospodarczej grunty rolne dla osoby fizycznej lub prawnej na cele rolnicze. Grunty te będą wykorzystywane przez dzierżawców na cele rolnicze. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy z tytułu otrzymanego czynszu za dzierżawę gruntów rolnych na cele rolnicze Wnioskodawca będzie zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, jako osoba fizyczna Wnioskodawca prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą w związku z tym przychody uzyskane z tytułu dzierżawy gruntów rolnych na cele rolnicze od osób fizycznych i prawnych w prowadzonej działalności gospodarczej są przychodem na potrzeby podatku dochodowego. Natomiast przychody uzyskane z tytułu dzierżawy gruntów rolnych na cele rolnicze od osób fizycznych i prawnych w prowadzonym gospodarstwie rolnym są zwolnione od podatku dochodowego.

2016
18
mar

Istota:

Czy z uwagi na przeznaczenie Nieruchomości świadczona przez Spółkę na rzecz Gminy usługa dzierżawy Nieruchomości podlega zwolnieniu z VAT

Fragment:

Ad Warunek 2 Pojęcie „ cele rolnicze ” § 3 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia odwołuje się do „ celów rolniczych ”, które nie zostały zdefiniowane w przepisach o VAT. W związku z tym, zgodnie z regułami wykładni i logiką, podzielaną także przez organy podatkowe oraz sądy, przy ocenie zakresu ww. zwolnienia należy odwołać się do pojęcia „ działalności rolniczej ” zdefiniowanego - jak była wyżej mowa - w art. 2 pkt 15 ustawy VAT, uznając je za równoważne/bliskoznaczne. W rezultacie, z przeznaczeniem dzierżawionego gruntu na cele rolnicze mamy do czynienia, gdy został on przeznaczony do prowadzenia na nim działalności rolniczej, obejmującej m.in. prowadzenie gospodarki leśnej i łowieckiej oraz sprzedaż jej produktów. Przykładowo, stanowisko takie zostało zaprezentowane w interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej (dalej: DIS) w Katowicach z 12 października 2015 r. (sygn. IBPP3/ 4512-544/15/EJ), w której organ stwierdził m.in., że: „ Posiłkując się zapisem powyższej definicji uznać należy, że gruntem przeznaczonym na cele rolnicze jest grunt, który wydzierżawiający przekazał na cele działalności, o której mowa w art. 2 pkt 15 ustawy o VAT ”.

2015
13
lis

Istota:

Zwolnienia od podatku VAT sprzedaży nieruchomości nieobjętych planem zagospodarowania przestrzennego ani decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, zwolnienia od podatku VAT poddzierżawy nieruchomości osobie fizycznej na cele rolnicze, zwolnienie od VAT sprzedaży nieruchomości objętej w części miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego

Fragment:

Z tego powodu dzierżawa tych nieruchomości przez P. rolnikowi powinna być zwolniona z opodatkowania podatkiem VAT, ponieważ cały czas chodzi o ten sam grunt wykorzystywany na cele rolnicze. Jednocześnie zarówno przepisy ustawy o VAT, jak i przepisy rozporządzenia o zwolnieniach z VAT nie uzależniają możliwości skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT od zapisów wynikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego bądź statusu podmiotowego osoby wykorzystującej grunt, liczy się bowiem wyłącznie faktyczne wykorzystanie gruntu na cele rolnicze. Odmienna wykładnia tego przepisu nie tylko wykraczałaby poza wyniki dokonanej wykładni językowej, ale również poza cel określony przez ustawodawcę, jakim jest objęcie zwolnieniem czynności związanych wyłącznie z faktycznym użytkowaniem nieruchomości w związku z realizacją celów rolniczych. Tym samym dla niniejszej sprawy bez znaczenia jest okoliczność, że P. dokonuje poddzierżawy ww. nieruchomości, gdyż ciężar zwolnienia z VAT przeniesiony został na faktyczne wykorzystanie gruntu na cele rolnicze, a nie charakter czynności prawnej między jednostką zależną banku a P. Za brakiem ograniczeń podmiotowo-przedmiotowych w związku z dzierżawą gruntów na cele rolnicze, wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 25 listopada 2011 r. sygn. I FSK 216/11, gdzie sąd podkreślił, że „ (...) w przypadku nieruchomości gruntowej o jej rolniczym przeznaczeniu świadczy faktyczne prowadzenie działalności rolniczej na danym gruncie, o czym, tak jak w rozpoznawanej sprawie, świadczyć mogą postanowienia zawartej umowy dzierżawy.

2015
30
sie

Istota:

W zakresie zastosowania zwolnienia z podatku VAT dla świadczonych usług dzierżawy gruntu na cele rolnicze – pod ogródki działkowe.

Fragment:

I tak, zgodnie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1722 ze zm.) w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień, zwalnia się od podatku dzierżawę gruntów przeznaczonych na cele rolnicze. Stosowanie do treści art. 693 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.), przez umowę dzierżawy wydzierżawiający zobowiązuje się oddać dzierżawcy rzecz do używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony lub nie oznaczony, a dzierżawca zobowiązuje się płacić wydzierżawiającemu umówiony czynsz. Z powyższych przepisów wynika, że, co do zasady, dzierżawa gruntów stanowi świadczenie usług i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług według stawki podstawowej, zgodnie z art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146a pkt 1 ustawy. Wyjątek stanowi dzierżawa gruntów przeznaczonych na cele rolnicze, która korzysta ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie przywołanego rozporządzenia wykonawczego do ustawy o podatku od towarów i usług. Przepisy powołanej ustawy o VAT nie definiują pojęcia „ cele rolnicze ”, jednakże w art. 2 pkt 15 tej ustawy zdefiniowana została działalność rolnicza, przez którą rozumie się produkcję roślinną i zwierzęcą, w tym również produkcję materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcję warzywniczą, (...)

2015
6
mar

Istota:

Czy wydzierżawienie przez Gminę gruntu opisanego we wniosku przeznaczonego na uprawę malin korzystać będzie ze zwolnienia od podatku na podstawie przepisu § 3 ust. l pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2013 r. poz.1722)?

Fragment:

Zatem gruntem przeznaczonym na cele rolnicze będzie grunt przeznaczony przez dzierżawcę do działalności rolniczej, o której mowa w art. 2 ust. 15 ustawy. Z okoliczności sprawy wynika, że Gmina wydzierżawiła działkę nr 1428 o powierzchni całkowitej 2999 m 2 na cele rolnicze. Dzierżawca złożył oświadczenie, że nie jest rolnikiem i nie prowadzi gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym ani w rozumieniu przepisu art. 55 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Jednakże na wydzierżawionym gruncie dzierżawca prowadzi faktycznie działalność rolniczą - konkretnie uprawia maliny, następnie sprzedaje w punkcie skupu owoców. Mając na względzie powołane przepisy prawa oraz opisany stan faktyczny stwierdzić należy, że przekazanie ww. działki na podstawie umowy dzierżawy będzie stanowiło usługę podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 w zw. z art. 8 ust. 1 ustawy. Ponadto należy zauważyć, że decydujące znaczenie w kwestii możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT dzierżawy gruntów jest wskazany w umowie dzierżawy cel w jakim grunt jest wydzierżawiany (cel rolniczy) oraz faktyczne prowadzenie na tym gruncie przez dzierżawcę działalności rolniczej.

2015
11
sty

Istota:

Opodatkowanie podatkiem VAT usługi dzierżawy gruntu na cele rolnicze (wariant 1) oraz na cele pozarolnicze (wariant 2)

Fragment:

Decydujące znaczenie w kwestii możliwości zastosowania zwolnienia od podatku VAT dzierżawy gruntów jest ich faktyczne przeznaczenie przez dzierżawcę oraz wykorzystanie przez niego na cele rolnicze. Bez znaczenia pozostaje fakt przeznaczenia tych gruntów zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego np. jako grunty budowlane. Usługa dzierżawy nieruchomości korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia Ministra Finansów pod warunkiem łącznego spełnienia przesłanek co do podmiotu, przedmiotu i celu takiej umowy. Podatnik podatku VAT (Gmina) będzie mógł zatem skorzystać ze zwolnienia opodatkowania podatkiem VAT usługi dzierżawy działki na cele rolnicze jeżeli umowa dzierżawy będzie zawierać postanowienia, z których będzie wynikało, że dotyczy ona gruntu przeznaczonego wyłącznie na cele rolnicze. Powyższe dotyczy zarówno umowy zawieranej z rolnikiem, jak i w relacji Gmina - instytucja finansowa. W świetle powyższych okoliczności, zarówno dzierżawa Nieruchomości dokonywana przez instytucję finansową na rzecz Gminy w celu poddzierżawy Nieruchomości rolnikowi dla celów rolniczych, jak i sama poddzierżawa Nieruchomości przez Gminę na rzecz osoby trzeciej na cele rolnicze (dzierżawca będzie wykonywał takie czynności jak koszenie łąki, z której zbiory będą przeznaczone jako pasza dla zwierząt), podlegać będzie zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień.

2014
9
lis

Istota:

Czy dzierżawa przez Wnioskodawcę nieruchomości gruntowej, na opisanych powyżej warunkach na rzecz Gminy podlega zwolnieniu od podatku VAT?

Fragment:

Należy uznać, że wystarczające do zwolnienia są już same zapisy umowne, z których wynika, że nieruchomość będzie wykorzystywana wyłącznie na cele rolnicze. Jednakże wzmocnieniem tego zwolnienia jest również zapis obligujący Gminę do złożenia raz na kwartał pisemnego oświadczenia o wykorzystywaniu nieruchomości na cele rolnicze. Niezależnie od powyższego, Wnioskodawca wskazuje również, że w niektórych wyrokach sądowych podnosi się, że dla stwierdzenia przeznaczenia danego gruntu na cele rolnicze, decydujące jest jego prawne i formalne przeznaczenie, nie zaś wykorzystanie faktyczne. Stanowisko takie wyraził m.in. WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 13 listopada 2010 r. sygn. akt I SA/Gd 596/10, w którym uznał, że dla oceny czy mamy do czynienia z gruntem przeznaczonym na cele rolnicze nie jest istotne ustalenie faktycznego i aktualnego sposobu wykorzystania gruntu. Co prawda NSA uchylił ten wyrok w dniu 25 listopada 2011 r. sygn. akt I FSK 216/11, ale jeśli nawet przyjąć twierdzenia płynące z wyroku NSA, że liczy się faktyczne wykorzystanie gruntu, to – tak, jak wskazano wyżej – wystarczające w tym zakresie są zapisy umowy. Natomiast gdyby przyjąć, że ważne jest formalnoprawne przeznaczenie gruntu, to o wykorzystaniu przedmiotowej nieruchomości na cele rolnicze decydować będzie właściwa ewidencja gruntów i budynków.

2013
11
lip

Istota:

Zwolnienie od podatku czynności wydzierżawienia gruntu na cele rolnicze.

Fragment:

Posiłkując się zapisem powyższej definicji uznać należy, że gruntem przeznaczonym na cele rolnicze jest grunt, który wydzierżawiający przekazał na cele działalności, o której mowa w art. 2 pkt 15 ustawy o podatku od towarów i usług. Z okoliczności sprawy wynika, że Wnioskodawca posiada grunty, które wydzierżawiane są na cele rolnicze, są to działki nr: 1273/160, 1364/158, 1276/160, 1363/158, 1361/177, 1362/177, 824/170, 826/170, 827/170 k.m. 2. Umowy zawierane są głównie na okres 3 lat. Grunty te przeznaczone na cele rolnicze nie są zabudowane budynkami. Wykorzystywane są przez dzierżawców pod uprawy polowe a część pod chów ryb. Zgodnie z obowiązującym na terenie Gminy miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego grunty stanowiące w/w działki wykorzystywane na cele rolnicze położone są w terenach z podstawowym przeznaczeniem pod usługi sportu i rekreacji, boiska. Biorąc pod uwagę powyższe oraz treść powołanych przepisów, stwierdzić należy, iż dzierżawa gruntów wykorzystywanych przez dzierżawców na cele rolnicze tj. pod uprawy polowe, a także pod chów ryb, korzystać będzie ze zwolnienia od podatku na podstawie § 13 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 kwietnia 2011 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.