ITPB1/415-114a/12/AD | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Czy przekazanie nieruchomości na cele osobiste Wnioskodawcy spowoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu, który podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 27 stycznia 2012 r. (data wpływu 1 lutego 2012 r.), uzupełnionym pismem z dnia 6 kwietnia 2012 r. (data wpływu 11 kwietnia 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekazania składnika majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej na cele osobiste – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 lutego 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekazania składnika majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej na cele osobiste.

Z uwagi na stwierdzone we wniosku braki formalne, pismem z dnia 29 marca 2012 r. Nr ITPB1/415-114/12-2/AD wezwano Pana do ich usunięcia. Wniosek uzupełniony został pismem z dnia 6 kwietnia 2012 r. (data wpływu 11 kwietnia 2012 r.).

W przedmiotowym wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 18 czerwca 2003 r. nabył Pan na potrzeby prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej nieruchomość zabudowaną budynkiem serwisu. Na potrzeby działalności gospodarczej prowadzi Pan podatkową księgę przychodów i rozchodów oraz ewidencję środków trwałych. Jest również czynnym podatnikiem VAT. Po nabyciu nieruchomość została wpisana do ewidencji środków trwałych prowadzonej działalności gospodarczej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami naliczał Pan odpisy amortyzacyjne i zaliczał je do kosztów uzyskania przychodów. Obecnie zamierza ww. nieruchomość wycofać z zasobów prowadzonej działalności gospodarczej i przekazać ją na swoje cele osobiste, a w dalszej kolejności w związku z prowadzonym postępowaniem rozwodowym przekazać prawa do nieruchomości współmałżonce jako wyrównanie dorobków po ustaniu wspólności majątkowej. Moment przekazania praw nastąpi w ciągu najbliższego roku.

Ponadto w uzupełnieniu wniosku podaje Pan, iż w związku z postępowaniem rozwodowym dokonywany jest podział majątku wspólnego małżonków. Podział majątku będzie nieodpłatny. Zasadnicza część majątku obejmuje nieruchomości, które zostaną podzielone pomiędzy byłych małżonków. Z uwagi na to, że przedmiotem podziału są różne nieruchomości i o różnej wartości, była żona otrzymuje nieruchomości o łącznej wartości niższej niż wartość połowy majątku wspólnego i istnieje konieczność wyrównania wartości otrzymanej przez byłą żonę od Pana. Uzgodniono, że dla wyrównania do połowy dzielonego majątku wspólnego, przekaże Pan dodatkowo uzgodnioną kwotę pieniężną i nieruchomość należącą do Jego majątku odrębnego. Spłata kwoty pieniężnej dokonana przez Pana ma być formą wyrównania wartości nieruchomości otrzymanej przy podziale przez byłą żonę, której to przypadły w podziale nieruchomości o niższej wartości. Dodatkowo była żona ma otrzymać od Pana nieruchomość, o której mowa we wniosku, wycofaną z Pana działalności gospodarczej i należącą do jego majątku odrębnego. Była żona nie będzie dokonywać z tego tytułu żadnych spłat i dopłat na rzecz Pana. Po wykonaniu tych czynności wartość posiadanego przez byłych małżonków majątku będzie podzielona po połowie dla każdego z nich.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy przekazanie nieruchomości:

 1. na cele osobiste Wnioskodawcy.
 2. późniejsze przekazanie praw do nieruchomości współmałżonkowi z tytułu wyrównania dorobków w związku z prowadzonym postępowaniem rozwodowym
 • spowoduje powstanie u Wnioskodawcy przychodu, który podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie w części dotyczącej skutków podatkowych przekazania składnika majątku wykorzystywanego w działalności gospodarczej na cele osobiste Wnioskodawcy. W pozostałym zakresie wniosek zostanie rozpatrzony odrębnym pismem.

Zdaniem Wnioskodawcy, wycofanie nieruchomości z zasobów prowadzonej działalności gospodarczej jest po stronie przychodów podatkowo neutralne . W związku z tym nie powstanie przychód podlegający opodatkowaniu. Konsekwencją takiego działania będzie zaprzestanie dokonywania odpisów amortyzacyjnych i zaliczania ich do kosztów uzyskania przychodów. Wycofana nieruchomość nadal będzie stanowić własność Wnioskodawcy, będzie jedynie wykorzystywana na jego potrzeby osobiste.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, w wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,
 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Przy czym, stosownie do treści art. 10 ust. 2 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepisów ust. 1 pkt 8 nie stosuje się do odpłatnego zbycia składników majątku, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 1, z zastrzeżeniem ust. 3 (odnoszącym się co do zasady do odpłatnego zbycia wykorzystywanego na potrzeby związane z działalnością gospodarczą budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku i nie mającym zastosowania w przedmiotowej sprawie), nawet jeżeli przed zbyciem zostały wycofane z działalności gospodarczej, a między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składniki majątku zostały wycofane z działalności i dniem ich odpłatnego zbycia, nie upłynęło 6 lat.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy, za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług opodatkowanych podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług.

W myśl natomiast art. 14 ust. 2 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z działalności gospodarczej są również przychody z odpłatnego zbycia wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą oraz przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej składników majątku będących:

 1. środkami trwałymi,
 2. składnikami majątku, o których mowa w art. 22d ust. 1, z wyłączeniem składników, których wartość początkowa ustalona zgodnie z art. 22g nie przekracza 1500 zł,
 3. wartościami niematerialnymi i prawnymi
 • ujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, w tym także przychody z odpłatnego zbycia składników majątku wymienionych w lit. b), spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego lub udziału w takim prawie nieujętych w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z zastrzeżeniem ust. 2c; przy określaniu wysokości przychodów przepisy ust. 1 i art. 19 stosuje się odpowiednio.

W świetle ww. przepisów, samo wycofanie wskazanego we wniosku składnika majątku stanowiącego środek trwały z „majątku” prowadzonej działalności gospodarczej do majątku osobistego, tj. majątku nie związanego z działalnością gospodarczą, nie powoduje powstania przychodu. W takiej bowiem sytuacji dochodzi, co prawda, do przekazania ww. składnika majątku, wykorzystywanego w prowadzonej działalności gospodarczej do majątku osobistego, nie następuje jednak zbycie tego składnika majątku a także brak jest odpłatności takiego przesunięcia majątkowego.

Skoro zatem, ze złożonego wniosku wynika, iż planowana operacja wycofania składnika majątku z działalności gospodarczej i przeznaczenia jego na potrzeby osobiste nie nosi cech zbycia, jak również pozbawiona jest przymiotu odpłatności, to wycofanie to nie spowoduje powstania przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Niemniej wskazać należy, iż ewentualny przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej powstałby jednak w sytuacji zbycia wycofanego z tej działalności nieruchomości, gdyby odpłatne zbycie nastąpiło przed upływem okresu 6 lat licząc między pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym składnik majątku został wycofany z działalności i dniem jego odpłatnego zbycia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.