IPTPP4/443-884/14-7/MK | Interpretacja indywidualna

Czy wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej i przekazanie jej na cele osobiste wspólników, będzie czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług?
IPTPP4/443-884/14-7/MKinterpretacja indywidualna
 1. cele osobiste
 2. nieruchomości
 3. przekazanie
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Stawki -> Stawki podatku
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Wysokość opodatkowania -> Zwolnienia -> Zwolnienie od podatku
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 21 listopada 2014 r. (data wpływu 10 grudnia 2014 r.), uzupełnionym pismami z dnia 19 lutego 2015 r. (data wpływu 23 lutego 2015 r.) oraz z dnia 20 marca 2015 r. (data wpływu 26 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania nieruchomości na cele osobiste wspólników – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 10 grudnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT czynności przekazania nieruchomości na cele osobiste wspólników.

Ww. wniosek został uzupełniony pismami z dnia 19 lutego 2015 r. oraz z dnia 20 marca 2015 r. w zakresie doprecyzowania opisu zdarzenia przyszłego.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu ... r. MK, JKB oraz jej mąż LB zawiązali spółkę cywilną w celu prowadzenia działalności gospodarczej. Przedmiotem działalności było prowadzenie apteki, PKD 47.73.Z – sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach.

W dniu ... r. aktem notarialnym - Umowa sprzedaży Rep A Nr ..., powyżej wymienieni wspólnicy, w wyniku przetargu, nabyli zabudowaną nieruchomość położoną w Ł., przy ul. ..., oznaczoną jako działka gruntu nr ... mającej obszar 6 a 63 m kw. Budynek znajdujący się na działce jest to budynek murowany piętrowy, składający się z siedmiu pomieszczeń na parterze oraz siedmiu pomieszczeń na piętrze.

Przedmiotowy budynek był dotąd przedmiotem najmu na rzecz MK na cele prowadzonej apteki.

Budynek został wprowadzony do ewidencji środków trwałych spółki w wartości 51.068,15 zł. W 2012 r. budynek został zmodernizowany, wartość modernizacji wyniosła 8491,28 zł. Został odliczony podatek VAT od faktur dokumentujących wydatki na modernizację budynku. Wartość modernizacji nie przekroczyła 30% wartości początkowej tego budynku.

Przedmiotowy budynek był przez spółkę wynajmowany innym podmiotom na cele prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT, dlatego też do faktur za czynsz był doliczany podatek VAT.

Wspólnicy spółki podjęli decyzję o likwidacji działalności gospodarczej. Zamierzają wycofać zabudowaną nieruchomość ze spółki i przekazać ją wspólnikom. Wspólnicy jako osoby fizyczne zamierzają wynajmować innym podmiotom pomieszczenia, znajdujące się w budynku, na cele prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Wspólnicy rozważają również możliwość sprzedaży nieruchomości.

W piśmie z dnia 19 lutego 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z nabyciem nieruchomości objętej zakresem zapytania. Umowa najmu na rzecz MK została zawarta 28.04.1992 r. Przedmiotem najmu na rzecz MK był cały budynek o powierzchni użytkowej 233,9 m2 (parter 104,3 m2; piętro 129,6 m2) wraz z gruntem, na którym się znajduje. Przedmiotowy budynek był wynajmowany innym podmiotom na cele prowadzenia przez nich działalności gospodarczej począwszy od VII 1993 r do chwili obecnej. Przedmiotem najmu na rzecz innych podmiotów były pomieszczenia znajdujące się na piętrze budynku zgodnie z zawartymi umowami najmu. Od wynajęcia budynku na rzecz innych podmiotów do wycofania nieruchomości z działalności gospodarczej upłynęły dwa lata. Bezpośrednio po wycofaniu nieruchomości z działalności gospodarczej zostanie ona przeznaczona na wynajem. Od momentu wycofania nieruchomości z działalności gospodarczej do momentu jej sprzedaży, nieruchomość będzie wynajmowana innym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą.

W piśmie z dnia 20 marca 2015 r. Wnioskodawca wskazał, że wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej i przekazanie jej na cele osobiste wspólników nastąpi w 2015 r. Przedmiotowa nieruchomość nie zostanie ujęta w remanencie likwidacyjnym sporządzonym na dzień likwidacji działalności gospodarczej. Przedmiotowa nieruchomość zostanie wycofana z działalności gospodarczej i przekazana na cele osobiste wspólników przed rozwiązaniem spółki i sporządzeniem remanentu likwidacyjnego.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej i przekazanie jej na cele osobiste wspólników, będzie czynnością opodatkowaną podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy, dla celów opodatkowania podatkiem VAT, przekazanie wspólnikowi spółki nieruchomości, należy traktować analogicznie jak nieodpłatne przekazanie towaru na cele inne niż działalność gospodarcza. Czynność ta zgodnie z art. 7 ust 2 ustawy o VAT podlega opodatkowaniu, jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do odliczenia VAT od nabycia, importu lub wytworzenia towaru (nieruchomości) lub jego części składowych.

W ocenie Wnioskodawcy czynność polegająca na wycofaniu nieruchomości z działalności gospodarczej i przekazaniu jej na cele osobiste wspólników, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem podatku od towarów i usług, gdyż przy jej nabyciu wspólnikom nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku.

Natomiast został odliczony podatek VAT od faktur dokumentujących wydatki na modernizację budynku.

W myśl art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem, że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

W przedmiotowej sytuacji zastosowanie znajdzie zwolnienie wskazane w art. 43 ust 1 pkt 10a lit b, gdyż spółka poniosła wydatki, które były niższe niż 30% wartości początkowej budynku.

W sytuacji, kiedy podatnikowi przysługiwało prawo do odliczenia VAT od wydatków modernizacyjnych, należy rozważyć, czy konieczne będzie dokonanie korekty odliczonego podatku VAT.

Zgodnie z art. 91. ust 7a. w przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, a i także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza 15.000 zł, korekty, o której mowa w ust. 7, dokonuje się na zasadach określonych w ust. 2 zdanie pierwsze i drugie oraz ust. 3. Korekty tej dokonuje się przy każdej kolejnej zmianie prawa do odliczeń, jeżeli zmiana ta następuje w okresie korekty.

W przedmiotowej sprawie nie znajdzie zastosowania art. 91 ustawy o VAT, gdyż wartość poniesionych nakładów nie przekroczyła 15.000 zł

Reasumując, w ocenie wspólników, wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej i przekazanie jej na cele osobiste wspólników, będzie czynnością poza zakresem opodatkowania podatkiem VAT, zgodnie z art. 7 ust.2 ustawy o VAT.

Wydatki na cele modernizacji budynku, będą korzystały ze zwolnienia wskazanego w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy o VAT.

Jednocześnie ze względu na wartość poniesionych wydatków, nie znajdzie zastosowania konieczność dokonania korekty o której mowa w art. 91 ustawy o VAT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Stosownie do art. 7 ust. 1 cyt. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Jak wynika z art. 7 ust. 2 cyt. ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny
  - jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zatem, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel), a także wszelkie inne przekazania oraz darowizny wskazane w pkt 1 i 2, pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Tym samym, niespełnienie powyższego warunku jest podstawą do traktowania nieodpłatnego przekazania towarów w świetle brzmienia art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy - jako wyłączonego spod zakresu działania ustawy o podatku od towarów i usług, bez względu na cel, na który zostały one przekazane.

Z opisu sprawy wynika, że w dniu 18.03.1992 r. MK, JKB oraz jej mąż LB zawiązali spółkę cywilną w celu prowadzenia działalności gospodarczej. W dniu ... r. aktem notarialnym - Umowa sprzedaży Rep A Nr ..., powyżej wymienieni wspólnicy, w wyniku przetargu, nabyli zabudowaną nieruchomość położoną w Ł., przy ul. ..., oznaczoną jako działka gruntu nr ... Budynek znajdujący się na działce jest to budynek murowany piętrowy, składający się z siedmiu pomieszczeń na parterze oraz siedmiu pomieszczeń na piętrze. Budynek został wprowadzony do ewidencji środków trwałych spółki w wartości 51.068,15 zł. W 2012 r. budynek został zmodernizowany, wartość modernizacji wyniosła 8491,28 zł. Został odliczony podatek VAT od faktur dokumentujących wydatki na modernizację budynku. Wartość modernizacji nie przekroczyła 30% wartości początkowej tego budynku. Przedmiotowy budynek był przez spółkę wynajmowany innym podmiotom na cele prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka jest czynnym podatnikiem podatku VAT, dlatego też do faktur za czynsz był doliczany podatek VAT. Wspólnicy spółki podjęli decyzję o likwidacji działalności gospodarczej. Zamierzają wycofać zabudowaną nieruchomość ze spółki i przekazać ją wspólnikom. Wspólnicy jako osoby fizyczne zamierzają wynajmować innym podmiotom pomieszczenia, znajdujące się w budynku, na cele prowadzenia przez nich działalności gospodarczej. Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług w związku z nabyciem nieruchomości objętej zakresem zapytania. Umowa najmu na rzecz MK została zawarta 28.04.1992 r. Przedmiotem najmu na rzecz MK był cały budynek o powierzchni użytkowej 233,9 m2 (parter 1043 m2; piętro 129,6 m2) wraz z gruntem, na którym się znajduje. Przedmiotowy budynek był wynajmowany innym podmiotom na cele prowadzenia przez nich działalności gospodarczej począwszy od VII 1993 r do chwili obecnej. Przedmiotem najmu na rzecz innych podmiotów były pomieszczenia znajdujące się na piętrze budynku zgodnie z zawartymi umowami najmu. Od wynajęcia budynku na rzecz innych podmiotów do wycofania nieruchomości z działalności gospodarczej upłynęły dwa lata. Bezpośrednio po wycofaniu nieruchomości z działalności gospodarczej zostanie ona przeznaczona na wynajem. Od momentu wycofania nieruchomości z działalności gospodarczej do momentu jej sprzedaży, nieruchomość będzie wynajmowana innym podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą. Wycofanie nieruchomości z działalności gospodarczej i przekazanie jej na cele osobiste wspólników nastąpi w 2015 r. Przedmiotowa nieruchomość nie zostanie ujęta w remanencie likwidacyjnym sporządzonym na dzień likwidacji działalności gospodarczej. Przedmiotowa nieruchomość zostanie wycofana z działalności gospodarczej i przekazana na cele osobiste wspólników przed rozwiązaniem spółki i sporządzeniem remanentu likwidacyjnego.

W przedmiotowej sprawie wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą kwestii czy czynność przekazania nieruchomości na cele osobiste wspólników będzie czynnością opodatkowaną.

Nie każda czynność stanowiąca dostawę towarów w rozumieniu art. 7 ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Aby dana czynność podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być wykonana przez podatnika.

W myśl art. 15 ust. 1 ustawy, podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Pod pojęciem działalności gospodarczej, na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W art. 41 ust. 1 ustawy postanowiono, że stawka podatku od towarów i usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1.

Jednakże, zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Należy zauważyć, że na podstawie art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1608) w art. 146a ustawy wprowadzenie do wyliczenia - z dniem 31 grudnia 2013 r. - otrzymało następujące brzmienie: „W okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f:”.

Zatem zgodnie z art. 146a pkt 1 ustawy, w okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2016 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i ust. 13, art. 109 ust. 2 i art. 110, wynosi 23%.

Jednakże zarówno w treści ustawy, jak i w przepisach wykonawczych do niej, ustawodawca przewidział opodatkowanie niektórych czynności stawkami obniżonymi lub zwolnienie od podatku.

Zakres i zasady zwolnienia od podatku od towarów i usług dostawy towarów lub świadczenia usług zostały określone m.in. w art. 43 ustawy.

Na mocy art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części, z wyjątkiem gdy:

 1. dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim,
 2. pomiędzy pierwszym zasiedleniem a dostawą budynku, budowli lub ich części upłynął okres krótszy niż 2 lata.

Z treści ww. przepisu wynika, iż dla ustalenia zasad opodatkowania dostawy budynku lub budowli kluczowym jest ustalenie, kiedy nastąpiło pierwsze zasiedlenie i jaki upłynął okres od tego momentu.

Według art. 2 pkt 14 ustawy, przez pierwsze zasiedlenie rozumie się oddanie do użytkowania, w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu, pierwszemu nabywcy lub użytkownikowi budynków, budowli lub ich części, po ich:

 1. wybudowaniu lub
 2. ulepszeniu, jeżeli wydatki poniesione na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej.

W myśl art. 2 pkt 14a ustawy, przez wytworzenie nieruchomości rozumie się wybudowanie budynku, budowli lub ich części, lub ich ulepszenie w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Użyte w art. 2 pkt 14 ustawy sformułowanie „w wykonaniu czynności podlegających opodatkowaniu” wskazuje na katalog czynności wymienionych w art. 5 ustawy, czyli dana czynność musi podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, choć nie jest konieczne, aby faktycznie był naliczony podatek od tej czynności – może to być czynność zwolniona od podatku.

Co istotne, oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką można rozumieć m.in. objęcie we władanie budynku, budowli lub ich części przez pierwszego nabywcę lub pierwszego użytkownika. Przedmiotowa nieruchomość nie musi być faktycznie zamieszkała, lecz winna być przejęta przez nabywcę do użytkowania. Wydanie przedmiotowego obiektu nabywcy winno nastąpić w ramach wykonania przez właściciela (dokonującego dostawy) czynności podlegających opodatkowaniu.

Z powyższej definicji wynika, iż oddanie do użytkowania powinno nastąpić w ramach czynności podlegającej opodatkowaniu, a za taką należy rozumieć nie tylko umowę sprzedaży, ale także umowy najmu i dzierżawy podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT. Zatem, należy uznać za pierwsze zasiedlenie moment oddania budynku do użytkowania pierwszemu najemcy (dzierżawcy).

Z przytoczonych wyżej przepisów wynika, iż dostawa nieruchomości, spełniających określone w przepisach warunki, może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. Wykluczenie z tego zwolnienia następuje w sytuacjach, gdy dostawa jest dokonywana w ramach pierwszego zasiedlenia lub przed nim oraz w sytuacji, gdy od momentu pierwszego zasiedlenia do chwili sprzedaży nie minęły co najmniej dwa lata.

W tym miejscu należy zauważyć, iż w przypadku nieruchomości niespełniających przesłanek do zwolnienia od podatku na podstawie powołanego wyżej przepisu art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, ustawodawca umożliwia podatnikom – po spełnieniu określonych warunków – skorzystanie ze zwolnienia wskazanego w pkt 10a tego przepisu.

Stosownie do treści art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy, zwalnia się od podatku dostawę budynków, budowli lub ich części nieobjętą zwolnieniem, o którym mowa w pkt 10, pod warunkiem że:

 1. w stosunku do tych obiektów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego,
 2. dokonujący ich dostawy nie ponosił wydatków na ich ulepszenie, w stosunku do których miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, a jeżeli ponosił takie wydatki, to były one niższe niż 30% wartości początkowej tych obiektów.

Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10a lit. b – zgodnie z zapisem art. 43 ust. 7a ustawy – nie stosuje się, jeżeli budynki, budowle lub ich części w stanie ulepszonym były wykorzystywane przez podatnika do czynności opodatkowanych przez co najmniej 5 lat.

Podkreślenia wymaga, że dla rozstrzygnięcia, czy możliwe jest skorzystanie ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy ważne jest, czy Wnioskodawcy przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego.

Należy również zauważyć, iż w myśl art. 43 ust. 10 ustawy, podatnik może zrezygnować ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w ust. 1 pkt 10, i wybrać opodatkowanie dostawy budynków, budowli lub ich części, pod warunkiem, że dokonujący dostawy i nabywca budynku, budowli lub ich części:

 1. są zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni;
 2. złożą, przed dniem dokonania dostawy tych obiektów właściwemu dla ich nabywcy naczelnikowi urzędu skarbowego, zgodne oświadczenie, że wybierają opodatkowanie dostawy budynku, budowli lub ich części.

Analiza przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, regulujących wyżej wskazane prawo do zwolnienia od podatku dostaw budynków, budowli lub ich części, prowadzi do konkluzji, iż w odniesieniu do tych towarów może wystąpić jedna z ww. podstaw do zastosowania zwolnienia od tego podatku. Istotne jest wobec tego każdorazowe kompleksowe zbadanie okoliczności towarzyszących dostawie ww. obiektów. Zauważyć bowiem należy, iż stosowanie zwolnień od podatku ma charakter wyjątkowy i nie podlega ani wykładni rozszerzającej, ani zawężającej, natomiast możliwość wychodzenia poza wykładnię literalną jest niedopuszczalna. W efekcie podatnik uprawniony będzie do zastosowania ww. preferencji, gdy charakter świadczonych przez niego czynności, w sposób jednoznaczny i nie budzący wątpliwości, wyczerpuje znamiona ujęte w treści przepisu statuującego jego prawo do zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Ponadto, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu, o czym stanowi art. 29a ust. 8 ustawy.

Wobec powyższego przy sprzedaży budynków lub budowli, dokonywanej wraz z dostawą gruntu, na którym są one posadowione, grunt dzieli byt prawny budynków w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Oznacza to, że do dostawy gruntu stosuje się analogiczną stawkę podatku jak przy dostawie budynków, budowli lub ich części trwale z gruntem związanych. Jeżeli dostawa budynków albo budowli lub ich części korzysta ze zwolnienia od podatku, ze zwolnienia takiego korzysta również dostawa gruntu, na którym obiekt jest posadowiony.

W przedmiotowej sprawie nastąpi nieodpłatne przekazanie działki gruntu zabudowanej budynkiem murowanym piętrowym. W związku z nabyciem przedmiotowej nieruchomości Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku od towarów i usług. Wnioskodawca dokonał modernizacji w przedmiotowym budynku, której wartość nie przekroczyła 30 % wartości początkowej budynku. Wnioskodawca dokonał odliczenia podatku VAT od poniesionych wydatków na modernizację. Ww. wydatki poniesione na modernizację stanowią ulepszenie nieruchomości, a więc są wydatkami na jej wytworzenie. W związku z powyższym czynność przekazania przedmiotowej nieruchomości na cele osobiste wspólników będzie podlegała opodatkowaniu zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy, a podstawą opodatkowania w rozpatrywanym przypadku będzie jedynie wartość modernizacji dokonanej w budynku, ponieważ w przypadku tych wydatków podatek VAT został odliczony. Należy jednak rozpatrzyć czy dostawa nieruchomości w myśl ww. przepisów nie będzie czynnością zwolnioną. Analizując powyższe należy stwierdzić, że w rozpatrywanym przypadku znajdzie zastosowanie art. 43 ust. 1 pkt 10 ponieważ pierwsze zasiedlenie przedmiotowego budynku w rozumieniu ustawy o VAT nastąpiło w dniu zakupu nieruchomości przez Wnioskodawcę oraz od pierwszego zasiedlenia minęły dwa lata. W związku z powyższym czynność przekazania na cele osobiste wspólników nieruchomości składającej się z działki gruntu wraz z posadowionym na nim budynkiem będzie korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 w związku z art. 29a ust. 8 ustawy. Należy podkreślić, iż pomimo dokonanych przez Wnioskodawcę ulepszeń to ze względu na fakt, że ich wartość nie przekroczyła 30% wartości początkowej, to zgodnie z art. 2 pkt 14 nie ma to wpływu na status budynku w zakresie pierwszego zasiedlenia.

W związku z tym, iż czynność przekazania nieruchomości na cele osobiste wspólników korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, to przepis art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy nie znajduje w tym przypadku zastosowania.

Pomimo, iż Wnioskodawca wywiódł prawidłowy skutek prawny w postaci zwolnienia od opodatkowania podatkiem VAT wycofania nieruchomości z działalności gospodarczej i przekazania jej na cele osobiste wspólników, to ze względu na odmienną argumentację od przedstawionej w niniejszej interpretacji, stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Tut. Organ informuje, iż wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem - nie mogą być zgodnie z art. 14b § 1 Ordynacji podatkowej - rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.