ILPB1/4511-1-22/15-4/IM | Interpretacja indywidualna

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekazania nieruchomości na cele osobiste.
ILPB1/4511-1-22/15-4/IMinterpretacja indywidualna
  1. cele osobiste
  2. działalność gospodarcza
  3. składniki majątkowe
  4. spółka jawna
  5. udział
  6. wspólnik
  7. wycofanie
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 5 stycznia 2015 r. (data wpływu 8 stycznia 2015 r.), uzupełnionym w dniu 10 kwietnia 2015 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekazania nieruchomości na cele osobiste – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 8 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych przekazania nieruchomości na cele osobiste.

Wniosek nie spełniał wymogów formalnych, o których mowa w art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, w związku z czym pismem z dnia 26 marca 2015 r., znak ILPB1/4511-1-22/15-2/IM, na podstawie art. 169 § 1 tej ustawy wezwano Wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 31 marca 2015 r., a w dniu 10 kwietnia 2015 r. wniosek uzupełniono (nadano w polskiej placówce pocztowej w dniu 7 kwietnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Dnia 8 lipca 1992 r. Wnioskodawca z 2 osobami fizycznymi zakupił grunt, tym samym nabył prawo użytkowania wieczystego działki gruntu nr 940 powierzchni 1,0758 ha oddanej w użytkowanie wieczyste do dnia 5 grudnia 2089 r. Każdy z nabywających nabył prawa użytkowania wieczystego działki oraz prawa własności budynków (budynek administracyjny, budynek magazynowy) z majątku własnego w równych udziałach wynoszących po 1/3. Na nabytej działce zbudowano obiekty budowlane, które we wrześniu 1994 roku zostały oddane do użytkowania. Dla omawianej nieruchomości Sąd Rejonowy prowadzi Księgę Wieczystą.

Dnia 19 lipca 1994 r. Wnioskodawca ze wspomnianymi 2 osobami fizycznymi zawiązał Spółkę Cywilną pod nazwą „A”. Do Spółki wspólnicy wnieśli trzy równe udziały w postaci gotówki. W umowie Spółki wspólnicy zgodnie ustalili, że każdy wspólnik posiada po 33,3(3) udziałów w Spółce, odpowiada solidarnie za zobowiązania Spółki oraz partycypuje w równych częściach w zyskach i stratach firmy.

Główną gałęzią działalności Spółki Cywilnej „A” był handel artykułami spożywczymi w obrocie hurtowym.

Dnia 6 lutego 1995 r. Wnioskodawca z 2 osobami fizycznymi działając w imieniu własnym, dokonał zakupu gruntu i znajdującej się na tym gruncie nieruchomości przy ul. A. w B., przy czym zgodnie oświadczyli, że nabycie następuje z funduszy pochodzących z majątków prywatnych (na dowód czego został sporządzony akt notarialny). Dla omawianej nieruchomości Sąd Rejonowy prowadzi Księgę Wieczystą .

Dnia 10 marca 1995 r. aneksem do umowy Spółki Cywilnej z dnia 19 lipca 1994 r. wspólnicy wnieśli do Spółki aport rzeczowy w postaci nieruchomości położonej w B. przy ul. A.

Dnia 29 grudnia 1995 r. wspólnicy dokonali zakupu nieruchomości przy ul. B. (akt notarialny) na prawach współwłasności łącznej, jako wspólnicy Spółki Cywilnej „A” i jednocześnie oświadczyli, że wchodzi ona w skład majątku tejże Spółki. Dla omawianej nieruchomości Sąd Rejonowy prowadzi Księgę Wieczystą .

Dnia 24 lutego 1998 r. wspólnicy wykonali uchwałę, w wyniku której przenieśli na rzecz Spółki Cywilnej swój majątek własny w postaci równych udziałów (wynoszących po 1/3) w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu nr 940 pow. 1,0758 ha oddanej w użytkowanie wieczyste do dnia 5 grudnia 2089 r. oraz w prawie własności znajdującego się na tej działce gruntu budynków, stanowiących odrębne nieruchomości, położonych w obrębie IV miasta B. Na dowód tych czynności został sporządzony akt notarialny.

Dnia 15 października 2001 r. wobec zaistnienia przesłanek określonych w art. 26 § 4 K.S.H., tj. w związku z tym, iż opisana powyżej Spółka stała się przedsiębiorstwem większych rozmiarów, wspólnicy dokonali przekształcenia Spółki Cywilnej . „A” w Spółkę Jawną „B”.

W latach kiedy Spółka generowała zyski, wspólnicy podejmowali uchwały, w których zgodnie oświadczali, że osiągnięte zyski w danym roku z tytułu prowadzenia przedsiębiorstwa, przeznaczają na jej dalsze prowadzenie, w tym na rozbudowę istniejącego budynku.

Od kiedy nastąpił w Polsce „boom” na powstawanie marketów, hipermarketów z kapitałem zagranicznym, Spółka odnotowywała z roku na rok narastające straty. W związku z narastającymi zobowiązaniami i osiąganymi stratami, wspólnicy podjęli decyzję o likwidacji branży spożywczej.

Obecnie magazyny, budynki, w których były przechowywane i magazynowane produkty spożywcze pozostają puste i kwalifikują się do modernizacji. Wnioskodawca i pozostali wspólnicy chcą wycofać nieruchomości przy ul. C., A., B. z majątku Spółki Jawnej i dokonać ich nieodpłatnego przeniesienia zwrotnego na cele osobiste. Powyższe nieruchomości są wolne od wszelkich obciążeń.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że wycofanie ze Spółki Jawnej składnika majątkowego wykorzystywanego do prowadzenia działalności, poprzednio wniesionego aportem z majątku prywatnego wspólników, a następnie jego nieodpłatny zwrot na cele osobiste wspólników, spowoduje obniżenie wkładu kapitałowego Wnioskodawcy w tej Spółce w trybie art. 54 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy wycofanie składnika majątkowego wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej ze Spółki Jawnej (poprzednio wniesionego aportem z majątku prywatnego wspólników), a następnie jego nieodpłatny zwrot na cele osobiste wnioskodawcy i pozostałych wspólników, w części odpowiadającej posiadanym udziałom w Spółce, stanowi przychód i jest opodatkowany podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy w świetle przepisów, wycofanie wskazanych we wniosku składników majątku z majątku Spółki Jawnej do majątku osobistego Wnioskodawcy i pozostałych wspólników nie powoduje powstania przychodu.

W sytuacji, gdy wycofanie składnika majątkowego wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej ze Spółki Jawnej, a następnie przekazanie go na cele prywatne wszystkich wspólników nastąpi nieodpłatnie, to czynność ta nie będzie stanowiła odpłatnego zbycia środka trwałego. W takim przypadku nie wystąpi przychód z działalności gospodarczej podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Nieodpłatny zwrot Wnioskodawcy i pozostałym wspólnikom nieruchomości wniesionej aportem do Spółki osobowej nie stanowi przychodu i przez to jest neutralny podatkowo. Wnioskodawca i pozostali wspólnicy odzyskując swoją nieruchomość do prywatnego majątku z majątku Spółki (której przecież był współwłaścicielem) nic na tym nie zyskuje.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 4 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.), spółka osobowa to spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa i spółka komandytowo-akcyjna.

Stosownie do treści art. 22 § 1 ustawy Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h), spółką jawną jest spółka osobowa, która prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą, a nie jest inną spółką handlową.

Stosownie do postanowień art. 8 § 1 k.s.h., spółka osobowa może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność nieruchomości i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

Spółka jawna może zatem posiadać własny majątek, który jest odrębny od majątków osobistych jej wspólników.

Jak wynika z art. 54 § 1 w związku z art. 37 § 1 k.s.h. zmniejszenie udziału kapitałowego wymaga zgody pozostałych wspólników. Powyższe oznacza, że przepisy k.s.h. dopuszczają możliwość zmniejszenia udziału kapitałowego, czyli zmniejszenie wkładów wspólników.

Wycofanie zatem z majątku spółki jawnej określonego składnika majątkowego i dokonanie jego zwrotu wspólnikowi, musi mieć zatem podstawę prawną w postaci stosownej uchwały wspólników.

Udział kapitałowy jest ściśle powiązany z wkładami wspólników, co wynika z art. 50 k.s.h. Przepis ten stanowi, że udział kapitałowy wspólnika odpowiada wartości rzeczywiście wniesionego wkładu.

Udział kapitałowy oznacza określoną wartość księgową wyrażoną w pieniądzu w określonej kwocie, na podstawie której wspólnikowi przysługują prawa majątkowe w spółce. A zatem wspólnik wnosząc do spółki np. nieruchomość uzyskuje w zamian prawo do udziału w zyskach tej spółki. Prawo do udziału w zyskach należy traktować jako świadczenie o charakterze ekwiwalentnym do przekazanego spółce prawa do używania nieruchomości.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca i pozostali wspólnicy chcą wycofać nieruchomości z majątku Spółki Jawnej i dokonać ich nieodpłatnego przeniesienia zwrotnego na cele osobiste.

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest wycofanie ze Spółki Jawnej składnika majątkowego wykorzystywanego do prowadzenia działalności, poprzednio wniesionego aportem z majątku prywatnego wspólników, a następnie jego nieodpłatny zwrot na cele osobiste wspólników, w sytuacji gdy spowoduje to obniżenie wkładu kapitałowego Wnioskodawcy w tej Spółce w trybie art. 54 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Mając powyższe na względzie stwierdzić należy, że, żaden przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wyłącza z kategorii przychodów, ani nie zwalnia z opodatkowania tym podatkiem przysporzenia majątkowego w postaci zwrotu prawa do używania nieruchomości otrzymanego przez wspólnika spółki osobowej z tytułu zmniejszenia udziału w tej spółce.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 9 ust. 2 ww. ustawy, dochodem ze źródła przychodów, jeżeli przepisy art. 24-25 nie stanowią inaczej, jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.

Na gruncie prawa podatkowego, zwrot nieruchomości przez spółkę jawną na rzecz jej wspólnika, w związku z obniżeniem jego wkładu w tej spółce w trybie art. 54 § 1 k.s.h, spowoduje u tej osoby powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Przy czym, przychód ten zaliczyć należy do określonego w art. 10 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy źródła przychodów, jakim m.in. są prawa majątkowe. Stosownie bowiem do treści tego przepisu, źródłami przychodów są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych innych niż wymienione w pkt 8 lit. a-c.

Z kolei, w myśl przepisu art. 18 ww. ustawy, za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw pokrewnych w rozumieniu odrębnych przepisów, praw do projektów wynalazczych, praw do topografii układów scalonych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw.

Przepisy ustawy podatkowej mimo, że posługują się terminem „prawa majątkowe”, nie definiują tego pojęcia. Jednakże wyliczenie w przepisie art. 18 ustawy praw majątkowych, z których przychody podlegają opodatkowaniu, nie ma charakteru wyczerpującego, o czym świadczy przede wszystkim posłużenie się przez ustawodawcę terminem „w szczególności”. Należy zatem przyjąć, że do katalogu praw majątkowych objętych zakresem regulacji art. 18 ww. ustawy można zaliczyć także inne prawa nie wymienione w tym przepisie.

Wobec powyższego, przychód uzyskany w związku z obniżeniem (zwrotem) wkładu wniesionego do spółki jawnej, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych, jako przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wskazać również należy, że w stosunku do przychodów uzyskanych w związku z obniżeniem (zwrotem) wkładów w spółce jawnej ustawodawca nie określił żadnych szczególnych rozwiązań. Oznacza to, że w tym przypadku zastosowanie będą miały ogólne reguły dotyczące ustalania przychodów.

Reasumując, wycofanie składnika majątkowego wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej ze Spółki Jawnej (poprzednio wniesionego aportem z majątku prywatnego wspólników), a następnie jego nieodpłatny zwrot na cele osobiste wnioskodawcy i pozostałych wspólników, w części odpowiadającej posiadanym udziałom w Spółce, stanowi przychód z praw majątkowych i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Z uwagi na powyższe stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Jednocześnie zaznacza się, że dokonując weryfikacji prawidłowości zajętego przez Wnioskodawcę stanowiska tut. Organ nie odniósł się do kwestii dotyczących wycofania i nieodpłatnego przeniesienia na cele prywatne pozostałych nieruchomości, albowiem zagadnienie to nie było przedmiotem zapytania.

Ponadto tut. Organ wskazuje, że zgodnie z treścią art. 14b § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje, w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną).

Zatem interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są wyłącznie na pisemny wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Zainteresowanym jest każdy, kto złoży wniosek w sprawie indywidualnej, która jego dotyczy. W związku z tym zaznacza się, że interpretacja odnosi się tylko i wyłącznie do Wnioskodawcy i nie ma zastosowania do pozostałych wspólników Spółki Jawnej.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.