IBPP2/443-781/14/RSz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Opodatkowanie podatkiem od towarów i usług czynności wycofania nieruchomości gruntowych i przekazania ich na cele osobiste wspólników

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 31 lipca 2014 r. (data wpływu 7 sierpnia 2014 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wycofania nieruchomości gruntowych i przekazania ich na cele osobiste wspólników (zdarzenie przyszłe nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 sierpnia 2014 r. wpłynął ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności wycofania nieruchomości gruntowych i przekazania ich na cele osobiste wspólników (zdarzenie przyszłe nr 1).

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

W 1996 roku dwie osoby fizyczne zawarły spółkę cywilną, która z dniem 1 stycznia 2001r. została obowiązkowo przekształcona w spółkę jawną ze względu na przekroczony limit obrotów w latach 1999 i 2000. Przedmiotem działalności spółki jawnej jest udzielanie pożyczek pod zastaw (PKD 6492Z - Pozostałe formy udzielania kredytów).

Spółka jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Pożyczki pod zastaw udzielane są wyłącznie osobom fizycznym nie będącym podatnikami podatku od towarów i usług.

Zastawy przejęte przez spółkę w wyniku niespłacenia pożyczek przez pożyczkobiorców stanowią towary używane w rozumieniu art. 120 ust. 1 pkt 4 i jako takie korzystają przy sprzedaży z procedury szczególnej, tj. opodatkowania marży.

Przy nabyciu w/w towarów spółce nie przysługuje prawo do obniżania podatku należnego o podatek naliczony.

Zdarzenie przyszłe nr 1

W 1998 oraz w 2005 roku spółka udzieliła pożyczek osobom fizycznym (niebędącym czynnymi podatnikami VAT) pod zastaw nieruchomości - działek budowlanych.

W związku z niespłaceniem zobowiązań przez pożyczkobiorców, na mocy umów przewłaszczenia spółka stała się właścicielem dwóch nieruchomości gruntowych, które do dnia dzisiejszego nie zostały sprzedane. Na nieruchomościach tych nie były ponoszone żadne nakłady finansowe, nie korzystano z żadnych odliczeń podatku naliczonego z tego tytułu.

Wspólnicy zamierzają wycofać w/w nieruchomości gruntowe z majątku spółki i przekazać je nieodpłatnie na cele osobiste wspólników.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (oznaczone we wniosku nr 1):

Czy wycofanie nieruchomości gruntowych i przekazanie na cele osobiste wspólników będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Stanowisko Wnioskodawcy.

Zdarzenie przyszłe nr 1.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy wymienionym we wstępie przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatne przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa (...), jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia (...) tych towarów.

Ponieważ w omawianym przypadku odliczenie takie nie przysługiwało, czynność nieodpłatnego przekazania nieruchomości gruntowych na rzecz wspólników spółki jawnej - zdaniem Wnioskodawcy - nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego, w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 1, jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm.), zwanej dalej ustawą lub ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Towarami, w myśl art. 2 pkt 6 ustawy o VAT są rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

Przy czym przez sprzedaż – zgodnie z art. 2 pkt 22 ustawy – rozumie się m.in. odpłatną dostawę towarów.

W myśl art. 7 ust. 1 tej ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (...).

Zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

  1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
  2. wszelkie inne darowizny

-jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Zatem, co do zasady, opodatkowaniu podatkiem VAT podlega odpłatna dostawa towarów (przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel), a także wszelkie inne przekazania oraz darowizny wskazane w pkt 1 i 2, pod warunkiem, że podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Tym samym, niespełnienie powyższego warunku jest podstawą do traktowania nieodpłatnego przekazania towarów w świetle brzmienia art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy - jako wyłączonego spod zakresu działania ustawy o podatku od towarów i usług, bez względu na cel, na który zostały one przekazane.

Zgodnie brzmieniem art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, opodatkowaniu tym podatkiem będzie podlegało również nieodpłatne przekazanie towarów, z tytułu nabycia których nie przysługiwało częściowe lub całkowite prawo do odliczenia podatku, ale w towarach tych zostały wymienione części składowe, przy nabyciu których podatnikowi przysługiwało częściowe lub całkowite prawo do odliczenia.

Zgodnie z art. 47 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014r., poz. 121), częścią składową rzeczy jest wszystko, co nie może być od niej odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego. Nie będą zatem spełnione przesłanki do opodatkowania w przypadku gdy wymienione towary będą uznane za przynależności, przez które zgodnie z art. 51 § 1 Kodeksu cywilnego rozumie się rzeczy ruchome potrzebne do korzystania z innej rzeczy (rzeczy głównej) zgodnie z jej przeznaczeniem, jeżeli pozostają z nią w faktycznym związku odpowiadającemu temu celowi.

Powyższe dotyczy również nieruchomości, które w okresie użytkowania zostały ulepszone.

Przesłanka do opodatkowania wystąpi w przypadku, gdy fakt dokonania przez podatnika ulepszeń będzie wywierał wpływ na podwyższenie wartości towaru w chwili przekazania go na cele osobiste.

Z opisu sprawy wynika, że spółka jawna, będąca czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, udziela pożyczek pod zastaw. W 1998 oraz w 2005 roku spółka udzieliła pożyczek osobom fizycznym (niebędącym czynnymi podatnikami VAT) pod zastaw nieruchomości - działek budowlanych. W związku z niespłaceniem zobowiązań przez pożyczkobiorców, na mocy umów przewłaszczenia spółka stała się właścicielem dwóch nieruchomości gruntowych, które do dnia dzisiejszego nie zostały sprzedane. Na nieruchomościach tych nie były ponoszone żadne nakłady finansowe, nie korzystano z żadnych odliczeń podatku naliczonego z tego tytułu. Wspólnicy zamierzają wycofać w/w nieruchomości gruntowe z majątku spółki i przekazać je nieodpłatnie na cele osobiste wspólników.

Z powyższego wynika, że Wnioskodawcy przy nabyciu działek budowlanych nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego, a ponadto na nieruchomościach nie były ponoszone żadne nakłady finansowe.

W świetle powyższego stwierdzić należy, że zamierzone przekazanie przez Spółkę działek budowlanych na cele osobiste wspólników, w stosunku do których Wnioskodawcy nie przysługiwało przy nabyciu prawo do odliczenia w całości lub w części podatku naliczonego oraz nie były ponoszone na te grunty żadne nakłady finansowe, nie będzie czynnością podlegająca opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w związku z art. 7 ust. 2 ustawy o VAT.

W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy, należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Końcowo należy wskazać, że stosownie do dyspozycji art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), minister właściwy do spraw finansów publicznych, na pisemny wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Mając na uwadze fakt, że stroną wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług jest Spółka Jawna, zaznacza się, że niniejsza interpretacja nie ma mocy wiążącej dla wspólników (jako nabywcy) spółki jawnej.

Zmiana któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiana stanu prawnego powoduje, że niniejsza interpretacja traci swoją ważność.

Ponadto, informuje się, że w zakresie pytania oznaczonego we wniosku nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a 43-300 Bielsko-Biała.