1061-IPTPP3.4512.76.2016.2.ALN | Interpretacja indywidualna

Brak opodatkowania podatkiem VAT przekazania na cele prywatne samochodu wykupionego od leasingodawcy;
1061-IPTPP3.4512.76.2016.2.ALNinterpretacja indywidualna
 1. cele osobiste
 2. leasing
 3. przekazanie nieodpłatne
 4. samochód osobowy
 1. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Podatnicy i płatnicy -> Podatnicy
 2. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Dostawa towarów i świadczenie usług -> Dostawa towarów
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) -> Zakres opodatkowania -> Przepisy ogólne -> Czynności opodatkowane

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 6 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 lutego 2016 r. (data wpływu 19 lutego 2016 r.) uzupełnionym pismem z dnia 21 marca 2016 r. (data wpływu 25 marca 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT przekazania na cele prywatne samochodu wykupionego od leasingodawcy– jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 lutego 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie:

 • braku opodatkowania podatkiem VAT przekazania na cele prywatne samochodu wykupionego od leasingodawcy;
 • zachowania prawa do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych zapłaconych w okresie zawieszenia działalności.

Wniosek uzupełniono pismem z dnia 21 marca 2016 r. (data wpływu 25 marca 2016 r.) o doprecyzowanie opisu sprawy, przeformułowanie pytania, oraz własne stanowisko w sprawie.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Działalność gospodarczą Wnioskodawca rozpoczął w dniu 19.12.2011r., jest czynnym podatnikiem podatku VAT. Przeważająca działalność gospodarcza to działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z).

W trakcie prowadzenia działalności gospodarczej występują okresy jej zawieszenia: od 01.07.2014 do 25.09.2014, od 30.09.2014 do 25.11.2014, od 28.11.2014 do 24.05.2015, od 28.05.2015 do nadal.

W dniu 21.12.2012 roku, czyli w trakcie prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności Zainteresowany zawarł umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy – umowa zawarta na okres 35 miesięcy, wartość netto pojazdu – 33.739,84 zł, wartość brutto – 41.500,00 zł, suma ustalonych opłat w umowie leasingu pomniejszonych o podatek VAT odpowiadała co najmniej wartości początkowej samochodu. Samochód był przez Wnioskodawcę wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych.

W okresie od stycznia 2013 r. do marca 2014 r. Wnioskodawca odliczał podatek VAT naliczony od rat leasingowych w wysokości 60% nie więcej niż 6.000,00 zł, a od kwietnia 2014 r. do listopada 2015 r. Zainteresowany odliczał podatek naliczony w wysokości 50% (zgodnie z art. 86a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług).

Pomimo tego, iż w trakcie zawieszenia działalności gospodarczej Wnioskodawca nie wykonywał czynności opodatkowanych, zachował prawo do obniżenia kwot podatku należnego VAT o kwoty podatku naliczonego. Zgodnie z art. 14a ust. 4 ustawy z dnia 01.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, w okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca między innymi ma prawo wykonywać wszelkie czynności niezbędne do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów. Odliczenia podatku naliczonego dotyczyły między innymi rat leasingowych, do których Wnioskodawca podpisał umowę jeszcze przed zawieszeniem działalności gospodarczej i do której nie przysługiwało mu prawo do jej wypowiedzenia zgodnie z warunkami powyższej umowy.

W okresie zawieszenia działalności Wnioskodawca składał co miesiąc do Urzędu Skarbowego deklarację VAT-7, w których wykazywał nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym do przeniesienia na następnym okres rozliczeniowy.

W listopadzie 2015 r. Zainteresowany wykupił samochód od leasingodawcy za wartość netto 337,40 zł, brutto 415,00 zł. Faktura za zakup samochodu została wystawiona na firmę Wnioskodawcy ..., NIP .... Leasingodawca nie mógł wystawić faktury na Wnioskodawcę jako na osobę prywatną.

Ponieważ po wykupie samochód nie jest i nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, faktura za jego zakup nie została ujęta w ewidencji VAT zakupu, nie został odliczony podatek VAT naliczony, samochód nie został wprowadzony do majątku firmy.

Najprawdopodobniej po upływie 24 miesięcy zawieszenia działalności gospodarczej będzie ona zlikwidowana. Na stanie firmy Wnioskodawcy znajduje się jeszcze wyposażenie, które zamierza przekazać na cele osobiste. W ostatniej deklaracji VAT-7 Zainteresowany wykaże podatek VAT należny od cen nabycia tych towarów, określonych w momencie dostawy tych towarów. Remanent na dzień likwidacji działalności gospodarczej będzie miał wartość 0,00 zł.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Wnioskodawca jest czynnym zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT.
 2. Działalność gospodarcza nie została zawieszona na z góry wskazany okres.
 3. W poniższych okresach zawieszenia działalności gospodarczej.
  • od 01.07.2014 do 25.09.2014: w dniu 08.09.2014 Wnioskodawca sprzedał komputer należący do wyposażenia firmy czynność opodatkowana podatkiem VAT na terytorium kraju.
  • od 30.09.2014 do 25.11.2014: Zainteresowany nie wykonywał czynności opodatkowanych podatkiem VAT na terytorium kraju.
  • od 28.11.2014 do 24.05.2015: w styczniu 2015 Wnioskodawca sprzedał oprogramowanie Stanowiące wartość niematerialną i prawną firmy.
  • 28.05.2015 do nadal: Wnioskodawca nie wykonywał czynności opodatkowanych podatkiem VAT na terytorium kraju.

W chwili obecnej na stanie firmy Zainteresowanego znajduje się wyposażenie, takie jak: komputery, monitory, program komputerowy, laptopy, iPad, przy nabyciu których odliczył podatek VAT naliczony. Jeśli Zainteresowany znajdzie nabywców zainteresowanych zakupem powyższego sprzętu, to można przyjąć, że będzie wykonywał czynności opodatkowane podatkiem VAT na terytorium kraju.

Jeśli nie uda się Wnioskodawcy sprzedać wyposażenia, to Wnioskodawca zamierza przed likwidacją działalności gospodarczej przekazać je nieodpłatnie na cele osobiste, co jest traktowane jako dostawa towarów (art. 7 ust. 2 ustawy o VAT) - czynność opodatkowana podatkiem VAT na terytorium kraju.

 1. W okresach wymienionych poniżej, czyli
  • od 26.09.2014 do 29.09.2014 Wnioskodawca nie wykonywał czynności opodatkowanych podatkiem VAT na terytorium kraju. W tym okresie osiągnął przychód z tytułu świadczenia usług, dla których miejscem świadczenia było miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej (poza terytorium kraju), zgodnie z art. 28b ustawy o VAT.
  • od 26.11.2014 do 27.11.2014 Zainteresowany wykonywał czynności opodatkowane podatkiem VAT na terytorium kraju.
  • od 25.05.2015 do 27.05.2015 Wnioskodawca wykonywał czynności opodatkowane podatkiem VAT na terytorium kraju
 2. W okresach pomiędzy odwieszeniem, a ponownym zawieszeniem działalności gospodarczej tj. 26-29.09.2014, 26-27.11.2014, 25-27.05.2015 Wnioskodawca wykorzystywał samochód, od którego podatek naliczony z tytułu rat leasingowych jest przedmiotem wniosku, do czynności opodatkowanych podatkiem VAT.
 3. Na obecną chwilę Zainteresowany nie jest w stanie stwierdzić, czy działalność będzie przez niego wznowiona po upływie okresu zawieszenia czy zlikwidowana. Natomiast na potrzeby tego wniosku można przyjąć wersję likwidacji działalności bez jej wcześniejszego odwieszenia.
 4. Po ewentualnym wznowieniu działalności samochód będący przedmiotem wniosku będzie traktowany jako samochód prywatny wykorzystywany w działalności gospodarczej - dla podatku dochodowego od osób fizycznych będzie prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu w celu zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast podatek VAT naliczony od wydatków związanych z użytkowaniem samochodu prywatnego dla celów działalności gospodarczej będzie odliczany zgodnie z art. 86a ustawy o VAT, czyli 50% kwoty podatku.
 5. Wydatki na raty leasingowe były poniesione w związku z czynnościami niezbędnymi do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów w myśl art. 14a ust. 4 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Umowę leasingu na samochód osobowy Wnioskodawca zawarł w dniu 21.12.2012, czyli jeszcze przed pierwszym zawieszeniem działalności gospodarczej. Zgodnie z warunkami powyższej umowy leasingowej nie przysługiwało mu prawo do jej wcześniejszego wypowiedzenia bądź rozwiązania.
 6. Faktury z tytułu leasingu przedmiotowego samochodu w okresie zawieszenia działalności gospodarczej były wystawiane na firmę Wnioskodawcy ... ..... NIP ....
 7. Wnioskodawca prowadził zarówno działalność opodatkowaną podatkiem VAT, jak również świadczył usługi, dla których miejscem świadczenia było miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiadał siedzibę działalności gospodarczej - poza terytorium kraju (art 28b ust. 1 ustawy o VAT). Wnioskodawca nie planuje prowadzenia działalności zwolnionej z opodatkowania.
 8. Zainteresowany nie opodatkował przekazania samochodu na cele prywatne.

Ponieważ po wykupie w listopadzie 2015 r. samochód nie miał być wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, faktura za jego zakup nie została ujęta w ewidencji VAT zakupu, nie został odliczony podatek VAT naliczony, samochód nie został wprowadzony do majątku firmy. W związku z powyższym nie miało miejsca przekazanie samochodu na cele prywatne.

Również w przypadku przekazania na cele osobiste pozostałego w firmie wyposażenia przed likwidacją działalności nie będzie ono dotyczyło samochodu osobowego, ponieważ na dzień likwidacji nie będzie stanowił majątku fumy. Natomiast wyposażenie przekazywane na cele prywatne (komputery, laptopy, monitory, program komputerowy, iPad) zostanie opodatkowane podatkiem VAT.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu.

(oznaczone jako nr 1)

Czy przekazanie samochodu wykupionego od leasingodawcy na cele prywatne natychmiast po jego wykupie będzie traktowane jako odpłatna dostawa towarów... Czy w związku z tym powinien zostać naliczony i odprowadzony do Urzędu Skarbowego podatek VAT należny od ceny nabycia samochodu określonej w momencie dostawy (art. 29a ust. 2 ustawy VAT)...

Zdaniem Wnioskodawcy: (ostatecznie przedstawione w uzupełnieniu wniosku oznaczone jako Ad.1)

Zdaniem Zainteresowanego, z uwagi na to, iż już w momencie wykupu samochodu wiedział, że nie będzie wykorzystywał go w działalności, ale wyłącznie w celach prywatnych, nie przysługiwało Wnioskodawcy odliczenie podatku VAT naliczonego od jego wykupu.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przysługuje podatnikowi w takim zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane go wykonywania czynności opodatkowanych.

Art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT mówi, że przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, a w szczególności przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika – jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

W momencie wykupu samochodu (listopad 2015) działalność gospodarcza Wnioskodawcy była zawieszona.

Transakcję wykupu samochodu z leasingu operacyjnego traktuje się w podatku od towarów i usług jako odrębną czynność – dostawę towaru – niezwiązaną z samą umową leasingu.

Wydatek na zakup samochodu nie mógł być poniesiony w związku z czynnościami niezbędnymi do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów (art. 14a ust. 4 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). W związku z powyższym nie odliczono podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej wykup samochodu.

Dlatego też, pomimo tego, iż od rat leasingowych Wnioskodawca odliczył 50% podatku naliczonego, to nieodpłatne przekazanie wykupionego samochodu osobowego na cele osobiste, nie stanowi dostawy towaru, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy.

Reasumując, według Zainteresowanego nieodpłatne przekazanie wykupionego samochodu na cele prywatne, natychmiast po jego wykupie, bez wprowadzania go do majątku firmy nie będzie podlegało ustawie o podatku od towarów i usług, ponieważ przy nabyciu pojazdu nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Natomiast zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy, przez towary rozumie się rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii.

W myśl art. 7 ust. 1 ustawy, przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel.

Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy przez dostawę, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, w szczególności:

 1. przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia,
 2. wszelkie inne darowizny

- jeżeli podatnikowi przysługiwało w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia) importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych.

Tak więc opodatkowaniu podatkiem VAT podlega każde nieodpłatne przekazanie towaru należącego do przedsiębiorstwa, w tym także darowizny, z którymi wiąże się przeniesienie prawa do rozporządzenia towarem jak właściciel, o ile podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu, imporcie lub wytworzeniu tych towarów lub ich części składowych.

Tym samym, niespełnienie powyższego warunku jest podstawą do traktowania nieodpłatnego przekazania towarów w świetle treści art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy - jako wyłączonego spod zakresu działania ustawy o podatku od towarów i usług, bez względu na cel, na który zostały one przekazane (darowane).

Art. 15 ust. 1 ustawy stanowi, że podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza - zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy - obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody. Działalność gospodarcza obejmuje w szczególności czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Wskazać należy zatem, że odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług podlega opodatkowaniu wtedy, gdy są dokonywane przez podmiot o statusie podatnika działającego w takim charakterze w odniesieniu do tych czynności. Zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług wyznacza czynnik przedmiotowy - opodatkowaniu podlega odpłatna dostawa towarów lub odpłatne świadczenie usług oraz czynnik podmiotowy - czynności muszą być wykonywane przez podatnika działającego w takim charakterze.

W myśl art. 86 ust. 1 ww. ustawy, w zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, z zastrzeżeniem art. 114, art. 119 ust. 4, art. 120 ust. 17 i 19 oraz art. 124.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą związaną z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z). W dniu 21.12.2012 roku, czyli w trakcie prowadzenia przez Wnioskodawcę działalności Zainteresowany zawarł umowę leasingu operacyjnego na samochód osobowy. Samochód był przez Wnioskodawcę wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych. W listopadzie 2015 r. Zainteresowany wykupił samochód od leasingodawcy za wartość netto 337,40 zł, brutto 415,00 zł. Faktura za zakup samochodu została wystawiona na firmę Wnioskodawcy. Ponieważ po wykupie samochód nie jest i nie będzie wykorzystywany do wykonywania czynności opodatkowanych, faktura za jego zakup nie została ujęta w ewidencji VAT zakupu, nie został odliczony podatek VAT naliczony, samochód nie został wprowadzony do majątku firmy.

Zgodnie z art. 7091 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne, równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

Jak wskazano powyżej zasada wyrażona w art. 86 ust. 1 ustawy wyklucza możliwość dokonania odliczenia podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które nie są wykorzystywane do czynności opodatkowanych. Jak wynika z opisu sprawy, po wykupie samochodu Wnioskodawca nie będzie wykorzystywał go w działalności gospodarczej, a więc nie będzie związku z czynnościami opodatkowanymi podatkiem VAT. Wnioskodawcy nie będzie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia samochodu.

W konsekwencji, przekazanie przez Wnioskodawcę na cele prywatne samochodu wykupionego z leasingu operacyjnego nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, stosownie do art. 7 ust. 2 ustawy, gdyż Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia tego samochodu. W związku z powyższym Wnioskodawca nie jest zobowiązany do wykazania i odprowadzenia do właściwego urzędu skarbowego podatku VAT należnego od ceny nabycia samochodu określonej w momencie dostawy, o której mowa w art. 29a ust. 2 ustawy.

Tym samym stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe.

Niniejszą interpretacją załatwiono sprawę w zakresie braku opodatkowania podatkiem VAT przekazania na cele prywatne samochodu wykupionego od leasingodawcy. Natomiast w zakresie zachowania prawa do odliczenia podatku naliczonego od rat leasingowych zapłaconych w okresie zawieszenia działalności wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Tut. Organ informuje, że wydana interpretacja dotyczy tylko sprawy będącej przedmiotem wniosku (zapytania) Zainteresowanego. Inne kwestie przedstawione w opisie sprawy, które nie zostały objęte pytaniem, nie mogą być – zgodnie z art. 14b § 1 oraz art. 14f § 2 Ordynacji podatkowej – rozpatrzone.

Zaznacza się także, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną. Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.