Cele osobiste | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cele osobiste. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
30
maj

Istota:

Dokumentowanie świadczonej przez Wnioskodawcę usługi budowlanej na cele osobiste.

Fragment:

(...) cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika. Z informacji przedstawionych we wniosku wynika, że Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych. Jest podatnikiem VAT. Planuje on budowę, na cele osobiste, domu jednorodzinnego mieszkalnego. Część robót budowlanych zamierza zlecić własnej firmie. Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą sposobu dokumentowania świadczonych usług na cele osobiste. Stosownie do art. 106b ust. 1 pkt 1 ustawy – podatnik jest obowiązany wystawić fakturę dokumentującą sprzedaż, a także dostawę towarów i świadczenie usług, o których mowa w art. 106a pkt 2, dokonywane przez niego na rzecz innego podatnika podatku, podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze lub na rzecz osoby prawnej niebędącej podatnikiem. Z uwagi na to, że od 1 stycznia 2014 r. uchylono art. 106 ust. 7 ustawy umożliwiający podatnikom dokumentowanie określonych nim czynności za pomocą faktur wewnętrznych, w przypadku czynności wymienionych w art. 8 ust. 2, taką podstawą może być odpowiedni dowód księgowy wystawiony przez podatnika, który będzie potwierdzał dokonanie tego świadczenia.

2018
29
mar

Istota:

Przekazanie budynku na cele osobiste będzie korzystało ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, tym samym zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy przekazanie gruntu na którym jest posadowiony budynek będzie objęte zakresem zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Zatem przekazanie na cele osobiste nieruchomości może korzystać w całości ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy.

Fragment:

Jednocześnie od momentu pierwszego zasiedlenia do momentu planowanej sprzedaży lub przekazania na cele osobiste budynku upłynie okres dłuższy niż 2 lata. Tym samym w odniesieniu do czynności wycofania z działalności gospodarczej i przekazania na cele osobiste budynku restauracyjnego znajdującego się na nieruchomości spełnione są przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. W związku z tym, że przekazanie budynku na cele osobiste będzie korzystało ze zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy, tym samym zgodnie z art. 29a ust. 8 ustawy przekazanie gruntu na którym jest posadowiony budynek będzie objęte zakresem zwolnienia od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. Zatem przekazanie na cele osobiste nieruchomości może korzystać w całości ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy. W konsekwencji stanowisko Wnioskodawcy zgodnie z którym w odniesieniu do czynności przekazania nieruchomości na cele osobiste znajdzie zastosowanie zwolnienie wynikające z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy należało uznać za prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

2017
7
gru

Istota:

Opodatkowanie przekazania samochodu na cele osobiste wspólnika.

Fragment:

Wnioskodawca wykupił przedmiot leasingu (samochód) bez zamiaru wykorzystania go w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a jedynie z zamiarem przeznaczenia samochodu na cele osobiste, prywatne wspólnika spółki cywilnej (Wnioskodawcy), niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wykup samochodu został udokumentowany fakturą Vat wystawioną na spółkę cywilną. Samochód nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy, jednocześnie spółka nie dokonała odliczenia podatku Vat. Po wykupie samochodu został przekazany przez Wnioskodawcę wspólnikowi na jego cele osobiste (prywatne). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w związku z wykupem samochodu po zakończeniu umowy leasingu z przeznaczeniem na cele osobiste wspólnika (czyli do majątku prywatnego wspólnika, odrębnego od działalności gospodarczej), przekazanie tego samochodu wspólnikowi na jego cele osobiste będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT? Stanowisko Wnioskodawcy. Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie samochodu na cele prywatne wspólnika, po wykupie z leasingu nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. Transakcja wykupu samochodu z leasingu operacyjnego to odrębna czynność od umowy leasingu. W trakcie trwania umowy leasingu Wnioskodawca korzysta z obcego środka trwałego, a po zakończeniu umowy, wykupie i przekazaniu samochodu wspólnikowi, wspólnik stanie się właścicielem samochodu.

2017
10
lis

Istota:

Obowiązek opodatkowania przekazania obiektu na cele osobiste.

Fragment:

Obiekt będzie w całości przeznaczony na cele osobiste. W związku z jego nabyciem Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Jego „ ulepszenia ” polegały na naprawie posadzki (wartość brutto ... zł, co stanowi 6,78% wartości obiektu, wartość początkowa obiektu wynosi ... zł). W związku z tym „ ulepszeniem ” przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego. Obiekt nie był wykorzystywany do czynności zwolnionych od VAT. Nie był przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Wnioskodawca prowadził w nim działalność usługowo-handlową, która podlegała opodatkowaniu VAT. Na tym tle Wnioskodawca powziął wątpliwość dotyczącą obowiązku opodatkowania przekazania ww. obiektu na cele osobiste. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że przekazanie przez Wnioskodawcę obiektu, o którym mowa we wniosku, na jego cele osobiste będzie podlegało opodatkowaniu VAT, jako zrównane – na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy – z odpłatną dostawą towarów, gdyż – jak wskazano w uzupełnieniu do wniosku – w związku z jego „ ulepszeniem ” Wnioskodawca miał prawo do odliczenia podatku naliczonego i z tego prawa skorzystał.

2017
4
sie

Istota:

1. Z jaką stawką VAT należy opodatkować przekazywany na cele osobiste dom jednorodzinny w przypadku, gdy jest on „kompletny” zgodnie z przepisami prawa budowlanego, jednak nie ma jeszcze odbioru?
2. Z jaką stawką VAT należy opodatkować przekazywany na cele osobiste dom w przypadku, gdy ma on już odbiór?
3. Jaka jest podstawa opodatkowania przekazywanego na cele osobiste ww. domu?
4. W jaki sposób należy udokumentować przekazanie na cele osobiste ww. domu?

Fragment:

Z jaką stawką VAT należy opodatkować przekazywany na cele osobiste dom jednorodzinny w przypadku, gdy jest on „ kompletny ” zgodnie z przepisami prawa budowlanego, jednak nie ma jeszcze odbioru? Z jaką stawką VAT należy opodatkować przekazywany na cele osobiste dom w przypadku, gdy ma on już odbiór? Jaka jest podstawa opodatkowania przekazywanego na cele osobiste ww. domu? W jaki sposób należy udokumentować przekazanie na cele osobiste ww. domu? Zdaniem Wnioskodawcy Ad. 1. Przekazywany na cele osobiste dom w przypadku, gdy jest on „ kompletny ” zgodnie z przepisami prawa budowlanego, jednak nie ma jeszcze odbioru należy opodatkować ze stawką 8%. Ad. 2. Przekazywany na cele osobiste dom w przypadku, gdy ma on już odbiór należy opodatkować ze stawką 8%. Ad. 3. Podstawą opodatkowania przekazywanego na cele osobiste domu jest koszt wytworzenia na podstawie dokumentów księgowych, gdyż Wnioskodawca przy budowie domu korzysta z usług firm zewnętrznych. Ad. 4. Przekazanie na cele osobiste domu należy udokumentować na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. Zgodnie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.

2017
6
cze

Istota:

Czy w opisanym stanie faktycznym sprzedaż przez Wnioskodawcę samochodu osobowego, nabytego po zakończeniu umowy leasingu, niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych firmy, wykorzystywanego jedynie do celów osobistych, niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, która nastąpi po upływie pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpi nabycie ww. samochodu, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w oparciu o art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Z umowy z leasingodawcą wynika, że może wykupić ww. samochód, nie wprowadzając go jednocześnie do środków trwałych firmy, do majątku prywatnego oraz wykorzystywać wyłącznie dla celów osobistych, niezwiązanych z działalnością gospodarczą – tzw. wykup prywatny. Wnioskodawca rozważa możliwość takiego wykupu oraz, po upływie 6 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym nastąpi nabycie samochodu od leasingodawcy, sprzedaży tego samochodu na rzecz osoby trzeciej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w opisanym stanie faktycznym sprzedaż przez Wnioskodawcę samochodu osobowego Hyundai ix35 nabytego po zakończeniu umowy leasingu, niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych firmy, wykorzystywanego jedynie do celów osobistych, niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, która nastąpi po upływie pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpi nabycie ww. samochodu, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w oparciu o art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż samochodu osobowego nabytego po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych firmy, wykorzystywanego jedynie do celów osobistych przez okres ponad 6 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym (...)

2017
10
lut

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności przekazania na cele osobiste samochodu osobowego wykupionego z leasingu oraz opodatkowania darowizny samochodu osobowego.

Fragment:

Zostanie on przeznaczony wyłącznie do celów osobistych (prywatnych) podatnika. Samochód nie zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych, jego nabycie nie będzie stanowiło kosztów uzyskania przychodów. Wykup samochodu związany będzie z przekazaniem go na cele prywatne. W związku z tym, jego nabycie nie będzie związane z działalnością opodatkowaną, tym samym podatnik nie będzie miał prawa do odliczenia podatku z faktury dokumentującej wykup samochodu. Wnioskodawca rozpatruje w przyszłości darowiznę ww. pojazdu synowi. Wątpliwości Zainteresowanego dotyczą w pierwszej kolejności kwestii, czy po zakończeniu umowy leasingu i wykupie samochodu osobowego od leasingodawcy z przeznaczeniem na prywatne cele osobiste, niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą, przekazanie samochodu na cele osobiste Wnioskodawcy, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z powyższym, w sytuacji nieodpłatnego przekazania samochodu na cele osobiste koniecznym jest dokonanie analizy, czy – w świetle art. 7 ust. 2 ustawy – zostaną spełnione warunki do uznania przedmiotowej czynności za nieodpłatną dostawę towarów zrównaną z odpłatną dostawą, o której mowa w powołanym przepisie.

2016
24
lip

Istota:

Podstawa opodatkowania przekazania działki gruntu zabudowanej budynkiem mieszkalnym przez dewelopera na cele osobiste.

Fragment:

Czy przekazanie przez dewelopera działki gruntu zabudowanej budynkiem mieszkalnym (nieruchomość była budowana przez tego dewelopera z przeznaczeniem do sprzedaży, więc jest aktualnie towarem handlowym w prowadzonej działalności gospodarczej) – na cele osobiste w rozumieniu przepisów ustawy o VAT stanowi dostawę towaru... Czy w przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie zawarte w pkt 1 w związku z planowaną zmianą przeznaczenia nieruchomości należy uznać, że podstawą opodatkowania VAT jest suma wydatków bez VAT poniesionych przez dewelopera na realizację inwestycji (w tym zakup gruntu)... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad 1 Wnioskodawca uważa, że do przekazania nieruchomości wybudowanej przez dewelopera w celu jej sprzedaży, a następnie wycofanie jej z majątku firmy na cele osobiste przedsiębiorcy ma zastosowanie przepis zawarty w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, z którego wynika, że przekazanie towaru (w tym przypadku nieruchomości będącej towarem handlowym) na cele osobiste podatnika w rozumieniu ww. przepisu jest zrównane z dostawą towaru. Oznacza to, że takie przekazanie nieruchomości do majątku prywatnego należy potraktować jak sprzedaż towaru i opodatkować ją podatkiem VAT wg stawki właściwej dla takiej sprzedaży, w taki sam sposób, jak sprzedaż nieruchomości dla innych nabywców. Ad 2 Do podstawy opodatkowania powyższej czynności polegającej na przekazaniu nieruchomości na cele osobiste (...)

2016
22
kwi

Istota:

Brak opodatkowania podatkiem VAT przekazania na cele prywatne samochodu wykupionego od leasingodawcy;

Fragment:

Art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT mówi, że przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, a w szczególności przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika – jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. W momencie wykupu samochodu (listopad 2015) działalność gospodarcza Wnioskodawcy była zawieszona. Transakcję wykupu samochodu z leasingu operacyjnego traktuje się w podatku od towarów i usług jako odrębną czynność – dostawę towaru – niezwiązaną z samą umową leasingu. Wydatek na zakup samochodu nie mógł być poniesiony w związku z czynnościami niezbędnymi do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów (art. 14a ust. 4 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). W związku z powyższym nie odliczono podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej wykup samochodu. Dlatego też, pomimo tego, iż od rat leasingowych Wnioskodawca odliczył 50% podatku naliczonego, to nieodpłatne przekazanie wykupionego samochodu osobowego na cele osobiste, nie stanowi dostawy towaru, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy. Reasumując, według Zainteresowanego nieodpłatne przekazanie wykupionego samochodu na cele prywatne, natychmiast po jego wykupie, bez wprowadzania go do majątku firmy nie będzie podlegało ustawie o podatku od towarów i usług, ponieważ przy nabyciu pojazdu nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.

2016
30
mar

Istota:

Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności przekazania na cele osobiste lokalu i budynku, oraz opodatkowania przekazania na cele osobiste nieruchomości stawką 23% podatku VAT.

Fragment:

Czy w opisanej sytuacji przekazanie na cele osobiste lokalu wymienionego w pkt 1 oraz budynku składającego się z dwóch lokali, wymienionego w pkt 2, będzie korzystało ze zwolnienia z podatku VAT... Czy przekazanie nieruchomości wymienionej w pkt 3 na cele osobiste będzie opodatkowane stawką 23%... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad.1 Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług przekazanie lokalu użytkowego wymienionego w pkt 1 (warsztat ślusarski) na cele osobiste będzie korzystało ze zwolnienia z podatku VAT. Przekazanie na cele osobiste nie będzie dokonane w ramach pierwszego zasiedlenia. Ad.2 Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a w powiązaniu z art. 43 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i sług przekazanie budynku wymienionego w pkt 2 (parter i piętro wraz z gruntem) będzie korzystało ze zwolnienia z podatku VAT. Ad.3 Przekazanie nieruchomości wymienionej w pkt 3 na cele osobiste będzie opodatkowane stawką 23%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.