Cele osobiste | Interpretacje podatkowe

Cele osobiste | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cele osobiste. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Opodatkowanie przekazania samochodu na cele osobiste wspólnika.
Fragment:
Wnioskodawca wykupił przedmiot leasingu (samochód) bez zamiaru wykorzystania go w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, a jedynie z zamiarem przeznaczenia samochodu na cele osobiste, prywatne wspólnika spółki cywilnej (Wnioskodawcy), niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wykup samochodu został udokumentowany fakturą Vat wystawioną na spółkę cywilną. Samochód nie został wprowadzony do ewidencji środków trwałych Wnioskodawcy, jednocześnie spółka nie dokonała odliczenia podatku Vat. Po wykupie samochodu został przekazany przez Wnioskodawcę wspólnikowi na jego cele osobiste (prywatne). W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w związku z wykupem samochodu po zakończeniu umowy leasingu z przeznaczeniem na cele osobiste wspólnika (czyli do majątku prywatnego wspólnika, odrębnego od działalności gospodarczej), przekazanie tego samochodu wspólnikowi na jego cele osobiste będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT? Stanowisko Wnioskodawcy. Zdaniem Wnioskodawcy, przekazanie samochodu na cele prywatne wspólnika, po wykupie z leasingu nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. Transakcja wykupu samochodu z leasingu operacyjnego to odrębna czynność od umowy leasingu. W trakcie trwania umowy leasingu Wnioskodawca korzysta z obcego środka trwałego, a po zakończeniu umowy, wykupie i przekazaniu samochodu wspólnikowi, wspólnik stanie się właścicielem samochodu.
2017
7
gru

Istota:
Obowiązek opodatkowania przekazania obiektu na cele osobiste.
Fragment:
Obiekt będzie w całości przeznaczony na cele osobiste. W związku z jego nabyciem Wnioskodawcy nie przysługiwało prawo do odliczenia podatku naliczonego. Jego „ ulepszenia ” polegały na naprawie posadzki (wartość brutto ... zł, co stanowi 6,78% wartości obiektu, wartość początkowa obiektu wynosi ... zł). W związku z tym „ ulepszeniem ” przysługiwało Wnioskodawcy prawo do odliczenia podatku naliczonego. Obiekt nie był wykorzystywany do czynności zwolnionych od VAT. Nie był przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu tym podatkiem. Wnioskodawca prowadził w nim działalność usługowo-handlową, która podlegała opodatkowaniu VAT. Na tym tle Wnioskodawca powziął wątpliwość dotyczącą obowiązku opodatkowania przekazania ww. obiektu na cele osobiste. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku opis zdarzenia przyszłego oraz treść powołanych przepisów stwierdzić należy, że przekazanie przez Wnioskodawcę obiektu, o którym mowa we wniosku, na jego cele osobiste będzie podlegało opodatkowaniu VAT, jako zrównane – na podstawie art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy – z odpłatną dostawą towarów, gdyż – jak wskazano w uzupełnieniu do wniosku – w związku z jego „ ulepszeniem ” Wnioskodawca miał prawo do odliczenia podatku naliczonego i z tego prawa skorzystał.
2017
10
lis

Istota:
1. Z jaką stawką VAT należy opodatkować przekazywany na cele osobiste dom jednorodzinny w przypadku, gdy jest on „kompletny” zgodnie z przepisami prawa budowlanego, jednak nie ma jeszcze odbioru?
2. Z jaką stawką VAT należy opodatkować przekazywany na cele osobiste dom w przypadku, gdy ma on już odbiór?
3. Jaka jest podstawa opodatkowania przekazywanego na cele osobiste ww. domu?
4. W jaki sposób należy udokumentować przekazanie na cele osobiste ww. domu?
Fragment:
Z jaką stawką VAT należy opodatkować przekazywany na cele osobiste dom jednorodzinny w przypadku, gdy jest on „ kompletny ” zgodnie z przepisami prawa budowlanego, jednak nie ma jeszcze odbioru? Z jaką stawką VAT należy opodatkować przekazywany na cele osobiste dom w przypadku, gdy ma on już odbiór? Jaka jest podstawa opodatkowania przekazywanego na cele osobiste ww. domu? W jaki sposób należy udokumentować przekazanie na cele osobiste ww. domu? Zdaniem Wnioskodawcy Ad. 1. Przekazywany na cele osobiste dom w przypadku, gdy jest on „ kompletny ” zgodnie z przepisami prawa budowlanego, jednak nie ma jeszcze odbioru należy opodatkować ze stawką 8%. Ad. 2. Przekazywany na cele osobiste dom w przypadku, gdy ma on już odbiór należy opodatkować ze stawką 8%. Ad. 3. Podstawą opodatkowania przekazywanego na cele osobiste domu jest koszt wytworzenia na podstawie dokumentów księgowych, gdyż Wnioskodawca przy budowie domu korzysta z usług firm zewnętrznych. Ad. 4. Przekazanie na cele osobiste domu należy udokumentować na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe. Zgodnie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.
2017
4
sie

Istota:
Czy w opisanym stanie faktycznym sprzedaż przez Wnioskodawcę samochodu osobowego, nabytego po zakończeniu umowy leasingu, niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych firmy, wykorzystywanego jedynie do celów osobistych, niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, która nastąpi po upływie pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpi nabycie ww. samochodu, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w oparciu o art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Z umowy z leasingodawcą wynika, że może wykupić ww. samochód, nie wprowadzając go jednocześnie do środków trwałych firmy, do majątku prywatnego oraz wykorzystywać wyłącznie dla celów osobistych, niezwiązanych z działalnością gospodarczą – tzw. wykup prywatny. Wnioskodawca rozważa możliwość takiego wykupu oraz, po upływie 6 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym nastąpi nabycie samochodu od leasingodawcy, sprzedaży tego samochodu na rzecz osoby trzeciej. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w opisanym stanie faktycznym sprzedaż przez Wnioskodawcę samochodu osobowego Hyundai ix35 nabytego po zakończeniu umowy leasingu, niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych firmy, wykorzystywanego jedynie do celów osobistych, niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, która nastąpi po upływie pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpi nabycie ww. samochodu, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych w oparciu o art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż samochodu osobowego nabytego po zakończeniu umowy leasingu operacyjnego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych firmy, wykorzystywanego jedynie do celów osobistych przez okres ponad 6 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym (...)
2017
6
cze

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności przekazania na cele osobiste samochodu osobowego wykupionego z leasingu oraz opodatkowania darowizny samochodu osobowego.
Fragment:
Zostanie on przeznaczony wyłącznie do celów osobistych (prywatnych) podatnika. Samochód nie zostanie wprowadzony do ewidencji środków trwałych, jego nabycie nie będzie stanowiło kosztów uzyskania przychodów. Wykup samochodu związany będzie z przekazaniem go na cele prywatne. W związku z tym, jego nabycie nie będzie związane z działalnością opodatkowaną, tym samym podatnik nie będzie miał prawa do odliczenia podatku z faktury dokumentującej wykup samochodu. Wnioskodawca rozpatruje w przyszłości darowiznę ww. pojazdu synowi. Wątpliwości Zainteresowanego dotyczą w pierwszej kolejności kwestii, czy po zakończeniu umowy leasingu i wykupie samochodu osobowego od leasingodawcy z przeznaczeniem na prywatne cele osobiste, niezwiązane z prowadzoną działalnością gospodarczą, przekazanie samochodu na cele osobiste Wnioskodawcy, nie będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem VAT. W związku z powyższym, w sytuacji nieodpłatnego przekazania samochodu na cele osobiste koniecznym jest dokonanie analizy, czy – w świetle art. 7 ust. 2 ustawy – zostaną spełnione warunki do uznania przedmiotowej czynności za nieodpłatną dostawę towarów zrównaną z odpłatną dostawą, o której mowa w powołanym przepisie.
2017
10
lut

Istota:
Podstawa opodatkowania przekazania działki gruntu zabudowanej budynkiem mieszkalnym przez dewelopera na cele osobiste.
Fragment:
Czy przekazanie przez dewelopera działki gruntu zabudowanej budynkiem mieszkalnym (nieruchomość była budowana przez tego dewelopera z przeznaczeniem do sprzedaży, więc jest aktualnie towarem handlowym w prowadzonej działalności gospodarczej) – na cele osobiste w rozumieniu przepisów ustawy o VAT stanowi dostawę towaru... Czy w przypadku twierdzącej odpowiedzi na pytanie zawarte w pkt 1 w związku z planowaną zmianą przeznaczenia nieruchomości należy uznać, że podstawą opodatkowania VAT jest suma wydatków bez VAT poniesionych przez dewelopera na realizację inwestycji (w tym zakup gruntu)... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad 1 Wnioskodawca uważa, że do przekazania nieruchomości wybudowanej przez dewelopera w celu jej sprzedaży, a następnie wycofanie jej z majątku firmy na cele osobiste przedsiębiorcy ma zastosowanie przepis zawarty w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, z którego wynika, że przekazanie towaru (w tym przypadku nieruchomości będącej towarem handlowym) na cele osobiste podatnika w rozumieniu ww. przepisu jest zrównane z dostawą towaru. Oznacza to, że takie przekazanie nieruchomości do majątku prywatnego należy potraktować jak sprzedaż towaru i opodatkować ją podatkiem VAT wg stawki właściwej dla takiej sprzedaży, w taki sam sposób, jak sprzedaż nieruchomości dla innych nabywców. Ad 2 Do podstawy opodatkowania powyższej czynności polegającej na przekazaniu nieruchomości na cele osobiste (...)
2016
24
lip

Istota:
Brak opodatkowania podatkiem VAT przekazania na cele prywatne samochodu wykupionego od leasingodawcy;
Fragment:
Art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT mówi, że przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie nieodpłatnie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa, a w szczególności przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika – jeżeli podatnikowi przysługiwało, w całości lub w części, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów lub ich części składowych. W momencie wykupu samochodu (listopad 2015) działalność gospodarcza Wnioskodawcy była zawieszona. Transakcję wykupu samochodu z leasingu operacyjnego traktuje się w podatku od towarów i usług jako odrębną czynność – dostawę towaru – niezwiązaną z samą umową leasingu. Wydatek na zakup samochodu nie mógł być poniesiony w związku z czynnościami niezbędnymi do zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodów (art. 14a ust. 4 pkt 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). W związku z powyższym nie odliczono podatku VAT naliczonego z faktury dokumentującej wykup samochodu. Dlatego też, pomimo tego, iż od rat leasingowych Wnioskodawca odliczył 50% podatku naliczonego, to nieodpłatne przekazanie wykupionego samochodu osobowego na cele osobiste, nie stanowi dostawy towaru, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy. Reasumując, według Zainteresowanego nieodpłatne przekazanie wykupionego samochodu na cele prywatne, natychmiast po jego wykupie, bez wprowadzania go do majątku firmy nie będzie podlegało ustawie o podatku od towarów i usług, ponieważ przy nabyciu pojazdu nie przysługiwało Wnioskodawcy prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony.
2016
22
kwi

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku czynności przekazania na cele osobiste lokalu i budynku, oraz opodatkowania przekazania na cele osobiste nieruchomości stawką 23% podatku VAT.
Fragment:
Czy w opisanej sytuacji przekazanie na cele osobiste lokalu wymienionego w pkt 1 oraz budynku składającego się z dwóch lokali, wymienionego w pkt 2, będzie korzystało ze zwolnienia z podatku VAT... Czy przekazanie nieruchomości wymienionej w pkt 3 na cele osobiste będzie opodatkowane stawką 23%... Zdaniem Wnioskodawcy: Ad.1 Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10 ustawy o podatku od towarów i usług przekazanie lokalu użytkowego wymienionego w pkt 1 (warsztat ślusarski) na cele osobiste będzie korzystało ze zwolnienia z podatku VAT. Przekazanie na cele osobiste nie będzie dokonane w ramach pierwszego zasiedlenia. Ad.2 Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 10a w powiązaniu z art. 43 ust. 7a ustawy o podatku od towarów i sług przekazanie budynku wymienionego w pkt 2 (parter i piętro wraz z gruntem) będzie korzystało ze zwolnienia z podatku VAT. Ad.3 Przekazanie nieruchomości wymienionej w pkt 3 na cele osobiste będzie opodatkowane stawką 23%. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionych zdarzeń przyszłych jest prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu ww. podatkiem, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.
2016
30
mar

Istota:
Opodatkowanie podatkiem VAT przekazania na cele osobiste samochodu wykupionego od leasingodawcy
Fragment:
Samochód nie będzie wprowadzony do ewidencji środków trwałych, ponieważ nie będzie już wykorzystywany w działalności gospodarczej i od razu zostanie przeznaczony na cele osobiste. Faktura wykupu pojazdu z leasingu nie zostanie zarejestrowana w dokumentach firmy i nie dojdzie do odliczenia VAT z faktury wykupu pojazdu z leasingu. Po upływie roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpi wykup tego samochodu z leasingu - samochód zostanie sprzedany. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy nieodpłatne przekazanie przedmiotowego samochodu osobowego na cele osobiste, zaraz po wykupie będzie podlegało ustawie o podatku od towarów i usług i czy będzie konieczność wykazania VAT należnego od takiego przekazania ... (we wniosku oznaczone jako nr 1) Zdaniem Wnioskodawcy, nieodpłatne przekazanie przedmiotowego samochodu osobowego na cele osobiste, natychmiast po jego wykupie, nie będzie podlegało ustawie o podatku od towarów i usług, gdyż przy wykupie samochodu nie przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe. Stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r.
2016
9
lut

Istota:
Czy przekazanie lokali mieszkalnych na cele prywatne traktuje się jak odpłatną dostawę towarów?
Czy podstawą opodatkowania przy przekazywaniu ww. mieszkań na cele prywatne Wnioskodawcy (przed ich odbiorem technicznym) jest koszt ich wytworzenia?
Czy przekazanie ww. lokali mieszkalnych na cele prywatne Wnioskodawcy podlega opodatkowaniu stawką 8% VAT?
Jakim dokumentem należy udokumentować przekazanie na cele prywatne ww. lokali mieszkalnych?
Fragment:
Z okoliczności wskazanych przez Wnioskodawcę wynika, że przedmiotem przekazania na cele osobiste będzie cała część mieszkaniowa budynku (łącznie 8 mieszkań), sklasyfikowanego w PKOB 1122, tj. budynki o trzech i więcej mieszkaniach. Lokale mieszkalne zaliczane są według Wnioskodawcy do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. W związku z powyższym należy stwierdzić, że do planowanej przez Wnioskodawcę czynności przekazania niniejszych lokali mieszkalnych na cele osobiste, zastosowanie będzie miała stawka podatku VAT w wysokości 8%, o której mowa w art. 41 ust. 2 w zw. z art. 146a pkt 2 oraz art. 41 ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług. Odnosząc się natomiast do kwestii ustalenia podstawy opodatkowania przy przekazywaniu ww. lokali mieszkalnych na cele osobiste zauważyć należy, że stosownie do art. 29a ust. 1 podstawą opodatkowania, z zastrzeżeniem ust. 2-5, art. 30a-30c, art. 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5, jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika.
2016
2
lut
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.