ITPB4/4511-44/16/JG | Interpretacja indywidualna

Czy nabycie 1/2 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego zwolni Wnioskodawczynię od obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy Wnioskodawczyni zostanie całkowicie zwolniona z tego podatku mając na względzie to, że koszt nabycia będzie wynosił min. 90.000 zł?
ITPB4/4511-44/16/JGinterpretacja indywidualna
  1. cele mieszkaniowe
  2. ulga mieszkaniowa
  3. zbycie nieruchomości
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613 z późn. zm.) oraz § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 stycznia 2016 r. (data wpływu 14 stycznia 2016 r.) o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 stycznia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie zwolnienia dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W dniu 9 września 2014 r. zmarł mąż Wnioskodawczyni, z którym miała ustawową wspólność małżeńską (nigdy z mężem nie zawierała żadnych majątkowych umów małżeńskich). Postanowieniem z dnia 15 stycznia 2015 r. Sąd Rejonowy w ... II Wydział Cywilny stwierdził, że spadek po zmarłym mężu nabyła, na podstawie testamentu z dnia 10 lipca 2014 r., w całości Wnioskodawczyni jako jego żona. Postanowienie to uprawomocniło się z dniem 6 lutego 2015 r. W skład majątku, który Wnioskodawczyni odziedziczyła wchodziła m.in. 1/2 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego położonego w .... Ww. lokal Wnioskodawczyni nabyła wraz z mężem do majątku wspólnego w dniu 24 kwietnia 1991 r.

Dnia 9 listopada 2015 r. Wnioskodawczyni sprzedała cały lokal mieszkalny w .... za cenę 165.000 zł. Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odpłatne zbycie lokalu w ... rodzi obowiązek podatkowy, chyba że w ciągu dwóch lat od daty sprzedaży lokalu pieniądze ze sprzedaży (udziału) zostaną przeznaczone na cele mieszkaniowe zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy.

Wobec powyższego Wnioskodawczyni planuje kupić od syna 1/2 udziału w lokalu położonym w ... za cenę 90.000 zł. W lokalu tym Wnioskodawczyni mieszka od dwóch lat i po zakupie ww. udziału zamierza nadal mieszkać.

W chwili obecnej byt Wnioskodawczyni jest na tyle niepewny, ponieważ syn nie zamelduje Jej w mieszkaniu, jeśli Ona nie kupi udziału - Wnioskodawczyni nie chroni bowiem prawo lokatorskie - więc łatwo może zostać eksmitowana. W celu spełnienia potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawczyni chce kupić 1/2 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego za cenę 90.000 zł, bądź wyższą.

Wnioskodawczyni zaznacza, że lokal ten wchodził w skład jej majątku wspólnego wraz ze zmarłym mężem. Lokal ten nabyty został w dniu 11 grudnia 2006 r., w ramach umowy zawartej między Spółdzielnią Mieszkaniową „....” a jej mężem. Powyższe prawo zostało nabyte w czasie trwania małżeństwa i ze środków pochodzących z majątku wspólnego, a zatem stanowiło majątek wspólny małżonków. W dniu 27 grudnia 2007 r. Wnioskodawczyni dokonała wraz z mężem darowizny na rzecz syna spółdzielczego własnościowego prawa do ww. lokalu wraz z wkładem budowlanym. Lokal ten przez cały okres, od momentu darowizny do dnia dzisiejszego, przysługuje w całości synowi Wnioskodawczyni. Syn Wnioskodawczyni darowiznę przyjął i oświadczył, że jest stanu wolnego oraz zobowiązał się do niedokonywania zbycia darowanego lokalu za życia darczyńców, bez zgody darczyńców.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy nabycie 1/2 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego zwolni Wnioskodawczynię od obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i czy Wnioskodawczyni zostanie całkowicie zwolniona z tego podatku mając na względzie to, że koszt nabycia będzie wynosił min. 90.000 zł...

Zdaniem Wnioskodawczyni, zakup 1/2 lokalu mieszkalnego za cenę 90.000 zł zwolni Ją całkowicie z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Zaznaczenia jednakże wymaga, że nabycie 1/2 udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego musi nastąpić do końca 2017 r., co wynika z treści powołanego przez Wnioskodawczynię art. 21 ust. 1 pkt 121 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jednocześnie organ interpretacyjny potwierdził pogląd Wnioskodawczyni przy założeniu, że wskazane przez Nią wartości pieniężne odpowiadają wartościom rynkowym. Na podstawie art. 14b Ordynacji podatkowej organ interpretacyjny nie przeprowadza postępowania dowodowego, lecz opiera się jedynie na stanie faktycznym przedstawionym we wniosku. Funkcją indywidualnej interpretacji nie jest potwierdzanie zawartych we wniosku kwot i wyliczeń dotyczących przysługujących wnioskodawcy ulg lub zobowiązań podatkowych, a wyjaśnianie wątpliwości w zakresie znaczenia przepisów prawa podatkowego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w ... po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, 87 – 100 Toruń, ul. Św. Jakuba 20.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

Dokumenty dotyczące poruszonych zagadnień:

cele mieszkaniowe
IBPB-2-2/4511-621/15/ZuK | Interpretacja indywidualna

ulga mieszkaniowa
ITPB2/436-16/12/TJ | Interpretacja indywidualna

zbycie nieruchomości
ITPP3/4512-97/16/AB | Interpretacja indywidualna

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.