ITPB2/415-525a/12/RS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy,
Wydatkowanie przychodu na majątek wspólny oraz spłatę kredytu zaciągniętego przez małżonka

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Pani, przedstawione we wniosku z dnia 10 maja 2012 r. (data wpływu 24 maja 2012 r.), uzupełnionym w dniu 10 sierpnia 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 maja 2012 r. został złożony ww. wniosek, uzupełniony w dniu 10 sierpnia 2012 r., o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

We wniosku tym oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny (zdarzenie przyszłe):

W dniu 18 lipca 2006 r. Wnioskodawczyni zakupiła lokal mieszkalny za kwotę 100.000 zł, gdzie od dnia 1 lutego 2007 r. do dnia 6 grudnia 2010 r. była zameldowana. Środki na zakup pochodziły w całości z kredytu mieszkaniowego.

W dniu 17 listopada 2010 r. Wnioskodawczyni sprzedała ww. lokal mieszkalny za kwotę 220.000 zł i w dniu 22 listopada 2010 r. złożyła w urzędzie skarbowym deklarację PIT-23 oraz oświadczenie w sprawie przeznaczenia przychodu ze sprzedaży nieruchomości na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W dniu 10 grudnia 2010 r. Wnioskodawczyni zawarła związek małżeński, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej. W dniu 11 kwietnia 2011 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem zawarła umowę majątkową małżeńską na mocy której rozszerzyli wspólność ustawową na wszystkie przedmioty i prawa majątkowe wchodzące dotychczas w skład majątków osobistych każdego z małżonków, jak również na wszystkie przedmioty i prawa majątkowe nabyte po zawarciu umowy.

W dniu 6 grudnia 2010 r. Wnioskodawczyni przystąpiła do długu, tj. podpisała z bankiem aneks do umowy kredytu z dnia 30 czerwca 2008 r. zaciągniętego na budowę domu jednorodzinnego przez męża i Jego byłą małżonkę, który obecnie spłaca.

Wnioskodawczyni zamierza ponadto dokonać zakupu płytek klinkierowych na elewację domu, zakupu polbruku do wyłożenia terenu wokół domu, chodnika od domu do furtki oraz tarasów przyległych do domu, zakupu płytek tarasowych.

Faktury dokumentujące te wydatki będą wystawione na imię i nazwisko Wnioskodawczyni.

Wobec powyższego zadano następujące pytania.

 1. Czy w związku z zawartą umową rozszerzenia wspólności ustawowej Wnioskodawczyni może dokonać obniżenia należnego podatku o wydatki wynikające z ww. faktur w całości, mimo, że nie jest jedynym właścicielem budynku mieszkalnego...
 2. Czy spłacając od dnia 31 grudnia 2010 r. do 31 października 2012 r. raty kredytowe (kapitał + odsetki) ww. kredytu Wnioskodawczyni będzie mogła w całości dokonać obniżenia należnego podatku...
 3. Czy w przypadku kupna udziału w nieruchomości od ojca Wnioskodawczyni będzie również mogła dokonać obniżenia należnego podatku...
 4. Czy w przypadku nabycia z mężem kolejnej nieruchomości za środki pochodzące z kredytu Wnioskodawczyni będzie mogła pomniejszyć należny podatek w całości, z uwagi na fakt, że mąż będzie współwłaścicielem...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w sytuacji, gdy jest współwłaścicielem nieruchomości i spłaca kredyt wspólnie z mężem a ww. faktury są wystawione na Jej imię i nazwisko to suma wydatków z nich wynikająca oraz spłata kredytu od dnia 6 grudnia 2010 r. powinny w całości obniżyć podatek należny do zapłacenia. Według Wnioskodawczyni, w przypadku nabycia kolejnej nieruchomości lub kupna udziału w nieruchomości, całość poniesionych wydatków wpłynie na obniżenie należnego podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego) uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) źródłem przychodu – z zastrzeżeniem ust. 2 – jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588 ze zm.) zmieniono zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w cytowanym wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże zgodnie z art. 7 ust. 1 tej ustawy do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do 31 grudnia 2006 r. stosuje się zasady określone w ww. ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r.

W myśl art. 19 ust. 1 ww. ustawy, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Stosownie do postanowień art. 28 ust. 1-2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r. - przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł, a podatek od tego przychodu, ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika, chyba że podatnik w tym samym terminie złoży oświadczenie, iż przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczy na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub e) ustawy.

Stosownie do art. 28 ust. 3 ustawy, jeżeli nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e), podatek jest płatny najpóźniej następnego dnia po upływie terminów określonych w tym przepisie wraz z odsetkami naliczanymi:

 1. od terminu płatności określonego w ust. 2 do dnia, w którym upłynęły dwa lata, licząc od dnia sprzedaży - w wysokości połowy odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych,
 2. począwszy od następnego dnia po upływie dwóch lat, licząc od dnia sprzedaży, aż do dnia zapłaty - w pełnej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych.

W terminie płatności podatku podatnik jest obowiązany złożyć deklarację według ustalonego wzoru.

W myśl powołanego art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i lit. e) wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a, w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:

 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,
 • na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy ww. przepis nie ma zastosowania, jeżeli:

 1. budowa i sprzedaż budynków i lokali oraz sprzedaż gruntów i prawa wieczystego użytkowania gruntów jest przedmiotem działalności gospodarczej podatnika,
 2. przychód ze sprzedaży lub zamiany jest wydatkowany na:
  1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
  2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, modernizację, adaptację lub remont budynku albo jego części
  - przeznaczonych na cele rekreacyjne,
 3. przychód ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych stanowi przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu art. 14 ust. 2 pkt 1.

Przepis ust. 1 pkt 32 lit. e) nie ma zastosowania do podatników, którzy odsetki od kredytu lub pożyczki odliczali lub odliczają na podstawie art. 26b (art. 21 ust. 2a ustawy).

Przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 1 pkt 32 lit. a), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takim prawie (art. 21 ust. 16 ustawy).

Katalog wydatków wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy ma charakter zamknięty, jest to wyliczenie enumeratywne. Niezbędnym zatem warunkiem do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia jest wydatkowanie otrzymanego przychodu wyłącznie na cele mieszkaniowe w tym katalogu wymienione.

Podkreślić również należy, iż zgodnie z konstrukcją i systematyką ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe stanowią wyjątek od generalnej zasady powszechności opodatkowania wyrażonej w art. 9 ust. 1 tej ustawy. Zatem wszelkie odstępstwa od tej zasady muszą bezwzględnie wynikać z przepisów prawa i być interpretowane ściśle z jego literą. Tym samym tylko określone zdarzenia prawne bądź spełnienie określonych przesłanek, od których ustawodawca uzależnia prawo do zwolnienia skutkuje zwolnieniem z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że w prawie podatkowym w stosunku do wszelkich ulg i zwolnień zabronione jest stosowanie zarówno wykładni rozszerzającej, jak i zawężającej.

Jak wynika z treści wniosku, w dniu 18 lipca 2006 r. Wnioskodawczyni zakupiła lokal mieszkalny za kwotę 100.000 zł. W dniu 17 listopada 2010 r. Wnioskodawczyni sprzedała ww. lokal mieszkalny za kwotę 220.000 zł i w dniu 22 listopada 2010 r. złożyła w urzędzie skarbowym deklarację PIT-23 oraz oświadczenie w sprawie przeznaczenia przychodu ze sprzedaży nieruchomości na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W dniu 10 grudnia 2010 r. Wnioskodawczyni zawarła związek małżeński, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej. W dniu 11 kwietnia 2011 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem zawarła umowę majątkową małżeńską na mocy której rozszerzyli wspólność ustawową na wszystkie przedmioty i prawa majątkowe wchodzące dotychczas w skład majątków osobistych każdego z małżonków, jak również na wszystkie przedmioty i prawa majątkowe nabyte po zawarciu umowy.

W dniu 6 grudnia 2010 r. Wnioskodawczyni przystąpiła do długu, tj. podpisała z bankiem aneks do umowy kredytu z dnia 30 czerwca 2008 r. zaciągniętego na budowę domu jednorodzinnego, przez męża i Jego byłą małżonkę, który obecnie spłaca.

Wnioskodawczyni zamierza ponadto dokonać zakupu płytek klinkierowych na elewację domu, zakupu polbruku do wyłożenia terenu wokół domu, chodnika od domu do furtki oraz tarasów przyległych do domu, zakupu płytek tarasowych.

Faktury dokumentujące te wydatki będą wystawione na imię i nazwisko Wnioskodawczyni.

Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Jak wynika z art. 33 pkt 1 tej ustawy, do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej.

Stosownie natomiast do art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Z kolei w myśl art. 47 § 1 zd. 1 ww. Kodeksu małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa).

W wyniku zawarcia umowy rozszerzającej własność przedmioty majątkowe nieobjęte dotąd wspólnością ustawową zostają włączone do majątku wspólnego, i stają się częścią wspólnego majątku małżeńskiego.

Jak wynika z treści wniosku, Wnioskodawczyni w dniu 11 kwietnia 2011 r. z mężem zawarła umowę majątkową małżeńską na mocy której rozszerzyli wspólność ustawową na wszystkie przedmioty i prawa majątkowe wchodzące dotychczas w skład majątków osobistych każdego z małżonków, w tym również na budowany przez małżonka dom jednorodzinny.

Odnosząc się do możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego do wydatków poniesionych na zakup wymienionych materiałów wykończeniowych, wyjaśnić należy, iż co do zasady do zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy uprawniają wydatki poniesione na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, przy czym uznać należy, że wydatki te muszą być ściśle związane z bryłą budynku mieszkalnego.

Tak więc przychód uzyskany ze zbycia wskazanego we wniosku lokalu mieszkalnego w części wydatkowanej do dnia 17 listopada 2012 r. na zakup płytek klinkierowych na elewację budynku mieszkalnego, którego Wnioskodawczyni jest współwłaścicielką oraz na zakup materiałów do wykonania tarasów przyległych do tego budynku, będzie zwolniony z opodatkowania 10% podatkiem dochodowym, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przy tym uznać należy, że cel mieszkaniowy zostanie spełniony w odniesieniu do całej wydatkowanej na te cele kwoty, bowiem w tym przypadku bez znaczenia pozostaje fakt, że środki pochodzące ze sprzedaży lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni zostaną wydatkowane na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację budynku mieszkalnego objętego współwłasnością małżeńską.

W odniesieniu natomiast do wydatków na zakup polbruku do wyłożenia terenu wokół domu oraz chodnika od domu do furtki uznać należy, że ich poniesienie nie uprawnia do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy.

Wydatki te, dotyczą zagospodarowania terenu znajdującego się poza obszarem budynku mieszkalnego, dlatego też w żadnym przypadku nie można przyjąć, iż środki przeznaczone na ten cel stanowią wydatki poniesione na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację budynku mieszkalnego.

Ponadto do zastosowania zwolnienia przedmiotowego uprawnia również, zakup – ze środków uzyskanych z odpłatnego zbycia - nieruchomości i praw majątkowych wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy.

Wobec powyższego przychód uzyskany ze zbycia wskazanego we wniosku lokalu mieszkalnego w części wydatkowanej na zakup udziału w nieruchomości od ojca, będzie korzystał ze zwolnienia przedmiotowego.

Nie będzie natomiast uprawniał do zastosowania zwolnienia zakup nieruchomości sfinansowany ze środków pochodzących z kredytu. W takiej sytuacji nie zostaną bowiem spełnione warunki określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy, gdyż nieruchomość ta faktycznie zostanie zakupiona ze środków pochodzących z innego źródła, tj. z kredytu, a nie za środki pochodzące ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.

Również zwolnienie od podatku przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy, może mieć zastosowanie, tylko na zasadach i po spełnieniu warunków przewidzianych tym przepisem.

Odnosząc się do kwestii spłaty kredytu udzielonego na budowę domu jednorodzinnego do którego Wnioskodawczyni przystąpiła w dniu 6 grudnia 2010 r. zauważyć należy, iż przedmiotowy kredyt nie został przez Nią zaciągnięty. Pomimo zatem zawarcia umowy małżeńskiej rozszerzającej wspólność majątkową oraz przystąpienia do długu Wnioskodawczyni nie stała się stroną umowy o kredyt jako kredytobiorca, i w związku z tym nie przysługuje Jej prawo do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w związku ze spłatą tego kredytu.

Reasumując, uzyskany przez Wnioskodawczynię przychód ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w części w jakiej zostanie przeznaczony na zakup polbruku do wyłożenia terenu wokół domu, chodnika od domu do furtki oraz na spłatę kredytu zaciągniętego przez osoby trzecie, nie korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Również fakt nabycia kolejnej nieruchomości sfinansowanej ze środków pochodzących z kredytu, pozostanie bez wpływu na wysokość uzyskanego przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Natomiast przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w części przeznaczonej - do dnia 17 listopada 2012 r. - na nabycie udziału w nieruchomości od ojca oraz na zakup płytek klinkierowych na elewację budynku mieszkalnego i materiałów do wykonania tarasów przyległych do budynku mieszkalnego objętego współwłasnością małżeńską, korzysta ze zwolnienia z opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, ul. Jana Kazimierza 5, 85-035 Bydgoszcz, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu, ul. Św. Jakuba 20, 87-100 Toruń.