IPTPB2/4511-92/15-4/AU | Interpretacja indywidualna

Czy wydatkując środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania na zakup 50% udziałów w budynku mieszkalnym i gruncie, na którym ten budynek jest postawiony, uprawnia Wnioskodawczynię do skorzystania ze zwolnienia od podatku w myśl art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
IPTPB2/4511-92/15-4/AUinterpretacja indywidualna
 1. cele mieszkaniowe
 2. przychód
 3. zakup
 4. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 11 lutego 2015 r. (data wpływu 13 lutego 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 kwietnia 2015 r., (data wpływu 4 maja 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego w odniesieniu do wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w części dotyczącej:

 • nabycia udziału w budynku mieszkalnym znajdującym się na terenie siedliska – jest prawidłowe,
 • nabycia udziału w gruncie stanowiącym teren siedliska - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 lutego 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego w odniesieniu do wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613). Pismem z dnia 23 kwietnia 2015 r., nr IPTPB2/4511-92/15-2/AU, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ww. ustawy, wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia. Wezwanie wysłano w dniu 24 kwietnia 2015 r. (data doręczenia 28 kwietnia 2015 r.), natomiast w dniu 4 maja 2015 r. do tutejszego Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie (data nadania 30 kwietnia 2015 r.).

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni w październiku 2014 r. uzyskała przychód ze sprzedaży mieszkania. Mieszkanie wchodziło w skład spadku po mamie zmarłej dnia 15 lipca 2014 r. Wnioskodawczyni nabyła udział 1/5 części spadku. Sprzedaż mieszkania nastąpiła przed upływem 5 lat i Wnioskodawczyni jest zobowiązana zapłacić podatek od uzyskanej kwoty w wysokości 19%. Chciałaby jednak skorzystać z ulgi z tytułu przeznaczenia kwoty ze sprzedaży mieszkania na własne cele mieszkaniowe. Mąż Wnioskodawczyni w drodze darowizny w 1992 r. otrzymał gospodarstwo rolne, w skład którego wchodzą dwie odrębne działki: jedna o powierzchni 1,52 ha (pole uprawne) i druga o powierzchni 1,65 ha, na której oprócz gruntów ornych znajduje się budynek mieszkalny i budynek gospodarczy (garaż). Dla ww. gospodarstwa rolnego małżonek Wnioskodawczyni założył księgę wieczystą. W świetle prawa jest to wyłącznie jego własność. Wnioskodawczyni chciałaby odkupić od męża 50% udziałów w działce o powierzchni 1,65 ha, na której znajdują się budynki. Wnioskodawczyni podkreśla, że gdyby dla celów podatkowych przeszkodą do skorzystania ze zwolnienia z ulgi mieszkaniowej był charakter rolny, Jej mąż jest gotów podzielić geodezyjnie zabudowaną działkę i wyodrębnić nową działkę o mniejszej powierzchni wyłącznie z budynkami.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni dodała, że spadek po zmarłej w dniu 15 lipca 2014 r. mamie nabyła na mocy ustawy. Pozostałymi spadkobiercami byli Jej dwaj bracia i siostra, którzy otrzymali po 1/5 części spadku, oraz bratanek i bratanica, którzy otrzymali po 1/10 części spadku (trzeci brat zmarł wcześniej).

W dniu 22 sierpnia 2014 r. notariusz w L., sporządził akt poświadczenia dziedziczenia zarejestrowany w Rejestrze Aktów Poświadczenia Dziedziczenia prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną pod numerem X. Przedmiotem dziedziczenia było spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego stanowiącego lokal mieszkalny składający się z trzech pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i toalety, o łącznej powierzchni użytkowej 65,30 m2, położony na parterze w budynku wielomieszkaniowym przy ulicy B. w L. (przekazanym do eksploatacji w 1965 r.), będący w zasobach L.S.M. w L.

W księdze wieczystej prowadzonej przez Sąd Rejonowy jako uprawniona na podstawie przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, wpisana była mama Wnioskodawczyni (umowa zamiany sporządzona przez Notariusza w L). Działu spadku w przedmiotowej sprawie nie przeprowadzano.

W dniu 20 października 2014 r. na mocy aktu notarialnego sporządzonego przez notariusza w L., wszyscy spadkobiercy dokonali wspólnie sprzedaży przysługujących im udziałów w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego na rzecz małżonków A. i A. H., za łączną kwotę 265 000 zł w następujący sposób: udziały wynoszące po 1/5 części – po 53 000 zł, udziały wynoszące po 1/10 części - po 26 500 zł.

Sprzedaż mieszkania nie nastąpiła w wykonaniu działalności gospodarczej.

Wnioskodawczyni uzyskaną ze sprzedaży mieszkania kwotę 53 000 zł zamierza przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe poprzez nabycie udziału 50% w budynku mieszkalnym i gruncie, na którym budynek jest postawiony, stanowiących wyłączną własność męża Wnioskodawczyni.

Mąż Wnioskodawczyni w drodze darowizny w 1992 r. otrzymał gospodarstwo rolne, w skład którego wchodzi działka, w której Wnioskodawczyni zamierza nabyć udziały. Działka ma powierzchnię 1,65 ha, oznaczona jest numerem geodezyjnym 26 i położona w T., w gminie M. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy M. przedmiotowa działka znajduje się w terenie oznaczonym symbolem D6MR (około 3 800 m2), przeznaczonym pod zabudowę zagrodową i jednorodzinną oraz D14RP przeznaczonym pod uprawy polowe.

Zgodnie z wypisem z rejestru gruntów i budynków dla działki nr Y część siedliskowa (użytki rolne zabudowane) stanowią 2 300 m2 i jest zabudowana budynkiem mieszkalnym drewnianym o powierzchni zabudowy 63 m2 oraz dwoma budynkami określonymi jako „produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa”: budynkiem murowanym pełniący funkcję garażu o powierzchni 54 m2 oraz drewnianym budynkiem używanym jako drewutnia o powierzchni 37 m2. Pozostała część tej działki 1,42 ha to grunty orne. Dla nieruchomości tej od czasu jej posiadania przez męża Wnioskodawczyni nie były wydane żadne decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ani podziale nieruchomości.

W momencie uzyskania przez Wnioskodawczynię współwłasności dom stanie się głównym miejscem Jej zamieszkania. Uzyska Ona też prawo do podejmowania wszelkich decyzji jako pełnoprawny współwłaściciel nieruchomości.

Otoczenie domu na powierzchni około 3 000 m2 stanowią trawniki, rośliny ozdobne, podobny obszar zajmuje sad i ogródek przydomowy. Pozostała część jest wykorzystywana przez męża Wnioskodawczyni do produkcji rolnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku).

Czy wydatkując środki uzyskane ze sprzedaży mieszkania na zakup 50% udziałów w budynku mieszkalnym i gruncie, na którym ten budynek jest postawiony, Wnioskodawczyni spełni warunki do skorzystania ze zwolnienia od podatku w myśl art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dopuszcza zwolnienie podatkowe dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeśli dochód taki został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. W ust. 25 ww. artykułu takie wydatki zostały wyliczone. Są to między innymi:

 • nabycie udziału w budynku mieszkalnym,
 • zakupu udziału w gruncie pod budowę budynku mieszkalnego.

Planowany zakup 50 % udziałów w budynku mieszkalnym i gruncie, na którym budynek jest postawiony z perspektywą jego rozbudowy jest według Wnioskodawczyni wydatkiem na własne cele mieszkaniowe i daje podstawę do zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego w zakresie możliwości zastosowania zwolnienia przedmiotowego w odniesieniu do wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w części dotyczącej:
 • nabycia udziału w budynku mieszkalnym znajdującym się na terenie siedliska – jest prawidłowe,
 • nabycia udziału w gruncie stanowiącym teren siedliska - jest nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis cytowanego art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że nie płaci się podatku dochodowego, jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub praw upłynęło 5 lat. W związku z tym, jeśli od końca roku, w którym miało miejsce nabycie nieruchomości lub prawa do dnia sprzedaży upłynęło 5 lat, sprzedaż nie podlega w ogóle opodatkowaniu.

Wobec powyższego, w przypadku sprzedaży nieruchomości lub prawa decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu przychodu ma moment i sposób ich nabycia.

Z opisanego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, Wnioskodawczyni nabyła w spadku po zmarłej dnia 15 lipca 2014 r. matce udział 1/5 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego. Ww. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego zostało sprzedane wspólnie ze wszystkim spadkobiercami w 2014 r., tj. przed upływem 5 lat od daty nabycia. Za przychód ze sprzedaży ww. udziału Wnioskodawczyni zamierza odkupić od męża udział 50% w działce nr Y o powierzchni 1,65 ha będącej wyłącznie jego własnością, wchodzącej w skład gospodarstwa rolnego, zabudowanej drewnianym budynkiem mieszkalnym, budynkiem murowanym pełniącym funkcję garażu, oraz drewnianym budynkiem używanym jako drewutnia.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.) spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy (spadkodawców) ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Tak więc istotnym z punktu widzenia prawa jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy.

Natomiast stosownie do treści art. 1035 Kodeks cywilny, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku. Jednak zgodnie z art. 1036 Kodeksu cywilnego, istnieje możliwość rozporządzenia przez spadkobierców prawem lub rzeczą należącą do spadku, mimo istnienia współwłasności, jeśli następuje to za zgodną wolą wszystkich spadkobierców.

W świetle powyższego nabycie przez Wnioskodawczynię udziału 1/5 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, który był przedmiotem odpłatnego zbycia w 2014 r., nastąpiło w dniu 15 lipca 2014 r. - w dacie śmierci matki. Zatem bieg terminu pięcioletniego, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, winien być liczony od końca 2014 r.

Odpłatne zbycie udziału 1/5 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, które nastąpiło w 2014 r. stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ww. ustawy podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Stosownie natomiast do art. 22 ust. 6d ww. ustawy za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość nakładów, o których mowa w art. 22 ust. 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ustawy).

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30e ust. 5 ww. ustawy).

Jednakże stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Należy wyjaśnić, że powyższe zwolnienie obejmować będzie taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia.

W sytuacji gdy przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy, za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Zgodnie zaś z dyspozycją zawartą w art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. a) i b), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

Natomiast stosownie do art. 21 ust. 28 ww. ustawy za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części

- przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Należy również wskazać, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 21 ust. 30 ww. ustawy).

Natomiast w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).

Z treści przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że ustawodawca uzależnia skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia od wydatkowania przez podatnika w określonym terminie, środków uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) na realizację własnego celu mieszkaniowego. Przy czym wydatki, których realizacja uprawnia do zwolnienia określone zostały enumeratywnie w art. 21 ust. 25 ww. ustawy.

Należy zauważyć, że powołany przepis przewiduje zwolnienie ze względu na „własne cele mieszkaniowe”. Jest to cel nadrzędny, przez pryzmat którego należy interpretować ww. przepis.

Intencją ustawodawcy tworzącego to zwolnienie było zachęcenie podatników do nabywania w miejsce zbywanych nieruchomości czy praw majątkowych, innych nieruchomości lub praw majątkowych przeznaczonych do zaspakajania ich indywidualnych potrzeb mieszkaniowych. Świadczy o tym poprzedzenie wyrażenia „cele mieszkaniowe” przymiotnikiem „własne”.

Zwolnieniem tym nie są zatem objęte przychody ze sprzedaży nieruchomości i praw przeznaczone na zakup innych nieruchomości lub praw w sytuacji, gdy czynności te wskazują np. na działanie o charakterze zarobkowym, spekulacyjnym, inwestycyjnym lub innym niewskazującym na działanie ukierunkowane na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Podkreślenia wymaga okoliczność, że zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest regulacją, która nie ma na celu zwalniać każdego wydatkowania środków na zakup nieruchomości. Ze zwolnienia tego wypływa bowiem daleko idąca konsekwencja zawarta w stwierdzeniu „własne cele mieszkaniowe”. Zamiarem ustawodawcy tworzącego ww. zwolnienie przedmiotowe było zachęcanie podatników do nabywania w miejsce zbywanych praw majątkowych czy nieruchomości, innych nieruchomości lub praw przeznaczonych do zaspokajania ich indywidualnych potrzeb mieszkaniowych, co wynika wprost z brzmienia przepisu normującego omawiane zwolnienie.

W tym miejscu podkreślić należy, że uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy zwolnienie od podatku dochodowego dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnej jest normą celu społecznego, która w zamierzeniach ustawodawcy realizować ma cel, jakim jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika. Przy czym „własne cele mieszkaniowe” w takim przypadku należy rozumieć jednoznacznie, zgodnie z wykładnią literalną. Realizacja własnych celów mieszkaniowych winna polegać na tym, że w przypadku nabycia nowej nieruchomości to w niej podatnik faktycznie winien takie cele realizować.

Wyrażenie „własne cele mieszkaniowe” należy odnosić do zamiaru zamieszkiwania związanego z wydatkowaniem przychodu a nie do nabycia budynku w znaczeniu przedmiotowym. Istotnym jest zatem aby podatnik był w stanie racjonalnie udowodnić, że faktycznie zamieszka lub ma możliwość zamieszkania w nabytym budynku mieszkalnym.

Zatem w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni wydatkuje przychód z odpłatnego zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego na zakup udziału w nieruchomości wraz z zabudowaniami gospodarczymi i budynkiem mieszkalnym, w którym będzie realizowała własne cele mieszkaniowe (będzie wykorzystywała ten budynek na własne cele mieszkaniowe), wówczas wydatki poniesione na zakup tego budynku mieszkalnego będzie mogła zakwalifikować do wydatków, o których mowa w 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji nabędzie prawo do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy. Dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia istotne jest, aby zakupiony budynek był budynkiem mieszkalnym i aby zaspokajał cele mieszkaniowe podatnika. Powyższe zwolnienie będzie obejmowało taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, jaka proporcjonalnie będzie odpowiadała udziałowi ww. wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe (zakup udziału w budynku mieszkalnym znajdującym się na terenie nieruchomości) w osiągniętym z odpłatnego zbycia przychodzie.

Nie można zatem zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawczyni, że zakup udziału w nieruchomości zabudowanej drewnianym budynkiem mieszkalnym i dwoma budynkami (garażem i drewutnią) w całości uprawnia do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Działka nr Y, na której znajduje się ww. drewniany budynek mieszkalny, oprócz terenu zabudowy jednorodzinnej posiada innego rodzaju tereny: oznaczone w planie miejscowym symbolami: D6MR - tereny przeznaczone pod zabudowę zagrodową i jednorodzinna oraz D14RP - tereny przeznaczone pod uprawy polowe.

Do celów mieszkaniowych – wymienionych w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ww. ustawy - których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania z ww. zwolnienia - ustawodawca nie zakwalifikował nabycia terenów przeznaczonych pod uprawy polowe, ani też nabycia budynków niemieszkalnych, a zatem wydatki poniesione na te cele nie uprawniają do zastosowania przedmiotowego zwolnienia.

Reasumując, w sytuacji wydatkowania przychodu ze sprzedaży udziału 1/5 części w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nabytym przez Wnioskodawczynię w spadku po matce na zakup udziału w nieruchomości rolnej o powierzchni 1,65 ha zabudowanej garażem, budynkiem gospodarczego (drewutnią) i budynkiem mieszkalnym, w którym następnie Wnioskodawczyni będzie realizowała własne cele mieszkaniowe, jedynie wydatki poniesione na zakup udziału w budynku mieszkalnym będą uprawniały do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) tej ustawy. Powyższe zwolnienie będzie obejmowało taką część dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, jaka proporcjonalnie będzie odpowiadała udziałowi ww. wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe (zakup udziału w budynku mieszkalnym) w osiągniętym z ww. odpłatnego zbycia przychodzie. Natomiast wydatki poniesione na nabycie gruntów rolnych, oraz budynków niemieszkalnych nie uprawniają do zastosowania przedmiotowego zwolnienia.

Tutejszy organ podkreśla, że zwolnienia podatkowe oraz ulgi są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, dlatego do interpretacji przepisów ustanawiających zwolnienia podatkowe, jak również ulgi, należy stosować wykładnię ścisłą, która nie wychodzi poza literalne brzmienie przepisów. Stąd też, korzystanie z przedmiotowego zwolnienia przysługuje podatnikowi tylko i wyłącznie w sytuacji spełnienia wszystkich przesłanek wskazanych w przepisie prawa.

Należy również zastrzec, że w przypadku korzystania z ulg i zwolnień podatkowych, wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązek udowodnienia, że określony wydatek został poniesiony przy spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów podatkowych spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Jednocześnie Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.