IPTPB2/4511-633/15-3/AKu | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawcy przysługuje zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu przeznaczenia całego dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości (odziedziczonej wcześniej po dziadkach) na zakup innej nieruchomości (jedną już posiada) w celu realizacji własnego celu mieszkaniowego?
IPTPB2/4511-633/15-3/AKuinterpretacja indywidualna
 1. budynek gospodarczy
 2. budynek mieszkalny
 3. cele mieszkaniowe
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 12 października 2015 r. (data wpływu 14 października 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 7 stycznia 2016 r. (data wpływu 11 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • zwolnienia dochodu ze sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, nabytego w 1994 r. – jest nieprawidłowe,
 • zwolnienia dochodu ze sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, nabytego w 2014 r., wydatkowanego na nabycie budynku gospodarczego – jest nieprawidłowe,
 • zwolnienia od podatku dochodu ze sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nabytego w 2014 r., wydatkowanego na nabycie budynku mieszkalnego wraz z gruntem – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 października 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia prawa do lokalu mieszkalnego.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 30 grudnia 2015 r., Nr IPTPB2/4511-633/15-2/AKu, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ww. ustawy, wystąpił do Wnioskodawcy o usunięcie braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 4 stycznia 2016 r., natomiast w dniu 11 stycznia 2016 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania 8 stycznia 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

W dniu 31 grudnia 2014 r. Wnioskodawca sprzedał mieszkanie nabyte wcześniej w drodze spadku za kwotę 90 000 zł. Połowa kwoty uzyskanej ze sprzedaży podlegałaby opodatkowaniu, ponieważ nie upłynął 5 letni okres od nabycia nieruchomości (45 000 zł).

Na okoliczność zamiaru skorzystania z możliwości zwolnienia od podatku dochodowego zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na początku 2015 r. Wnioskodawca złożył w Urzędzie Skarbowym stosowny PIT-39, w którym potwierdził zamiar przeznaczenia całego ww. przychodu na zakup nieruchomości na własne cele mieszkaniowe (szacunkowo za kwotę ok. 60 000 zł). Wnioskodawca planuje zakup domu mieszkalnego od Jego matki, zlokalizowanego na nieruchomości rolnej (poprzez nabycie całej nieruchomości – gruntu i zabudowań).

Wnioskodawca będzie użytkował dom na swoje własne cele mieszkaniowe, wykorzystując go jednak w najbliższych latach sezonowo, ponieważ Wnioskodawca posiada już mieszkanie, z którego korzysta przez większość część roku. Wnioskodawca nie zamierza go sprzedawać, wynajmować, prowadzić w nim działalności gospodarczej itp. Służyłby on wyłącznie Wnioskodawcy i Jego rodzinie jako drugie miejsce zamieszkania – wykorzystywane jednak rzadziej niż mieszkanie. Dom ma około 40 lat, posiada stały numer i nie jest obiektem rekreacyjnym.

W dokumentach potwierdzających własność, opisany jest jako budynek mieszkalny, zlokalizowany na nieruchomości rolnej. Transakcja byłaby zrealizowana w wymaganym 2-letnim okresie od uzyskania przychodu.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 7 stycznia 2016 r. Wnioskodawca wskazał, że mieszkanie należało do jego dziadka..., zmarłego 22 czerwca 1994 r. oraz babci..., zmarłej 24 września 2014 r. Oboje spisali testamenty, w których wyrazili wolę przekazania mieszkania na rzecz Wnioskodawcy.

Wnioskodawca stał się właścicielem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu położonego w ...przy ul...., które odziedziczył w postaci udziałów – po dziadku (1/2) oraz po babci (1/2).

Wnioskodawca był jedynym spadkobiercą ww. prawa do lokalu. Rozprawa sądowa odbyła się w dniu 13 listopada 2014 r., zgodnie z datą na Postanowieniu wydanym przez Sąd w ... sygn. Ns .../14. Sprzedaż ww. prawa do lokalu mieszkalnego nie nastąpiła w wykonaniu przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej.

Przychód uzyskany ze sprzedaży ww. prawa do lokalu mieszkalnego Wnioskodawca zamierza wydatkować nie później niż w okresie 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie na własne cele mieszkaniowe.

Nieruchomość, którą Wnioskodawca zamierza nabyć od matki oznaczona jako działka nr 42/3, położona jest w miejscowości..., gmina.... Na nieruchomości (poza budynkiem mieszkalnym) znajduje się budynek gospodarczy (dawniej obora połączona ze stajnią i kurnikiem), która obecnie służy do przechowywania narzędzi, materiałów typu deski, dachówki, narzędzi ogrodniczych itp. Dla tej nieruchomości nie ma uchwalonego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Dom mieszkalny został wybudowany w latach 70-tych. Od tego czasu prawdopodobnie nikt nie występował o wydanie decyzji o warunkach zabudowy dla tej nieruchomości, ponieważ nie planowano tam żadnej inwestycji czy zmiany sposobu korzystania z nieruchomości. Wnioskodawca również nie występował i nie planuje występować o wydanie takiej decyzji, ponieważ nie planuje żadnej inwestycji na tej nieruchomości.

Wnioskodawca nie ma wiedzy, czy będzie miał pracę, a jeśli tak, to gdzie i jak ułoży się Jego życie osobiste i rodzinne. Może jedynie z dużym prawdopodobieństwem zakładać, że sytuacja będzie wyglądać podobnie do obecnej. Wnioskodawca żyje w dwóch miastach – w ... i w ... (pod...). Pracuje w..., jest zameldowany w ... w mieszkaniu rodziców, chociaż posiada wspólnie z żoną mieszkanie w.... Jako miejsce zamieszkania wskazuje..., ponieważ więcej łączy Go z tym miastem niż z ... pod..., gdzie w zasadzie tylko pracuje. Na potrzeby rozstrzygnięcia dylematów niniejszej interpretacji zakłada, że nadal będzie dzielił życie między..., ...(w przypadku nabycia domu) i.... Wiele zależy też od tego, jak ułożą się w najbliższym czasie relacje rodzinne Wnioskodawcy – w tym kontekście nieruchomość zlokalizowana w ...jest planowanym równoległym miejscem zamieszkania oraz potencjalnie docelowym w dalszej przyszłości.

Wnioskodawca chciałby dzielić życie między miasto i wieś, aby zachować życiową równowagę między pracą a odpoczynkiem z dala od miejskiego zgiełku. Dziś wiele osób posiada mieszkanie w mieście i dom/działkę poza miastem. Zakup działki z ogrodem byłby wyjściem naprzeciw tym potrzebom. Zamiast szukać nieruchomości w obcych lokalizacjach, Wnioskodawca wolałby kupić przedmiotowy dom od swojej matki, tym bardziej że posiada tam trzy działki rolne, co byłoby też dla Niego wygodnym rozwiązaniem. Byłaby to gwarancja dobrego wyboru, a dla matki utrzymującej się z emerytury i rozważającej coraz częściej sprzedaż tego domu z przyczyn ekonomicznych i pogarszającego się stanu zdrowia, oznaczałoby to bezpieczeństwo transakcji i wewnętrzny psychiczny spokój, że dom, o który dbała przez lata, nie trafi w obce ręce.

Babcia (wiek 89 1at) zameldowana w tym domu nie jest zdolna do samodzielnej egzystencji, spędza tam jedynie lato, kiedy jest tam jeszcze obecny ktoś z rodziny. Większą część roku mieszka u dzieci/zięciów/synowych w innych lokalizacjach. Nie ograniczałoby to w żaden sposób korzystania przez Wnioskodawcę z tego domu.

Matka Wnioskodawcy posiada mieszkanie w ...i po ewentualnej sprzedaży domu w ... byłaby co najwyżej Jego gościem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy biorąc pod uwagę okoliczności przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, przysługiwać będzie Wnioskodawcy zwolnienie z podatku dochodowego z tytułu przeznaczenia całego przychodu uzyskanego ze sprzedaży innej nieruchomości (odziedziczonej wcześniej po dziadkach) na własne (nowe, dodatkowe) cele mieszkaniowe (dom mieszkalny na nieruchomości rolnej wraz z działką 0,27 ha) pomimo posiadania własnego mieszkania...

Zdaniem Wnioskodawcy, wobec zamiaru nabycia nieruchomości (domu mieszkalnego) na własne potrzeby (cele mieszkaniowe), pomimo faktu posiadania innego mieszkania, przysługuje Jemu prawo do skorzystania z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i zwolnienie dochodu uzyskanego ze sprzedaży części innej nieruchomości (odziedziczonej wcześniej po dziadkach) z opodatkowania.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że podtrzymuje swoje stanowisko w sprawie wyrażone we wniosku, ponieważ nieruchomość, którą zamierza nabyć zamierza następnie przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe (mimo jego okresowego użytkowania), zgodnie z wymaganiem określonym w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym. Wnioskodawca chciałby skorzystać z uprawnienia do zwolnienia z podatku dochodowego, jakie daje ustawa o podatku dochodowym, o ile w tym przypadku nie zachodzą żadne okoliczności, które mogą być zinterpretowane na Jego niekorzyść już po ewentualnym wykonaniu transakcji, przy rozliczaniu zwolnienia z podatku z Urzędem Skarbowym.

Wnioskodawca wystąpił o interpretację dotyczącą zdarzenia przyszłego, aby nie narażać się na ryzyko zakwestionowania uprawnienia, do którego, Jego zdaniem, ma pełne prawo. Dołożył wszelkich starań, aby przedstawione informacje były wyczerpujące. Wnioskodawca nie zdawał sobie sprawy, że to zagadnienie jest aż tak skomplikowane. Ww. zapis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wydaje Mu się nadal trywialny – nie doszukał się w nim żadnych innych warunków poza realizacją własnego celu mieszkaniowego. Wystąpił o interpretację, ponieważ właściwy miejscowo Urząd Skarbowy nie jest kompetentny do wydawania takich orzeczeń, a Wnioskodawca nie lubi ryzykować i żyć w niepewności przez kolejne lata. Zapłacenie ewentualnego podatku nie jest dla Niego problemem, ale jako wzorowy podatnik chciałby korzystać bez obaw z uprawnień, jakie daje ustawodawca formułując prawo podatkowe, bo jest ono przecież w istocie tworzone dla obywateli. Wnioskodawca tak odczytuje intencje tego przepisu – skoro nie wprowadzono w nim wprost żadnych dodatkowych wymagań i ograniczeń, to jedyną przesłanką do skorzystania z tego przywileju powinno być zapisane tam wprost kryterium realizacji własnego celu mieszkaniowego, które w Jego ocenie spełnia. Wnioskodawca stwierdził ponadto, ze ww. dom kupowałby dla siebie, korzystałby z niego sam z żoną i dziećmi, nie prowadziłby w nim działalności gospodarczej, nie wynajmowałby go, dlatego mimo posiadania własnego mieszkania nie widzi żadnych ograniczeń w możliwości skorzystania z prawa do zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu odziedziczonego po dziadkach, w przypadku jego przeznaczenia na zakup przedmiotowej nieruchomości.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego dotyczącego podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:
 • zwolnienia dochodu ze sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, nabytego w 1994 r. –jest nieprawidłowe,
 • zwolnienia dochodu ze sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, nabytego w 2014 r., wydatkowanego na nabycie budynku gospodarczego – jest nieprawidłowe,
 • zwolnienia od podatku dochodu w części wydatkowanego przychodu ze sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nabytego w 2014 r., wydatkowanego na nabycie budynku mieszkalnego wraz z gruntem – jest prawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm. ) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do przepisu art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy - podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W związku z powyższym przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości nie podlega, w świetle ww. przepisu, opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeżeli spełnione są łącznie dwa warunki:

 • odpłatne zbycie nieruchomości nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej (nie stanowi przedmiotu działalności gospodarczej) oraz
 • zostało dokonane po upływie pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie.

Przytoczony przepis definiuje generalną zasadę, zgodnie z którą nie płaci się podatku dochodowego, jeśli od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub ich części, udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego gruntów, upłynęło 5 lat. Zatem, jeśli od końca roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości lub ich części, udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego upłynęło 5 lat, sprzedaż tej nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nie podlega w ogóle opodatkowaniu.

Jak wynika z powyższego, dla opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, istotne znaczenie ma data nabycia przedmiotowej nieruchomości.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w dniu 31 grudnia 2014 r. zbył odpłatnie prawo do spółdzielczego własnościowego lokalu mieszkalnego, nabytego w spadku po zmarłych: w dniu 22 czerwca 1994 r. dziadku, a w dniu 24 września 2014 r. babci Wnioskodawcy – był on jedynym spadkobiercą.

Sprzedaż przedmiotowego prawa do lokalu nie nastąpiła w ramach działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 924 i 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.) spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, natomiast otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Oznacza to, iż dniem nabycia spadku jest data śmierci spadkodawcy.

Biorąc powyższe pod uwagę należy przyjąć, że sprzedane w dniu 31 grudnia 2014 r. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego Wnioskodawca nabył w następujący sposób:

 • w dniu 22 czerwca 1994 r. – 1/2 udziału w drodze spadku po zmarłym...– w tej części przychód uzyskany ze sprzedaży przedmiotowego lokalu mieszkalnego w ogóle nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż zbycie nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie,
 • w dniu 24 września 2014 r. – 1/2 udziału w drodze spadku po zmarłej ...

Przychód uzyskany z tytułu sprzedaży 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym nabytego w 2014 r., stanowi podlegające opodatkowaniu źródło przychodu, ponieważ pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych upłynąłby dopiero z końcem 2019 r.

Na podstawie art. 30e ust. 1 ww. ustawy, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Stosownie natomiast do jego ust. 2 podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

W myśl art. 19 ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe (potoczne) rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością).

Zgodnie z art. 22 ust. 6d ww. ustawy za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Art. 22 ust. 6e tej ustawy stanowi, że wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Stosownie do art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Na mocy art. 30e ust. 5 tej ustawy, dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł.

W przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy stanowi, że wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, określone zostały w art. 21 ust. 25 cytowanej ustawy.

W myśl art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ww. ustawy – za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
  –położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.
 1. wydatki poniesione na:
  1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1,
  2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),
  3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)
  –w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Mając na uwadze treść powołanych wyżej przepisów, należy stwierdzić, że warunkiem skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest wydatkowanie otrzymanego przychodu w ustawowym terminie i wyłącznie na własne cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zawarte w tym przepisie wyliczenie tzw. wydatków mieszkaniowych, których realizacja powoduje zwolnienie z opodatkowania, ma charakter wyczerpujący (enumeratywny).

Z analizy zawartego we wniosku stanu faktycznego wynika, że przychód, który Wnioskodawca uzyskał z odpłatnego zbycia prawa do lokalu mieszkalnego, zamierza wydatkować w okresie nie później niż 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie na zakup nieruchomości rolnej wraz z posadowionym na niej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, położonej w miejscowości.... Obecnie Wnioskodawca wskazuje jako miejsce zamieszkania ...(ponieważ więcej łączy Go z tym miastem), natomiast zamierza realizować swoje cele mieszkaniowe w obydwu wymienionych miejscowościach.

W nawiązaniu do powołanych wyżej przepisów należy stwierdzić, że okolicznością decydującą o możliwości skorzystania ze zwolnienia wynikającego z przytoczonego art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest przeznaczenie przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych w terminie nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym została ona dokonana, na własne cele mieszkaniowe, które zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a ww. ustawy obejmują m.in. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku.

Podkreślenia wymaga okoliczność, że zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest regulacją, która nie ma na celu zwalniać każdego wydatkowania środków na zakup nieruchomości. Ze zwolnienia tego wypływa bowiem daleko idąca konsekwencja zawarta w stwierdzeniu „własne cele mieszkaniowe”. Zamiarem ustawodawcy tworzącego ww. zwolnienie przedmiotowe było zachęcanie podatników do nabywania w miejsce zbywanych praw majątkowych czy nieruchomości, innych nieruchomości lub praw przeznaczonych do zaspokajania ich indywidualnych potrzeb mieszkaniowych, co wynika wprost z brzmienia przepisu normującego omawiane zwolnienie.

W tym miejscu podkreślić należy, że uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy zwolnienie od podatku dochodowego dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnej jest normą celu społecznego, która w zamierzeniach ustawodawcy realizować ma cel, jakim jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika. Przy czym „własne cele mieszkaniowe” w takim przypadku należy rozumieć jednoznacznie, zgodnie z wykładnią literalną. Realizacja własnych celów mieszkaniowych winna polegać na tym, że w przypadku nabycia nowej nieruchomości to w niej podatnik faktycznie winien takie cele realizować.

Wyrażenie „własne cele mieszkaniowe” należy odnosić do zamiaru zamieszkiwania związanego z wydatkowaniem przychodu a nie do nabycia budynku w znaczeniu przedmiotowym. Istotnym jest zatem aby podatnik był w stanie racjonalnie udowodnić, że faktycznie zamieszka lub ma możliwość zamieszkania w nabytym budynku mieszkalnym.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że w świetle art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z ust. 25 pkt 1 lit. a zwolnienie przedmiotowe w nim ustanowione związane jest z konkretnym zdarzeniem, tj. nabyciem budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, a także nabyciem gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem.

Zatem w sytuacji gdy Wnioskodawca nabędzie działkę zabudowaną budynkiem gospodarczym nie spełni przesłanki, o której mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, koniecznej do zastosowania przedmiotowego zwolnienia.

Należy podkreślić, że ww. zwolnienie jest wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, co oznacza, że wszelkie odstępstwa od tej zasady, muszą bezwzględnie wynikać z przepisów prawa i być interpretowane ściśle z jego literą. W związku z tym, tylko wydatkowanie środków uzyskanych z odpłatnego zbycia – w terminie i na cele wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 131, a szczegółowo opisane w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala na zastosowanie przedmiotowego zwolnienia.

Reasumując, ww. zwolnieniem objęta będzie ta część dochodu z odpłatnego zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nabytego w spadku w 2014 r., która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na wskazane w ustawie cele mieszkaniowe, w przychodzie z odpłatnego zbycia ww. prawa do lokalu. Do wydatków tych Wnioskodawca może zaliczyć wydatki poniesione począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie na zakup nieruchomości rolnej wraz z posadowionym na niej budynkiem mieszkalnym. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w tej części uznaje się za prawidłowe.

Zwolnieniu od podatku dochodowego nie będzie podlegał natomiast dochód uzyskanych przez Wnioskodawcę z odpłatnego zbycia ww. udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na nabycie budynku gospodarczego, w przychodzie z odpłatnego zbycia, bowiem nabycie budynku gospodarczego nie zostało wymienione w konstytuującym to zwolnienie uregulowaniu art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym, w tej części stanowisko Wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe.

Odnosząc się natomiast do opodatkowania przychodu uzyskanego przez Wnioskodawcę w 2014 r. ze sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, nabytego w 1994 r. w drodze spadku, przychód ten nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż zbycie nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Odpłatne zbycie tego udziału w nieruchomości nie stanowi źródła przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a uzyskany z tego tytułu przychód w ogóle nie podlega opodatkowaniu, w związku z tym stanowisko Wnioskodawcy, że uzyskany ze sprzedaży udziału w nieruchomości, nabytego w 1994 r. przychód korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy uznano za nieprawidłowe

Końcowo, mając na uwadze treść przepisu art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), zauważyć należy, że w przedmiotowej sprawie tutejszy Organ wydając interpretację indywidualną prawa podatkowego opiera się wyłącznie na opisie zdarzenia przyszłego przedstawionym przez Wnioskodawcę i nie jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania dowodowego, potwierdzającego spełnienie przesłanek zastosowania zwolnienia przedmiotowego będącego przedmiotem wniosku. Do postępowania w sprawie wydania interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego nie mają bowiem zastosowania przepisy o postępowaniu podatkowym, a postępowanie dowodowe jest częścią postępowania podatkowego.

Okoliczność czy zostaną spełnione przesłanki zastosowania zwolnienia wskazanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie podlegała weryfikacji przez organ podatkowy w toku ewentualnego postępowania podatkowego. Zastosowanie zwolnienia z opodatkowania leży w interesie podatnika, więc to po jego stronie spoczywa obowiązek wykazania, że spełnia przesłanki do zwolnienia.

Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe będzie różniło się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w..., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.