IPTPB2/4511-615/15-3/Aku | Interpretacja indywidualna

Zwolnienie przedmiotowe
IPTPB2/4511-615/15-3/Akuinterpretacja indywidualna
 1. cele mieszkaniowe
 2. nabycie
 3. sprzedaż nieruchomości
 4. wydatki mieszkaniowe
 5. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z art. 16 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643, z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 2 października 2015 r. (data wpływu 5 października 2015 r.), uzupełnionym pismem z dnia 4 stycznia 2016 r. (data wpływu 5 stycznia 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 5 października 2015 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z czym pismem z dnia 21 grudnia 2015 r., Nr IPTPB2/4511-615/15-2/AKu, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w związku z art. 14h ww. ustawy, wystąpił do Wnioskodawcy o usunięcie braków w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 28 grudnia 2015 r., natomiast w dniu 5 stycznia 2016 r. uzupełniono ww. wniosek (data nadania 4 stycznia 2016 r.).

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych. Wnioskodawca był właścicielem 1/2 (na zasadach współwłasności w częściach ułamkowych) domu jednorodzinnego, budynków gospodarskich i innych budynków mieszkalnych wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu znajdującego się pod tymi obiektami budowlanymi, które otrzymał w spadku po ojcu w 2012 r. – orzeczenie sądu o nabyciu spadku zostało wydane w 2013 r.

W 2015 r. Wnioskodawca wraz z drugim współwłaścicielem dokonali sprzedaży ww. nieruchomości nabytych w spadku. Zbycie tych nieruchomości nie nastąpiło w ramach prowadzonej przez Wnioskodawcę działalności gospodarczej i miało miejsce przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie.

Środki pieniężne, które Wnioskodawca otrzymał z tytułu sprzedaży nieruchomości nabytych w drodze spadku, zamierza przeznaczyć na nabycie nieruchomości, według jednego ze sposobów określonych w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) lub b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które będą spełniać własne cele mieszkaniowe Wnioskodawcy. Po zakupie nieruchomości, Wnioskodawca będzie faktycznie wykorzystywał je na własne cele mieszkaniowe. Zaznacza On, że dochód z odpłatnego zbycia spadku przeznaczy w całości na nabycie nieruchomości i nastąpi to nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie spadku.

Po pewnym okresie czasu i wykorzystywania nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, Wnioskodawca przewiduje, że przekaże te nieruchomości w formie darowizny. Darowizna ta będzie podlegała przepisom ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2009, Nr 93, poz. 768, z późn. zm.). Podatnik nie będzie miał wiedzy, na jakie cele wykorzystywane będą nieruchomości przez obdarowanego po przekazaniu ich w drodze darowizny.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 4 stycznia 2016 r., Wnioskodawca podał, że śmierć spadkodawcy (ojca Wnioskodawcy) nastąpiła w dniu 31 lipca 2012 r.

Postanowienie Sądu Rejonowego stwierdzające nabycie spadku przez Wnioskodawcę zostało wydane 3 października 2012 r. Postanowienie to stało się prawomocne po 21 dniach od jego wydania, tj. 24 października 2012 r. Postanowienie to obejmowało cały majątek pozostały po spadkodawcy. Postanowienie określa, że Wnioskodawca nabył spadek w 1/2 (jednej drugiej) części spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W identycznej części spadek otrzymał drugi spadkobierca, tj. w 1/2 (jednej drugiej) części spadku z dobrodziejstwem inwentarza. W konsekwencji, Wnioskodawca nabył 1/2 udziału również z nieruchomościach będących przedmiotem wniosku.

W skład masy spadkowej po zmarłym ojcu Wnioskodawcy wchodziły m.in. nieruchomości w postaci domu jednorodzinnego, budynków gospodarskich i innych budynków mieszkalnych wraz z własnością gruntu znajdującego się pod tymi obiektami budowlanymi. Nieruchomości te zostały wspólnie nazwane we wniosku o interpretację jako „Spadek”.

Zarówno opis zdarzenia przyszłego jak i pytanie przedstawione przez Wnioskodawcę nie dotyczą jakichkolwiek innych rzeczy lub praw majątkowych odziedziczonych po zmarłym ojcu Wnioskodawcy. W konsekwencji Wnioskodawca wnosi o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego w zakresie konsekwencji podatkowych, wynikających ze sprzedaży nieruchomości w postaci domu jednorodzinnego, budynków gospodarskich i innych budynków mieszkalnych wraz z własnością gruntu znajdującego się pod tymi obiektami budowlanymi, a następnie wydatkowania środków pieniężnych pochodzących z tej sprzedaży na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przedmiotem wniosku nie są inne rzeczy i prawa majątkowe odziedziczone po zmarłym ojcu Wnioskodawcy.

Ojciec Wnioskodawcy był jedynym właścicielem nieruchomości wchodzących w skład masy spadkowej - tj. nieruchomości, które są przedmiotem wniosku (a więc określonych we wniosku jako spadek).

W stosunku do nieruchomości będących przedmiotem wniosku, Wnioskodawca nie dokonał czynności działu spadku zgodnie z art. 1037 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.).

Podatnik dokonał sprzedaży udziału w spadku (w nieruchomości w postaci domu jednorodzinnego, budynków gospodarskich i innych budynków mieszkalnych wraz z prawem własności gruntu znajdującego się pod tymi obiektami budowlanymi) w dniu 1 lipca 2015 r.

Przedmiotem sprzedaży dokonanej w dniu 1 lipca 2015 r. była nieruchomość położona w miejscowości ....., w województwie ....., stanowiąca zabudowaną działkę gruntu oznaczoną nr 2 (drugim), o obszarze 1 hektara 3 arów i 5 metrów kwadratowych, oznaczoną obecnie nr ....., należącą do obrębu nr ...., objętą księgą wieczystą nr ...... Wnioskodawca wraz z drugim współwłaścicielem dokonali zbycia własności tej nieruchomości, tj. posiadanych przez siebie udziałów. Proporcja tych udziałów nie uległa zmianie od momentu uprawomocnienia się orzeczenia Sądu Rejonowego, stwierdzającego nabycie spadku do momentu ich zbycia.

Sprzedaż będąca przedmiotem wniosku nie obejmowała zatem sprzedaży całości praw i obowiązków nabytych w drodze spadku. Wnioskodawca wskazał we wniosku, że „w 2015 r. Wnioskodawca wraz z drugim współwłaścicielem dokonali sprzedaży spadku”. Zgodnie z nomenklaturą przyjętą we wniosku, przez spadek należy rozumieć 1/2 (na zasadach współwłasności w częściach ułamkowych) domu jednorodzinnego, budynków gospodarskich i innych budynków mieszkalnych wraz z prawem własności gruntu znajdującego się pod tymi obiektami budowlanymi, które otrzymał w spadku po ojcu w 2012 r. (dalej: „Spadek”).

Wnioskodawca oświadczył, że dochód uzyskany ze sprzedaży dokonanej w 2015 r. przeznaczy i wydatkuje w całości – w terminie 2 lat na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na chwilę obecną Wnioskodawca nie jest w stanie sprecyzować jakie konkretnie będą to wydatki. Niemniej jednak, nie ma wątpliwości co do tego, że będą to wydatki na:

 • nabycie budynku mieszkalnego, albo jego części lub udziału w takim budynku, bądź lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, ewentualnie także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie, albo
 • prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie.

Ze względu na charakter wniosku (zdarzenie przyszłe) trudno wymagać od Wnioskodawcy bardziej precyzyjnego określenia wydatków, o których mowa art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zdaniem Wnioskodawcy, ocena skutków podatkowych zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku powinna być niezależna od tego, na jaki konkretny cel wskazany w art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy, Wnioskodawca przeznaczy środki ze sprzedaży spadku. Ważne jest bowiem, że Wnioskodawca dochód uzyskany ze sprzedaży spadku dokonanej w 2015 r. przeznaczy i wydatkuje w całości – w terminie 2 lat na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy.

Na chwilę obecną Wnioskodawca nie jest w stanie określić, w jakim okresie od wydatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży spadku na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dokona darowizny nabytej nieruchomości. Czas ten będzie zależał od sytuacji życiowej i materialnej przyszłego obdarowanego. Wnioskodawca chciałby jedynie wiedzieć, czy jeżeli zajdzie potrzeba podarowania nieruchomości nabytej uprzednio na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy, to Wnioskodawca nie utraci zwolnienia z podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 tej ustawy.

Na dzień złożenia wniosku, jako iż wnioskiem jest objęte zdarzenie przyszłe, nie jest możliwe przedstawienie przez Wnioskodawcę konkretnego okresu czasu, jaki upłynie pomiędzy nabyciem nieruchomości a darowizną. Darowizna jest aktem dobrej woli Wnioskodawcy i dokonywana jest z chęci pomocy przyszłemu obdarowanemu. Nie jest ona podyktowana kalkulacjami ekonomicznymi, chociażby dlatego, że Wnioskodawca zmniejsza w jej wyniku wartość posiadanego majątku. Potrzeba dokonania darowizny wynikać będzie ze zdarzeń niemożliwych do precyzyjnego określenia w czasie, w związku z czym nie została określona przez Wnioskodawcę konkretna data dokonania darowizny.

Nie ma jeszcze pewności co do tego, jak Wnioskodawca będzie realizował własne cele mieszkaniowe po dokonaniu darowizny. Nie jest wykluczone, że nabędzie kolejną nieruchomość, skorzysta z usług najmu lub dzierżawy nieruchomości, bądź w innej formie zapewni realizację tych potrzeb. Wybór konkretnej formy w tym zakresie uzależniony będzie od sytuacji życiowej i zawodowej Wnioskodawcy i charakteru potrzeb mieszkaniowych w danym momencie. Sposób realizacji własnych potrzeb mieszkaniowych po dokonaniu w przyszłości darowizny na chwilę obecną nie był przedmiotem rozważań Wnioskodawcy i nie jest przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy dochody z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości w postaci domu jednorodzinnego, budynków gospodarskich i innych budynków mieszkalnych wraz z prawem własności gruntu znajdującego się pod tymi obiektami budowlanymi (dalej: „spadek”), które w całości zostaną przeznaczone na nabycie nieruchomości w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie spadku, które to nieruchomości będą faktycznie wykorzystywane przez Wnioskodawcę na własne cele mieszkaniowe, będą korzystały ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 ww. ustawy niezależnie od tego, jak długo nieruchomości te pozostaną w majątku Wnioskodawcy i czy zostaną przekazane w drodze darowizny (dotyczy zdarzenia przyszłego) ...

Zdaniem Wnioskodawcy, dochody z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości w postaci domu jednorodzinnego, budynków gospodarskich i innych budynków mieszkalnych wraz z prawem własności gruntu znajdującego się pod tymi obiektami budowlanymi (dalej: „spadek”), które w całości zostaną przeznaczone na nabycie nieruchomości w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie spadku, które to nieruchomości będą faktycznie wykorzystywane przez Wnioskodawcę na własne cele mieszkaniowe, będą korzystały ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 ww. ustawy niezależnie od tego, jak długo nieruchomości te pozostaną w majątku Wnioskodawcy i czy zostaną przekazane w drodze darowizny.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) i c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jednym ze źródeł przychodów są przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Mając na uwadze powyższe oraz fakt, że sprzedaż spadku nastąpi w okresie krótszym niż 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie i nie będzie dokonywane w wykonaniu działalności gospodarczej Wnioskodawcy, odpłatne zbycie spadku będzie generowało dla Wnioskodawcy przychód ze źródła określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) i c) ww. ustawy opodatkowany stawką 19%.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe, udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Przez wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uważa się zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) i b) wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie.

Dyspozycja art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala zatem na zwolnienie z opodatkowania dochodu przeznaczonego m.in. na nabycie innych nieruchomości określonych w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) i b) ww. ustawy. Jednakże, aby skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, nie wystarczy wydatkować go na jedne z celów określonych w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) i b) ww. ustawy, ale nieruchomości, które zostaną nabyte przez podatnika w ten sposób muszą być wykorzystywane na własne cele mieszkaniowe zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy tej ustawy. Dodatkowo, Wnioskodawca będzie wykorzystywał te nieruchomości na własne cele mieszkaniowe.

Wobec powyższego, Wnioskodawca jest zdania, że wypełnia wszystkie przesłanki, aby dochody z odpłatnego zbycia spadku, które w całości zostaną przeznaczone na nabycie nieruchomości w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie spadku, które to nieruchomości będą faktycznie wykorzystywane przez Wnioskodawcę na własne cele mieszkaniowe, korzystały ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zdaniem Wnioskodawcy, fakt darowania przez Niego nieruchomości nie powoduje, że dochody z odpłatnego zbycia spadku nie będą korzystały ze zwolnienia z podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy. W przepisie tym mowa jest wyłącznie o tym, aby w określonym czasie „przychód uzyskany ze zbycia nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe”. W opisanym zdarzeniu przyszłym nie budzi wątpliwości fakt, że przychód ze zbycia Spadku zostanie w okresie 2 lat w całości wydatkowany na nabycie nieruchomości, które będą przez Wnioskodawcę faktycznie wykorzystywane na własne cele mieszkaniowe.

Zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje w tym względzie żadnych warunków, które należałoby spełnić w zakresie wydatkowania przychodu „na własne cele mieszkaniowe” – przykładowo brak jest warunku, aby własne cele mieszkaniowe były realizowane przez określony czas lub w sposób nieprzerwany. Ustawodawca przewidział jedynie, że zwolnienie z podatku dotyczy przychodów przeznaczonych na własne cele mieszkaniowe, co ma niewątpliwie miejsce w przypadku opisanego przez Wnioskodawcę zdarzenia przyszłego. W ocenie Wnioskodawcy, wyzbycie się przez Niego nieruchomości w drodze darowizny nie zmienia faktu, że nieruchomość ta będzie przez określony okres czasu wykorzystywana na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawcy, co jest warunkiem wystraczającym dla spełnienia dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy.

W związku z tym, dochody z odpłatnego zbycia Spadku, które w całości zostaną przeznaczone na nabycie nieruchomości w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie Spadku, które to nieruchomości do dnia darowizny będą faktycznie wykorzystywane przez Wnioskodawcę na własne cele mieszkaniowe i następnie przekazane w drodze darowizny, będą korzystały ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 ww. ustawy.

Wnioskodawca podkreśla, że Jego stanowisko znajduje potwierdzenie w interpretacji indywidualnej wydanej przez Ministra Finansów w dniu 12 grudnia 2014 r., nr IPPB2/415-761/14-2/AS.

Jednocześnie stanowisko to potwierdzają dotychczasowe interpretacje indywidualne. Przykładowo, w interpretacji wydanej (w stanie prawnym obowiązującym do końca 2008 r., który przewidywał zwolnienie z podatku dochodowego od osób fizycznych również pod warunkiem wydatkowania środków na własne cele mieszkaniowe) z upoważnienia Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 13 marca 2012 r., nr IPPB4/415-43/12-4/JK2 wskazano, że „(...) istotą omawianego zwolnienia jest przeznaczenie przychodu ze sprzedaży na realizację własnych celów mieszkaniowych. Własnym celem mieszkaniowym bez wątpienia jest budowa domu jednorodzinnego. Gdyby jednak Wnioskodawca przeniósł prawo własności domu, to nie utraci prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż ustawa nie przewiduje utraty prawa do ulgi określonej tym przepisem. To oznacza, że skorzystanie z wymienionej ulgi nie ogranicza prawa do dysponowania wybudowaną za środki ze sprzedaży nieruchomością”.

Z kolei, w interpretacji wydanej (w obecnym stanie prawnym) z upoważnienia Ministra Finansów przez Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 7 sierpnia 2014 r., nr ILPB2/415-590/14-2/ES wskazano, że „(...) ustawa nie ogranicza możliwości dysponowania nieruchomością. Innymi słowy, właściciel ma prawo do rozporządzenia nabytą nieruchomością w sposób nieograniczony, tzn. nie może jej zbyć i czynność ta nie spowoduje utraty prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem ustawa nie przewiduje utraty prawa do ulgi określonej tym przepisem, w przypadku zbycia nieruchomości”.

Analogiczne stanowisko zajął Minister Finansów w interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 30 maja 2011 r., nr IBPBII2/415-282/11/NG.

W uzupełnieniu własnego stanowiska wskazano, że podstawą powyższego stanowiska Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego są przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych precyzyjnie wskazane i zinterpretowane przez Wnioskodawcę we wniosku, tj. art. 21 ust. 1 pkt 131, art. 21 ust. 25, art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) i c) oraz art. 30e ust. 1.

Uzasadnienie stanowiska Wnioskodawcy, które odnosi się do opodatkowania dochodu ze zbycia spadku (art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) i c) oraz art. 30e ust. 1 ww. ustawy jest naturalną konsekwencją ścisłego powiązania zwolnień z podatku dochodowego od osób fizycznych określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz art. 21 ust. 25 z tymi regulacjami.

Wnioskodawca zaznacza, że zwolnienie z opodatkowania określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wskazuje jakiegokolwiek czasookresu, w którym należy realizować własne cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy. Skorzystanie z tego zwolnienia nie jest również uzależnione od sposobu realizowania własnych potrzeb mieszkaniowych w późniejszych okresach życia Wnioskodawcy. Dyspozycja tego przepisu wskazuje wyraźnie, że zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych podlega dochód wydatkowany na własne cele mieszkaniowe zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 lub 2 ww. ustawy. Skoro Wnioskodawca przeznaczy środki ze sprzedaży spadku na cele określone w art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy i będzie faktycznie wykorzystywał nabyte nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, to dyspozycja art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest w ocenie podatnika wypełniona.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z póżn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

–jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie - nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a tym samym przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca w dniu 1 lipca 2015 r. zbył odpłatnie udział w nieruchomości obejmującej zabudowaną działkę gruntu z posadowionymi na niej domem jednorodzinnym, budynkami gospodarskimi i innymi budynkami mieszkalnymi wraz z prawem własności gruntu, nabyty w spadku po ojcu zmarłym w 2012 r.

Sprzedaż przedmiotowej nieruchomości nie nastąpiła w ramach działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 924 i 925 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.) spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, natomiast otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy. Oznacza to, iż dniem nabycia spadku jest data śmierci spadkodawcy.

W myśl art. 1035 ustawy Kodeks cywilny, jeżeli spadek przypada kilku spadkobiercom, do wspólności majątku spadkowego stosuje się przepisy o współwłasności w częściach ułamkowych. Do momentu zniesienia tej współwłasności lub dokonania działu spadku, spadkobiercy są współwłaścicielami rzeczy i praw wchodzących w skład spadku. Z instytucją działu spadku mamy więc do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom.

W myśl art. 30e ust. 1 i 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Zgodnie z art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością, np. koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości itp.).

Natomiast stosownie do art. 22 ust. 6d ww. ustawy za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość ww. nakładów, stosownie do art. 22 ust. 6e tej ustawy, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Stosownie natomiast do art. 30e ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym (PIT-39), o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Natomiast w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

W myśl art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

-położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Na podstawie art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

Wnioskodawca zamierza dochód uzyskany w 2015 r. ze sprzedaży udziału w nieruchomości przeznaczyć w całości w terminie 2 lat na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ze względu na fakt, że przedmiotem wniosku jest zdarzenie przyszłe, Wnioskodawca nie jest w stanie precyzyjniej określić rodzaju wydatków, o których mowa w ww. przepisie. Po zakupie nieruchomości Wnioskodawca będzie faktycznie wykorzystywał je na własne cele mieszkaniowe, natomiast po pewnym okresie wykorzystywania nieruchomości przewiduje, że przekaże te nieruchomości w formie darowizny

Mając na uwadze powołane przepisy prawa oraz przedstawione zdarzenie przyszłe uznać należy, że w przypadku gdy Wnioskodawca całą kwotę uzyskaną ze sprzedaży udziału w nieruchomości w maju 2015 r. przeznaczy i wydatkuje do dnia 31 grudnia 2017 r. na własne cele mieszkaniowe, wymienione w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) i b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, kwota ta będzie podlegała zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie art. 30e ww. ustawy. Wynika to bezsprzecznie z brzmienia tych przepisów, w których ustawodawca formułując przedmiotowe zwolnienie w sposób jednoznaczny wskazał realizację celów mieszkaniowych, które pozwalają na skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania dochodu.

Zaznaczyć należy, że w przypadku gdy podatnik skorzystał z ulgi, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, tj. przeznaczył i wydatkował przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe poprzez nabycie m. in. budynku mieszkalnego, własności lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, przychód ten w kwocie odpowiadającej udokumentowanym wydatkom na te cele podlega zwolnieniu.

W odniesieniu do kwestii dotyczącej zachowania przez Wnioskodawcę prawa do zwolnienia z opodatkowania dochodów uzyskanych ze sprzedaży udziału w nieruchomości i prawie wieczystego użytkowania gruntu wydatkowanych na własne cele mieszkaniowe, czyli zgodnie z zapisami określonymi w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a następnie późniejszego zbycia zakupionej nieruchomości w formie umowy darowizny należy zauważyć, że ustawa nie ogranicza możliwości dysponowania nieruchomością nabytą na własne cele mieszkaniowe. Innymi słowy, Wnioskodawca ma prawo do rozporządzania ww. nieruchomością w sposób nieograniczony tzn. może ją darować i czynność ta nie spowoduje utraty prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem ustawa nie przewiduje utraty prawa do ulgi określonej tym przepisem, w przypadku zbycia nieruchomości nabytej na własne cele mieszkaniowe. Dokonanie darowizny (zbycia) nieruchomości nabytej na własne cele mieszkaniowe – ze środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – nie ma wpływu na zwolnienie z podatku dochodu na podstawie ww. zwolnienia.

W konsekwencji dochody z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości nabytego w drodze spadku, które w całości zostaną przeznaczone na nabycie innej nieruchomości w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, które to nieruchomości lub prawa będą faktycznie wykorzystywane przez Wnioskodawcę na własne cele mieszkaniowe, będą korzystały ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ww. ustawy niezależnie od tego, jak długo pozostaną w majątku Wnioskodawcy i czy zostaną przekazane w drodze darowizny.

Podkreślić należy, że ww. zwolnienie przedmiotowe jest wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, co oznacza, że wszelkie odstępstwa od tej zasady, muszą bezwzględnie wynikać z przepisów prawa i być interpretowane ściśle z jego literą.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ...., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.