IPTPB2/415-646/11-2/MP | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy spłata pożyczki, zaciągniętej na zakup mieszkania może być traktowana jako wydatkowanie pieniędzy ze sprzedaży mieszkania na inne cele mieszkaniowe?
Czy pieniądze, które Wnioskodawczyni pożyczyła od teściowej na zakup mieszkania, które po sprzedaży mieszkania będącego wcześniej w Jej posiadaniu oddała, mogą być objęte zwolnieniem przychodów ze sprzedaży nieruchomości?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 20 października 2011 r. (data wpływu 24 października 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia od opodatkowania przychodu ze zbycia udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego w części wydatkowanej na spłatę pożyczki – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 24 października 2011 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia od opodatkowania przychodu ze zbycia udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego w części wydatkowanej na spłatę pożyczki.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawczyni wraz z mamą, w dniu 16 maja 2006 r., kupiła lokal mieszkalny. Wnioskodawczyni udział w przedmiotowym prawie własności do tego lokalu nabyła w 1/2 części.

W dniu 1 grudnia 2009 r., Wnioskodawczyni zawarła umowę przedwstępną na sprzedaż ww. lokalu mieszkalnego oraz przyjęła zadatek od kupujących. Będąc przekonaną, że lokal mieszkalny, który posiadała będzie sprzedany oraz nosząc się z zamiarem zmiany mieszkania na większe, Wnioskodawczyni w dniu 1 grudnia 2009 r. pożyczyła od teściowej, kwotę 60.000,00 zł na zakup innego, większego mieszkania. Umowa ta, została zgłoszona w Urzędzie Skarbowym oraz zapłacono podatek od pożyczki.

W dniu 3 grudnia 2009 r. Wnioskodawczyni nabyła lokal mieszkalny przy ulicy B. wspólnie z rodzicami. Prawo do tego lokalu mieszkalnego cyt. „w 1/2 części kupili rodzice, w 1/2 części nabyłam ja, zaznaczam, że lokal ten nabyłam po wyjątkowo okazyjnej cenie oraz będąc w 100% pewną, że moje poprzednie mieszkanie zostanie w niedługim czasie definitywnie sprzedane. Swoją część pieniędzy, jaką zapłaciłam w dniu 3 grudnia 2009 r., miałam pożyczoną na ten cel od teściowej (wpłaciłam wtedy 60.000,00 zł, jako 1/2 I wpłaty na kupowane mieszkanie). Mój wkład na ów lokal mieszkalny pochodził z pożyczki”.

W dniu 23 grudnia 2009 r., Wnioskodawczyni sprzedała mieszkanie. Otrzymane pieniądze ze sprzedaży częściowo przeznaczyła na dopłatę do nowo nabytego lokalu mieszkalnego, natomiast znaczną część przeznaczyła na spłatę pożyczki od teściowej. Pożyczkę tą, zaciągnęła wcześniej na zakup mieszkania, ponieważ nie posiadała wystarczających środków własnych, ale zwrot tej pożyczki nastąpił po sprzedaży mieszkania, które wcześniej posiadała.

Zdaniem Wnioskodawczyni, na zakup nowego mieszkania wydatkowała pieniądze ze sprzedaży posiadanego wcześniej lokalu mieszkalnego.

Wnioskodawczyni złożyła w Urzędzie Skarbowym informację na formularzu PIT-23, że uzyskane pieniądze ze sprzedaży mieszkania (ponieważ nie minął termin 5 lat od jego zakupu), przeznaczy na inny cel mieszkaniowy.

Wnioskodawczyni podaje, że w urzędowej interpretacji prawa z dnia 10 stycznia 2002 r., Minister Finansów wyjaśnił, że nie ma przeszkód do stosowania zwolnienia od podatku z tytułu sprzedaży nieruchomości, uzyskanych już po zakupie innej nieruchomości, jeżeli podatnik otrzymane pieniądze ze sprzedaży nieruchomości, według praw majątkowych, wydatkuje na spłatę kredytu lub pożyczki, zaciągniętych na cele mieszkaniowe – w tym również przed uzyskaniem tych przychodów. Spłata kredytu lub pożyczki stanowi bowiem jedynie pośredni etap służący realizacji celów, o których mowa w powołanym przepisie.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:
 • Czy spłata pożyczki, zaciągniętej na zakup mieszkania może być traktowana jako wydatkowanie pieniędzy ze sprzedaży mieszkania na inne cele mieszkaniowe...
 • Czy pieniądze, które Wnioskodawczyni pożyczyła od teściowej na zakup mieszkania, które po sprzedaży mieszkania będącego wcześniej w Jej posiadaniu oddała, mogą być objęte zwolnieniem przychodów ze sprzedaży nieruchomości...

Zdaniem Wnioskodawczyni, Ministerstwo Finansów na piśmie z dnia 10 stycznia 2002 r., dopuściło możliwość objęcia zwolnieniem przychodów ze sprzedaży nieruchomości, uzyskanych już po zakupie innej nieruchomości. Chodzi o przypadek, gdy podatnik najpierw kupił nieruchomość, a dopiero potem sfinalizował sprzedaż nieruchomości, którą dotąd posiadał. Pieniądze na zakup musiały pochodzić z kredytu lub pożyczki. Resort Finansów stwierdził, że celem mieszkaniowym, na który można przekazać pieniądze ze sprzedaży nieruchomości, zyskując przy tym zwolnienie od 10% podatku jest spłata z tych pieniędzy kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele mieszkaniowe.

Wnioskodawczyni stwierdza, iż tak właśnie było w Jej przypadku. Wnioskodawczyni zaciągnęła pożyczkę u teściowej na zakup mieszkania, mając już wtedy umowę przedwstępną na sprzedaż starego lokalu mieszkalnego, więc pieniądze uzyskane po sprzedaży tego mieszkania wydatkowała na cele mieszkaniowe – ponieważ oddała je teściowej. Pieniądze, które oddała pochodziły ze sprzedaży mieszkania, które wcześniej posiadała – pożyczka zaciągnięta była na zakup mieszkania, więc jest to cel mieszkaniowy. Zakup Jej nowego mieszkania nastąpił, już po podpisaniu umowy przedwstępnej na sprzedaż poprzedniego mieszkania. Pożyczka ta została spłacona z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży poprzedniego lokalu mieszkalnego. Wnioskodawczyni uważa więc, że ma możliwość skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto uważa, że zważywszy na pismo Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2002 r. nie ma przeszkód, żeby przychód ze sprzedaży mieszkania, wydatkowany na spłatę pożyczki zaciągniętej od rodziny na cele mieszkaniowe (zakup innego mieszkania), był zwolniony z podatku dochodowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, formułuje generalną zasadę, iż sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego.

Zatem, w przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment jej nabycia.

Z uwagi na to, iż zbywany lokal mieszkalny, został nabyty w roku 2006, w przedmiotowej sprawie będą miały zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Zgodnie bowiem z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1588 ze zm.), do przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, nabytych lub wybudowanych (oddanych do użytkowania) do dnia 31 grudnia 2006 r. stosuje się zasady określone w tej ustawie, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 stycznia 2007 r.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawczyni w dniu 16 maja 2006 r., nabyła 1/2 udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego (lokal mieszkalny nabyła wraz z mamą).

W dniu 1 grudnia 2009 r., Wnioskodawczyni zawarła umowę przedwstępną na sprzedaż ww. lokalu mieszkalnego oraz przyjęła zadatek od kupujących.

Wnioskodawczyni w dniu 1 grudnia 2009 r., pożyczyła od teściowej, kwotę 60.000,00 zł, na zakup innego, większego mieszkania (umowa pożyczki, została zgłoszona w Urzędzie Skarbowym i zapłacono podatek od tej umowy).

W dniu 3 grudnia 2009 r. Wnioskodawczyni nabyła - wspólnie z rodzicami - lokal mieszkalny położony, przy ulicy B. Prawo własności do tego lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni, nabyła w 1/2 części, a w 1/2 części nabyli to mieszkanie Jej rodzice. Wnioskodawczyni na swoją część pieniędzy/ceny, którą zapłaciła w dniu 3 grudnia 2009 r., przeznaczyła środki pochodzące z pożyczki zaciągniętej na ten cel, od teściowej. Wnioskodawczyni wpłaciła wtedy kwotę 60.000,00 zł, jako połowę pierwszej wpłaty na nabywane mieszkanie.

W dniu 23 grudnia 2009 r., Wnioskodawczyni sprzedała mieszkanie (swoją część 1/2 udziału) przy ul. W. Otrzymane pieniądze z tej sprzedaży, częściowo przeznaczyła na dopłatę do nowo nabytego lokalu mieszkalnego, natomiast znaczną część tego przychodu przeznaczyła na spłatę pożyczki zaciągniętej wcześniej od teściowej. Wnioskodawczyni złożyła w Urzędzie Skarbowym informację na formularzu PIT-23, że uzyskane pieniądze ze sprzedaży mieszkania, przeznaczy na inny cel mieszkaniowy.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit a) – c) nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł.

Zgodnie z art. 28 ust. 2 ww. ustawy, podatek od przychodu, o którym mowa w ust. 1 ustala się w formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

W myśl art. 28 ust. 2a ustawy, zasada, o której mowa w ust. 2 zdanie 2, nie ma zastosowania do podatników dokonujących sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy, którzy w terminie 14 dnia od dnia dokonania tej sprzedaży złożą oświadczenie, że przychód uzyskany ze sprzedaży przeznaczą na cele określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e).

Natomiast, stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., wolne od podatku dochodowego były przychody uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 2 i 2a:

a) w części wydatkowanej nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży:

 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 • na nabycie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie przeznaczonych pod budowę budynku mieszkalnego, w tym również gruntu lub udziału w gruncie albo prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego,
 • na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, remont lub modernizację własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • na rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację - na cele mieszkalne - własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego, położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

e) w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele, o których mowa w lit. a), w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów.

W myśl art. 21 ust. 2a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przepis ust. 1 pkt 32 lit. e) nie ma zastosowania do podatników, którzy odsetki od kredytu lub pożyczki odliczali lub odliczają na podstawie art. 26b.

Katalog wydatków wymienionych w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter zamknięty, jest to wyliczenie enumeratywne. Jednym z niezbędnych warunków do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia jest wydatkowanie otrzymanego przychodu na cele mieszkaniowe określone w ustawie. Przepis art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) i e) ww. ustawy, wiąże też skutek prawny w postaci zwolnienia określonego przychodu od podatku dochodowego od osób fizycznych z terminem wydatkowania środków pieniężnych.

W świetle powołanego art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r., okolicznością decydującą o prawie do zwolnienia z opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości i praw wymienionych w art. 10 ust 1 pkt 8 lit. a)-c), w części wydatkowanej na spłatę kredytu lub pożyczki, jest cel zaciągnięcia tego kredytu lub pożyczki oraz fakt, że ww. pożyczka musi być zaciągnięta w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Z przytoczonych wyżej przepisów jasno wynika, że zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy, dotyczy wyłącznie pożyczek zaciągniętych w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zatem, powyższe oznacza, iż z omawianego zwolnienia nie mają prawa korzystać podatnicy, którzy przeznaczyli przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości (lokalu mieszkalnego) na spłatę pożyczek zaciągniętych od innych podmiotów (np. członków rodziny) nawet, jeżeli będą to pożyczki wydatkowane na własne cele mieszkaniowe w określonym ustawą terminie.

W przedstawionym we wniosku stanie faktycznym bezsporne jest, że wkład finansowy Wnioskodawczyni na nabyty lokal mieszkalny, pochodził w części z pożyczki zaciągniętej przez Nią u teściowej.

Jednakże, zgłoszenie umowy pożyczki zawartej pomiędzy Wnioskodawczynią (pożyczkobiorcą), a teściową (pożyczkodawcą) w Urzędzie Skarbowym i fakt zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych, nie wywiera skutków prawnych na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy.

Z powołanego przez Wnioskodawczynię pisma Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2002 r. wynika m. in., że nie ma również przeszkód do stosowania omawianego zwolnienia, jeżeli podatnik otrzymane pieniądze ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych, określonych w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy, wydatkuje na spłatę kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele mieszkaniowe - w tym również przed uzyskaniem przychodów. Spłata kredytu lub pożyczki stanowi bowiem jedynie pośredni etap służący realizacji celów, o których mowa w powołanym przepisie. Podstawową – co nie oznacza że jedyną - okolicznością decydującą o stosowaniu powyższego zwolnienia jest zatem, wyłącznie przeznaczenie przychodów (lub ich części) uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych na cele i w terminach określonych w art. 21 ust. l pkt 32 lit. a) ustawy. W treści pisma nie wskazano, że pożyczka na cele mieszkaniowe może być zaciągnięta u innego podmiotu, niż podmioty określone w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tj. bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pokreślić należy, iż zgodnie ze stanowiskiem utrwalonym zarówno w orzecznictwie, jak i w doktrynie prawa zwolnienia podatkowe stanowią wyjątek od zasady powszechności opodatkowania oraz mają charakter przywileju, z którego podatnik ma prawo, a nie obowiązek korzystania; muszą one być zatem interpretowane bez dokonywania wykładni rozszerzającej, a także zawężającej danego przepisu prawa podatkowego. Nadto przy wszelkiej interpretacji przepisów prawa podatkowego i zawartych w nich norm prawnych należy posługiwać się przede wszystkim wykładnią językową.

Mając powyższe na uwadze, spłata pożyczki zaciągniętej na zakup mieszkania może być traktowana jako wydatkowanie pieniędzy na inne cele mieszkaniowe, ale wyłącznie w sytuacji, gdy pożyczka na cele mieszkaniowe zaciągnięta została w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Reasumując, mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i powołane przepisy prawa należy stwierdzić, iż przychód uzyskany przez Wnioskodawczynię ze sprzedaży w dniu 23 grudnia 2009 r. mieszkania, wydatkowany na spłatę pożyczki zaciągniętej w dniu 1 grudnia 2009 r., przez Wnioskodawczynię u teściowej na zakup w dniu 3 grudnia 2009 r. mieszkania, nie korzysta ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ przedmiotowa pożyczka nie została zaciągnięta w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W związku z tym uzyskany ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym przychód w części przeznaczonej na spłatę tej pożyczki, podlega opodatkowaniu 10 % zryczałtowanym podatkiem dochodowym, na podstawie art. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2006 r.

Zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2007 r. jeżeli nie zostaną spełnione warunki, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) lub lit. e), podatek jest płatny najpóźniej następnego dnia po upływie terminów określonych w tym przepisie wraz z odsetkami naliczanymi:

 1. od terminu płatności określonego w ust. 2 do dnia, w którym upłynęły dwa lata, licząc od dnia sprzedaży - w wysokości połowy odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych,
 2. począwszy od następnego dnia po upływie dwóch lat, licząc od dnia sprzedaży, aż do dnia zapłaty - w pełnej wysokości odsetek za zwłokę pobieranych od zaległości podatkowych.

Końcowo należy dodać, iż dokumenty dołączone przez Wnioskodawczynię do wniosku w postępowaniu o wydanie indywidualnej interpretacji, nie podlegają analizie i weryfikacji w ramach wydanej interpretacji. Tym samym, jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu faktycznego występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie dotyczącym rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.