IPTPB2/415-436/14-4/Akr | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy w opisanym stanie faktycznym wydatki poniesione w 2013 r. na zakup siedliska, będą stanowić wydatek na cele mieszkaniowe i będą uwzględnione jako dochód uzyskany ze sprzedaży mieszkania w W. w 2011 r. przeznaczony na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, objęty zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. l pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 16 lipca 2014 r. (data wpływu 23 lipca 2014 r.), uzupełnionym pismem z dnia 21 października 2014 r. (data wpływu 27 października 2014 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 23 lipca 2014 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.), w związku z powyższym pismem z dnia 9 października 2014 r., Nr IPTPB2/415-436/14-2/AKr, wezwano Wnioskodawczynię, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłane zostało w dniu 10 października 2014 r. (skutecznie doręczone w dniu 20 października 2014 r.). W dniu 27 października 2014 r. wpłynęło uzupełnienie wniosku.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Wnioskodawczyni jest osobą fizyczną. W lipcu 2011 r. wraz ze współmałżonkiem zbyła (na zasadzie wspólności majątkowej) mieszkanie położone w W., nabyte w 2010 r. W związku z uzyskanym dochodem Wnioskodawczyni złożyła zeznanie o wysokości uzyskanego dochodu PIT-39, w którym zadeklarowała, że cały uzyskany dochód przeznaczy na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych w przeciągu 2 następnych lat.

Jeszcze w 2011 r. Wnioskodawczyni nabyła wraz ze współmałżonkiem mieszkanie w M. przy czym wydatki na zakup tegoż mieszkania były niższe niż kwota przychodu ze sprzedaży mieszkania w W.

Następnie w 2013 r. Wnioskodawczyni wraz ze współmałżonkiem sprzedała mieszkanie w M. za kwotę niższą niż kwota, którą wydała na jego nabycie (ponosząc stratę). Jednocześnie w 2013 r. nabyła inną nieruchomość (siedlisko), która stała się dla Niej jedynym miejscem zamieszkania.

W uzupełnieniu wniosku z dnia 21 października 2014 r. Wnioskodawczyni wskazała, że lokal sprzedany w lipcu 2011 r. była lokalem mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość (Wnioskodawczyni był właścicielem mieszkania wspólnie z małżonkiem na zasadzie wspólności ustawowej). Lokal został zakupiony na podstawie umowy sprzedaży. Sprzedaż lokalu mieszkalnego w 2011 r. nie nastąpiła w wykonaniu działalności gospodarczej. Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem nabyła w 2013 r. prawo własności nieruchomości (siedlisko) na podstawie umowy sprzedaży. Nieruchomość została nabyta przez małżonków do majątku objętego wspólnością ustawową. Nieruchomość położona jest w obrębie W. gminie K., powiecie P., Województwie L. Dla nieruchomości Sąd Rejonowy w P. prowadzi Księgę Wieczystą Nr X. Składa się z działek gruntu o łącznej powierzchni 0,4412 ha, oznaczonych numerami ewidencyjnymi Y/2 (o pow. 0,0499 ha) i Z/2 (o pow. 03913 ha). Działka nr Y/2 oznaczona jest w ewidencji gruntów symbolem Lz (tzn. grunty zadrzewione i zakrzewione), zaś działka nr Z/2 oznaczona jest w ewidencji gruntów symbolami PsIV, PsV i B-PsIV (tzn. pastwiska trwale, użytki rolne zabudowane).

Nieruchomość jest zabudowana. Działka nr Z/2 jest zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym z podmurówką, murowaną oborą, drewnianą stodołą i murowaną stodołą z garażem, zaś działka nr Y/2 nie jest zabudowana. Obydwie działki posiadają dostęp do drogi publicznej.

Na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta K., zatwierdzonego Uchwałą Miejskiej w K. z dnia 17 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 14 z dnia 14 sierpnia 1998 r., poz. 230) działka nr Y/2 oznaczona jest w planie miejscowym symbolami RZ - łąki, pastwiska, KDG - drogi gminne, działka nr Z/2 oznaczona jest w planie miejscowym symbolami MNj - tereny siedlisk rolniczych, MR – tereny zabudowy jednorodzinnej, RZ - tereny wskazane do zadarnień, RZ - łąki, pastwiska, KDG – drogi gminne. Nieruchomość w dniu nabycia stanowiła gospodarstwo rolne, ale wykorzystywana będzie przez Wnioskodawczynię wyłącznie do celów mieszkalnych. Dla nieruchomości (siedliska) nie została dotychczas wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Stosownie do art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn. zm.), decyzja tego rodzaju wydawana jest wyłącznie w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Siedlisko położone jest w miejscowości W., znajdującej się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej państwem członkowskim Unii Europejskiej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Czy w opisanym stanie faktycznym wydatki poniesione w 2013 r. na zakup siedliska, będą stanowić wydatek na cele mieszkaniowe i będą uwzględnione jako dochód uzyskany ze sprzedaży mieszkania w W. w 2011 r. przeznaczony na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych, objęty zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. l pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, wydatki poniesione w 2013 r. na zakup siedliska będą stanowić wydatek na cele mieszkaniowe i będą uwzględnione w dochodzie uzyskanym ze sprzedaży mieszkania w W. w 2011 r., objętym zwolnieniem, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej ustawa o PIT.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT zwalnia się z podatku dochodowego dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e ustawy, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Zdaniem Wnioskodawczyni, dla objęcia dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości zwolnieniem, o którym powyżej, niezbędne jest ustalenie dwóch okoliczności:

 • poniesienie wydatków na własne cele mieszkaniowe (oczywiście odpowiednio udokumentowanych), oraz
 • poniesienie wydatków na powyższe cele nie później niż w okresie 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości generujące przychód.

W przedmiotowej sprawie oba wspomniane warunki zostały spełnione. Wydatki poniesione zostały na zakup siedliska, będącego jedynym miejscem zamieszkania Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem, a jednocześnie wydatek ten poniesiony został przed upływem 2 lat od końca roku, w którym nastąpiło zbycie. Nie ma przy tym znaczenia, w ocenie Wnioskodawczyni, że pomiędzy zbyciem nieruchomości w 2011 r., a nabyciem siedliska, nabył a następnie sprzedał inną nieruchomość mieszkalną ze stratą.

Biorąc pod uwagę powyższe, Wnioskodawczyni wnosi o potwierdzenie powyższego stanowiska jako prawidłowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego - jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Wobec powyższego odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu, jeżeli zbycie to ma miejsce przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanego z tego tytułu przychodu (dochodu) ma moment ich nabycia z uwagi na fakt, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ulegały zmianie.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni w lipcu 2011 r. wraz ze współmałżonkiem zbyła lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość położony w W., nabyty w 2010 r. na podstawie umowy sprzedaży do majątku objętego wspólnością ustawową. W związku z uzyskanym dochodem Wnioskodawczyni złożyła zeznanie o wysokości uzyskanego dochodu

PIT-39, w którym zadeklarowała, że cały uzyskany dochód przeznaczy na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych w przeciągu 2 następnych lat. Ww. odpłatne zbycie nie nastąpiło w wykonaniu działalności gospodarczej. Jeszcze w 2011 r. Wnioskodawczyni nabyła wraz ze współmałżonkiem mieszkanie w M., przy czym wydatki na zakup tegoż mieszkania były niższe niż kwota przychodu ze sprzedaży mieszkania w W. Następnie w 2013 r. Wnioskodawczyni wraz ze współmałżonkiem sprzedała mieszkanie w M. za kwotę niższą niż kwota, którą wydała na jego nabycie (ponosząc stratę). Jednocześnie w 2013 r. nabyła inną zabudowaną nieruchomość (siedlisko) do majątku objętego wspólnością ustawową, która stała się dla Niej jedynym miejscem zamieszkania. Nabyta nieruchomość położona w województwie l. składa się z działki Y/2 o pow. 0,0499 ha i działki Z/2 o pow. 03913 ha. Działka nr Z/2 jest zabudowana drewnianym budynkiem mieszkalnym z podmurówką, murowaną oborą, drewnianą stodołą i murowaną stodołą z garażem, zaś działka nr Y/2 nie jest zabudowana. Obydwie działki posiadają dostęp do drogi publicznej. Na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta K., zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w K. z dnia 17 czerwca 1998 r. (Dz. Urz. Woj. Lub. Nr 14 z dnia 14 sierpnia 1998 r. poz. 230) działka nr Y/2 oznaczona jest w planie miejscowym symbolami RZ - łąki, pastwiska, KDG - drogi gminne, działka nr Z/2 oznaczona jest w planie miejscowym symbolami MNj - tereny siedlisk rolniczych, MR – tereny zabudowy jednorodzinnej, RZ - tereny wskazane do zadarnień, RZ - łąki, pastwiska, KDG – drogi gminne. Nieruchomość w dniu nabycia stanowiła gospodarstwo rolne, ale wykorzystywana będzie przez Wnioskodawczynię wyłącznie do celów mieszkalnych. Dla nieruchomości (siedliska) nie została dotychczas wydana decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Z powyższego wynika, że udział w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość, którego odpłatne zbycie nastąpiło w 2011 r., Wnioskodawczyni nabyła w 2010 r.

Odnośnie do odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość nabytego przez Wnioskodawczynię w 2010 r. zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r.

Odpłatne zbycie udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość, które nastąpiło w 2011 r. stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) ww. ustawy podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Zgodnie z art. 45 ust. 1a pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w terminie określonym w ust. 1 (do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym) podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym odrębne zeznania, według ustalonych wzorów, o wysokości osiągniętego w roku podatkowym dochodu (poniesionej straty) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych opodatkowanych na zasadach określonych w art. 30e.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

W świetle art. 19 ust. 1 ww. ustawy, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena określona w umowie, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Zgodnie natomiast do art. 22 ust. 6c powołanej ustawy, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadku i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn (art. 22 ust. 6d).

Nadto zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy, wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Dochód z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c) może jednak na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – podlegać zwolnieniu z opodatkowania. Stosownie do treści tego przepisu, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego,

-położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,

 1. wydatki poniesione na:
  1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1,
  2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),
  3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)

-w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach (art. 21 ust. 26 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 21 ust. 28 ww. ustawy za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części

-przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Dodatkowo ustawodawca w art. 21 ust. 29 ww. ustawy wskazuje, że w przypadku gdy kredyt (pożyczka), o którym mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c), stanowi część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych niż wymienione w tych przepisach zobowiązań kredytowych (pożyczkowych) podatnika, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki przypadające na spłatę kredytu (pożyczki) określonego w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c) oraz zapłacone odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c).

Należy również wskazać, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 21 ust. 30 ww. ustawy).

Natomiast w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).

Należy zauważyć, że wszelkiego rodzaju ulgi czy zwolnienia są odstępstwem od konstytucyjnej zasady równości i powszechności opodatkowania, w sposób szczegółowy uregulowanymi w przepisach materialnego prawa podatkowego. Są one przywilejami, z których podatnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania. Zatem oceniając ciążące na nim obowiązki wynikające z zastosowania danej ulgi czy zwolnienia podatkowego należy dokonać ścisłej, literalnej wykładni przepisu regulującego daną ulgę czy zwolnienie.

Z treści przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że ustawodawca uzależnia skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia od wydatkowania przez podatnika w określonym terminie, środków uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) na realizację własnego celu mieszkaniowego. Przy czym wydatki, których realizacja uprawnia do zwolnienia określone zostały enumeratywnie w art. 21 ust. 25 ww. ustawy.

Należy zauważyć, że powołany przepis przewiduje zwolnienie ze względu na „własne cele mieszkaniowe”. Jest to cel nadrzędny, przez pryzmat którego należy interpretować ww. przepis.

Intencją ustawodawcy tworzącego to zwolnienie było zachęcenie podatników do nabywania w miejsce zbywanych nieruchomości czy praw majątkowych, innych nieruchomości lub praw majątkowych przeznaczonych do zaspakajania ich indywidualnych potrzeb mieszkaniowych. Świadczy o tym poprzedzenie wyrażenia „cele mieszkaniowe” przymiotnikiem „własne”.

Zwolnieniem tym nie są zatem objęte przychody ze sprzedaży nieruchomości i praw przeznaczone na zakup innych nieruchomości lub praw w sytuacji, gdy czynności te wskazują np. na działanie o charakterze zarobkowym, spekulacyjnym, inwestycyjnym lub innym niewskazującym na działanie ukierunkowane na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

Podkreślenia wymaga okoliczność, że zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest regulacją, która nie ma na celu zwalniać każdego wydatkowania środków na zakup nieruchomości (w niniejszej sprawie udziału w siedlisku wraz z zabudowaniami). Ze zwolnienia tego wypływa bowiem daleko idąca konsekwencja zawarta w stwierdzeniu „własne cele mieszkaniowe”. Zamiarem ustawodawcy tworzącego ww. zwolnienie przedmiotowe było zachęcanie podatników do nabywania w miejsce zbywanych praw majątkowych czy nieruchomości, innych nieruchomości lub praw przeznaczonych do zaspokajania ich indywidualnych potrzeb mieszkaniowych, co wynika wprost z brzmienia przepisu normującego omawiane zwolnienie.

W tym miejscu podkreślić należy, że uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy zwolnienie od podatku dochodowego dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnej jest normą celu społecznego, która w zamierzeniach ustawodawcy realizować ma cel, jakim jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika. Przy czym „własne cele mieszkaniowe” w takim przypadku należy rozumieć jednoznacznie, zgodnie z wykładnią literalną. Realizacja własnych celów mieszkaniowych winna polegać na tym, że w przypadku nabycia nowej nieruchomości to w niej podatnik faktycznie winien takie cele realizować.

Wyrażenie „własne cele mieszkaniowe” należy odnosić do zamiaru zamieszkiwania związanego z wydatkowaniem przychodu a nie do nabycia budynku w znaczeniu przedmiotowym. Istotnym jest zatem aby podatnik był w stanie racjonalnie udowodnić, że faktycznie zamieszka lub ma możliwość zamieszkania w nabytym budynku mieszkalnym.

Zatem w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni wydatkuje przychód z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość na zakup udziału w siedlisku wraz z zabudowaniami gospodarczymi i budynkiem mieszkalnym, w którym będzie realizowała własne cele mieszkaniowe (będzie wykorzystywała ten budynek na własne cele mieszkaniowe), wówczas wydatki poniesione na zakup tego budynku mieszkalnego będzie mogła zakwalifikować do wydatków, o których mowa w 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w konsekwencji nabędzie prawo do zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy. Dla zastosowania przedmiotowego zwolnienia istotne jest, aby zakupiony budynek był budynkiem mieszkalnym i aby zaspokajał cele mieszkaniowe podatnika. Powyższe zwolnienie będzie obejmowało taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość, jaka proporcjonalnie będzie odpowiadała udziałowi ww. wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe (zakup udziału w budynku mieszkalnym znajdującym się na terenie siedliska) w osiągniętym z odpłatnego zbycia przychodzie.

Nie można zatem zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawczyni, że zakup udziału w siedlisku zabudowanym drewnianym budynkiem mieszkalnym z podmurówką, murowaną oborą, drewnianą stodołą i murowaną stodołą z garażem w całości uprawnia do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Będąca częścią siedliska działka nr Z/2, na której znajduje się ww. drewniany budynek mieszkalny z podmurówką, oprócz terenu zabudowy jednorodzinnej posiada innego rodzaju tereny: oznaczone w planie miejscowym symbolami MNj - tereny siedlisk rolniczych, RZ - tereny wskazane do zadarnień, RZ - łąki, pastwiska, KDG – drogi gminne. Natomiast należąca do siedliska druga działka nr Y/2 (niezabudowana) oznaczona jest w planie miejscowym symbolami RZ - łąki, pastwiska, KDG - drogi gminne.

Do celów mieszkaniowych – wymienionych w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ww. ustawy - których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania z ww. zwolnienia - ustawodawca nie zakwalifikował ani nabycia łąki, pastwiska, drogi gminnej czy też terenu wskazanego do zadarnień, ani też nabycia budynków niemieszkalnych, a zatem wydatki poniesione na te cele nie uprawniają do zastosowania przedmiotowego zwolnienia.

Reasumując, w sytuacji wydatkowania przychodu z odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość na zakup udziału w siedlisku wraz z zabudowaniami gospodarczymi i budynkiem mieszkalnym, w którym następnie Wnioskodawczyni będzie realizowała własne cele mieszkaniowe, jedynie wydatki poniesione na zakup udziału w budynku mieszkalnym będą uprawniały do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) tej ustawy. Powyższe zwolnienie będzie obejmowało taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość, jaka proporcjonalnie będzie odpowiadała udziałowi ww. wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe (zakup udziału w budynku mieszkalnym znajdującym się na terenie siedliska) w osiągniętym z ww. odpłatnego zbycia przychodzie. Natomiast wydatki poniesione na nabycie łąki, pastwiska, drogi gminnej, terenu wskazanego do zadarnień oraz budynków niemieszkalnych nie uprawniają do zastosowania przedmiotowego zwolnienia.

Jednocześnie Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnił się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.