IPTPB2/415-348/11-4/MP | Interpretacja indywidualna

Czy, dochód uzyskany z przedmiotowej zamiany, w części przeznaczonej na nabycie w ciągu dwóch lat drugiego mieszkania, w którym Wnioskodawczyni ma zamiar zameldować syna będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym, czy też Wnioskodawczyni ma prawo skorzystania ze zwolnienia od naliczania podatku dochodowego, gdyż cały dochód zostanie przeznaczony na własne cele mieszkaniowe?
IPTPB2/415-348/11-4/MPinterpretacja indywidualna
 1. cele mieszkaniowe
 2. dokumentowanie wydatków
 3. podatek dochodowy od osób fizycznych
 4. zakup mieszkania
 5. zamiana
 6. zbycie nieruchomości
 7. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni, przedstawione we wniosku z dnia 2 czerwca 2011 r. (data wpływu 6 czerwca 2011 r.) uzupełnionego pismem z dnia 25 lipca 2011 r. (data wpływu 29 lipca 2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 2 czerwca 2011 r. do Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, zostało złożone pismo z dnia 2 czerwca 2011 r. wraz z formularzem ORD-IN.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie pismem z dnia 1 lipca 2011 r. Nr ILPB2/415-713/11-2/TR, na podstawie art. 15 § 1 i art. 170 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770 ze zm.), powyższe pismo Wnioskodawczyni z dnia 2 czerwca 2011 r., przekazał Dyrektorowi Izby Skarbowej w Łodzi Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim.

Wyjaśnić bowiem należy, iż zgodnie z § 2 i § 5a ww. rozporządzenia Ministra Finansów, od dnia 1 kwietnia 2011 r., Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi jest upoważniony i właściwy do wydawania w imieniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych interpretacji indywidualnej, jeżeli wnioskodawca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę w województwie: lubelskim, łódzkim, opolskim lub świętokrzyskim.

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim pismem z dnia 15 lipca 2011 r. Nr IPTPB2/415-348/11-2/MP, wezwał Wnioskodawczynię do sprecyzowania, czy pismo Jej z dnia 2 czerwca 2011 r. wraz z załączonym formularzem ORD-IN z dnia 2 czerwca 2011 r., stanowi: - zażalenie na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu Biuro Krajowej Informacji Podatkowej z dnia 23 maja 2011 r. Nr ILPB2/415-177/11-4/TR o pozostawieniu bez rozpatrzenia wniosku z dnia 10 lutego 2011 r., czy też stanowi ono wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczący podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu ze zbycia nieruchomości.

Wezwanie wysłano w dniu 15 lipca 2011 r. (skutecznie doręczono w dniu 19 lipca 2011 r.), natomiast w dniu 29 lipca 2011 r. do tut. Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie, w której Wnioskodawczyni informuje, że Jej cyt. „pismo z dnia 2 czerwca 2011 r. wraz z załączonym formularzem ORD-IN, stanowiło zażalenie na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej, - ale skoro wniosek ten, został przekazany do Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim (wg kompetencji) - proszę o potraktowanie go jako nowy wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego”.

Jednocześnie Wnioskodawczyni informuje, że w dniu 15 lipca 2011 r. wniosła opłatę w wysokości 40 zł, na rzecz Izby Skarbowej w Łodzi.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony zaistniały stan faktyczny.

Wnioskodawczyni, podaje iż jest właścicielką mieszkania o pow. 64 m2, w którym zamieszkuje razem z synem. Syn, 5 lat temu pod wpływem alkoholu targnął się na Jej życie, co skończyło się to wyrokiem sądu w zawieszeniu. Od tamtej pory, Wnioskodawczyni żyje w ciągłym strachu, na noc zamyka się w swoim pokoju na klucz. Wnioskodawczyni usiłuje się rozdzielić z synem, ale on nie chce się wyprowadzić. Jedyną możliwością wymeldowania syna z mieszkania, jest jednoczesne zapewnienie mu nowego lokalu. W tym celu Wnioskodawczyni, chce zamienić obecne mieszkanie na 2 mniejsze, do jednego z których mogłaby przemeldować syna. Pierwotnie nie udało jej się znaleźć chętnych na zamianę, ponieważ mieszkanie było spółdzielcze, a zainteresowanie było jedynie mieszkaniami własnościowymi, dlatego też podjęła decyzję o wykupieniu mieszkania. W roku 2009, Wnioskodawczyni przekształciła zajmowany lokal spółdzielczy w odrębną własność lokalu. Obecnie znalazła osoby chętne na zamianę Jej mieszkania na mniejsze o pow. 38 m2. Otrzymane pieniądze wynikające z różnicy w metrażu, chce przeznaczyć na drugie małe mieszkanie, w którym zamelduje syna. Wnioskodawczyni stwierdza cyt. „udałam się do Urzędu Skarbowego z pytaniem, czy od takiej operacji będę musiała płacić jakiś podatek, dowiedziałam się że z uwagi na to iż nie minęło jeszcze 5 lat od chwili nabycia pełnej własności lokalu, bez podatku mogę zaspokoić jedynie swoje potrzeby mieszkaniowe (wg pracowników urzędu oznacza to jedno mieszkanie), a od uzyskanej różnicy w cenie traktowanej jako dochód, muszę zapłacić 19 % podatku bez względu na to, że tą sumę przeznaczę na zakup drugiego mieszkania. Niestety naliczony podatek rzędu 20.000 zł uniemożliwi mi zakup mieszkania dla syna. Będąc emerytką nigdy nie będzie mnie stać na zapłacenie tak dużego podatku. Uważam, że takie podejście do sprawy jest bardzo krzywdzące. Ja na tej operacji nic nie zyskuję, poza spokojem i uwolnieniem się od syna alkoholika”. Wnioskodawczyni chce zamienić jedno duże mieszkanie o pow. 64 m2 na dwa małe mieszkania o pow. 38 m2 i 26 m2.

Ponadto Wnioskodawczyni informuje, iż obydwa nabyte w przyszłości mieszkania, będą położone w państwie Unii Europejskiej tj. w Polsce. Dochód uzyskany z zamiany w części przeznaczonej na nabycie mieszkania, w którym zamierza zameldować syna, zostanie, wydatkowany począwszy od dnia zamiany, ale nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpi zamiana. Wnioskodawczyni chce skorzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego, gdyż przychód z odpłatnego zbycia w całości przeznaczy na własne cele mieszkaniowe – drugie mieszkanie. Drugie mieszkanie, w którym zamierza zameldować syna, będzie służyło zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawczyni, tzn. zamierza mieszkać w obu mieszkaniach w zależności od stanu zdrowia i sytuacji finansowej.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy, dochód uzyskany z przedmiotowej zamiany, w części przeznaczonej na nabycie w ciągu dwóch lat drugiego mieszkania, w którym Wnioskodawczyni ma zamiar zameldować syna będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym, czy też Wnioskodawczyni ma prawo skorzystania ze zwolnienia od naliczania podatku dochodowego, gdyż cały dochód zostanie przeznaczony na własne cele mieszkaniowe...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w świetle przedstawionych faktów, powinna być zwolniona z obowiązku naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu ze zbycia nieruchomości, gdyż cały dochód zostanie przeznaczony na własne potrzeby mieszkaniowe tj. dwa mieszkania.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej zdarzenia przyszłego, uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Użyte w cytowanym wyżej przepisie pojęcie „odpłatne zbycie”, obejmuje swoim zakresem nie tylko umowę sprzedaży, ale każdą inną umowę, na mocy której dochodzi do odpłatnego przeniesienia prawa własności, w tym również umowę zamiany. Umowa zamiany jest umową o podobnym charakterze co umowa sprzedaży, obie umowy stanowią o odpłatnym zbyciu.

Dlatego też, zamiana lokalu (nieruchomości), podobnie jak ich sprzedaż podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, na tych samych zasadach co sprzedaż. Zamiana nieruchomości powoduje powstanie przychodu u obu stron transakcji, u obu stron transakcję należy rozliczać osobno. Przychodem każdej ze stron będzie wartość nieruchomości zbywanej – kosztem natomiast wartość nabycia tej nieruchomości, którą podatnik zbywa w drodze zamiany. Każda ze stron umowy zamiany traktowana jest jak sprzedający, tym samym jako osiągający przychód podlegający opodatkowaniu. Każda strona odrębnie ustala wartość dochodu dla siebie. Umowa zamiany powinna wskazywać wartość nieruchomości będących przedmiotem transakcji.

Mając na uwadze powyższe odpłatne zbycie (np. sprzedaż, zamiana) nieruchomości lub ww. praw stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu, jeżeli zbycie ma miejsce przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W przypadku sprzedaży nieruchomości (odrębnej własności lokalu mieszkalnego), decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment jej nabycia.

Z przedstawionego we wniosku o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawczyni wraz z synem mieszka w mieszkaniu o pow. 64 m2, do którego posiadała spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Natomiast w roku 2009 Wnioskodawczyni, wykupiła zajmowany lokal spółdzielczy i nabyła odrębną własność tego lokalu mieszkalnego. Wnioskodawczyni zamierza, dokonać zamiany przedmiotowego mieszkania tj. odrębnej własności mieszkania, na mniejsze mieszkanie, oraz pozostałą część środków finansowych przeznaczyć na zakup drugiego mieszkania, w którym chce zameldować syna. Tym samym, Wnioskodawczyni przychód uzyskany z odpłatnego zbycia odrębnej własności lokalu mieszkalnego, zamierza przeznaczyć na nabycie dwóch lokali mieszkalnych.

W przedmiotowej sprawie odpłatne zbycie (w drodze zamiany lub sprzedaży) odrębnej własności lokalu mieszkalnego nabytego w 2009 r., stanowić będzie źródło przychodu, jeżeli nastąpi przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostało nabyte (jeśli zbycie dokonane zostanie przed dniem 1 stycznia 2015 r.).

W myśl przepisu art. 30e ust. 1 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe (potoczne) rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością).

W myśl art. 22 ust. 6c ww. ustawy, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Wysokość nakładów o których mowa w ust. 6c i 6d ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ww. ustawy).

Natomiast w myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Stosownie do treści art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,

 1. wydatki poniesione na:
  1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1,
  2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),
  3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)

- w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Zgodnie z art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

Okolicznością decydującą o zastosowaniu powyższego zwolnienia jest więc, przeznaczenie przychodów (lub ich części) uzyskanych ze zbycia nieruchomości (sprzedaży, zamiany) na cele i w terminie określone w tym przepisie. Enumeratywne wyliczenie zawartych w tym artykule wydatków mieszkaniowych, których realizacja powoduje zwolnienie z opodatkowania kwot przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości ma charakter wyczerpujący, a nie przykładowy. Nie ogranicza to jednak wydatkowania kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości wyłącznie na jeden z elementów powołanego katalogu zwolnień.

Dodatkowo ustawodawca w art. 21 ust. 28 cyt. ustawy wskazuje, że za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części

- przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Należy również wskazać, iż przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 21 ust. 30).

Stosownie do art. 30e ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać: dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Tut. Organ pragnie podkreślić, że zwolnienia podatkowe oraz ulgi są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, dlatego do interpretacji przepisów ustanawiających zwolnienia podatkowe, jak również ulgi, należy stosować wykładnię ścisłą, która nie wychodzi poza literalne brzmienie przepisów. Stąd też, korzystanie z przedmiotowego zwolnienia przysługuje podatnikowi tylko i wyłącznie w sytuacji spełnienia wszystkich przesłanek wskazanych w przepisie prawa.

Należy również zastrzec, że w przypadku korzystania z ulg i zwolnień podatkowych, wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązek udowodnienia, że określony wydatek został poniesiony przy spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów podatkowych spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Z analizowanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że ustawodawca uzależnia skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia od wydatkowania przez podatnika w ściśle określonym czasie, środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) na realizację własnego celu mieszkaniowego. Przy czym cele, których realizacja uprawnia do zwolnienia określone zostały enumeratywnie w art. 21 ust. 25 ww. ustawy. Należy zauważyć, że w obowiązującym stanie prawnym ustawodawca nie zastrzegł, że własne cele mieszkaniowe podatnika, ograniczać się muszą do nabycia tylko jednego lokalu mieszkalnego. Zatem należy uznać, iż każdy z nabytych lokali (w drodze umowy zamiany lub umowy kupna – sprzedaży), stanowiący jego własność może wyczerpywać dyspozycję art. 21 ust. 25 pkt 1 cyt. ustawy.

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni zamierza dokonać zbycia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nabytego w 2009 r., a przychód uzyskany z tego zbycia przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe tj. na nabycie w okresie dwóch lat, dwóch lokali mieszkalnych, w tym: jedno mieszkanie zamierza nabyć w drodze umowy zamiany, a drugie w drodze umowy kupna. W jednym z nabytych mieszkań, Wnioskodawczyni zamierza zameldować syna.

Reasumując, w sytuacji gdy środki uzyskane z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni przeznaczy na własne cele mieszkaniowe, których katalog zawiera przepis art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochód uzyskany z jego zbycia zwolniony będzie z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przeznaczenie przychodu na własne cele mieszkaniowe podatnika (Wnioskodawczyni), w tym przypadku na nabycie dwóch mieszkań, nie będzie skutkować powstaniem obowiązku zapłaty podatku, z zastrzeżeniem, iż obydwa mieszkania stanowić będą własność lub współwłasność Wnioskodawczyni (wymóg posiadania stosownego tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego). Wydatkowanie w okresie dwóch lat, przychodu na nabycie drugiego własnego mieszkania i zamiar zameldowania w nim syna, nie spowoduje utraty prawa do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy dochód faktycznie zostanie przeznaczony na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawczyni oraz jeżeli zostaną spełnione, pozostałe przesłanki wskazane przepisami prawa.

Zatem stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.