IPTPB2/415-110/12-2/JR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
1. Czy wydatkowanie w opisany wyżej sposób kwoty uzyskanej ze sprzedaży niezabudowanej nieruchomości (w części nabytej w 2011 roku) na spłatę całego kredytu zaciągniętego na nabycie mieszkania wraz z drugą osobą (każdemu ze współwłaścicieli przysługuje udział we współwłasności w wysokości 1/2), stanowi wydatek na cele mieszkaniowe i uprawnia Wnioskodawcę do skorzystania ze zwolnienia podatkowego o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?2. Czy przychód uzyskany ze sprzedaży opisanej powyżej nieruchomości w części nabytej w 1984 r., podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 16 lutego 2012 r. (data wpływu 20 lutego 2012 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie:

 • opodatkowania przychodu ze zbycia udziałów w nieruchomości, nabytych w 1984 r. – jest prawidłowe
 • możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze zbycia udziałów w nieruchomości, nabytych w 2011 r. - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 20 lutego 2012 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania przychodu ze zbycia udziałów w nieruchomości, nabytych w 1984 r. oraz możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze zbycia udziałów w nieruchomości, nabytych w 2011 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest właścicielem niezabudowanej działki gruntu. Cyt. „Połowę udziału w prawie własności tej działki, nabył w 1984 roku, na podstawie stwierdzenia nabycia spadku po ojcu spadkobiercy a następnie na podstawie działu spadku dokonanego z matką spadkobiercy.” Zatem, po dokonaniu działu spadku, udział Wnioskodawcy w prawie własności nieruchomości wynosił 1/2 a udział Jego matki - także 1/2.

W 2011 roku po śmierci matki, Wnioskodawca na podstawie notarialnego aktu poświadczenia dziedziczenia nabył w całości spadek po matce, stając się w ten sposób właścicielem całej nieruchomości.

W 2010 roku Wnioskodawca wraz z drugą osobą nabył lokal mieszkalny (każdemu ze współwłaścicieli przysługuje udział we współwłasności w wysokości 1/2). Zainteresowany wraz z „Tą osobą” zaciągnął kredyt na nabycie lokalu mieszkalnego. Wnioskodawca pisze, iż z postanowień umowy kredytowej nie wynika wprawdzie, że odpowiedzialność kredytobiorców ma charakter solidarny, jednakże zgodnie z art. 370 Kodeksu cywilnego, ponieważ zobowiązanie z tytułu umowy kredytowej dotyczy wspólnego mienia Zainteresowanego i „drugiej osoby” (tj. mieszkania), Wnioskodawca i „druga osoba” są wobec banku zobowiązani solidarnie.

Ponadto, Wnioskodawca wskazuje, iż ponosił wydatki związane z remontem nabytego lokalu mieszkalnego czego dowodem są faktury VAT.

Zainteresowany zamierza sprzedać niezabudowaną nieruchomość a środki uzyskane z jej sprzedaży, przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe, tj. na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie mieszkania. Kwota uzyskana ze sprzedaży niezabudowanej nieruchomości będzie większa niż kwota spłacanego kredytu.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.
 1. Czy wydatkowanie w opisany wyżej sposób kwoty uzyskanej ze sprzedaży niezabudowanej nieruchomości (w części nabytej w 2011 roku) na spłatę całego kredytu zaciągniętego na nabycie mieszkania wraz z drugą osobą (każdemu ze współwłaścicieli przysługuje udział we współwłasności w wysokości 1/2), stanowi wydatek na cele mieszkaniowe i uprawnia Wnioskodawcę do skorzystania ze zwolnienia podatkowego o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy przychód uzyskany ze sprzedaży opisanej powyżej nieruchomości w części nabytej w 1984 r., podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Odnośnie pytania nr 1, to zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe, udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Z kolei art. 30 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Natomiast art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, na gruncie interesującego nas stanu przyszłego, wymienia jako źródło przychodów odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie.

W art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawodawca uregulował zasadę określającą w jakich wypadkach zbycie nieruchomości należy traktować jako przychód po stronie Zainteresowanego. Wyjątek od tego obowiązku został wprowadzony w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na treść art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który precyzyjnie określa do jakich wydatków ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z jego treścią za wydatki poniesione na cele, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uważa się wydatki poniesione na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez Wnioskodawcę przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c), na cele określone w pkt 1. Natomiast art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że takim celem jest m. in. nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w tym lokalu bądź też spłata kredytu zaciągniętego na nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w tym lokalu.

Łączna analiza tych przepisów prowadzi do wniosku, że ustawodawca określił głównie wymogi o charakterze przedmiotowym, a nie podmiotowym. Istotne jest jedynie spełnienie łącznie czterech warunków:

 1. uzyskanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych o których mowa w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 2. wydatkowanie tego dochodu nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego w którym nastąpiło odpłatne zbycie,
 3. wydatkowanie na określony cel (art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych),
 4. wydatki poniesione na cele mieszkaniowe korzystające ze zwolnienia nie mogą przekraczać wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości.

Reasumując, zdaniem Wnioskodawcy, kwota uzyskana ze sprzedaży niezabudowanej nieruchomości, w części przeznaczonej na spłatę kredytu zaciągniętego przed zbyciem niezabudowanej nieruchomości na nabycie lokalu mieszkalnego, uprawniać będzie Zainteresowanego do skorzystania z ulgi określonej w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie ma przy tym znaczenia, że Wnioskodawcy przysługuje jedynie 1/2 udziału w prawie własności lokalu mieszkalnego, gdyż odpowiedzialność z tytułu umowy kredytowej, jak wskazano wyżej, ma charakter solidarny. Oznacza to, że bank może żądać spłaty całości kredytu od każdego z kredytobiorców. W związku z tym spełniony jest również warunek wydatkowania na własny cel mieszkaniowy, gdyż w świetle umowy kredytowej Wnioskodawca zobowiązany jest do spłacenia całego kredytu, a jego spłata gwarantuje uzyskanie własnego mieszkania i tym samym zakup lokalu mieszkalnego należy traktować całościowo. Stan faktyczny oraz wymogi bankowe pozwalają zaakceptować pogląd, że bez względu na udziały, należy traktować zakup lokalu mieszkalnego jako całość i tylko jako całość pozwala na osiągnięcie celu w postaci zapewnienia potrzeb mieszkaniowych.

Ponadto kluczowe znaczenie ma treść art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, którego łączna analiza wskazuje, że za wydatki poniesione na cele określone art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uważa się wydatki poniesione na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie lokalu mieszkalnego lub udziału w takim lokalu stanowiącym odrębną nieruchomość. W związku z tym bez znaczenia, dla możliwości skorzystania z tego zwolnienia jest okoliczność, że Wnioskodawca spłaci całość kredytu, a lokal mieszkalny stanowi jego współwłasność w 1/2. Ustawodawca nie uzależnia bowiem prawa podatników do skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od tego by realizowany z środków pochodzących ze sprzedaży nieruchomości cel mieszkaniowy stanowił wyłączną własność danego podatnika. Tym samym przeznaczenie przychodów ze sprzedaży na spłatę kredytu zaciągniętego z inną osobą na cele o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 jest dopuszczalne.

Dodatkowo okolicznością potwierdzającą, iż w przedstawionym stanie faktycznym mamy do czynienia z wydatkowaniem na własny cel mieszkaniowy jest fakt, że wydatki na remont zakupionego lokalu mieszkalnego Wnioskodawca poniósł samodzielnie. Okoliczność tę potwierdzają zapłacone faktury VAT wystawione na Wnioskodawcę.

Odnośnie pytanie nr 2, to zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym nastąpiło nabycie. Cyt. „nabycie prawa do połowy nieruchomości opisanej w niniejszym wniosku, przychody ze sprzedaży, której służyć mają finansowaniu nowego celu mieszkaniowego Wnioskodawcy, miało miejsce w 1984 r.

Zainteresowany podkreśla, że wskazany powyżej przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie zarówno do sytuacji, w których podatnik jest wyłącznym właścicielem, jak i wówczas gdy posiada w niej wyłącznie określony udział. Z uwagi na powyższe nie można mieć wątpliwości, że w przypadku dokonania zamierzonej przez Wnioskodawcę sprzedaży, przychód z nieruchomości w części odpowiadającej wielkości udziału w tej nieruchomości jaki nabył w 1984 r. - nie podlega opodatkowaniu.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego:

 • w części dotyczącej opodatkowania przychodu ze zbycia udziałów w nieruchomości, nabytych w 1984 r. – uznaje się za prawidłowe,
 • w części dotyczącej możliwości skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego ze zbycia udziałów w nieruchomości, nabytych w 2011 r. - uznaje się za nieprawidłowe.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.) źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a) - c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Z treści cytowanego przepisu wynika, że źródłem przychodu jest m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie.

W przypadku nabycia nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości w drodze spadku pięcioletni termin, o którym mowa powyżej winien być liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło otwarcie spadku czyli śmierć spadkodawcy.

Zgodnie bowiem z art. 924 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. - Kodeks cywilny (Dz U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci spadkodawcy (spadkodawców) ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca nabył;

 • 1/2 udziału w niezabudowanej działce gruntu w 1984 r. w drodze spadku po ojcu oraz na podstawie działu spadku dokonanego z matką, oraz
 • 1/2 udziału w niezabudowanej działce gruntu w 2011 r. w drodze spadku po matce.

Wnioskodawca zamierza sprzedać nieruchomość, którą nabył w spadku.

Zgodnie zatem, z ww. art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy stwierdzić, że przychód uzyskany ze sprzedaży niezabudowanej działki w części odpowiadającej 1/2 udziałów jakie Wnioskodawca nabył w 1984 r., nie stanowi źródła przychodu i w ogóle nie podlega opodatkowaniu, ponieważ od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do nabycia tego udziału upłynęło ponad 5 lat.

Natomiast przychód uzyskany ze sprzedaży 1/2 udziału jaki Wnioskodawca nabył w 2011 r., stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Stosownie do treści art. 30e ust. 2 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Stosownie do art. 19 ww. ustawy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Natomiast zgodnie z art. 22 ust. 6d ww. ustawy, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość ww. nakładów, stosownie do art. 22 ust. 6e tej ustawy, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Zgodnie natomiast z art. 30e ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Stosownie do art. 21 ust. 25 ustawy za wydatki na cele mieszkaniowe uważa się m.in.:

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,

 1. wydatki poniesione na:
  1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c), na cele określone w pkt 1,
  2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),
  3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) - c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)

- w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Natomiast stosownie do art. 21 ust. 28 za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części
  • przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Na podstawie art. 21 ust. 29 ustawy w przypadku gdy kredyt (pożyczka), o którym mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a) - c), stanowi część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych niż wymienione w tych przepisach zobowiązań kredytowych (pożyczkowych) podatnika, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki przypadające na spłatę kredytu (pożyczki) określonego w ust. 25 pkt 2 lit. a) - c) oraz zapłacone odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a) - c).

Ponadto przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 21 ust. 30).

Podatnicy mają prawo do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w każdym przypadku wydatkowania, w przewidzianym ustawą terminie, przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych na spłatę kredytu zaciągniętego przez podatnika wyłącznie na cele określone w art. 21 ust. 25 ww. ustawy.

Dokonując zatem analizy powołanych wyżej przepisów należy stwierdzić, iż dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy istotna jest kwestia ustalenia, czy kwota uzyskana przez Wnioskodawcę, ze sprzedaży udziałów, nabytych w 2011 r. w przedmiotowej nieruchomości, może podlegać zwolnieniu z opodatkowania, jeśli przeznaczona będzie na spłatę całego kredytu zaciągniętego z „drugą osobą”, na nabycie we współwłasności mieszkania wraz z „Tą osobą”.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że przychód jaki Wnioskodawca uzyska ze sprzedaży udziału w nieruchomości, nabytego drodze spadku po matce w 2011 r., stanowi majątek Wnioskodawcy. Zatem, z przedmiotowego zwolnienia, w przypadku przeznaczenia uzyskanych środków pieniężnych na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego wspólnie z inną osobą na nabycie lokalu mieszkalnego, skorzystają wyłącznie środki pieniężne odpowiadające wysokości spłacanych rat kredytowych, związanych z nabyciem przez Wnioskodawcę w 2010 r., Jego udziału w lokalu mieszkalnym.

Wnioskodawca, spłacając cały kredyt, pieniędzmi ze swojego majątku, spłaci zobowiązanie kredytowe nie tylko swoje własne, ale i „drugiej osoby”. Warunkiem natomiast zwolnienia, jest realizowanie przez podatnika własnych celów mieszkaniowych.

Reasumując, spłata kredytu (pożyczki), w części w której nie został przez podatnika zaciągnięty (powyżej udziału Wnioskodawcy w prawie własności lokalu mieszkalnego) – nie stanowi w świetle art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy wydatku na własne cele mieszkaniowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi, ul. Piotrkowska 135, 90-434 Łódź po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.