IPPB4/4511-1272/15-6/PP | Interpretacja indywidualna

Czy Wnioskodawca może przeznaczyć dochód ze sprzedaży nieruchomości na zakup dwóch nieruchomości przeznaczonych na jego własne cele mieszkaniowe?
IPPB4/4511-1272/15-6/PPinterpretacja indywidualna
 1. cele mieszkaniowe
 2. lokal mieszkalny
 3. sprzedaż nieruchomości
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U, z 2015 r. poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 6 listopada 2015 r. (data wpływu do tut. Biura za pośrednictwem platformy ePUAP 6 listopada 2015 r.), uzupełnione pismem z dnia 17 listopada 2015 r. (data wpływu 20 listopada 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 6 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawca jest osobą fizyczną, polskim rezydentem podatkowym. Wnioskodawca nabył nieruchomość gruntową zabudowaną domem wybudowanym w 1926 r. („Nieruchomość”). Nabycie nastąpiło na podstawie umowy darowizny od ojca (29/32 części współwłasności - akt notarialny z dnia 18 luty 2015 r.) i umowy sprzedaży (3/32 części współwłasności akt notarialny z dnia 17 luty 2015 r.). Od momentu podpisania umowy sprzedaży pozostaje jedynym właścicielem nieruchomości. Znajdujący się na Nieruchomości dom jest stary i wymaga gruntownego remontu na który Wnioskodawca nie ma środków. W konsekwencji Wnioskodawca zamierza w najbliższym czasie sprzedać Nieruchomość. Sprzedaż Nieruchomości nastąpi przed upływem 5 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło jej nabycie. W konsekwencji Wnioskodawca rozważa możliwość skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej. Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży Nieruchomości Wnioskodawca chciałby nabyć dwie inne nieruchomości. Nabycie obu z nich nastąpiłoby w okresie 2 lat od sprzedaży Nieruchomości. Pierwszą z nabytych przez Wnioskodawcę nieruchomości byłby grunt zabudowany domem jednorodzinnym lub odrębna własność lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Drugą z nabytych przez Wnioskodawcę nieruchomości byłby grunt, na którym Wnioskodawca wybuduje dom jednorodzinny w okresie 2 dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż Nieruchomości. Nabycie pierwszej z nieruchomości jest związane z koniecznością uzyskania miejsca zamieszkania na czas budowy domu jednorodzinnego na drugiej nieruchomości, a docelowo także usprawnieniem dojazdu do pracy. Po wybudowaniu domu jednorodzinnego na drugiej nieruchomości Wnioskodawca korzystałby z obu nieruchomości jednocześnie, zaspokajając w ten sposób swoje potrzeby mieszkaniowe. Pierwsza nieruchomość byłaby bowiem położona bliżej miejsca pracy Wnioskodawcy, byłaby lepiej skomunikowana i wykorzystana przeważnie w czasie pracy Wnioskodawcy, natomiast druga nieruchomość w racji braku tych walorów byłaby wykorzystywana równolegle np. w weekendy, święta. Wraz z Wnioskodawcą w pierwszej nieruchomości zamieszkać w przyszłości mogą także jego rodzice, nad którymi sprawuje opiekę, jego partnerka a także siostrzeniec.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy w związku z wydatkowaniem środków ze sprzedaży Nieruchomości na nabycie pierwszej nieruchomości Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 Ustawy PIT...
 2. Czy w związku z wydatkowaniem środków ze sprzedaży Nieruchomości na nabycie drugiej nieruchomości Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 Ustawy PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy.

 1. Wydatkowanie środków na nabycie pierwszej nieruchomości może skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT.
 2. Wydatkowanie środków na nabycie drugiej nieruchomości może skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT.

Ad. 1) Zdaniem Wnioskodawcy w myśl art. 9 ust. 1 ustawy o PIT „Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów. Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.”. Mocą powołanego przepisu na gruncie ustawy o PIT obowiązuje zasada powszechności opodatkowania dochodu. Zgodnie ze wskazanym przepisem opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody osiągane przez podatnika z wyjątkiem dochodów zwolnionych od opodatkowania tym podatkiem, a wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c, oraz dochodów, od których zaniechano poboru podatków zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 Ustawy o PIT, źródłem przychodu jest - z zastrzeżeniem ust. 2 - odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie. Zbycie nieruchomości stanowi przychód ze źródła przychodów wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 8 Ustawy o PIT pod warunkiem, że rozporządzenie nie następuje w związku z działalnością gospodarczą, oraz od końca roku podatkowego w którym nastąpiło nabycie nie upłynął pięcioletni termin.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca nabył własność nieruchomości w lutym 2015 r. i nie wykorzystywał jej do prowadzenia działalności gospodarczej.

W związku z powyższym, jeżeli zbycie nieruchomości nastąpi do 2021 r., a więc przed upływem 5-letniego okresu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 Ustawy o PIT, po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód a w konsekwencji dochód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 Ustawy o PIT „Wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych”. Zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 Ustawy o PIT za wydatki o na cele o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 131 Ustawy o PIT uważa się:

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
  6. - położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Zgodnie z art. 21 ust. 26 Ustawy o PIT przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e, rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

Przenosząc powyższe ustalenia prawne na grunt przedstawionego stanu faktycznego należy stwierdzić, że w wyniku zbycia Nieruchomości, przed upływem pięciu lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości po stronie Wnioskodawcy powstanie przychód ze źródła wskazanego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o PIT. W konsekwencji Wnioskodawca będzie zobowiązany do ustalenia dochodu na podstawie art. 30e ustawy o PIT. Ustawodawca poza wskazaniem w Ustawie o PIT zasad opodatkowania odpłatnego zbycia nieruchomości, uregulował również zwolnienie o charakterze przedmiotowym w art. 21 ust. 1 pkt 131 Ustawy o PIT.

Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT - wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, w wysokości która odpowiada iloczynowi dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie zostanie wydatkowany przychód na własne cele mieszkaniowe. Oznacza to zatem, że w przypadku gdy Wnioskodawca w terminie 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zbycie nieruchomości przeznaczy uzyskany przychód na własne cele mieszkaniowe skorzysta ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 Ustawy o PIT. W przypadku gdy Wnioskodawca wydatkuje jedynie części przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości na cele mieszkaniowe będzie uprawniony jedynie do częściowego zwolnienia, z tytułu dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, w zakresie jakim pozostawać będą wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe w stosunku do przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia Nieruchomości. Wnioskodawca po zbyciu Nieruchomości zamierza nabyć grunt zabudowany domem jednorodzinnym, lub odrębną własność lokalu mieszkalnego, lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Jedna ze wskazanych nieruchomości zostanie nabyta celem zapewnienia Wnioskodawcy nowego miejsca zamieszkania. Podczas nabycia nieruchomości Wnioskodawca będzie uwzględniał takie kryteria jak oddalenie nieruchomości od miejsca pracy, skomunikowanie z centrum czy standard lokalu. Kryterium, które będzie miało drugorzędne znaczenie będzie cena - ponieważ będzie to nieruchomość zamieszkiwana przez Wnioskodawcę. W konsekwencji ,zdaniem Wnioskodawcy, wydatki poniesione na nabycie gruntu zabudowanego domem jednorodzinnym lub odrębnej własności lokalu mieszkalnego lub spółdzielczego własnościowego prawo do lokalu mieszkalnego stanowić będą wydatki w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 Ustawy o PIT, ponieważ konsekwencją ich poniesienia będzie nabycie nieruchomości, w której wnioskodawca będzie zamieszkiwał. Wskazane stanowisko zostało potwierdzone, zdaniem Wnioskodawcy: - interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z dnia 12 marca 2015 r. IPPB4/415-1022/14-4/MS, - interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 4 marca 2015 r. IBPBII/2/415-1078/14/MM, - interpretacją indywidualną Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 7 marca 2014 r. IBPBII/2/415-1224/13/MW.

Ad. 2)

W ocenie Wnioskodawcy nabycie drugiej nieruchomości, tj. gruntu na którym Wnioskodawca wybuduje dom jednorodzinny w okresie 2 dwóch lat od końca roku podatkowego, również należy uznać za spełniające warunki wydatkowania środków zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT „Wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych”. Zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 Ustawy o PIT za wydatki o na cele o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 131 Ustawy o PIT uważa się: 1) wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego - położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Zasady zwolnienia dochodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, zdaniem Wnioskodawcy, zostały określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz art. 21 ust. 25 ustawy o PIT. Warunkiem skorzystania przez podatnika ze zwolnienia przedmiotowego jest:

 1. wydatkowanie przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe,
 2. wydatkowanie przychodu w terminie dwóch lat od końca roku podatkowego w którym nastąpiło zbycie nieruchomości,
 3. udokumentowanie poniesienia wydatków. Okolicznością decydującą o zastosowaniu powyższego zwolnienia jest przeznaczenie uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości przychodu na własne cele mieszkaniowe.

Enumeratywne wyliczenie w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o PIT okoliczności uznawanych za wydatki na własne cele mieszkaniowe, których realizacja powoduje zwolnienie z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości ma charakter wyczerpujący. Nie stanowi ona w żadnym razie katalogu przykładowego. Nie ogranicza to jednak wydatkowania kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości wyłącznie na jeden ze składników majątkowych wymienionych w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o PIT.

Zdaniem Wnioskodawcy z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT wynika jedynie, że warunkiem skorzystania z przedmiotowego zwolnienia jest wydatkowanie przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości, w odpowiednim terminie na własne cele mieszkaniowe. Należy zauważyć, że w obowiązującym stanie prawnym ustawodawca nie zastrzegł, że własne cele mieszkaniowe podatnika, ograniczać się muszą do nabycia tylko jednej nieruchomości. W ocenie Wnioskodawcy cele mieszkaniowe realizuje również nabycie nieruchomości, w której podatnik może zamieszkać bezpośrednio po zbyciu nieruchomości, oraz nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego. Zarówno jeden jak i drugi wydatek stanowi wydatek na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 25 ustawy o PIT.

W związku z powyższym należy uznać, że każda z nabytych nieruchomości stanowiąca własność Podatnika może wyczerpywać dyspozycję art. 21 ust. 25 ustawy o PIT. W konsekwencji za wydatki na cele mieszkaniowe należy uznać także wydatki poniesione na nabycie kolejnej nieruchomości. Wskazane stanowisko potwierdzone zostało w: - interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 14 września 2011 r., sygn. IPTPB2/415-348/11-4/MP: „Przeznaczenie przychodu na własne cele mieszkaniowe podatnika (Wnioskodawczyni), w tym przypadku na nabycie dwóch mieszkań, nie będzie skutkować powstaniem obowiązku zapłaty podatku, z zastrzeżeniem, iż obydwa mieszkania stanowić będą własność lub współwłasność Wnioskodawczyni (wymóg posiadania stosownego tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego). Wydatkowanie w okresie dwóch lat, przychodu na nabycie drugiego własnego mieszkania i zamiar zameldowania w nim syna, nie spowoduje utraty prawa do skorzystania z ulgi, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy dochód faktycznie zostanie przeznaczony na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawcy oraz jeżeli zostaną spełnione, pozostałe przesłanki wskazane przepisami prawa.” - Interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie IPPB4/415-135/13-4/MS, - wyroku WSA w Warszawie z dnia 22 października 2014 r. sygn. III SA/Wa 1028/14: „(...) Spełnienie celu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 361), możliwe jest także wtedy, gdy za środki pochodzące ze zbycia nieruchomości (a także ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów - zgodnie z katalogiem praw majątkowych zawartym w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) cyt. ustawy) podatnik nabył, w okresie dwóch lat od zbycia, więcej niż jedno mieszkanie (...)” oraz „(...) Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ze zwolnienia z opodatkowania korzysta przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w mieszkaniu, przeznaczony następnie na nabycie lokali mieszkalnych, które po nabyciu będą wynajmowane.

Dla uzyskania zwolnienia wystarczające jest samo nabycie określonych rzeczy, bez względu na sposób ich wykorzystywania po nabyciu (...)”.

Odnosząc przedstawione rozważania na grunt analizowanego stanu faktycznego, zdaniem Wnioskodawcy za wydatki na cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT należy uznać także wydatki poniesione na nabycie przez Wnioskodawcę drugiej nieruchomości. Nabycie gruntu, na którym Wnioskodawca wybuduje dom jednorodzinny, w którym następnie zamieszka, również spełnia przesłankę wydatku na cele mieszkaniowe. Okoliczność taka została bowiem przewidziana w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit c) zgodnie, z którym wydatki na nabycie „gruntu pod budowę budynku mieszkalnego” stanowią wydatki na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust 1 pkt 131 ustawy o PIT. W związku z powyższym wydatkowanie środków na nabycie drugiej nieruchomości może skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy PIT.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c)- przed upływem pięciu lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy- przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zmiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zmiany.

W świetle powyższych przepisów, każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie, przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Zatem z powyższego wynika, że w przypadku sprzedaży sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma data nabycia tej nieruchomości i forma prawna jej nabycia.

Z przedstawionego we wniosku opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca nabył nieruchomość gruntową zabudowaną domem wybudowanym w 1926 r. Nabycie nastąpiło na podstawie umowy darowizny od ojca (29/32 części współwłasności - akt notarialny z dnia 18 luty 2015 r.) i umowy sprzedaży (3/32 części współwłasności akt notarialny z dnia 17 luty 2015 r.). Od momentu podpisania umowy sprzedaży pozostaje jedynym właścicielem nieruchomości. Nabycie nastąpiło na podstawie umowy darowizny od ojca (29/32 części współwłasności - akt notarialny z dnia 18 luty 2015 r.) i umowy sprzedaży (3/32 części współwłasności akt notarialny z dnia 17 luty 2015 r.). Od momentu podpisania umowy sprzedaży pozostaje jedynym właścicielem nieruchomości. Wnioskodawca zamierza w najbliższym czasie sprzedać nieruchomość. Sprzedaż Nieruchomości nastąpi przed upływem 5 lat od końca roku podatkowego w którym nastąpiło jej nabycie. W konsekwencji Wnioskodawca rozważa możliwość skorzystania z tzw. ulgi mieszkaniowej. Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży nieruchomości Wnioskodawca chciałby nabyć dwie inne nieruchomości. Nabycie obu z nich nastąpiłoby w okresie 2 lat od sprzedaży nieruchomości. Pierwszą z nabytych przez Wnioskodawcę nieruchomości byłby grunt zabudowany domem jednorodzinnym lub odrębna własność lokalu mieszkalnego lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Drugą z nabytych przez Wnioskodawcę nieruchomości byłby grunt na którym Wnioskodawca wybuduje dom jednorodzinny w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż nieruchomości. Nabycie pierwszej z nieruchomości jest związane z koniecznością uzyskania miejsca zamieszkania na czas budowy domu jednorodzinnego na drugiej nieruchomości, a docelowo także usprawnieniem dojazdu do pracy. Po wybudowaniu domu jednorodzinnego na drugiej nieruchomości Wnioskodawca korzystałby z obu nieruchomości jednocześnie, zaspokajając w ten sposób swoje potrzeby mieszkaniowe. Pierwsza nieruchomość byłaby bowiem położona bliżej miejsca pracy Wnioskodawcy, byłaby lepiej skomunikowana i wykorzystana przeważnie w czasie pracy Wnioskodawcy, natomiast druga nieruchomość w racji braku tych walorów byłaby wykorzystywana równolegle np. w weekendy, święta. Wraz z Wnioskodawcą w pierwszej nieruchomości zamieszkać w przyszłości mogą także jego rodzice, nad którymi sprawuje opiekę, jego partnerka a także siostrzeniec.

Zgodnie z art. 888 § 1 ustawy Kodeks cywilny ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.- Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121), przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Umowa darowizny jest zatem jedną z form nabycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Przedmiotem darowizny mogą być rzeczy, a więc wszystkie nieruchomości, ruchomości oraz zbywalne prawa majątkowe, czyli takie, które mogą być przedmiotem sprzedaży. Darowizną można objąć także rzeczy przyszłe. Umowa darowizny ma charakter umowy zobowiązującej (konsensualnej) – do zawarcia umowy dochodzi z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia woli – i jednostronnej, jako nie przynoszącej darczyńcy żadnej opłaty. Do zawarcia umowy darowizny, podobnie jak każdej innej umowy, niezbędne jest zgodne oświadczenie woli złożone przez obie strony umowy. Umowa darowizny dochodzi do skutku dopiero z chwilą złożenia oświadczenia woli przez obdarowanego o przyjęciu darowizny.

W myśl art. 158 ustawy Kodeks cywilny podstawową formą nabycia nieruchomości lub jej części oraz udziału w nieruchomości jest zawarcie umowy kupna-sprzedaży, zamiany, darowizny lub innej umowy, w której dotychczasowy właściciel zobowiązuje się do przeniesienia prawa własności nieruchomości na jej nabywcę. Przy czym, umowa zobowiązująca do przeniesienia prawa własności do nieruchomości powinna być dla jej ważności zawarta w formie aktu notarialnego.

W przedmiotowej sprawie sprzedaż nieruchomości będzie podlegała opodatkowaniu, ponieważ od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie nie upłynął pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.

Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316, z późn. zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2009 r.

W myśl art. 30e ust. 1 i art. 45 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ww. brzmieniu - od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy - podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30e ust. 5 ww. ustawy).

Zgodnie z zasadą wynikającą z art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej.

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością np. koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości). Pomiędzy tymi wydatkami, a dokonanym odpłatnym zbyciem, musi istnieć związek przyczynowo - skutkowy. Koszty te nie są kosztami nabycia, lecz jako koszty odpłatnego zbycia pomniejszają przychód.

Zgodnie z art. 22 ust. 6d ww. ustawy za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy stanowi, że wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 cytowanej ustawy.

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
  6. - położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 21 ust. 27 ww. ustawy, w przypadku ponoszenia wydatków na cele mieszkaniowe w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium podatnik ponosi wydatki na cele mieszkaniowe.

Zgodnie natomiast z art. 21 ust. 28 za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części

- przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Należy zauważyć, że wszelkiego rodzaju ulgi czy zwolnienia są odstępstwem od konstytucyjnej zasady równości i powszechności opodatkowania, w sposób szczegółowy uregulowanymi w przepisach materialnego prawa podatkowego. Są one przywilejami, z których podatnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania. Zatem oceniając ciążące na nim obowiązki wynikające z zastosowania danej ulgi czy zwolnienia podatkowego należy dokonać ścisłej, literalnej wykładni przepisu regulującego daną ulgę czy zwolnienie.

Uwzględniając treść zacytowanych wyżej przepisów, należy stwierdzić, że warunkiem skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych wymienionych w ustawie jest wydatkowanie otrzymanego przychodu w ustawowym terminie i wyłącznie na własne cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zawarte w tym przepisie wyliczenie tzw. wydatków mieszkaniowych, których realizacja powoduje zwolnienie z opodatkowania, ma charakter wyczerpujący (enumeratywny), które powinny zaspokajać własne potrzeby mieszkaniowe podatnika a nie innych osób, np. członków rodziny czy najemców.

Jak wynika z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego, przychód, który Wnioskodawca uzyskał ze sprzedaży nieruchomości zamierza przeznaczyć w ciągu 2 lat na zakup dwóch innych nieruchomości. Pierwszą z nabytych nieruchomości byłby grunt zabudowany domem jednorodzinnym lub odrębna własność lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. Drugą z nabytych nieruchomości byłby grunt, na którym Wnioskodawca wybuduje dom w okresie 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiła sprzedaż.

Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że okolicznością decydującą o możliwości skorzystania ze zwolnienia wynikającego z powołanego art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jest przeznaczenie przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych w terminie nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym została ona dokonana, na własne cele mieszkaniowe, które zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy obejmują m.in. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, nabycie lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego.

Ustawodawca regulując omawiane zwolnienie nie ograniczył wydatkowania przychodu z tytułu zbycia nieruchomości lub praw tylko do jednego z wymienionych w art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy celów, jednakże – przy spełnieniu pozostałych przesłanek - wydatkowanie przychodu musi być ukierunkowane na zrealizowanie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika. Innymi słowy ustawodawca nie zastrzegł, że własne cele mieszkaniowe podatnika ograniczać się muszą do nabycia tylko jednej nieruchomości. Zatem podatnik, który uzyskał przychód ze sprzedaży nieruchomości lub praw może przeznaczyć go na zakup więcej niż jednej nieruchomości lub prawa, zachowując przy tym prawo do ww. zwolnienia, jednakże każdy z zakupów ma służyć faktycznemu zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych tego podatnika. Innymi słowy podatnik, który nabywa lokal mieszkalny (dom) dla własnych potrzeb ma w tym lokalu faktycznie mieszkać. Lokal (dom), który nie jest zamieszkały przez podatnika, jest niewykorzystywany przez niego zamieszkania lub jest wykorzystywany do innych celów niż zaspokojenie własnych potrzeb podatnika (np. zamieszkują go inne niż podatnik osoby) nie jest nieruchomością, której zakup mógłby zostać uznany za realizację własnego celu mieszkaniowego. W przypadku nabycia gruntu, podatnik powinien wybudować dom, w którym będzie mieszkał.

Mając powyższe na uwadze warunkiem zwolnienia podatkowego jest wykazanie przez Wnioskodawcę, że byłyby to jego własne cele mieszkaniowe. Wydatkowanie przychodu na własne cele mieszkaniowe oznacza, że celem Wnioskodawcy jest dążenie, aby w tych dwóch nowo zakupionych nieruchomościach zamieszkać. Wyrażenie własne cele mieszkaniowe należy odnosić do zamiaru zamieszkiwania związanego z różnymi sposobami wydatkowania przychodu, a nie do wydatkowania przychodu na nabycie nieruchomości w znaczeniu przedmiotowym. Zatem wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia ww. nieruchomości na nabycie nieruchomości, nie w celu zamieszkania w niej przez Wnioskodawcę, lecz w celu zamieszkania w niej przez inne osoby, nie spełni warunku zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W takim wypadku celem działania Wnioskodawcy nie będzie bowiem dążenie do zrealizowania Jego potrzeby mieszkaniowej.

Należy podkreślić, że z analizowanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że ustawodawca uzależnia skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia od wydatkowania przez podatnika w ściśle określonym czasie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) na realizację własnego celu mieszkaniowego. Przy czym cele, których realizacja uprawnia do zwolnienia określone zostały enumeratywnie w art. 21 ust. 25 ww. ustawy. Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych poprzez zakup dwóch nieruchomości (gruntu zabudowanego domem jednorodzinnym lub lokalu mieszkalnego i gruntu na, którym Wnioskodawca w ciągu dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie wybuduje dom jednorodzinny) wykracza co prawda poza przeciętne standardy, jednakże ustawodawca nie zastrzegł, że własne cele mieszkaniowe można realizować wyłącznie poprzez zakup jednej nieruchomości. Nie ma zatem podstaw do ograniczenia stosowania ww. zwolnienia poprzez uwzględnienie tylko tych wydatków, które poniesione zostaną na nabycie jednego lokalu mieszkalnego (nieruchomości).

Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawca chce nabyć pierwszą nieruchomość celem uzyskania miejsca zamieszkania na czas budowy domu jednorodzinnego na drugiej nieruchomości, a docelowo także usprawnieniem dojazdu do pracy. Po wybudowaniu domu na drugiej nieruchomości Wnioskodawca zamierza korzystać z obu nieruchomości jednocześnie realizując w ten sposób swoje potrzeby mieszkaniowe.

Reasumując, w sytuacji gdy środki uzyskane ze zbycia nieruchomości Wnioskodawca przeznaczy na własne cele mieszkaniowe, których katalog zawiera ust. 25 art. 21 ustawy, dochód uzyskany z ich zbycia zwolniony będzie z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatkowanie przychodu na zakup dwóch nieruchomości, z przeznaczeniem na własne cele mieszkaniowe nie będzie zatem skutkować powstaniem obowiązku zapłaty podatku pod warunkiem spełnienia warunków określonych w ustawie.

Biorąc pod uwagę powyższe stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Końcowo należy podkreślić, że we wniosku Wnioskodawca nie wskazał przesłanek negatywnych, wykluczających możliwość zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W tym miejscu należy również wyjaśnić, że postępowanie w sprawie wydawania interpretacji indywidualnych, z uwagi na przedmiot i charakter wydawanych w jego toku rozstrzygnięć, jest postępowaniem szczególnym, odrębnym, do którego nie mają bezpośredniego zastosowania inne (poza wskazanymi w ustawie) przepisy Ordynacji podatkowej, w szczególności nie jest postępowaniem dowodowym, które może być prowadzone w toku kontroli podatkowej czy postępowaniem dowodowym lub czynności sprawdzających. Organ wydający interpretację indywidualną nie może więc zbadać w sensie merytorycznym „sprawy podatkowej” wynikającej z przytoczonego we wniosku zdarzenia lecz jedynie pozytywnie lub negatywnie ocenić, z przytoczeniem przepisów prawa podatkowego, czy stanowisko pytającego zawarte we wniosku odnoszące się do regulacji przepisów prawa podatkowego jest słuszne i znajduje oparcie w okolicznościach przedstawionego zdarzenia.

Interpretacja dotyczy zaistniałego zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.