IPPB4/4511-1134/15-6/JK2 | Interpretacja indywidualna

1) Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego w garażu podziemnym będzie zwolniona od podatku, np. w związku z zameldowaniem od 2012 r., budową domu (wydatkowanie środków ze sprzedaży na cele mieszkaniowe), poza tym minie 4 lub 5 lat od otrzymania darowizny? Jeśli nie, to jak wysoki będzie podatek od sprzedaży mieszkania i miejsca postojowego?2) Czy biorąc pod uwagę zapis art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatki poniesione na przygotowanie do budowy i budowę domu powinny być udokumentowane fakturami tylko na nazwisko Wnioskodawczyni, czy wspólnie z mężem, zważywszy, że środki na budowę będą pochodziły z majątku osobistego Wnioskodawczyni, a działka należy do wspólności majątkowej?3) Czy nawiązując do zapisów art. 10 i 21 ustawy o podatku dochodowym, zakup projektu budowlanego, prace geodety na placu budowy, prace dotyczące budowy studni, prace przygotowujące plac pod budowę domu mieszkalnego, budowa fundamentów, prace dotyczące budowy stanu otwartego i zamkniętego domu mieszkalnego, prace ekipy budowlanej, prace wykończeniowe domu wchodzą w skład wydatków, które można rozliczyć w ramach celów mieszkaniowych?4) Czy z przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego, można sfinansować ww. wydatki, które zostaną rozliczone jako wydatki na cele mieszkaniowe, a co za tym idzie nie będzie trzeba płacić podatku od sprzedaży lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego?
IPPB4/4511-1134/15-6/JK2interpretacja indywidualna
 1. cele mieszkaniowe
 2. darowizna
 3. sprzedaż nieruchomości
 4. ulga meldunkowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 643, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 października 2015 r. (data wpływu 2 listopada 2015 r.) oraz piśmie z dnia 11 grudnia 2015 r. (data nadania 15 grudnia 2015 r., data wpływu 16 grudnia 2015 r.) uzupełniającym braki formalne na wezwanie z dnia 8 grudnia 2015 r. Nr IPPB4/4511-1253/15-2/JK2 (data nadania 9 grudnia 2015 r., data doręczenia 11 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność i miejsca postojowego w garażu podziemnym - jest:

 • prawidłowe – w części dotyczącej zwolnienia z opodatkowania przychodu wydatkowanego na zakup projektu budowlanego, prace geodety na placu budowy, prace dotyczące budowy studni, prace przygotowujące plac pod budowę domu mieszkalnego, budowę fundamentów, prace dotyczące budowy stanu otwartego i zamkniętego domu mieszkalnego, prace ekipy budowlanej, prace wykończeniowe domu i udokumentowania ww. wydatków,
 • nieprawidłowe – w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 2 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność i miejsca postojowego w garażu podziemnym.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 15 grudnia 2015 r. (data nadania 15 grudnia 2015 r., data wpływu 16 grudnia 2015 r.), tut. organ wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku poprzez wskazanie konkretnych przepisów prawa podatkowego będących przedmiotem interpretacji indywidualnej, doprecyzowanie stanu faktycznego, przeformułowanie pytań od Nr 2 do Nr 10, które winny być związane z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będącymi przedmiotem interpretacji indywidualnej, przyporządkowane do przedstawionego stanu faktycznego i dotyczyć indywidualnej sprawy Wnioskodawczyni oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego w odniesieniu do przeformułowanych pytań oraz zadanego pytania Nr 1 w części dotyczącej skutków podatkowych sprzedaży miejsca postojowego w garażu podziemnym.

Pismem z dnia 11 grudnia 2015 r. (data nadania 7 grudnia 2015 r., data wpływu 9 grudnia 2015 r.) Wnioskodawca uzupełnił powyższe w terminie.

We wniosku i uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 15 października 2011 r. Wnioskodawczyni otrzymała lokal mieszkalny, który jest odrębną własnością, w formie darowizny od swojego ojca. Następnie w dniu 24 marca 2012 r. Wnioskodawczyni otrzymała również od swojego ojca w formie darowizny miejsce postojowe w garażu podziemnym. Wnioskodawczyni jest zameldowana na pobyt stały w powyższym lokalu. W momencie przekazania ww. darowizn Wnioskodawczyni była panną. W związku z powyższym otrzymany lokal mieszkalny oraz miejsce postojowe stanowi majątek osobisty Wnioskodawczyni. W dniu 7 lipca 2012 r. Wnioskodawczyni zawarła związek małżeński. W dniu 30 października 2014 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem zakupiła działkę do wspólności majątkowej. W 2016 r. lub 2017 r. planowana jest sprzedaż lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego. Ze środków pozyskanych z powyższej sprzedaży (z majątku osobistego Wnioskodawczyni) planowana jest budowa domu na działce zakupionej wspólnie z mężem.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania:
 1. Czy sprzedaż lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego w garażu podziemnym będzie zwolniona od podatku, np. w związku z zameldowaniem od 2012 r., budową domu (wydatkowanie środków ze sprzedaży na cele mieszkaniowe), poza tym minie 4 lub 5 lat od otrzymania darowizny... Jeśli nie, to jak wysoki będzie podatek od sprzedaży mieszkania i miejsca postojowego...
 2. Czy biorąc pod uwagę zapis art. 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wydatki poniesione na przygotowanie do budowy i budowę domu powinny być udokumentowane fakturami tylko na nazwisko Wnioskodawczyni, czy wspólnie z mężem, zważywszy, że środki na budowę będą pochodziły z majątku osobistego Wnioskodawczyni, a działka należy do wspólności majątkowej...
 3. Czy nawiązując do zapisów art. 10 i 21 ustawy o podatku dochodowym, zakup projektu budowlanego, prace geodety na placu budowy, prace dotyczące budowy studni, prace przygotowujące plac pod budowę domu mieszkalnego, budowa fundamentów, prace dotyczące budowy stanu otwartego i zamkniętego domu mieszkalnego, prace ekipy budowlanej, prace wykończeniowe domu wchodzą w skład wydatków, które można rozliczyć w ramach celów mieszkaniowych...
 4. Czy z przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego, można sfinansować ww. wydatki, które zostaną rozliczone jako wydatki na cele mieszkaniowe, a co za tym idzie nie będzie trzeba płacić podatku od sprzedaży lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego...

Zdaniem Wnioskodawczyni, w związku z tym, że Wnioskodawczyni była zameldowana na pobyt stały w sprzedawanym lokalu mieszkalnym, to może skorzystać z ulgi meldunkowej przy sprzedaży tego lokalu mieszkalnego w 2016 r. i nie będzie trzeba płacić podatku od sprzedaży. Poza tym w 2016 r. mija 5 lat od otrzymania darowizny lokalu mieszkalnego, co również według Wnioskodawczyni zwalnia od podatku.

Wnioskodawczyni uważa, że zgodnie z art. 21 ust. 1 p. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, środki ze sprzedaży lokalu mieszkalnego mogą być wydatkowane na cele mieszkaniowe w ciągu dwóch lat od dnia sprzedaży. Jednakże środki ze sprzedaży miejsca postojowego w garażu podziemnym nie mogą być wydatkowane na cele mieszkaniowe w zakresie wykończenia domu. Jednakże ww. środki mogą być przeznaczone na inne cele przygotowujące budowę domu, np. zakup projektu domu, prace ekipy budowlanej, prace geodety, budowa studni, budowa płotu, itp.

Według Wnioskodawczyni, wydatki poniesione na przygotowanie do budowy i budowę domu powinny być udokumentowane fakturami na nazwisko Wnioskodawczyni.

Zdaniem Wnioskodawczyni, zakup projektu budowlanego, prace geodety na placu budowy, prace dotyczące budowy studni, prace przygotowujące plac pod budowę domu mieszkalnego, budowa fundamentów, prace dotyczące budowy stanu otwartego i zamkniętego domu mieszkalnego, prace ekipy budowlanej, prace wykończeniowe domu wchodzą w skład wydatków, które można rozliczyć w ramach celów mieszkaniowych. Z przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego, można sfinansować ww. wydatki, które zostaną rozliczone jako wydatki na cele mieszkaniowe, a co za tym idzie nie będzie trzeba płacić podatku od sprzedaży lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam, co następuje:

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, sprzedaż ta nie jest źródłem przychodu i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wobec tego, w przypadku sprzedaży nieruchomości bądź udziału w niej decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment jej nabycia.

Z wniosku wynika, że w dniu 15 października 2011 r. Wnioskodawczyni otrzymała w formie darowizny od swojego ojca lokal mieszkalny stanowiący odrębną własność, natomiast w dniu 24 marca 2012 r. miejsce postojowe w garażu podziemnym. W 2016 r. lub 2017 r. planowana jest sprzedaż lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego.

Umowa darowizny uregulowana została w art. 888 § 1 ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn.). Z przepisu tego wynika, że przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku.

Z powyższych okoliczności jednoznacznie zatem wynika, że dokonanie sprzedaży lokalu mieszkalnego w 2016 r., nastąpi przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym Wnioskodawczyni je nabyła. Pięcioletni okres, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych liczy, się bowiem od końca roku kalendarzowego, w którym nabyto lokal mieszkalny a nie od dnia, w którym go nabyto. Tym samym Wnioskodawczyni nie była właścicielem lokalu mieszkalnego ponad 5 lat, jeżeli zgodnie z ww. przepisem okres ten policzy się od końca 2011 r., w którym lokal mieszkalny został przez nią nabyty.

Zatem w przypadku, gdy sprzedaż lokalu mieszkalnego nastąpi w 2017 r., a miejsca postojowego w 2018 r. to nie będzie stanowiła ona źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W związku z powyższym nie można zgodzić się ze stanowiskiem Wnioskodawczyni, że w 2016 r. mija 5 lat otrzymania darowizny lokalu mieszkalnego, zatem z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego w 2016 r. Wnioskodawczyni jest zwolniona od podatku.

Z uwagi zatem na fakt, że zbycie przez Wnioskodawczynię lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego nastąpi przed upływem 5 lat, tj. w 2016 r. licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie, to czynność ta będzie stanowiła podlegające opodatkowaniu źródło przychodu.

Do oceny skutków podatkowych ich sprzedaży zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r. będą również podstawą do stwierdzenia z jakich zwolnień Wnioskodawczyni może skorzystać w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego.

Według Wnioskodawczyni w związku z tym, że była zameldowana na pobyt stały w sprzedawanym lokalu mieszkalnym, to może skorzystać z ulgi meldunkowej przy sprzedaży tego lokalu mieszkalnego w 2016 r.

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 126 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z odpłatnego zbycia:

 1. budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku,
 2. lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu,
 3. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie,
 4. prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,

- jeżeli podatnik był zameldowany w budynku lub lokalu wymienionym w lit. a)-d) na pobyt stały przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy przed datą zbycia, z zastrzeżeniem ust. 21 i 22.

W przedmiotowej sprawie Wnioskodawczyni nie może skorzystać z tzw. „ulgi meldunkowej”, wynikającej z art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie ma takiej możliwości, gdyż zapis powyższego artykułu ma zastosowanie do przychodów (poniesionej straty) uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości nabytych w okresie od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r. Natomiast Wnioskodawczyni nabyła lokal mieszkalny w drodze darowizny w 2011 r.

Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316, z późn. zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2009 r.

Przy czym, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy).

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością). Do wydatków takich można zaliczyć przykładowo koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości, wydatki związane ze sporządzeniem przez notariusza umowy cywilnoprawnej, koszty i opłaty sądowe, koszt uzyskania wypisu z ksiąg wieczystych itp. Pomiędzy tymi wydatkami a dokonanym odpłatnym zbyciem musi istnieć związek przyczynowo – skutkowy.

Koszty te nie są kosztami nabycia, lecz jako koszty odpłatnego zbycia pomniejszają przychód.

W myśl art. 30e ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy jego obliczenia.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Na mocy art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39) wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30 ust. 5 ww. ustawy).

Stosownie do przepisu art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość ww. nakładów, stosownie do art. 22 ust. 6e tej ustawy, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Natomiast w myśl art. 22 ust. 6f ww. ustawy, koszty nabycia lub koszty wytworzenia, o których mowa w ust. 6c, są corocznie podwyższane, począwszy od roku następującego po roku, w którym nastąpiło nabycie lub wytworzenie zbywanych rzeczy lub praw majątkowych, do roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym nastąpiło ich zbycie, w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów roku podatkowego w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, ogłaszanemu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ww. ustawy – za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
   - położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,
 2. wydatki poniesione na:
  1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1,
  2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),
  3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)
   - w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Na podstawie art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

Stosownie do art. 21 ust. 29 ww. ustawy – w przypadku gdy kredyt (pożyczka), o którym mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c), stanowi część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych niż wymienione w tych przepisach zobowiązań kredytowych (pożyczkowych) podatnika, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki przypadające na spłatę kredytu (pożyczki) określonego w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c) oraz zapłacone odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c).

Należy również wskazać, że przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 21 ust. 30).

Wątpliwość Wnioskodawczyni budzi kwestia czy wydatkowanie przychodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego na zakup projektu budowlanego, prace geodety na placu budowy, prace dotyczące budowy studni, prace przygotowujące plac pod budowę domu mieszkalnego, budowa fundamentów, prace dotyczące budowy stanu otwartego i zamkniętego domu mieszkalnego, prace ekipy budowlanej, prace wykończeniowe domu może rozliczyć w ramach celów mieszkaniowych.

Z istoty rozwiązania zawartego w cytowanym art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że podstawową okolicznością decydującą o możliwości skorzystania z omawianego zwolnienia jest przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i określonych praw majątkowych – począwszy od daty sprzedaży nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym została ona dokonana – na wskazane w art. 21 ust. 25 ww. ustawy cele mieszkaniowe. Zawarte w tym przepisie wyliczenie tzw. wydatków mieszkaniowych, których realizacja uprawnia do zastosowania ww. zwolnienia ma charakter wyczerpujący (enumeratywny).

Z treści art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz ust. 25 pkt 1 lit. a) i d) ustawy wynika, że do analizowanego zwolnienia uprawnia wydatkowanie środków ze zbycia nieruchomości, począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, między innymi na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego.

Ustawodawca posługując się sformułowaniem „wydatki poniesione na budowę” nie ograniczył się wyłącznie do poniesionych wydatków na zakupu materiałów budowlanych, lecz w sformułowaniu tym zawarł również koszt wykonania robót budowlanych.

Stosownie do art. 3 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) – poprzez sformułowanie „budowa” należy rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu. Natomiast w myśl art. 3 pkt 7 ww. ustawy – przez sformułowanie „roboty budowlane” należy rozumieć budowę.

Wykonanie robót budowlanych mieści się zatem w szeroko rozumianym pojęciu budowy.

Do przedmiotowego zwolnienia uprawnia zatem wydatkowanie przez Wnioskodawczynię środków z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego i miejsca postojowego na budowę własnego budynku mieszkalnego, tj. na zakup projektu budowlanego, prace geodety na placu budowy, prace dotyczące budowy studni, prace przygotowujące plac pod budowę domu mieszkalnego, budowa fundamentów, prace dotyczące budowy stanu otwartego i zamkniętego domu mieszkalnego, prace ekipy budowlanej, prace wykończeniowe domu.

Nie ma przeszkód również, aby Wnioskodawczyni oprócz przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży miejsca postojowego na ww. cele, przeznaczyła je również na wykończenie budynku mieszkalnego.

Nie będzie stanowić wydatku na własne cele mieszkaniowe wydatek poniesiony na wykonanie płotu, gdyż nie spełnia dyspozycji zawartej w art. 21 ust. 1 pkt 25 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wykonanie ogrodzenia, to nie jest budowa budynku mieszkalnego, lecz zagospodarowanie terenu wokół budynku. Bez wątpienia istnieje związek pomiędzy budową ogrodzenia a prowadzoną inwestycją (budową domu) i ogrodzenie jest niewątpliwie częścią składową nieruchomości, ogrodzenie dodatkowo ja zabezpiecza, lecz zwolnienia ustawodawca nie przewidział dla takiej inwestycji, ale tylko dla budowy budynku mieszkalnego, co oznacza, że wydatek taki nie jest wydatkiem korzystającym ze zwolnienia. Nie ma on bowiem charakteru mieszkalnego, a jak już wskazano w niniejszej interpretacji zawarty w art. 21 ust. 25 ustawy katalog wydatków uprawniających do zwolnienia ma charakter zamknięty i w związku z tym tylko wydatkowanie środków na realizację celów w nim wskazanych pozwala na skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania.

Wynika to z literalnego brzmienia ww. przepisu, który stanowi, że wydatki te muszą być związane z budową budynku mieszkalnego, a więc chodzi wyłącznie o bryłę budynku.

Jednakże, na tle wymienionych we wniosku bardzo ogólnie rodzajów wydatków, bez badania ich charakteru w świetle weryfikacji zgromadzonych przez Wnioskodawczynię konkretnych dowodów – nie można jednoznacznie przesądzić, że wydatki te powinny być jednoznacznie zaliczone do wydatków na cele mieszkaniowe. Należy przy tym podnieść, że tego rodzaju kwestie nie są przedmiotem postępowania w trybie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, gdyż to postępowanie opiera się na przyjęciu stanu faktycznego opisanego przez podatnika – a nie na weryfikacji, czy taki stan faktyczny ma miejsce w rzeczywistości, tj. czy w tym konkretnym przypadku Wnioskodawczyni poprzez posiadane konkretne dowody udowodniła, że szczegółowe pozycje i kwoty wydatków są wydatkami na cele mieszkaniowe, gdyż jest to właściwość postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej.

Odnosząc się do kwestii dokumentowania powyższych wydatków należy wskazać, że zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082, z późn. zm.), z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Ustrój wspólności ustawowej obejmujący dorobek obojga małżonków, ukształtowany został przez ustawodawcę jako wspólność łączna, bezudziałowa. Wspólność ta charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą zatem rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością, art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Stosownie natomiast do art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Do majątku osobistego należą również, zgodnie z art. 33 pkt 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

Budząca wątpliwość Wnioskodawczyni kwestia wydatkowania środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego i miejsc postojowego powinna być dla celów podatkowych udokumentowana rzetelnymi i wiarygodnymi dowodami. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przewiduje ściśle określonego sposobu dokumentowania poniesionego wydatku. Należy podkreślić, że w przypadku korzystania z ulg i zwolnień podatkowych, również wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązek udowodnienia, że określony wydatek został poniesiony przy spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów podatkowych spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Zatem wydatki poniesione na przygotowanie budowy i budowę domu mogą być udokumentowane zarówno na imię i nazwisko Wnioskodawczyni oraz Jej męża, jak i tylko na samą Wnioskodawczynię. W żadnym wypadku nie sposób uznać wydatków udokumentowanych fakturami wystawionymi wyłącznie na imię i nazwisko męża Wnioskodawczyni.

Podsumowując, należy stwierdzić, że w przypadku, gdy sprzedaż lokalu mieszkalnego nastąpi w 2017 r., a miejsca postojowego w 2018 r. to nie będzie stanowiła ona źródła przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast gdy zbycie nastąpi przed upływem 5 lat, tj. w 2016 r. licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie, to czynność ta będzie stanowiła podlegające opodatkowaniu źródło przychodu. Termin pięcioletni należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym nabyto nieruchomość, a nie zaś od samej daty nabycia nieruchomości. W sytuacji nabycia nieruchomości po dniu 31 grudnia 2008 r., nie znajduje zastosowanie przepis art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdyż obowiązywał on wyłącznie do opodatkowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości nabytych od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2008 r.

Wydatki poniesione ze środków pochodzących ze sprzedaży lokalu mieszkalnego jak i miejsca postojowego na przygotowanie do budowy i budowę domu mieszkalnego (zakup projektu budowlanego, prace geodety na placu budowy, prace dotyczące budowy studni, prace przygotowujące plac pod budowę domu mieszkalnego, budowa fundamentów, prace dotyczące budowy stanu otwartego i zamkniętego domu mieszkalnego, prace ekipy budowlanej, prace wykończeniowe domu) Wnioskodawczyni może zaliczyć do wydatków określonych w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych , z wyłączeniem wydatku poniesionego na budowę płotu.

Powyższe wydatki mogą być udokumentowane zarówno na imię i nazwisko Wnioskodawczyni oraz Jej męża, jak i tylko na samą Wnioskodawczynię.

Należy zauważyć, że we własnym stanowisku Wnioskodawczyni powołała się na „ art. 21 ust. 1 p. 31 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”. Ustawa o podatku dochodowym osób fizycznych nie przewiduje takiego przepisu, zatem organ uznał to za omyłkę pisarską i przyjął, że intencją Wnioskodawczyni był „ art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy”.

Końcowo należy dodać, że dokumenty (załączniki) dołączone do wniosku nie podlegały analizie i weryfikacji w ramach wydanej interpretacji.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy), w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.