IPPB4/415-571/14-6/AM | Interpretacja indywidualna

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości przeznaczony na cele jak wyżej: Wnioskodawczyni może uznać za dochód wydatkowany na własne cele mieszkaniowe i uznać go za dochód zwolniony z opodatkowania w rozumieniu treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
IPPB4/415-571/14-6/AMinterpretacja indywidualna
 1. cele mieszkaniowe
 2. lokal mieszkalny
 3. przychód
 4. spadek
 5. sprzedaż
 6. wydatek
 7. zakup
 8. zwolnienie
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 28 lipca 2014 r. (data wpływu 4 sierpnia 2014 r.) uzupełnione pismem z dnia 23 października 2014 r. (data nadania 24 października 2014 r., data wpływu 27 października 2014 r.) na wezwanie z dnia 16 października 2014 r. Nr IPPB4/415-571/14-2/AM (data nadania 17 października 2014 r., data doręczenia 20 października 2014 r.), uzupełnione pismem z dnia 7 listopada 2014 r. (data nadania 8 listopada 2014 r., data wpływu 10 listopada 2014 r.) na wezwanie z dnia 3 listopada 2014 r. Nr IPPB4/415-571/14-4/AM (data nadania 3 listopada 2014 r., data doręczenia 6 listopada 2014 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zastosowania zwolnienia przedmiotowego - jest :

 • nieprawidłowe – w części dotyczącej wydatków na umeblowanie kuchni w formie zabudowy stałej (meble kuchenne na wymiar) i wyposażenia jej w sprzęt AGD tj. zmywarka, lodówka, płyta grzewcza, piekarnik, okap (chyba, że okap ten stanowi część instalacji wentylacyjnej),
 • prawidłowe – w części dotyczącej przebudowy systemu oświetlenia kuchni na stałe wbudowanego w ścianę i sufit (oświetlenie punktowe), wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W dniu 4 sierpnia 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Z uwagi na braki formalne, pismem z dnia 16 października 2014 r. Nr IPPB4/415-571/14-2/AM (data nadania 17 października 2014 r., data doręczenia 20 października 2014 r.) oraz pismem z dnia 3 listopada 2014 r. Nr IPPB4/415-571/14-4/AM (data nadania 3 listopada 2014 r., data doręczenia 6 listopada 2014 r.) tut. organ wezwał Wnioskodawczynię do uzupełnienia przedmiotowego wniosku poprzez doprecyzowanie zaistniałego stanu faktycznego.

Pismem z dnia 23 października 2014 r. (data nadania 24 października 2014 r., data wpływu 27 października 2014 r.) oraz pismem z dnia 7 listopada 2014 r. (data nadania 8 listopada 2014 r., data wpływu 10 listopada 2014 r.) Wnioskodawczyni uzupełniła ww. braki w terminie.

W przedmiotowym wniosku i uzupełnieniach zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Wnioskodawczyni wraz z mężem jest właścicielką (małżeńska wspólność majątkowa) domu jednorodzinnego, wolno stojącego na własnym gruncie, położonego jak w adresie wskazanym w części B3,

W dniu 9 maja 2012 r. na mocy Postanowienia Sądu Rejonowego Wnioskodawczyni nabyła wraz z dwojgiem rodzeństwa spadek po swoich zmarłych rodzicach w postaci udziału w nieruchomości.

Nieruchomość ta została w dniu 30 marca 2014 r. sprzedana na mocy Aktu Notarialnego sporządzonego przez Kancelarię Notarialną Notariusza.

W związku z tym Wnioskodawczyni uzyskała przychód zgodnie z treścią art. 10 ust. 8 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości Wnioskodawczyni zamierza jeszcze w tym roku w całości przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe we własnym domu (wspomnianym powyżej) w postaci remontu kapitalnego w obrębie pomieszczenia kuchennego. Remont będzie obejmował wykonanie kompleksowej zabudowy kuchennej, wykonanej według indywidualnego projektu, ściśle dostosowując zabudowę do istniejących warunków, na trwale związaną z murami pomieszczenia kuchennego.

Zakres remontu będzie obejmował m.in.:

 • wykonanie jednolitej drewnianej zabudowy kuchennej dolnej, stojącej na posadzce, przymocowanej trwale do ścian pomieszczenia, przykrytej jednolitym blatem drewnianym, przymocowanym do zabudowy i ścian,
 • wykonanie jednolitej drewnianej zabudowy kuchennej górnej przymocowanej trwale na ścianie pomieszczenia, umieszczonej nad zabudową dolną,
 • wbudowanie w blat zabudowy dolnej zlewozmywaka kuchennego wraz z armaturą hydrauliczną,
 • wbudowanie w zabudowę dolną sprzętu AGD (elektryczna płyta grzewcza, elektryczny piekarnik, zmywarka, lodówka - wszystkie sprzęty w tzw. wersji do zabudowy),
 • przebudowę systemu oświetlenia kuchni.

Mama Wnioskodawczyni (prawna właścicielka nieruchomości), zmarła 27 lutego 1994 r. Po jej śmierci nie przeprowadzono działu spadku ani zniesienia współwłasności. Tata Wnioskodawczyni zmarł 12 marca 2012 r. Po jego śmierci dokonano sądowego podziału spadku, którego przedmiotem była wyłącznie przedmiotowa nieruchomość. Zastosowaną przez sąd zasadę podziału spadku prezentuje załączona kopia Postanowienia Sądu z dnia 29 maja 2012 r.

W momencie nabycia spadku wartość nieruchomości dla celów podatkowych została oszacowana na kwotę 600 000 zł (sześćset tysięcy zł).

Cena sprzedaży nieruchomości w dniu 31 marca 2014 r. wynosiła 510 000 zł (pięćset dziesięć tysięcy zł), zatem wartość składników majątkowych od momentu nabycia spadku do momentu sprzedaży uległa obniżeniu.

Czynnościom związanym z przejęciem spadku oraz sprzedaży nieruchomości nie towarzyszyły żadne spłaty ani dopłaty poza obowiązującymi z mocy prawa opłatami podatkowymi.

Postanowienie Sądu z dnia 29 maja 2012 r. dotyczy dokonanego między spadkobiercami podziału składników masy spadkowej, jednocześnie potwierdza nabycie spadku zarówno po matce jak i po ojcu. W konsekwencji dokonanego działu spadku prawni spadkobiercy, tj. dzieci zmarłych rodziców, odziedziczyły równo po 1/3 udziału w nieruchomości będącej przedmiotem masy spadkowej; sprzedaż nabytej w drodze spadku nieruchomości dotyczyła jej całości, zatem każdy spadkobierca, w tym Wnioskodawczyni, zbył cały swój w niej udział; w stwierdzeniu zamieszczonym w poprzednim wyjaśnieniu, cyt.: (...) Czynnościom związanym z przejęciem spadku (...) nie towarzyszyły żadne spłaty ani dopłaty (...)” Wnioskodawczyni miała na myśli fakt, że przejmowanej masie spadkowej nie towarzyszyły żadne nieuregulowane przez zmarłych rodziców zobowiązania wobec osób trzecich, które wymagałyby poniesienia dodatkowych kosztów w chwili przejęcia spadku, poza opłatami podatkowymi.

Przebudowa kuchni polega na usunięciu z istniejącego pomieszczenia kuchennego wszystkich (dosłownie) elementów jej wyposażenia i kompletnego ich odbudowania, tzn. zainstalowania wszystkich nowych elementów wyposażenia kuchni, w tym:

 • kompletnego systemu meblowej zabudowy kuchennej, zaprojektowanej i wykonanej indywidualnie, dostosowanej do istniejącej sytuacji przestrzennej pomieszczenia, trwale przymocowanej do ścian pomieszczenia,
 • elementów oświetlenia (wymiana opraw oświetleniowych oraz zainstalowanie nowego systemu oświetlenia zbudowanego w oparciu o listwy LED) wraz z modernizacją instalacji elektrycznej (m.in. zmiana prowadzenia kabli elektrycznych wewnątrz tynków),
 • elementów instalacji wodno-kanalizacyjnej obejmującej instalacje nowego zlewozmywaka wbudowanego trwale w drewniany blat kuchenny wraz z baterią zlewozmywakową i kompletnym systemem przyłączenia do instalacji zasilającej w wodę i odprowadzenia ścieków,
 • wszystkich urządzeń kuchennych wbudowanych trwale w system umeblowania kuchennego, w tym zmywarki, lodówki, piekarnika, elektrycznej płyty grzewczej do gotowania potraw, okapu kuchennego.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości przeznaczony na cele jak wyżej: Wnioskodawczyni może uznać za dochód wydatkowany na własne cele mieszkaniowe i uznać go za dochód zwolniony z opodatkowania w rozumieniu treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawczyni, koszt poniesiony na opisany we wniosku zakres prac remontowych (wykonanie kompleksowej zabudowy kuchennej, według indywidualnego projektu, na trwałe związanej z murami pomieszczenia kuchennego we własnym domu mieszkalnym) wypełnia w całości znamiona treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych tzn. uzyskany ze zbycia nieruchomości dochód zostanie przeznaczony na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych.

Na tle przedstawionego stanu faktycznego, stwierdzam co następuje.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.), źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a) - c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpi po upływie 5 lat, sprzedaż ta nie stanowi źródła przychodu i nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Z powyższego wynika zatem, że dla ustalenia skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości istotne znaczenie ma ustalenie momentu jej nabycia.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że po zmarłej w dniu 27 lutego 1994 r. matce i po zmarłym w dniu 12 marca 2012 r. ojcu, Wnioskodawczyni nabyła spadek składający się z udziału w nieruchomości. W dniu 30 marca 2014 r. przedmiotowa nieruchomość została sprzedana, a Wnioskodawczyni uzyskała przychód ze sprzedaży przysługującego jej udziału w nieruchomości.

W przypadku nabycia nieruchomości w drodze spadku pięcioletni termin, o którym mowa powyżej winien być liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie spadku.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) – spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego – spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Z kolei postanowienie sądu lub akt notarialny poświadczenia dziedziczenia stwierdza jedynie fakt nabycia spadku przez spadkobiercę (art. 1025 § Kodeksu cywilnego). Tak więc istotnym z punktu widzenia prawa jest dzień otwarcia spadku, czyli data śmierci spadkodawcy, jako data nabycia spadku.

Mając powyższe na uwadze dniem nabycia spadku przez Wnioskodawczynię jest dzień 27 lutego 1994 r. (dzień śmierci matki Wnioskodawczyni) i dzień 12 marca 2012 r. (dzień śmierci ojca Wnioskodawczyni).

W związku z powyższym sprzedaż udziału w nieruchomości nabytego w drodze spadku po zmarłej matce nie stanowi źródła przychodu, gdyż od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie minęło więcej niż 5 lat.

Z uwagi na fakt, że od momentu nabycia przez Wnioskodawczynię udziału w nieruchomości w spadku po ojcu do momentu jego sprzedaży nie upłynęło 5 lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie, sprzedaż ta stanowi dla Wnioskodawczyni źródło przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Mając na uwadze okoliczność, że nabycie spadku po ojcu miało miejsce w 2012 r., zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r.

Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316, z późn. zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania – zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej – mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2009 r.

I tak w myśl art. 30e ust. 1 i art. 45 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ww. brzmieniu – od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy – podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Stosownie natomiast do art. 22 ust. 6d ww. ustawy – za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość nakładów, o których mowa w art. 22 ust. 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ustawy).

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy – po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł – stosownie do art. 30e ust. 5 ww. ustawy.

Natomiast w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a, pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie dochodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do art. 21 ust. 25 cytowanej ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
  - położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,
 2. wydatki poniesione na:
  1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1,
  2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),
  3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)
  - w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Na podstawie art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

W przypadku ponoszenia wydatków na cele mieszkaniowe w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, stosuje się pod warunkiem istnienia podstawy prawnej wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, na którego terytorium podatnik ponosi wydatki na cele mieszkaniowe ( art. 21 ust. 27 ww. ustawy).

Natomiast stosownie do treści art. 21 ust. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na: 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części - przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Ww. zwolnienia są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, co oznacza, że wszelkie odstępstwa od tej zasady, muszą bezwzględnie wynikać z przepisów prawa i być interpretowane ściśle z jego literą.

W związku z tym, tylko wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu – w terminie i na cele wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 131, a szczegółowo opisane w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala na zastosowanie przedmiotowego zwolnienia.

Z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 31 marca 2014 r. Wnioskodawczyni wraz z pozostałymi spadkobiercami dokonała sprzedaży przedmiotowej nieruchomości nabytej w drodze spadku po zmarłej matce w 1994 r. i po zmarłym ojcu w 2012 r. Środki uzyskane ze sprzedaży tejże nieruchomości (tj. 1/3 udziału jaka przysługiwała Wnioskodawczyni w konsekwencji dokonanego działu spadku) Wnioskodawczyni w ciągu 2 lat zamierza przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe we własnym domu w postaci remontu kapitalnego w obrębie pomieszczenia kuchennego. Remont będzie obejmował wykonanie kompleksowej zabudowy kuchennej, wykonanej według indywidualnego projektu, ściśle dostosowując zabudowę do istniejących warunków, trwale związaną z murami pomieszczenia kuchennego.

Zakres remontu będzie obejmował m.in.:

 • wykonanie jednolitej drewnianej zabudowy kuchennej dolnej, stojącej na posadzce, przymocowanej trwale do ścian pomieszczenia, przykrytej jednolitym blatem drewnianym, przymocowanym do zabudowy i ścian,
 • wykonanie jednolitej drewnianej zabudowy kuchennej górnej przymocowanej trwale na ścianie pomieszczenia, umieszczonej nad zabudową dolną,
 • zainstalowanie elementów instalacji wodno-kanalizacyjnej obejmującej instalacje nowego zlewozmywaka wbudowanego trwale w drewniany blat kuchenny wraz z baterią zlewozmywakową i kompletnym systemem przyłączenia do instalacji zasilającej w wodę i odprowadzenia ścieków,
 • wbudowanie w zabudowę dolną sprzętu AGD (elektryczna płyta grzewcza, elektryczny piekarnik, zmywarka, lodówka - wszystkie sprzęty w tzw. wersji do zabudowy),
 • przebudowę elementów oświetlenia (wymiana opraw oświetleniowych oraz zainstalowanie nowego systemu oświetlenia zbudowanego w oparciu o listwy LED) wraz z modernizacją instalacji elektrycznej (m.in. zmiana prowadzenia kabli elektrycznych wewnątrz tynków),

Ponieważ przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiują pojęcia „remont”, to właściwym jest odwołanie się w tej kwestii do ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. Nr 156, poz. 1409, z późn. zm.), w szczególności zaś do art. 3 pkt 8, który stanowi, iż przez remont należy rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym. Nie stanowią odtworzenia stanu pierwotnego, w rozumieniu ww. artykułu, a więc remontu, prace mające na celu doprowadzenie do końca danej inwestycji.

Rodzaje wydatków mieszczących się w zakresie ulgi na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego zawiera rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. Nr 156, poz. 788).

Pojęcie remontu wyczerpująco wyjaśnił również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 marca 1998 r., I SA/Gd 886/96 stwierdzając: „za remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w znaczeniu powszechnie stosowanym w zakresie inwestycji uważa się prace budowlane mające na celu utrzymanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego we właściwym stanie, przywrócenie jego pierwotnej zdolności użytkowej, którą utracił w wyniku upływu czasu i eksploatacji wraz z wymianą dotychczas użytkowanych zużytych składników ich wyposażenia technicznego takich jak: dotychczasowej instalacji wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, gazu przewodowego lub tylko określonych elementów tych instalacji.

Biorąc pod uwagę przedstawione zdarzenie przyszłe, należy stwierdzić, że do wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe – zgodnie z powołanymi wyżej przepisami prawa podatkowego, Wnioskodawczyni może zaliczyć wydatki poniesione na: wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnych polegającej na zainstalowaniu nowego zlewozmywaka wbudowanego trwale w drewniany blat kuchenny wraz z baterią zlewozmywakową i kompletnym systemem przyłączenia do instalacji zasilającej w wodę i odprowadzenia ścieków, przebudowę systemu oświetlenia kuchni na stałe wbudowanego w ścianę i sufit (oświetlenie punktowe).

Natomiast wydatki poniesione na stałą zabudowę kuchni (system przymocowanych na stałe blatów i szafek), przymocowane na stałe AGD kuchenne (lodówka, zmywarka, elektryczny piekarnik, elektryczna płyta grzewcza, okap – chyba, że okap ten stanowi część instalacji wentylacyjnej), nie są wydatkowane na własne cele mieszkaniowe związane z remontem i modernizacją. Wobec powyższego nie można uznać, że spełniają kryteria uprawniające do odliczenia.

Wykonanie zabudowy stałej kuchni polegającej na wyposażeniu tego pomieszczenia w komplet mebli wykonanych na zamówienie nie jest zatem wydatkiem związanym z remontem i modernizacją lokalu – tak orzekł Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 26 lutego 1999 r. sygn. akt I S.A./Gd 250/97. Umeblowanie (nawet to w trwałej zabudowie) i zakup sprzętów AGD nie może być podstawą do zastosowania ulgi w odniesieniu do tych wydatków, bowiem jest to jedynie element wyposażenia mieszkania, zatem nie ma charakteru prac budowlanych. Stanowisko takie potwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 27 kwietnia 2006 r. sygn. akt: II FSK 639/05.

Należy zatem stwierdzić, że koszty usług i materiałów oraz koszty zakupu mebli oraz wyposażenia AGD, które jest przeznaczone do stałej zabudowy kuchni nie mogą być zakwalifikowane jako wydatki na remont.

Reasumując, należy stwierdzić, że przychód ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabyty w spadku po ojcu wydatkowany na przebudowę systemu oświetlenia kuchni na stałe wbudowanego w ścianę i sufit oraz na wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej mieści się w zakresie wydatków na cele mieszkaniowe i w tej części dochód jest zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast poniesiony przez Wnioskodawczynię wydatek na umeblowanie kuchni w formie zabudowy stałej i wyposażenia jej w sprzęt AGD (z wyjątkiem okapu jeśli stanowi część instalacji wentylacyjnej) nie mieści się w zakresie wydatków na cele mieszkaniowe i w tej części dochód nie korzysta ze zwolnienia na podstawie ww. przepisu.

W niniejszej sprawie zaznaczyć jednak należy, że zastosowanie zwolnienia z opodatkowania leży w interesie podatnika, więc to po jego stronie spoczywa obowiązek wykazania, że spełnia przesłanki do zwolnienia.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację - w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.