IPPB2/4511-189/15-4/AF | Interpretacja indywidualna

Przyjmując za Wnioskodawcą, że środki uzyskane przez Wnioskodawcę ze sprzedaży 2/10 udziałów w działkach E i F, zamierza przeznaczyć w całości na nabycie brakujących udziałów 2/10 w działkach C i D, na których w przyszłości Wnioskodawca wraz z żoną planują wybudować budynek mieszkalny na własne potrzeby mieszkaniowe - mogą stanowić wydatki na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 i ust. 25 pkt 1 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po spełnieniu warunków określonych w ww. przepisach. W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. ustawodawca nie zastrzegł, że zakup działki budowlanej (udziału w działce) będzie wydatkowaniem na własne cele mieszkaniowe podatnika tylko wtedy gdy podatnik w określonym czasie rozpocznie budowę budynku mieszkalnego. Ustawodawca zastrzegł jednak, że zakup musi być podyktowany potrzebą realizacji własnego celu mieszkaniowego.
IPPB2/4511-189/15-4/AFinterpretacja indywidualna
 1. cele mieszkaniowe
 2. nieruchomości
 3. przychód
 4. sprzedaż
 5. zakup
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 5 stycznia 2015 r. (data wpływu 12 stycznia 2015 r.) uzupełnionym pismem z dnia 24 marca 2015 r. (data nadania 25 marca 2015 r., data wpływu 27 marca 2015 r.) na wezwanie z dnia 16 marca 2015 r. (data doręczenia 19 marca 2015 r.) Nr IPPB2/411-189/15-2/AF o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 12 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

W 2007 r. Wnioskodawca wraz z małżonką nabył do majątku wspólnego udział 6/10 w dwóch działkach o łącznej powierzchni 1.05 ha (dwa akty notarialne: (i) warunkowa umowa sprzedaży z dnia 26.02.2007 r. oraz (ii) umowa przeniesienia własności z dnia 26.03.2007 r.). Działki miały przeznaczenie budowlane z fragmentem znajdującym się pod linią wysokiego napięcia przeznaczonym jako teren rolny.

W ramach scalenia i nowego podziału gruntów prowadzonego przez Urząd Gminny działki te zostały przekształcone w 6 mniejszych działek budowlanych (dla ułatwienia opisu Wnioskodawca oznacza je jako działki A, B, C, D, E i F) i jedną działkę rolną (fragment pod linią wysokiego napięcia). Stosowna uchwała Rady Gminy o scaleniu i podziale na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami została podjęta w dniu 22 lutego 2007 r. W wyniku scalenia i podziału został zachowany udział właścicielski, tj. udział Wnioskodawcy i jego małżonki dalej wynosił 6/10 we wszystkich działkach.

Następnie w dniu 31.03.2009 r. Wnioskodawca otrzymał w ramach darowizny od swoich rodziców udział 2/10 we wszystkich działkach. Po otrzymaniu tej darowizny Wnioskodawca był właścicielem, wraz z żoną udziału 6/10, oraz samodzielnie udziału 2/10 we wszystkich działkach. W 2012 r. Wnioskodawca wraz z żoną wybudował na jednej z działek (działka B) dom, w którym obecnie mieszka.

W marcu i maju 2013 r. Wnioskodawca dokonał z żoną oraz razem z właścicielami pozostałych 2/10 udziałów, sprzedaży dwóch spośród pozostałych działek budowlanych (działki E i F).

Sprzedaż działek E i F nastąpiła po upływie 5 lat od upływu roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycia przez Wnioskodawcę i jego żonę udziału 6/10 w tych działkach (nabycie w 2007 r.) i przychody ze sprzedaży tych udziałów są zwolnione z opodatkowania. W przypadku pozostałego udziału 2/10 otrzymanego przez Wnioskodawcę drogą darowizny od jego rodziców nie upłynął okres 5 lat od daty otrzymania darowizny (darowizna w 2009 r.).

Wnioskodawca planuje przeznaczyć środki ze sprzedaży udziału 2/10 w dwóch działkach E i F dokonanej w 2013 r. na kupno brakującego udziału 2/10 w działkach C i D, które sąsiadują z działką, na której Wnioskodawca wraz z żoną wybudował dom. Obecnie Wnioskodawca razem z żoną posiada udział 6/10 oraz samodzielnie udział 2/10 w działkach C i D (zgodnie z opisem w poz. 68). Do pełnego dysponowania tymi działkami brakuje więc Wnioskodawcy i jego żonie udział 2/10. Nabycie tego udziału umożliwi zagospodarowanie tych działek i zwiększenie posesji, a więc będzie służyć celom mieszkaniowym Wnioskodawcy i jego żony. Wnioskodawca dodaje, że zakupu brakującego udziału zamierza wraz z żoną dokonać w 2015 r., czyli przed upływem dwóch lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zbycie działek E i F.

Pismem z dnia 16 marca 2015 r. Nr IPPB2/4511-189/15-2/AF wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez wskazanie:

 • czy udziały 2/10 w działkach C i D, które Wnioskodawca zamierza nabyć ze środków uzyskanych ze sprzedaży udziałów 2/10 w działkach E i F, są to udziały w gruncie pod budowę budynku mieszkalnego...
 • jakie własne cele mieszkaniowe Wnioskodawca zamierza zrealizować na zakupionych udziałach 2/10 w działkach C i D...

Wnioskodawca uzupełnił wniosek w terminie informując, że działki C i D są działkami budowlanymi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego. Środki uzyskane ze sprzedaży udziałów w działkach E i F Wnioskodawca zamierza przeznaczyć w całości na nabycie brakujących udziałów 2/10 w działkach C i D. W efekcie tego nabycia Wnioskodawca wraz z żoną staną się właścicielami wszystkich udziałów w działkach C i D, na których w przyszłości planują wybudować budynek mieszkalny na własne potrzeby mieszkaniowe.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy przeznaczenie środków ze sprzedaży udziałów 2/10 w działkach E i F na własne cele mieszkaniowe jakim jest nabycie brakującego udziału 2/10 w działkach C i D do końca 2015 r. będzie spełnieniem warunków zwolnienia z opodatkowania przychodów ze sprzedaży udziału 2/10 w działkach E i F...

Zdaniem Wnioskodawcy, sprzedaż przez Wnioskodawcę i jego małżonkę udziału 6/10 w działkach E i F jest zwolniona od podatku dochodowego z uwagi na upływ ponad 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie. Nabycie przez Wnioskodawcę i jego żonę 6/10 udziałów nastąpiło w 2007 r., a sprzedaż w 2013 r. W związku z powyższym przychody ze sprzedaży udziału 6/10 są zwolnione z opodatkowania.

W ocenie Wnioskodawcy nabycie brakującego udziału 2/10 w sąsiadujących działkach C i D stanowi wykorzystanie środków na własne cele mieszkaniowe. Nabycie brakujących udziałów spowoduje, że Wnioskodawca stanie się wraz z małżonką jedynymi właścicielami tych działek i będą mogli je wykorzystać na nasze cele mieszkaniowe. Działki leżą w jednym ciągłym pasie z działką B, na której znajduje się dom Wnioskodawcy i jego żony. Działka C bezpośrednio graniczy z działką B, zaś działka D jest kolejną działką w tym pasie. Dzięki nabyciu brakujących udziałów w działkach C i D Wnioskodawca wraz żoną będą mogli je zagospodarować i powiększyć powierzchnię posesji. Jeżeli nabycie nastąpi w 2015 r., to zdaniem Wnioskodawcy będzie to stanowić wykorzystanie środków na własne cele mieszkaniowe. Spełnią się zatem warunki zwolnienia z opodatkowania przychodów ze sprzedaży udziału 2/10 w działkach E i F.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na wstępie należy wskazać, że niniejsza interpretacja indywidualna dotyczy wyłącznie, zgodnie z zadanym pytaniem, możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego przez Wnioskodawcę ze sprzedaży udziałów 2/10 w działkach E i F przeznaczonego na nabycie przez Wnioskodawcę brakującego udziału 2/10 w działkach C i D do końca 2015 r.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) - podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle przywołanego wyżej przepisu, każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy stanowi źródło przychodów, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Z uwagi na fakt, że nabycie udziału 2/10 w sprzedanych działkach E i F nastąpiło przez Wnioskodawcę w drodze umowy darowizny w 2009 r., dla oceny skutków podatkowych jego odpłatnego zbycia mają zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 ze zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania - zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej - mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od 1 stycznia 2009 r.

W myśl art. 30e ust. 1 i art. 45 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ww. brzmieniu - od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy - podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez zbywającego, które są konieczne, aby odpłatne zbycie mogło dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością). Pomiędzy tymi wydatkami a dokonanym odpłatnym zbyciem musi istnieć związek przyczynowo – skutkowy.

Zgodnie z art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn, w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość nakładów, o których mowa w art. 22 ust. 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ustawy).

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy – po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł - stosownie do art. 30e ust. 5 ww. ustawy.

Zgodnie z treścią art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy - wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Należy wyjaśnić, że powyższe zwolnienie obejmować będzie taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia.

W sytuacji gdy przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy - za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

– położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,

Z kolei zgodnie z przepisem ar. 25 ust. 26 ww. ustawy - przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

Natomiast stosownie do art. 21 ust. 28 ww. ustawy - za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części

- przeznaczonych na cele rekreacyjne.

W przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).

Na podstawie art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. c) ww. ustawy - za wydatki na cele mieszkaniowe uważa się wydatki poniesione na nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego. Tak więc jednym z podstawowych warunków uprawniających do skorzystania ze zwolnienia jest nabycie gruntu przeznaczonego pod budowę budynku mieszkalnego w okresie dwóch lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym podatnik sprzedał nieruchomość (udział w nieruchomości), jednak nie wcześniej niż w dniu sprzedaży nieruchomości, z której przychód ma podlegać zwolnieniu. Innymi słowy zwolnienie związane jest z konkretnym zdarzeniem, tj. nabyciem określonego gruntu w określonym celu i w określonym czasie.

O charakterze nabytego gruntu nie rozstrzyga jedynie zamiar podatnika wybudowania na nim budynku mieszkalnego, ale charakter gruntu musi być oceniony w kontekście rzeczywistej i realnej możliwości jego zabudowy.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wyjaśnienia, co stanowi podstawę do określenia przeznaczenia gruntu. W związku z tym konieczne jest odniesienie się, w tym zakresie, do przepisów zawartych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r. poz. 647, z późn. zm.).

W myśl art. 4 ust. 1 przywołanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Stosownie do przepisu art. 4 ust. 2 tej ustawy – w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Stosownie do przepisu art. 2 pkt 12 ww. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym - ilekroć w ustawie jest mowa o „działce budowlanej” - należy przez to rozumieć nieruchomość gruntową lub działkę gruntu, której wielkość, cechy geometryczne, dostęp do drogi publicznej oraz wyposażenie w urządzenia infrastruktury technicznej spełniają wymogi realizacji obiektów budowlanych wynikające z odrębnych przepisów i aktów prawa miejscowego.

Zatem o przeznaczeniu gruntu decydować będą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z których powinno wynikać, że przedmiotowy grunt znajduje się na obszarach określonych jako przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową służącą zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych.

Zgodnie z prezentowanym w orzecznictwie sądowym stanowiskiem nabywany grunt ma zostać przeznaczony na realizację budynku mieszkalnego oraz w dacie nabycia lub najpóźniej w terminie o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma nadawać się do zabudowy budynkiem mieszkalnym. Zwolnienie dotyczy bowiem nabycia gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, a nie jakiegokolwiek gruntu, w tym np. rekreacyjnego czy rolnego.

Wszelkie zwolnienia i ulgi podatkowe są wyjątkiem, istotnym odstępstwem od zasady sprawiedliwości podatkowej - powszechności i równości opodatkowania, niewątpliwym więc musi być ścisłe, bez wykładni rozszerzającej, ich interpretowanie.

Z przedstawionego we wniosku zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca planuje przeznaczyć środki ze sprzedaży udziału 2/10 w dwóch działkach E i F dokonanej w 2013 r. na kupno brakującego udziału 2/10 w działkach C i D, które sąsiadują z działką, na której wybudował wraz z żoną dom. Obecnie Wnioskodawca razem z żoną posiada udział 6/10 oraz samodzielnie udział 2/10 w działkach C i D. Do pełnego dysponowania tymi działkami brakuje więc Wnioskodawcy i jego żonie udział 2/10. Nabycie tego udziału umożliwi zagospodarowanie tych działek i zwiększenie posesji, a więc będzie służyć celom mieszkaniowym Wnioskodawcy i jego żony. Wnioskodawca dodaje, że zakupu brakującego udziału zamierza wraz z żoną dokonać w 2015 r., czyli przed upływem dwóch lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zbycie działek E i F. Działki C i D są działkami budowlanymi z przeznaczeniem pod budowę budynku mieszkalnego. Środki uzyskane ze sprzedaży udziałów w działkach E i F Wnioskodawca zamierza przeznaczyć w całości na nabycie brakujących udziałów 2/10 w działkach C i D. W efekcie tego nabycia Wnioskodawca wraz z żoną staną się właścicielami wszystkich udziałów w działkach C i D, na których w przyszłości planują wybudować budynek mieszkalny na własne potrzeby mieszkaniowe.

Biorąc powyższe pod uwagę, należy wskazać, że przyjmując za Wnioskodawcą, że środki uzyskane przez Wnioskodawcę ze sprzedaży 2/10 udziałów w działkach E i F, zamierza przeznaczyć w całości na nabycie brakujących udziałów 2/10 w działkach C i D, na których w przyszłości Wnioskodawca wraz z żoną planują wybudować budynek mieszkalny na własne potrzeby mieszkaniowe - mogą stanowić wydatki na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 i ust. 25 pkt 1 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po spełnieniu warunków określonych w ww. przepisach.

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. ustawodawca nie zastrzegł, że zakup działki budowlanej (udziału w działce) będzie wydatkowaniem na własne cele mieszkaniowe podatnika tylko wtedy gdy podatnik w określonym czasie rozpocznie budowę budynku mieszkalnego. Ustawodawca zastrzegł jednak, że zakup musi być podyktowany potrzebą realizacji własnego celu mieszkaniowego.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r. poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.