IPPB2/4511-176/15-2/LS | Interpretacja indywidualna

Czy nabycie pozostałych udziałów we współwłasności nieruchomości do majątku wspólnego i dokonanie spłaty na rzecz pozostałych współwłaścicieli zostanie uznane jako wydatkowanie środków na własne cele mieszkaniowego, a zatem kwota spłaty będzie zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
IPPB2/4511-176/15-2/LSinterpretacja indywidualna
 1. cele mieszkaniowe
 2. lokal mieszkalny
 3. odpłatne zbycie
 4. spadek
 5. wspólność ustawowa
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów -> Katalog źrodeł przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2012 r., poz. 749, z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770, z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 5 stycznia 2015 r. (data wpływu 8 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wydatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze darowizny jest:

 • prawidłowe – w zakresie pytania Nr 1,
 • nieprawidłowe – w zakresie pytania Nr 2.

UZASADNIENIE

W dniu 8 stycznia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych wydatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej w drodze darowizny.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

W dniu 15.10.2009 r. Wnioskodawca nabył zabudowaną nieruchomość na podstawie umowy darowizny od ojca. W związku z tym nieruchomość ta stanowiła majątek osobisty Wnioskodawcy. W dniu 24.06.2014 r. Wnioskodawca sprzedał powyższą nieruchomość. W uwagi na fakt, że nieruchomość została zbyta przed upływem pięciu lat od daty jej nabycia, Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych albo może uzyskać zwolnienie z zapłaty podatku, jeśli w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze sprzedaży tej nieruchomości wydatkuje na własne cele mieszkaniowe.

Środki pochodzące ze sprzedaży powyższej nieruchomości stanowią majątek osobisty Wnioskodawcy.

Wnioskodawca jest też współwłaścicielem razem z żoną na zasadach wspólności ustawowej nieruchomości stanowiącej działkę budowlaną w udziale wynoszącym 1/4 część. W ramach wydatkowania środków uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości Wnioskodawca planuje zbudować dom na powyższej nieruchomości. W związku z powyższym Wnioskodawca musi razem z żoną znieść współwłasność nieruchomości i spłacić pozostałych współwłaścicieli tak, aby byli jej wyłącznymi właścicielami. Wnioskodawca zamierza też rozszerzyć wspólność ustawową na środki uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości i wtedy dokona spłaty razem z żoną pozostałych współwłaścicieli oraz wybudują na tej nieruchomości dom mieszkalny.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy nabycie pozostałych udziałów we współwłasności nieruchomości do majątku wspólnego i dokonanie spłaty na rzecz pozostałych współwłaścicieli zostanie uznane jako wydatkowanie środków na własne cele mieszkaniowego, a zatem kwota spłaty będzie zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...
 2. Czy rozszerzenie wspólności ustawowej na środki uzyskane z odpłatnej sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek osobisty, a następnie wydatkowanie razem z żoną tych środków na w/w spłatę współwłaścicieli oraz na budowę budynku mieszkalnego będzie uznane jako wydatkowanie środków na własne cele mieszkaniowe, a zatem wydatkowana kwota będzie zwolniona na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy,

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e ustawy w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego zostanie wydatkowany na własne cele mieszkaniowe.

W art. 21 ust. 25 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zdefiniowano pojęcie własne potrzeby mieszkaniowe. Katalog ten obejmuje m.in. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego oraz budowę budynku mieszkalnego. W ocenie Wnioskodawcy dokonanie spłaty pozostałych współwłaścicieli mieści się w tym pojęciu. Należy rozumować, że kwota spłaty ze środków pozyskanych ze sprzedaży nieruchomości będącej majątkiem osobistym posłuży do sfinansowania własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika, pomimo, że spłaty będę dokonywał razem z żoną.

Jest to zgodne z Ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz z istotą stosunku prawnego jakim jest majątkowa wspólność ustawowa.

Wspólność ustawowa powstaje bowiem automatycznie z chwilą zawarcia małżeństwa. Jest to szczególny rodzaj współwłasności łącznej. Jest to wspólność bezudziałowa, a w czasie jej trwania małżonkowie nie mogą rozporządzać swoimi prawami do majątku wspólnego jako całości. Ponadto żadne z małżonków nie może rozporządzić ani zobowiązać się do rozporządzenia udziałem, który mu przypadnie w majątku wspólnym z chwilą ustania wspólności. Oznacza to, że środki ze sprzedaży nieruchomości zostaną w całości przeznaczone przez Wnioskodawcą na cele mieszkaniowe, a okoliczność, że nieruchomość ta będzie stanowiła majątek wspólny z żoną nie może pozbawiać Wnioskodawcy prawa do zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Również z uwagi na powyższe uwarunkowania, rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej na środki pozyskane ze sprzedaży przez Wnioskodawcę nieruchomości, a następnie przeznaczenie tych środków na nabycie udziałów we współwłasności działki budowlanej (spłaty pozostałych współwłaścicieli) oraz na wybudowanie wraz z żoną budynku mieszkalnego nie może pozbawiać Wnioskodawcy prawa do skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe w zakresie pytania Nr 1 natomiast za nieprawidłowe w zakresie pytania Nr 2.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy źródłami przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

W świetle powyższego, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości lub ww. praw majątkowych następuje przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie i nie zostaje dokonane w wykonaniu działalności gospodarczej stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego wynika, że w dniu 15.10.2009 r. Wnioskodawca nabył zabudowaną nieruchomość na podstawie umowy darowizny od ojca. W związku z tym nieruchomość ta stanowiła majątek osobisty Wnioskodawcy. W dniu 24.06.2014 r. Wnioskodawca sprzedał powyższą nieruchomość. W uwagi na fakt, że nieruchomość została zbyta przed upływem pięciu lat od daty jej nabycia, Wnioskodawca jest zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych albo może uzyskać zwolnienie z zapłaty podatku, jeśli w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze sprzedaży tej nieruchomości wydatkuje na własne cele mieszkaniowe. Środki pochodzące ze sprzedaży powyższej nieruchomości stanowią majątek osobisty Wnioskodawcy. Wnioskodawca jest też współwłaścicielem razem z żoną na zasadach wspólności ustawowej nieruchomości stanowiącej działkę budowlaną w udziale wynoszącym 1/4 część. W ramach wydatkowania środków uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości Wnioskodawca planuje zbudować dom na powyższej nieruchomości. W związku z powyższym Wnioskodawca musi razem z żona znieść współwłasność nieruchomości i spłacić pozostałych współwłaścicieli tak, aby byli jej wyłącznymi właścicielami. Wnioskodawca zamierza też rozszerzyć wspólność ustawową na środki uzyskane z odpłatnego zbycia nieruchomości i wtedy dokona spłaty razem z żoną pozostałych współwłaścicieli oraz wybudują na tej nieruchomości dom mieszkalny.

Z uwagi na fakt, że nabycie nieruchomości nastąpiło w 2009 r. (15.10.2009 r. – data przekazania darowizny), dla oceny skutków podatkowych odpłatnego zbycia przedmiotowej nieruchomości znajdą zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r.

Wobec powyższego, stwierdzić należy, że sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 powołanej wyżej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Stosownie do art. 30e ust. 4 ww. ustawy po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30e ust. 5 cytowanej ustawy)

W przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 omawianej ustawy).

Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw (art. 30e ust. 2 cytowanej ustawy).

Stosownie do art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej. Przepis art. 14 ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Wartość rynkową, o której mowa w ust. 1, rzeczy lub praw majątkowych określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia (art. 19 ust. 3 ww. ustawy).

Jeżeli wartość wyrażona w cenie określonej w umowie odpłatnego zbycia znacznie odbiega od wartości rynkowej nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej wezwie strony umowy do zmiany tej wartości lub wskazania przyczyn uzasadniających podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej. W razie nieudzielenia odpowiedzi, niedokonania zmiany wartości lub niewskazania przyczyn, które uzasadniają podanie ceny znacznie odbiegającej od wartości rynkowej, organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej określi wartość z uwzględnieniem opinii biegłego lub biegłych. Jeżeli wartość ustalona w ten sposób odbiega co najmniej o 33% od wartości wyrażonej w cenie, koszty opinii biegłego lub biegłych ponosi zbywający (art. 19 ust. 4 powołanej ustawy).

W myśl art. 22 ust. 6d ww. ustawy za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ww. ustawy).

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 131 cytowanej ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Należy wyjaśnić, że powyższe zwolnienie obejmować będzie taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia. W sytuacji, gdy przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d i e, rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach (art. 21 ust. 26 ww. ustawy).

Należy również wskazać, iż przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 21 ust. 30).

Podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości lub praw, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy jest więc spełnienie warunków wskazanych w ustawie, takich jak wydatkowanie przychodu ze sprzedaży nie wcześniej niż od dnia sprzedaży i nie później niż w okresie 2 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie nieruchomości lub prawa (sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego) wyłącznie na cele mieszkaniowe wymienione w art. 21 ust. 25 ww. ustawy, w tym na nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim gruncie oraz na budowę własnego budynku mieszkalnego, przy jednoczesnym niespełnieniu negatywnych przesłanek wymienionych w ust. 28 i 30.

Wnioskodawca powziął w wątpliwość, czy kwotę uzyskaną ze sprzedaży nieruchomości należącej do majątku odrębnego Wnioskodawcy może przeznaczyć na zakup udziału w gruncie oraz budowę budynku mieszkalnego do majątku wspólnego małżonków.

Stwierdzić należy, że podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia określonego w przywołanym wcześniej przepisie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jest przeznaczenie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych na własne cele mieszkaniowe wymienione w przepisie art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy począwszy od dnia odpłatnego zbycia nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Z treści ww. art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy wyraźnie wynika, że wydatkiem poniesionym na cele mieszkaniowe może być m.in. nabycie nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie oraz budowa własnego budynku mieszkalnego. Środki przeznaczone na ww. cel mieszkaniowy czyli m.in. na zakup gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie oraz budowa własnego budynku mieszkalnego – muszą pochodzić ze sprzedaży nieruchomości nabytej w 2009 r. w drodze darowizny. Innymi słowy, jeśli środki pochodzące ze sprzedaży ww. prawa do nieruchomości zostaną przez Wnioskodawcę przeznaczone w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, tj. do końca 2016 r. na zakup gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie oraz budowę własnego budynku mieszkalnego i jeżeli Wnioskodawca wraz z małżonkiem zakupi ten udział w gruncie i pobuduje własny budynek mieszkalny po to, aby realizować w nim swoje własne cele mieszkaniowe, to nie ma przeszkód, aby mógł skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wątpliwość pozostaje tylko co do wysokości zwolnienia.

Aby więc uzyskać odpowiedź na zadane przez Wnioskodawcę we wniosku pytanie należy odnieść się do regulacji ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej, zawartej w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Zgodnie z art. 31 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2012 r. poz. 788 z późn. zm.) – z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Ustrój wspólności ustawowej obejmujący dorobek obojga małżonków, ukształtowany został przez ustawodawcę jako wspólność łączna, bezudziałowa. Wspólność ta charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą zatem rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością – art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Stosownie natomiast do art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Do majątku osobistego należą również – zgodnie z art. 33 pkt 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

W świetle powyższego przepisu w sytuacji, gdy przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek odrębny Wnioskodawcy zostanie wydatkowany na nabycie nieruchomości (gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie) oraz na budowę własnego budynku mieszkalnego objętej współwłasnością małżeńską, to przychód ten może w całości korzystać ze zwolnienia na zasadach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W tym miejscu należy wyjaśnić, że skoro pomiędzy Wnioskodawcą i jego małżonkiem istnieje wspólność ustawowa małżeńska a Wnioskodawca zamierza środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości, którą nabył od ojca w drodze darowizny – więc pochodzące z jego majątku odrębnego – przeznaczyć na zakup udziału w gruncie i budowę budynku mieszkalnego, to nie ma potrzeby zawierania pomiędzy małżonkami umowy rozszerzającej wspólność majątkową, aby środki uzyskane ze sprzedaży tego prawa zostały włączone do majątku wspólnego małżonków. W sytuacji Wnioskodawcy fakt ten nie miałaby bowiem żadnego wpływu na wysokość zwolnienia uregulowanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy. W przypadku Wnioskodawcy zwolnienie to będzie miało zastosowanie do całej kwoty wydatkowanej na cele wskazane w ustawie realizowane wspólnie przez małżonków.

Skoro nieruchomość, która została sprzedana, stanowiła majątek odrębny Wnioskodawcy, a uzyskany ze sprzedaży tego prawa przychód Wnioskodawca przeznaczy na własne cele mieszkaniowe, tj. zakup udziału w gruncie i budowę budynku mieszkalnego, którego Wnioskodawca będzie współwłaścicielem na zasadzie wspólności łącznej małżeńskiej i w którym będzie zaspokajać swoje potrzeby mieszkaniowe, to w tej sytuacji nie ma przeszkód prawnych, aby przychód ten korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dodać przy tym należy, że cel mieszkaniowy, o którym mowa powyżej zostanie spełniony w odniesieniu do całej kwoty wydatkowanej na cele wskazane w ustawie, bowiem w tym przypadku bez znaczenia pozostaje fakt, że środki pochodzące ze sprzedaży majątku odrębnego Wnioskodawcy zostaną wydatkowane na zakup zakup udziału w gruncie i budowę budynku mieszkalnego, jeśli czynność ta będzie mieć miejsce w momencie trwania związku małżeńskiego i istnienia pomiędzy małżonkami ustawowej wspólności majątkowej.

Podsumowując, przychód ze sprzedaży nieruchomości nabytej w 2009 r. w drodze darowizny, pomniejszony o koszty uzyskania przychodu zgodnie z art. 22 ust. 6d podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na podstawie art. 30e ww. ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Jednakże przychód uzyskany ze sprzedaży ww. prawa stanowiącego majątek odrębny Wnioskodawcy wydatkowany począwszy od 24 czerwca 2014 r. nie później niż w ciągu dwóch lat licząc od końca 2014 r. na zakup gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie oraz budowa własnego budynku mieszkalnego należącego do majątku wspólnego Wnioskodawcy i jego małżonka, w którym oboje będą realizować własne cele mieszkaniowe będzie w całości zwolniony od opodatkowania na warunkach określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. O prawie do zwolnienia całej kwoty decydować będzie fakt zakupu gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie oraz budowa własnego budynku mieszkalnego w trakcie trwania związku małżeńskiego, które z racji nabycia i pobudowania w trakcie trwania małżeństwa należeć będzie do majątku wspólnego małżonków a nie fakt rozszerzenia wspólności majątkowej o środki ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek osobisty.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz – w przypadku zdarzenia przyszłego – stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-go Maja 10, 09-402 Płock.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.