IPPB2/415-532/14-6/MK1 | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Czy kwoty wykazane w poz. od 1 do 7 spełniają kryteria art. 21 ust. 1 pkt 131 i są objęte zwolnieniem podatkowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r., poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko - przedstawione we wniosku z dnia 15 czerwca 2014 r. (data wpływu 20 czerwca 2014 r.) oraz piśmie z dnia 9 września 2014 r. (data wpływu 11 września 2014 r.) uzupełniającym braki wniosku na wezwanie Nr IPPB2/415-532/14-2/MK1 z dnia 26 sierpnia 2014 r. (data odbioru 4 września 2014 r.) oraz piśmie z dnia 25 września 2014 r. (data wpływu 29 września 2014 r.) uzupełniającym braki wniosku na wezwanie Nr IPPB2/415-532/14-4/MK1 z dnia 16 września 2014 r. (data odbioru 22 września 2014 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości jest:

 • prawidłowe - w części dotyczącej możliwości zwolnienia z opodatkowania w odniesieniu do kosztów umowy ostatecznej w wyniku, której doszło do nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • nieprawidłowe – w pozostałej części.

UZASADNIENIE

W dniu 20 czerwca 2014 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

Postanowieniem Sądu Rejestrowego z dnia 6 lipca 2009 r., Wnioskodawca nabył w spadku 1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej.

Ww. nieruchomość została sprzedana aktem notarialnym w dniu 1 września 2010 r. za kwotę 122500,00 (kwota przypadająca na rzecz Wnioskodawcy).

W dniu 17 stycznia 2012 r., aktem notarialnym podpisana została umowa przyrzeczenia, zobowiązująca do zakupu do dnia 19 marca 2012 r. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu za cenę 155000,00 zł. Na sfinalizowanie tej transakcji został zaciągnięty kredyt bankowy w Banku. Umowa kredytowa z bankiem, zawarta 20 lutego 2012 r., brzmiała: kredyt przeznaczony na zakup własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu na rynku wtórnym - kwota 155000,00 zł. Wszystkie ponoszone pozycje zostały zawarte w umowie o kredyt.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy nieruchomości nabytej od 1 stycznia 2009 r., wolne od opodatkowania są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeżeli w okresie dwóch lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zbycie, przychód uzyskany ze zbycia przeznaczony zostanie na własne cele mieszkaniowe.

W sytuacji Wnioskodawcy był to okres do 31 grudnia 2012 r. Wnioskodawca przy niniejszym informuje, że nie korzystał z ulgi odsetkowej, ani innej ulgi mieszkaniowej.

Wydatki, które poniósł w tym okresie, to:

 1. koszty związane z zawarciem umowy kupna prawa do lokalu 3580,23zł
 2. koszty zabezpieczenia kredytu (warunek konieczny przy zawarciu umowy kredytowej) 129,00 zł x 10 miesięcy
 3. koszty - ubezpieczenie mieszkania (warunek konieczny przy zawarciu umowy kredytowej) -13,00 zł x 10 mcy
 4. ubezpieczenie na życie - (warunek konieczny przy zawarciu umowy kredytowej) 31,00 zł x 10 mcy
 5. koszt wyceny nieruchomości przez bank 240,00 zł
 6. ubezpieczenie kredytu 440,00 zł
 7. spłata kredytu wraz z odsetkami (w okresie dziesięciu miesięcy) 9850,40 zł
  Razem 15400,63 zł

Ww. koszty zostały w proporcji (iloczyn dochodu i udział poniesionych wydatków) uwzględnione w złożonym PIT-39 w poz. 26 jako kwota dochodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Pismem z dnia 26 sierpnia 2014 r. Nr IPPB2/415-532/14-2/MK1 wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków wniosku poprzez:

 • uiszczenie opłaty w wysokości odpowiadającej liczbie stanów faktycznych na rachunek bankowy Izby Skarbowej w Warszawie Nr 31 1010 1010 0166 4922 3100 0000 i doręczenia dowodu uiszczenia opłaty do
 • tut. organu,
 • wskazanie przepisów prawa, które mają być przedmiotem interpretacji,wskazanie, w którym roku nastąpiła śmierć spadkodawcy.

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 4 września 2014 r.

Pismem z dnia 9 września 2014 r. (data nadania 9 września 2014 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie.

W nadesłanym uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że spadkodawca zmarł w 2009 roku.

Pismem z dnia 16 września 2014 r. Nr IPPB2/415-532/14-4/MK1 wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia braków wniosku poprzez wskazanie:

 • czy Wnioskodawca pytając o koszty związane z zawarciem umowy kupna prawa do lokalu 3580,23 miał na myśli jedynie koszty związane z zawartą umową przyrzeczenia, czy też chodzi o koszty zawartej umowy ostatecznej, w wyniku, której doszło do nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • kiedy została zawarta ostateczna umowa w wyniku, której doszło do nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu...

Wezwanie skutecznie doręczono w dniu 22 września 2014 r.

Pismem z dnia 25 września 2014 r. (data nadania 26 września 2014 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie.

W nadesłanym uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że miał na myśli koszty zawartej umowy ostatecznej, w wyniku, której doszło do nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Ostateczna umowa w wyniku, której doszło do nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu została zawarta 21 lutego 2012 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy kwoty wykazane w poz. od 1 do 7 spełniają kryteria art. 21 ust. 1 pkt 131 i są objęte zwolnieniem podatkowym...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Przy sporządzaniu PIT-39 Wnioskodawca posiłkował się wydanymi interpretacjami, z których wynikało, że kredyt zaciągnięty na zaspokojenie własnych celów mieszkaniowych - spłacony otrzymanymi pieniędzmi -a wydatkowany na cele mieszkaniowe znajduje się w katalogu zwolnień przewidzianych art. 21 ust. 1 pkt 113 ustawy.

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT wskazuje na możliwość zwolnienia z podatku, gdy w okresie dwóch lat zostanie on przeznaczony na cele mieszkaniowe (Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, 2 marca 2010 r., IBPBII2/415-1218/09/NG, Urząd Skarbowy w Tychach, 9 marca 2006 r., USPD/415/Y-20/3/512/006).

Przedmiotowe zwolnienie przysługuje, w przypadku przeznaczenia uzyskanego przychodu na spłatę kredytu i odsetek zaciągniętego na nabycie budynku mieszkalnego, mieszkania, gruntu lub udziału w nich (Urząd Skarbowy Warszawa-Targówek, 8 listopada 2004 r., US37/DFP/415/22/2004, Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, 21 września 2004 r., PDI-415/51/04) O powyższym traktuje również publikacja znajdująca się na stronie www.finanse.mf.gov.pl „Opodatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia (w tym Sprzedaży) nieruchomości (Publikacja: 2013.10.31 16:13 Aktualizacja: 2013.11.04 11:34)

W związku z powyższym, zdaniem Wnioskodawcy przedstawione rozliczenie mieści się w katalogu zwolnień z podatku, zawartym w art. 21 ust. 1 pkt 131.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe w części dotyczącej możliwości zwolnienia z opodatkowania w odniesieniu do kosztów umowy ostatecznej w wyniku, której doszło do nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, nieprawidłowe – w pozostałej części.

W myśl art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z treścią art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) – c) ww. ustawy, jednym ze źródeł przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) - przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

W świetle powyższego przepisu, każda czynność prawna, której przedmiotem jest odpłatne zbycie nieruchomości lub praw wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy stanowi źródło przychodów w rozumieniu tego przepisu, jeżeli zostanie dokonana w określonym czasie tj. przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie i nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca nabył w spadku 1/2 udziału w nieruchomości zabudowanej. W/w nieruchomość została sprzedana aktem notarialnym w dniu 1 września 2010 r. za kwotę 122500,00 (kwota przypadająca na rzecz Wnioskodawcy). W dniu 17 stycznia 2012 r., aktem notarialnym podpisana została umowa przyrzeczenia, zobowiązująca do zakupu do dnia 19 marca 2012 spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu za cenę 155000,00 zł. Na sfinalizowanie tej transakcji został zaciągnięty kredyt bankowy w Banku. Umowa kredytowa z bankiem, zawarta 20 lutego 2012 r., brzmiała: kredyt przeznaczony na zakup własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu na rynku wtórnym - kwota 155000,00 zł. Wszystkie ponoszone pozycje zostały zawarte w umowie o kredyt. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy nieruchomości nabytej od 1 stycznia 2009 r., wolne od opodatkowania są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeżeli w okresie dwóch lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zbycie, przychód uzyskany ze zbycia przeznaczony zostanie na własne cele mieszkaniowe. W sytuacji Wnioskodawcy był to okres do 31 grudnia 2012 r. Wnioskodawca przy niniejszym informuje, że nie korzystał z ulgi odsetkowej, ani innej ulgi mieszkaniowej.

Wydatki, które poniósł w tym okresie, to:

 1. koszty związane z zawarciem umowy kupna prawa do lokalu 3580,23zł
 2. koszty zabezpieczenia kredytu (warunek konieczny przy zawarciu umowy kredytowej) 129,00 zł x 10 miesięcy
 3. koszty - ubezpieczenie mieszkania (warunek konieczny przy zawarciu umowy kredytowej) -13,00 zł x 10 mcy
 4. ubezpieczenie na życie - (warunek konieczny przy zawarciu umowy kredytowej) 31,00 zł x 10 mcy
 5. koszt wyceny nieruchomości przez bank 240,00 zł
 6. ubezpieczenie kredytu 440,00 zł
 7. spłata kredytu wraz z odsetkami (w okresie dziesięciu miesięcy) 9850,40 zł
  Razem 15400,63 zł.

W/w koszty zostały w proporcji (iloczyn dochodu i udział poniesionych wydatków) uwzględnione w złożonym PIT-39 w poz. 26 jako kwota dochodu zwolnionego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W nadesłanych uzupełnieniach Wnioskodawca wskazał, że spadkodawca zmarł w 2009 roku oraz, że miał na myśli koszty zawartej umowy ostatecznej, w wyniku, której doszło do nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Ostateczna umowa w wyniku, której doszło do nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu została zawarta 21 lutego 2012 r.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121) spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego – spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki przechodzą na jedną lub kilka osób.

Zatem w stosunku do sprzedaży udziału Wnioskodawcy w nieruchomości nabytym w 2009 r. zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2009 r.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Stosownie do ust. 2 artykułu 30e ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Natomiast zgodnie z art. 30e ust. 5 ww. ustawy, dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł.

Natomiast, zgodnie z art. 30e ust. 7 ww. ustawy, w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie.

Z kolei art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej, którą zgodnie z ust. 3 tegoż artykułu określa się na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca odpłatnego zbycia.

Natomiast w odniesieniu do kosztów uzyskania przychodów, zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z brzmieniem ww. przepisu, za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Ponadto zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy wysokość nakładów, o których mowa powyżej, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Jednakże w myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Z postanowień art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
  – położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.
 2. wydatki poniesione na:
  1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w pkt 1,
  2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),
  3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b
  - w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30;

W przypadku gdy kredyt (pożyczka), o którym mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a-c, stanowi część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych niż wymienione w tych przepisach zobowiązań kredytowych (pożyczkowych) podatnika, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki przypadające na spłatę kredytu (pożyczki) określonego w ust. 25 pkt 2 lit a-c oraz zapłacone odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a-c. (art. 21 ust. 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Art. 21 ust. 30 ww. ustawy stanowi, że przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Odnosząc zatem przedstawione powyżej uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że powołany powyżej przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym wiąże skutki prawne w postaci zwolnienia od opodatkowania z faktem przeznaczenia - w warunkach określonych w ustawie – uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych dochodu wyłącznie na cele wymienione w przepisie art. 21 ust. 25 ww. ustawy.

Zatem podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy - jest fakt wydatkowania (nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie) dochodu ze sprzedaży nieruchomości i praw - w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych - na wskazane w art. 21 ust. 25 ustawy cele mieszkaniowe.

Zgodnie z konstrukcją i systematyką ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wszelkie ulgi i zwolnienia podatkowe stanowią wyjątek od generalnej zasady powszechności opodatkowania wyrażonej w art. 9 ust. 1 tej ustawy. Są one przywilejem, z których podatnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania. Wydatkowanie środków ze sprzedaży nieruchomości na realizację własnych celów mieszkaniowych podobnie jak wszystkie ulgi i zwolnienia jest wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania wynikającej z art. 84 Konstytucji RP stanowiącego, że każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków, określonych w ustawie. Oznacza to, że wszelkie odstępstwa od tej zasady, muszą bezwzględnie wynikać z przepisów prawa i być interpretowane ściśle z jego literą.

W związku z powyższym wyjaśnieniem, sprzedaż lokalu mieszkalnego przed upływem 5 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło nabycie zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 rodzi obowiązek uiszczenia podatku. Obowiązek opodatkowania tak uzyskanego dochodu może być wyłączony przez odstępstwo przewidziane właśnie w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże przedmiotowe zwolnienie jest regulacją, która nie ma na celu zwalniać każde wydatkowanie środków na zakup nieruchomości lub prawa.

Ustawodawca wyraźnie wskazał bowiem przesłanki umożliwiające zastosowanie ww. zwolnienia.

Zgodnie z cytowanym już art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnienie ma zastosowanie do przychodów, które zostały przeznaczone na spłatę kredytu oraz odsetek od tego kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe. Przeznaczenie kredytu nie jest jednak jedynym warunkiem jaki należy spełnić. Istotne jest również to, aby kredyt zaciągnięty był przez podatnika i to przed uzyskaniem przychodu ze zbycia.

Przychód ze sprzedaży nieruchomości przeznaczony w ustawowym terminie na spłatę kredytu wraz z odsetkami zaciągniętego na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego mógłby podlegać zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, ale wyłącznie wówczas, gdyby kredyt ten został zaciągnięty przed datą uzyskania przychodu ze zbycia. W rozpatrywanej sprawie warunek ten byłby spełniony wówczas, gdyby kredyt został zaciągnięty przed datą sprzedaży nieruchomości. Jednak warunku tego Wnioskodawca nie spełnia, kredyt nie został zaciągnięty przed datą uzyskania przychodu ze zbycia nieruchomości, a tym samym nie został spełniony jeden z warunków, o jakich mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy.

W związku z powyższym niedopuszczalne jest skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia w sytuacji, gdy kredyt został zaciągnięty po dniu uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

Stwierdzić należy, że w niniejszej sprawie częściowa spłata kredytu wraz z odsetkami nie stanowi wydatku na własne cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, albowiem kredyt ten został udzielony Wnioskodawcy po uzyskaniu przychodu ze sprzedaży udziału w nieruchomości.

Nie stanowią wydatku na własne cele mieszkaniowe również koszty, które Wnioskodawca musiał ponieść jako warunek konieczny przy zawarciu umowy kredytowej: koszty zabezpieczenia kredytu, koszty ubezpieczenia mieszkania, ubezpieczenie na życie, koszt wyceny nieruchomości przez bank, ubezpieczenie kredytu. Wydatki te wynikają wyłącznie z umowy zawartej pomiędzy Wnioskodawcą a bankiem. Wydatki te związane wyłącznie z uzyskaniem kredytu są wydatkiem dodatkowym a nie kwotą kredytu. Wysokość kapitału kredytu to wysokość kwoty kredytu na zakup lokalu mieszkalnego, a nie wydatków jakie kredytowi towarzyszą. W żadnym więc wypadku wydatki te nie stanowią wydatku na własne cele mieszkaniowe. Dlatego też wnioskodawca nie może wydatków związanych z kosztami zabezpieczenia kredytu, kosztami ubezpieczenia mieszkania, ubezpieczenia na życie, kosztem wyceny nieruchomości przez bank, ubezpieczenia kredytu traktować jako wydatków na własne cele mieszkaniowe, gdyż wydatki te nie zostały przez ustawodawcę wskazane w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ww. ustawy – przepis ten wymienia tylko spłatę kredytu i odsetek.

Odnosząc się do kosztów związanych z zawarciem umowy w wyniku, której doszło do nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu należy zauważyć, że pojęcie „nabycie”, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane, co nie oznacza, że może być rozumiane inaczej niż jako uzyskanie własności, np. nieruchomości lub lokalu mieszkalnego. Należy zatem odwołać się do przepisów prawa cywilnego, które stanowią, że „nabycie” obejmuje każde uzyskanie tytułu własności (art. 155 Kodeksu cywilnego).

Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że analiza treści normy prawnej sformułowanej w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a w szczególności użyte w nim słowa „wydatki poniesione na nabycie” prowadzi do jednoznacznego wniosku, że do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy uprawnia wydatkowanie przychodu na definitywne nabycie nieruchomości, to znaczy skutkujące przeniesieniem własności w terminie dwóch lat liczonych od końca roku podatkowego, w którym doszło do odpłatnego zbycia.

Ze stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca poniósł wydatki związane z nabyciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Ostateczna umowa w wyniku, której doszło do nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu została zawarta w dniu 21 lutego 2012 r. tj. przed upływem dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Zatem Wnioskodawcy przysługuje jedynie prawo do skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, o którym mowa w art. 21 ust. 25 ww. ustawy w odniesieniu do kosztów związanych z zawarciem ostatecznej umowy w wyniku, której doszło do nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Z uwagi na powyższe w przedmiotowej sprawie przeznaczenie przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości na pokrycie kosztów związanych z zawarciem ostatecznej umowy w wyniku, której doszło do nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu wypełnia dyspozycje własnego celu mieszkaniowego w rozumieniu przepisu art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże nie stanowi wydatku na własne cele mieszkaniowe wydatek na częściową spłatę kredytu zaciągniętego na zakup spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkaniowego wraz z odsetkami gdyż kredyt nie został zaciągnięty przed datą uzyskania przychodu ze zbycia nieruchomości, a tym samym nie został spełniony jeden z warunków, o jakich mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy. Nie stanowią wydatku na własne cele mieszkaniowe również koszty, które Wnioskodawca musiał ponieść jako warunek konieczny przy zawarciu umowy kredytowej: koszty zabezpieczenia kredytu, koszty ubezpieczenia mieszkania, ubezpieczenie na życie, koszt wyceny nieruchomości przez bank, ubezpieczenie kredytu.

W odniesieniu do kwot podanych we wniosku, tut. Organ informuje, że ewentualne przeliczenia, jakich należałoby dokonać nie należą do kompetencji tut. Organu. Zgodnie bowiem z zasadą samoopodatkowania, obowiązującą w polskim systemie podatkowym, na podatniku spoczywa obowiązek dokonania oceny własnej sytuacji prawnopodatkowej, a po jej dokonaniu zachowania się zgodnie z przepisami prawa podatkowego, bowiem prawidłowość takiego rozliczenia podlega weryfikacji przez organ podatkowy. W związku z powyższym tut. Organ nie może odnieść się do kwot wskazanych przez Wnioskodawcę.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.