IPPB1/4511-549/15-2/AM | Interpretacja indywidualna

W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości
IPPB1/4511-549/15-2/AMinterpretacja indywidualna
  1. cele mieszkaniowe
  2. ulga
  3. wydatek
  1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania -> Przedmiot opodatkowania
  2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 z późn. zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 24 lutego 2015 r. (data wpływu 02 marca 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 02 marca 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

Pan Zbigniew M. (zwany dalej „Podatnikiem” lub „Wnioskodawcą”) wraz z żoną posiadali spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego (zwany dalej „Lokalem”), które nabyli na podstawie przydziału wydanego przez spółdzielnię w 1991 r. Następnie w dniu 27 lipca 2011 r. małżonkowie zawarli ze spółdzielnią umowę ustanowienia odrębnej własności Lokalu i przeniesienia jego własności. Na mocy tej umowy Wnioskodawca wraz z żoną nabyli do majątku wspólnego na własność Lokal. W dniu 8 maja 2013 r. na podstawie umowy darowizny Pani Małgorzata M. (tj. żona Wnioskodawcy) darowała Wnioskodawcy do jego majątku osobistego prawo własności całego Lokalu.

W dniu 23 maja 2013 r. Wnioskodawca na podstawie umowy sprzedaży, sprzedał Lokal na rzecz Pani Justyny B. (tj. córki Wnioskodawcy) oraz Pana Marcina B. (tj. zięcia Wnioskodawcy).

Wnioskodawca na chwilę obecną mieszka i zamierza mieszkać w domu, stanowiącym własność żony Wnioskodawcy (zwany dalej „Budynkiem”). Żona Wnioskodawcy nabyła przedmiotowy Budynek na podstawie umowy darowizny z dnia 13 września 1996 r. Budynek został darowany Pani Małgorzacie M. do jej majątku osobistego. Nie wszedł on nigdy do majątku wspólnego małżonków.

Obecnie Wnioskodawca zamierza nabyć udział we własności Budynku. Wnioskodawca przewiduje, iż udział w prawie własności Budynku wejdzie do jego majątku osobistego.

Wnioskodawca nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie obrotu nieruchomościami.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Czy nabycie przez Wnioskodawcę udziału we własności Budynku będzie stanowiło wydatek na własne cele mieszkaniowe, o którym mowa w art. 21 ust. 25 Ustawy o PIT, a w konsekwencji czy dochód Wnioskodawcy z tytułu sprzedaży Lokalu (w tej części) będzie wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 Ustawy o PIT...

Zdaniem Wnioskodawcy, nabycie przez niego udziału we własności Budynku będzie stanowiło wydatek na własne cele mieszkaniowe. W związku z tym uzyskany z tytułu sprzedaży Lokalu dochód (w całości lub w części - w zależności od tego jaka kwota zostanie wydatkowana na nabycie udziału w Budynku) będzie wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 Ustawy o PIT. Z zastrzeżeniem, że Wnioskodawca wydatkuje przychód na nabycie udziału we własności Budynku nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Na wstępie należy zauważyć, że bez znaczenia dla przedmiotowych rozważań pozostaje kwestia czy nabycie Lokalu przez Wnioskodawcę nastąpiło w całości w 2011 r. czy też częściowo także w 2013 r. ponieważ przepisy Ustawy o PIT w zakresie zwolnienia - na podstawie art. 21 ust 1 pkt 131 Ustawy o PIT - dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości nie uległy zmianie.

W myśl art. 9 ust. 1 Ustawy o PIT opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem m. in. dochodów wymienionych w art. 21 Ustawy o PIT. Zgodnie natomiast z art. 10 ust. 1 pkt 8 Ustawy o PIT źródłem przychodu jest m. in. odpłatne zbycie nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie.

Jednakże zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 131 Ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych jeżeli przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Zgodnie z Ustawą o PIT za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe uważa się m.in. wydatki poniesione na nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku (art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a Ustawy o PIT). Przepis ten wprost wskazuje zatem na rodzaj wydatków będących wydatkami na własne cele mieszkaniowe.

W ocenie Wnioskodawcy, na gruncie powyższych przepisów należy stwierdzić, że dochód Podatnika z tytułu sprzedaży Lokalu, w związku z wydatkowaniem go na własne cele mieszkaniowe (tj. w związku z nabyciem udziału we własności Budynku), będzie wolny od podatku dochodowego.

Przede wszystkim należy zauważyć, że nabycie przez Wnioskodawcę udziału w prawie własności Budynku stanowi jeden z rodzajów wydatków wprost uznanych w art. 21 ust. 25 Ustawy o PIT za wydatek na własne cele mieszkaniowe. A ponadto będzie ono niewątpliwie związane własnymi/osobistymi celami mieszkaniowymi Podatnika. Stanie się on bowiem odtąd prawnym współwłaścicielem Budynku. Będzie mógł swobodnie dysponować swoim udziałem nie będąc związany decyzją małżonki, a co więcej zabezpieczy go to również przed ewentualnymi zdarzeniami losowymi, takimi jak np. darowizna Budynku na rzecz dzieci, rozwód czy śmierć żony.

Przedstawione w niniejszym wniosku stanowisko zostało podzielone m.in. w interpretacji indywidualnej Ministra Finansów działającego przez Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 10 września 2014 r. (nr 1TPB2/415-620/14/BK, opubl.: www.sip.lex.pl), w której zauważono: (...), że Wnioskodawczyni będzie mogła skorzystać ze zwolnienia przedmiotowego określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli począwszy od dnia sprzedaży nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przeznaczy środki uzyskane ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku na cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a, tj. na zakup udziału w lokalu mieszkalnym, stanowiącego majątek odrębny (osobisty) męża."

W świetle powyższego - zadaniem Wnioskodawcy - należy uznać, że wydatkowanie przez niego przychodu z tytułu sprzedaży Lokalu na nabycie udziału we własności Budynku będzie stanowiło wydatek na własne cele mieszkaniowe.

W związku z tym uzyskany z tytułu sprzedaży Lokalu dochód (w całości lub w części - w zależności od tego jaka kwota zostanie wydatkowana na nabycie udziału w Budynku) powinien być wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 Ustawy o PIT, pod warunkiem, że Wnioskodawca wydatkuje przychód na nabycie udziału we własności Budynku nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono w tym zakresie od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Krańcowo należy podkreślić, że przywołane przez Wnioskodawcę interpretacje dotyczące przepisów prawa wydane zostały w indywidualnych sprawach i nie mogą być źródłem praw i obowiązków w innych sprawach.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002, r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.