IPPB1/415-145/12-4/AM | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie,
Należy stwierdzić, iż przychód uzyskany ze sprzedaży w 2011 roku działek o nr 9/7 i 9/8 powstałych w skutek podziału działki nabytej w drodze darowizny w 2009 roku nie będzie stanowił przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych natomiast będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem. Jednocześnie należy wskazać, iż przeznaczając środki ze sprzedaży działek dochód ten może skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z dnia 09.02.2012 r. (data wpływu 13.02.2012 r.) oraz piśmie uzupełniającym do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej z dnia 10.04.2012 r. (data wpływu 12.04.2012 r.) będącym uzupełnieniem na wezwanie z dnia 23.03.2012 r. Nr IPPB1/415-145/12-2/AM o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania dochodu ze sprzedaży działek- jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13.02.2012 r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku w zakresie opodatkowania dochodu ze sprzedaży działek.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny

Dnia 28 kwietnia 2009 roku, jako osoba fizyczna Wnioskodawczyni nabyła od swoich rodziców w drodze darowizny działkę o numerze ewidencyjnym 9, od chwili nabycia jest jedyną właścicielką przedmiotowej działki. Dnia 28 kwietnia 2009 roku nabyła także w drodze darowizny prawo współwłasności 1/2 (jednej drugiej) działki o numerze ewidencyjnym 10 (ówczesny numer księgi wieczystej WA5M/x/1). Obie wyżej wymienione działki położone są w obrębie 0031 w W.

W dniu 24 marca 2011 roku uprawomocnił się ostateczny podział w/w. działek. W wyniku tego podziału ujawnione zostały nowe numery ewidencyjne: 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 9/8, 9/9, 9/10, 9/11, 9/12, 9/13, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7.

W dniu 15 lipca 2011 roku Wnioskodawczyni sprzedała działkę o numerze ewidencyjnym 9/7, następnie w dniu 7 grudnia 2011 roku sprzedała drugą działkę o numerze ewidencyjnym 9/8. Dodatkowo Wnioskodawczyni zamierza sprzedać dwie kolejne działki powstałe z w/w. podziału.

W piśmie z dnia 10.04.2012 r. ( data wpływu 12.04.2012 r.) będącym uzupełnieniem do wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej (ORD-IN) z dnia 09.02.2012 roku Wnioskodawczyni doprecyzowała informacje dotyczące przedstawionego stanu faktycznego oraz zdarzenia przyszłego wyjaśniła że przedmiotowe nieruchomości będące przedmiotem sprzedaży nie były wykorzystywane w pozarolniczej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym zadano następujące pytania.

Stan faktyczny

 1. Czy fakt sprzedaży dwóch działek powstałych w skutek podziału działki nabytej w drodze darowizny w okresie krótszym niż 5 lat od chwili ich nabycia rodzi obowiązek zapłaty podatku dochodowego przy założeniu, że przychód uzyskany ze zbycia w/w. nieruchomości zostanie wydatkowany na własne cele mieszkaniowe...
 2. Czy można przypisać sprzedaży dwóch działek, (pierwszej sprzedanej w dniu 15 lipca 2011 roku drugiej w dniu 7 grudnia 2011 roku) powstałych w skutek podziału z działki nabytej w drodze darowizny znamiona działalności gospodarczej prowadzonej z zamiarem wykonywania jej w sposób częstotliwy, przy założeniu, ze podzielone działki zostały sprzedane z zamiarem przeznaczenia środków uzyskanych ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe... I czy tym samym wynika dla Wnioskodawcy, jako podatnika obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług...
  Zdarzenie przyszłe
 3. Czy sprzedaż trzeciej i czwartej działki wyodrębnionych z podziału działki nabytej w drodze darowizny w okresie krótszym niż 5 lat od chwili jej nabycia będzie rodzić obowiązek zapłaty podatku dochodowego, przy założeniu, że podstawą nabycia była darowizna, a przychód uzyskany ze zbycia tych nieruchomości zostanie wydatkowany na własne cele mieszkaniowe...
 4. Czy przy zaistniałej w przyszłości sprzedaży trzeciej i czwartej działki wyodrębnionych z podziału działki nabytej w drodze darowizny powstanie obowiązek zapłaty podatku od towarów i usług mimo, że środki, które zostaną uzyskane ze sprzedaży zostaną przeznaczone na własne cele mieszkaniowe...

Odpowiedź na pytanie pierwsze i trzecie stanowi przedmiot niniejszej interpretacji indywidualnej. Wniosek w zakresie pytania drugiego i czwartego rozpatrzony zostanie odrębną interpretacją.

Zdaniem Wnioskodawczyni

Ad.1.

Nie rodzi takiego obowiązku pod warunkiem spełnienia warunków stawianych przez ustawodawcę. Warunki te zostały opisane w art. 21 ust.1 pkt 131, a także w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Ad.3

Nie będzie rodzić takiego obowiązku pod warunkiem spełnienia warunków stawianych przez ustawodawcę. Warunki te zostały opisane w art. 21 ust.1 pkt . 131, a także w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z przepisami art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
  - jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c)-przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Z ww. przepisu wynika, iż przychodem z odpłatnego zbycia są kwoty uzyskane ze sprzedaży nieruchomości i ograniczonych praw rzeczowych, które zostały dokonane przed upływem pięciu lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, pod warunkiem, że sprzedaż ta nie następuje w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Analizując przedmiotową sprawę należy w pierwszej kolejności rozstrzygnąć, czy dokonana przez Wnioskodawcę sprzedaż nie nastąpi w wykonywaniu działalności gospodarczej, zdefiniowanej w art. 5a ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z tym przepisem - ilekroć w ustawie jest mowa o działalności gospodarczej albo pozarolniczej działalności gospodarczej – oznacza to działalność zarobkową:

 1. wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową,
 2. polegająca na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż,
 3. polegająca na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych
  - prowadzoną we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskiwane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1, 2, 4-9.

Aby określone czynności związane ze zbyciem składników majątku, uznać za działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, muszą one mieć charakter zarobkowy, zorganizowany i ciągły. Zarobkowego charakteru nie mają działania, których wyłącznym celem jest zaspokojenie własnych potrzeb osoby podejmującej określone czynności.

Wobec powyższego, w celu zakwalifikowania działań podjętych przez Panią do działalności gospodarczej należało ocenić zamiar, okoliczności i cel: nabycia, działań poprzedzających zbycie oraz samego zbycia nieruchomości (działek). W sytuacji, gdy podejmowane przez Panią działania, a w szczególności nabycie działek, nie było dokonywane w celu późniejszej odsprzedaży i uzyskania zysku z tego tytułu oraz gdy przedmiotowe działki nie były wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej wówczas przychód uzyskany z tej sprzedaży nie jest przychodem z działalności gospodarczej, lecz należy go zakwalifikować do źródła przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Sprzedaży, nawet kilkukrotnej, przedmiotów z majątku prywatnego osoby fizycznej, które nie są związane z działalnością gospodarczą oraz nie były nabyte w celu ich odprzedaży, nie należy kwalifikować do działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

We wniosku Wnioskodawczyni wskazała, iż dnia 28 kwietnia 2009 roku, jako osoba fizyczna nabyła od swoich rodziców w drodze darowizny działkę o numerze ewidencyjnym 9 oraz prawo współwłasności 1/2/działki o numerze ewidencyjnym 10 W 2011 roku dokonano podziału w/w. działek na mniejsze działki W dniu 15 lipca 2011 roku Wnioskodawczyni sprzedała działkę o numerze ewidencyjnym 9/7, następnie w dniu 7 grudnia 2011 roku sprzedała drugą działkę o numerze ewidencyjnym 9/8. Dodatkowo Wnioskodawczyni zamierza sprzedać dwie kolejne działki powstałe z w/w podziału.

W odniesieniu, zatem do skutków podatkowych odpłatnego zbycia dwóch działek, w 2011, które powstały w wyniku podziału działki o nr ewidencyjnym nr 9, a którą Wnioskodawczyni nabyła w drodze darowizny od swoich rodziców w 2009 roku oraz zbycia w przyszłości działki trzeciej i czwartej wyodrębnionych z podziału działki nabytej w drodze darowizny w okresie krótszym niż 5 lat od chwili jej nabycia - zastosowanie znajdą przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od dnia 01 stycznia 2009 r.

Ustawą z dnia 06 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 209, poz. 1316 ze zm.) zmieniono m.in. zasady opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) -c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowe zasady opodatkowania, zgodnie z art. 14 ustawy zmieniającej, mają zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 01 stycznia 2009 r.

Zgodnie z zapisem art. 30e ust. 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) -c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy jego obliczenia.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej ( art. 19 ust. 1 ww. ustawy ).

Stosownie natomiast do art. 22 ust. 6d ww. ustawy za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) rzeczy lub praw nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość ww. nakładów, stosownie do art. 22 ust. 6e tej ustawy, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

Zgodnie z art. 30e ust. 4 ww. ustawy po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 • dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 • dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Zgodnie z ust. 5 powołanego artykułu, dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł.

Powołany art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, stanowi, iż wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

W myśl natomiast art. 21 ust. 25 za wydatki poniesione na cele, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 uważa się:

 1. wydatki poniesione na:
  1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
  2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
  3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
  4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
  5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego
   - położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,

Z treści art. 21 ust. 26 ww. ustawy wynika, że przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

Ww. zwolnienia są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, co oznacza, że wszelkie odstępstwa od tej zasady, muszą bezwzględnie wynikać z przepisów prawa i być interpretowane ściśle z jego literą.

W związku z tym, tylko wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu – w terminie i na cele wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 131, a szczegółowo opisane w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala na zastosowanie przedmiotowego zwolnienia.

Reasumując mając na uwadze przedstawiony opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłe oraz powołane przepisy prawne, należy stwierdzić, iż przychód uzyskany ze sprzedaży w 2011 roku działek o nr 9/7 i 9/8 powstałych w skutek podziału działki nabytej w drodze darowizny w 2009 roku nie będzie stanowił przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych natomiast będzie podlegał opodatkowaniu 19% podatkiem. Jednocześnie należy wskazać, iż przeznaczając środki ze sprzedaży działek dochód ten może skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

A zatem stanowisko Wnioskodawczyni należy uznać za prawidłowe.

Końcowo należy zastrzec, iż rolą postępowania w sprawie wydania indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych nie jest ustalanie, czy sprzedaż kilku działek powstałych w wyniku podziału dwóch działek mieści się w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, bowiem stanowi to domenę ewentualnego postępowania podatkowego. To na podatniku ciąży obowiązek udowodnienia w toku tego postępowania okoliczności faktycznych, z których wywodzi on dla siebie korzystne skutki prawne.

Przy wydawaniu niniejszej interpretacji, mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego, przyjęto – oparte na treści wniosku - założenie, iż sprzedaż działek powstałych w wyniku podziału dwóch działek nie zostanie dokonana w warunkach wskazujących na prowadzenie działalności gospodarczej.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym., a w części dotyczącej zdarzenia przyszłego stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.