IBPBII/2/4511-79/15/MM | Interpretacja indywidualna

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego z rozpoczętą budową nabytego w ramach realizacji celu mieszkaniowego a zachowanie prawa do zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy.
IBPBII/2/4511-79/15/MMinterpretacja indywidualna
 1. cele mieszkaniowe
 2. rozwód
 3. sprzedaż
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) – Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko przedstawione we wniosku z 14 stycznia 2015 r. (data otrzymania 16 stycznia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w drodze spadku i darowizny – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 stycznia 2015 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych m.in. w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w drodze spadku i darowizny.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca nabył we wrześniu 2010 r. w drodze dziedziczenia ustawowego po zmarłym ojcu udział we współwłasności nieruchomości w wysokości 1/6 o wartości 100.000,00 zł. Następnie w sierpniu 2011 r. Wnioskodawca nabył w drodze darowizny od swojej matki kolejny udział we współwłasności tej samej nieruchomości w wysokości 1/6 o wartości 100.000,00 zł. Wskutek obu tych zdarzeń Wnioskodawca nabył udział we współwłasności nieruchomości równy 1/3 (2/6) o łącznej wartości 200.000,00 zł. W obu przypadkach nabycie zgłoszono w stosownych deklaracjach i w ustawowym terminie właściwemu urzędowi skarbowemu, co pozwoliło na skorzystanie ze zwolnienia od podatku od spadków i darowizn. Następnie w styczniu 2012 r. – a zatem przed upływem 5 lat od nabycia udziałów w nieruchomości – Wnioskodawca dokonał sprzedaży ww. udziałów we współwłasności nieruchomości za cenę 200.000,00 zł.

Środki uzyskane ze sprzedaży Wnioskodawca przeznaczył w całości na zakup innej nieruchomości na własne cele mieszkaniowe, co miało miejsce w styczniu 2013 r., gdy wspólnie z małżonkiem dokonał zakupu domu jednorodzinnego w budowie wraz z użytkowaniem wieczystym gruntu, za łączną cenę 600.000,00 zł. Dodatkowe koszty nabycia nieruchomości (notarialne i opłaty sądowe) wyniosły 3.104,80 zł. Łącznie na zakup nieruchomości przeznaczono 603.104,80 zł. W 2013 r. Wnioskodawca złożył deklarację PIT-39 za rok podatkowy 2012, ze wskazaniem przeznaczenia całości przychodu (i dochodu) uzyskanego w 2012 r. ze sprzedaży udziału we współwłasności nieruchomości (tj. kwoty 200.000,00 zł) na cele mieszkaniowe przed upływem 2 lat. Wskutek powyższego zdarzenia, przychód ze sprzedaży udziału w nieruchomości (200.000,00 zł) został zwolniony w całości od podatku dochodowego.

Po wspólnym zakupie nieruchomości, Wnioskodawca wraz z małżonkiem przystąpili do jej dalszej budowy i wykończenia, ponosząc na ten cel nakłady w łącznej kwocie 205.647,75 zł, co znajduje odzwierciedlenie w fakturach VAT pochodzących od wykonawców (firm budowlanych i wykończeniowych).

Z początkiem 2014 r. relacje między małżonkami uległy pogorszeniu i podjęli decyzję o rozwodzie. Jeszcze przed rozwodem, w kwietniu 2014 r. – czyli przed upływem 5 lat od nabycia – dokonali sprzedaży nieruchomości wspólnej za cenę 950.000,00 zł.

Wskutek sprzedaży małżonkowie osiągnęli wspólny dochód w kwocie 141.247,45 zł (przed zaokrągleniem do pełnego złotego), stanowiący różnicę między kosztami nabycia i wykończenia zbywanej nieruchomości i nakładami (950.000,00 – 603.104,80 – 200.247,75 = 141.247,45).

W dacie sprzedaży i uzyskania środków pozostawali małżeństwem, w którym obowiązywał ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej. Dochód ze sprzedaży nieruchomości stanowił składnik majątku wspólnego, podlegający podziałowi wskutek ustanowienia rozdzielności majątkowej i rozwodu, do których doszło w kolejnym etapie.

W maju 2014 r. (po sprzedaży nieruchomości) małżonkowie ustanowili rozdzielność majątkową w drodze umowy notarialnej, zaś 10 czerwca 2014 r. ich małżeństwo zostało rozwiązane wyrokiem sądu okręgowego, prawomocnym z 1 lipca 2014 r. Jednocześnie 13 czerwca 2014 r. strony przed notariuszem zawarły umowę o podziale majątku wspólnego, przyjmując, że w jego skład weszły środki pochodzące ze sprzedaży ww. nieruchomości wspólnej w kwocie 950.000,00 zł. Strony przyjęły nierówne udziały w majątku wspólnym, w związku z dysproporcją w wysokości środków wniesionych do małżeństwa przeznaczonych na zakup nieruchomości wspólnej (ze strony Wnioskodawcy było to wskazane powyżej 200.000,00 zł) oraz w wysokości ich zarobków uzyskiwanych w trakcie trwania małżeństwa i przeznaczanych na wykończenie nieruchomości i nakłady (Wnioskodawca osiągał znacznie niższe dochody). Wskutek podziału umownego Wnioskodawca uzyskał kwotę 300.000,00 zł (stanowiącą ok. 32% przychodu), zaś jego małżonek kwotę 650.000,00 zł. Takie też kwoty wpłynęły na konta bankowe małżonków. W umowie o podziale majątku strony nie określiły sposobu rozliczenia podatkowego dochodu uzyskanego ze sprzedaży. Podział majątku dorobkowego nastąpił bez wyrównania do równych udziałów.

Wnioskodawca zamierza okresie 2 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zbycie nieruchomości wspólnej, tj. do końca 2016 r., wydatkować przychód ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytania:
 1. Czy skorzystanie ze zwolnienia od podatku poprzez przeznaczenie kwoty 200.000,00 zł w całości na cele mieszkaniowe spowodowało trwałe i skuteczne „uwolnienie” tej kwoty od podatku bez względu na dalsze losy nieruchomości nabytej przy udziale tych środków (jej późniejszą sprzedaż), czy kwotę tę – poniesioną na zakup tej nieruchomości – można traktować jako jeden z kosztów jej nabycia...
 2. Czy Wnioskodawca prawidłowo wyliczył dochód ze sprzedaży nieruchomości podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych... Czy – w związku z ustawowym domniemaniem równych udziałów małżonków w majątku wspólnym (art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) – po ustanowieniu rozdzielności majątkowej małżeńskiej oraz rozwodzie, małżonkowie będą partycypować w dochodzie i obowiązku podatkowym od dochodu po połowie, czyli każde od połowy dochodu, tj. kwoty 70.623,73 zł... Inaczej mówiąc, czy dochód Wnioskodawcy podlegający opodatkowaniu w 2015 r. wynosi 70.624,00 zł...
 3. Czy postanowienia umowy o podziale majątku wspólnego i ustalenie nierównych udziałów w majątku wspólnym, czyli w kwocie 950.000,00 zł stanowiącej przychód ze sprzedaży nieruchomości wspólnej, obalają powyższe domniemanie ustawowe wynikające z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego o równych udziałach w wysokości dochodu i mają wpływ na wysokość dochodu Wnioskodawcy ze sprzedaży nieruchomości i w efekcie wysokość jej obowiązku podatkowego... Czy postanowienia umowne są wiążące dla organu podatkowego... Czy przyjęcie nierównych udziałów w wysokości przychodu (32% i 68%) ma analogiczne zastosowanie do wysokości dochodu ze sprzedaży i w konsekwencji obowiązku podatkowego Wnioskodawcy... Inaczej mówiąc, czy faktyczne przyznanie Wnioskodawcy 32% przychodu powoduje obniżenie jego dochodu także do 32% dochodu wspólnego, a zatem do kwoty 45.199,18 zł (przed zaokrągleniem do pełnego złotego)...
 4. Jaką kwotę, przy uwzględnieniu wartości pieniężnych opisanych pkt 1-3, Wnioskodawca winien przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe, aby skorzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Ad 1)

Zdaniem Wnioskodawcy, odpowiedź na postawione pytanie winna być pozytywna. Wnioskodawca wykazał przeznaczenie w całości, w ustawowym terminie, środków pozyskanych ze sprzedaży udziału w nieruchomości dokonanej przed upływem 5 lat od jej nabycia, na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Kwota 200.000,00 zł winna być traktowana jako jeden z kosztów nabycia nieruchomości – a w efekcie, koszt uzyskania przychodu przy sprzedaży nieruchomości.

Ad 2 i 3)

Zdaniem Wnioskodawcy, odpowiedź na postawione pytania wymaga analizy art. 29 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa oraz ustalenia terminu wymagalności podatku dochodowego od dochodu ze zbycia nieruchomości. O ile bowiem za dzień wymagalności podatku dochodowego od zbycia nieruchomości dokonanego w 2014 r. przyjmie się datę 30 kwietnia 2015 r., to wówczas na to zobowiązanie podatkowe będą miały wpływ skutki prawne ustania wspólności majątkowej małżeńskiej, a w efekcie każdy z byłych współmałżonków będzie ponosił odpowiedzialność za zobowiązanie podatkowe wedle przypadającego mu udziału. Wyjaśnienia przez organ podatkowy wymaga, czy ustalając wartość takiego udziału, bierze pod uwagę przepisy ogólne Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ustanawiające równe udziały, czy też uwzględnia umowne postanowienia o podziale majątku i ustanowienie nierównych udziałów w drodze umowy, nierówny podział przychodu. W ocenie Wnioskodawcy, brak podstaw do obciążania go konsekwencjami podatkowymi od całości dochodu czy jego połowy, skoro tych środków faktycznie nie pobrał.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Niniejsza interpretacja zawiera ocenę stanowiska Wnioskodawcy wyłącznie w zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w drodze spadku i darowizny. Ocena stanowiska w zakresie skutków podatkowych sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego została zawarta w odrębnej interpretacji. Natomiast w zakresie ustalenia jaką kwotę, przy uwzględnieniu wartości pieniężnych opisanych pkt 1-3, Wnioskodawca winien przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe, aby skorzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wydano odrębne rozstrzygnięcie.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości nastąpiło po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie lub wybudowanie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca w 2010 r. nabył w drodze spadku po zmarłym ojcu udział 1/6 w nieruchomości. Kolejny udział w wysokości 1/6 w tej nieruchomości Wnioskodawca nabył w drodze darowizny w 2011 r. Następnie w 2012 r. Wnioskodawca sprzedał cały swój udział w nieruchomości w wysokości 2/6 a uzyskane środki pieniężne przeznaczył na zakup domu jednorodzinnego w budowie wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu.

Jak słusznie wskazał Wnioskodawca przychód uzyskany ze sprzedaży udziałów w nieruchomości nabytych w 2010 r. i 2011 r. stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu, gdyż zgodnie z ww. art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych sprzedaż nastąpiła przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nabyto każdy z udziałów.

I tak w myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w ww. brzmieniu – od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy – podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Stosownie natomiast do art. 22 ust. 6d ww. ustawy – za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Wysokość nakładów, o których mowa w art. 22 ust. 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ustawy).

W myśl art. 30e ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Natomiast w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).

Przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy stanowi, że wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Dochód zwolniony należy obliczyć według następującego wzoru:

dochód zwolniony = D x W/P

gdzie:

D – dochód ze sprzedaży,

W – wydatki poniesione na cele mieszkaniowe,

P – przychód ze sprzedaży.

W sytuacji gdy przychód ze sprzedaży zostanie w całości przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy – za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

-położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Przenosząc powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy należy stwierdzić, że Wnioskodawca przychód uzyskany ze sprzedaży udziału w nieruchomości przeznaczył na cele mieszkaniowe wymienione w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. c) ww. ustawy.

Jednakże z wniosku wynika, że w 2014 r. z uwagi na pogorszenie relacji między Wnioskodawcą i jego małżonkiem oraz podjętą decyzją o rozwodzie, małżonkowie sprzedali nabyte w ramach własnych celów mieszkaniowych prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z niedokończoną budową budynku mieszkalnego. Wątpliwości Wnioskodawcy sprowadzają się do tego czy w związku ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego gruntu wraz z niedokończoną budową budynku mieszkalnego nie utraci on prawa do ulgi w stosunku do przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału nabytego w spadku po ojcu i w darowiźnie od matki.

Istota odpowiedzi na postawione we wniosku pytanie sprowadza się zatem do interpretacji ustawowego terminu „własne cele mieszkaniowe”. W pierwszej kolejności należy wyjaśnić, że samo poniesienie wydatku na nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego nie świadczy jeszcze o tym, że została spełniona przesłanka skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania. Warunkiem zwolnienia podatkowego jest wykazanie przez podatnika, że wydatek poniesiony został na zrealizowanie jego własnych celów mieszkaniowych. Wydatkowanie przychodu na własne cele mieszkaniowe oznacza, według stanowiska prezentowanego w orzecznictwie i doktrynie, że celem podatnika jest realizacja potrzeby zapewnienia sobie tzw. „dachu nad głową”. Ustawodawca nie odniósł skorzystania z prawa do zwolnienia z opodatkowania od wykazania zamiaru zamieszkania w nowym budynku jedynie w chwili jego nabycia, lecz wyraźnie wskazał, że nabycie musi być dokonane na własne cele mieszkaniowe a te realizowane są w dłuższym okresie czasu. Sądy administracyjne podkreślają, że zwolnienie z opodatkowania dochodów opisanych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter mieszany, podmiotowo-przedmiotowy. Wydatkowanie środków na określony przedmiot w połączeniu z funkcją jaką ten przedmiot realizuje na rzecz nabywcy – zaspokojenie jego niezaspokojonych celów mieszkaniowych. W świetle takiego wyjaśnienia nie zaspokaja swoich własnych celów mieszkaniowych osoba, która posiadając własne miejsce zamieszkania nabywa kolejne nieruchomości w celach lokaty kapitału, prowadzenia inwestycji w postaci najmu lub remontu celem późniejszej ich odsprzedaży z zyskiem. Same subiektywne deklaracje podatników o nabyciu nieruchomości w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych nie są wystarczające do uzyskania zwolnienia podatkowego. Organy podatkowe mają prawo do własnej oceny artykułowanych przez podatników subiektywnych motywów zakupu nieruchomości mieszkalnych i późniejszych decyzji co do dalszych losów tych nieruchomości. Weryfikacji takiej dokonuje się poprzez porównanie obiektywnych faktów związanych z zakupem i późniejszym losem nieruchomości do deklarowanych motywów działania podatnika. Przy czym motywy te muszą być potwierdzone obiektywnymi faktami. Może się wówczas okazać, że zakup nieruchomości nie był podyktowany chęcią realizacji własnych celów mieszkaniowych a jedynie chęcią uniknięcia płacenia podatku dochodowego z tytułu odpłatnego zbycia.

Myli się zatem Wnioskodawca sądząc, że przeznaczenie kwoty uzyskanej ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe powoduje trwałe i skuteczne „uwolnienie” tej kwoty od podatku bez względu na dalsze losy nabytych w ramach celów mieszkaniowych nieruchomości lub praw. Nie można zgodzić się z Wnioskodawcą, że sprzedaż nieruchomości i praw nabytych celem zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych nie ma żadnego wpływu na zwolnienie. W przypadku sprzedaży nieruchomości lub prawa nabytego celem skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Organ podatkowy jest uprawniony a nawet zobowiązany zweryfikować wszystkie podnoszone przez podatnika okoliczności związane z zakupem tego prawa i późniejszą jego sprzedażą.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że powodem sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego nabytego celem zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych było pogorszenie relacji między małżonkami i podjęcie decyzji o rozwodzie.

Rozpad związku małżeńskiego Wnioskodawcy można uznać za uzasadniony powód sprzedaży nabytego w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych prawa użytkowania wieczystego gruntu z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego. Zatem należy stwierdzić, że działania Wnioskodawcy związane z nabyciem prawa użytkowania wieczystego gruntu z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego były podejmowane celem zaspokojenia swoich potrzeb mieszkaniowych a nie wyłącznie skonsumowania ulgi mieszkaniowej i sprzedażą nabytego prawa użytkowania wieczystego gruntu z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego po skorzystaniu z tej ulgi.

Podsumowując, wydatkowanie przychodu na nabycie nieruchomości (prawa) w celu realizacji własnych potrzeb mieszkaniowych nie oznacza jeszcze trwałego i skutecznego skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy w sytuacji, gdy nieruchomość (prawo), która miała służyć zaspokajaniu własnych celów mieszkaniowych zostaje sprzedana. Prawo do ulgi w takiej sytuacji podlega weryfikacji przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego w celu oceny jaki zamiar faktycznie towarzyszył podatnikowi – zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych czy jedynie uniknięcia zapłaty podatku dochodowego.

W rozpatrywanej sprawie, z uwagi na wskazany we wniosku powód sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, Wnioskodawca nie utraci prawa do zwolnienia przychodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. c) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stanowisko Wnioskodawcy, zgodnie z którym przychód jaki uzyskał ze sprzedaży udziału w nieruchomości korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, uznano za prawidłowe jednakże z uwagi na powód sprzedaży nabytego w ramach realizacji własnych celów mieszkaniowych prawa użytkowania wieczystego gruntu z rozpoczętą budową a nie ze względu na rzekomą „trwałość i skuteczność” tego zwolnienia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.