IBPBII/2/415-1076/14/JG | Interpretacja indywidualna

Czy spłata zaległych kredytów po sprzedaży mieszkania zaliczona będzie na wykorzystanie przychodu ze sprzedaży mieszkania na inne cele mieszkaniowe?
IBPBII/2/415-1076/14/JGinterpretacja indywidualna
 1. cele mieszkaniowe
 2. sprzedaż nieruchomości
 3. spłata kredytu
 4. zwolnienia przedmiotowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że Pani stanowisko przedstawione we wniosku z 1 grudnia 2014 r. (data otrzymania 4 grudnia 2014 r.), uzupełnionym 22 stycznia 2015 r. i 6 lutego 2015 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania spłaty zaległych kredytów po sprzedaży mieszkania jako wykorzystania przychodu ze sprzedaży mieszkania na inne cele mieszkaniowe – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 grudnia 2014 r. otrzymano ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie możliwości uznania spłaty zaległych kredytów po sprzedaży mieszkania jako wykorzystania przychodu ze sprzedaży mieszkania na inne cele mieszkaniowe.

W związku z brakami formalnymi stwierdzonymi we wniosku, pismami z 9 stycznia 2015 r. i 29 stycznia 2015 r. Znak: IBPBII/2/415-1076/14/JG, wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku. Uzupełnienia dokonano 22 stycznia 2015 r. i 6 lutego 2015 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca w 2004 r. kupił wraz z małżonkiem mieszkanie za kwotę 55.000 zł. Na zakup mieszkania małżonkowie wzięli kredyt na cele mieszkaniowe.

W 2009 r. małżonkowie wzięli kredyt na remont mieszkania czyli również na cele mieszkaniowe. Następnie w 2012 r. na podstawie umowy małżeńskiej o podział majątku wspólnego i rozdzielności majątkowej prawo do lokalu mieszkalnego przypadło Wnioskodawcy. Przy podpisywaniu umowy u notariusza mieszkanie wyceniono na kwotę 137.200 zł. Wnioskodawca w 2014 r. sprzedał mieszkanie za kwotę 150.000 zł i spłacił zaległe kredyty zaciągnięte na to mieszkanie. Wnioskodawca wskazał, że do rozdzielności majątkowej raty kredytów z odsetkami i koszty notariusza wyniosły 59.640 zł. Po rozdzielności majątkowej raty kredytów i odsetek wyniosły Wnioskodawcę 20.990 zł. Wnioskodawca po sprzedaży mieszkania spłacił zaległe kredyty na kwotę 35.150 zł. W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca wskazał, że nie korzystał z żadnej ulgi podatkowej w stosunku do któregokolwiek z kredytów zaciągniętych w 2004 r. na nabycie mieszkania i w 2009 r. na remont mieszkania. Umowa majątkowa małżeńska spisana u notariusza 28 lutego 2012 r. obejmowała wyłącznie lokal mieszkalny zakupiony w 2004 r. Umowa o podział majątku wspólnego zawarta 1 marca 2015 r. (powinno być 2012r.) obejmowała pozostałe rzeczy. Podział majątku wspólnego został dokonany bez jakichkolwiek spłat i dopłat.

W związku z powyższym stanem faktycznym zadano następujące pytania:

Czy kredyty zaciągnięte na cele mieszkaniowe a potem spłatę reszty kredytów po sprzedaży mieszkania można uznać jako koszty uzyskania przychodu ze sprzedaży...

Czy spłata zaległych kredytów po sprzedaży mieszkania zaliczona będzie na wykorzystanie przychodu ze sprzedaży mieszkania na inne cele mieszkaniowe...

Zdaniem Wnioskodawcy, kredyty zaciągnięte na zakup i remont i spłata kredytów po sprzedaży mieszkania są kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży mieszkania. Spłata zaległych kredytów po sprzedaży mieszkania zaliczona będzie na wykorzystanie przychodu mieszkania na inne cele mieszkaniowe.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejsza interpretacja dotyczy możliwości uznania spłaty zaległych kredytów po sprzedaży mieszkania jako wykorzystania przychodu ze sprzedaży mieszkania na inne cele mieszkaniowe (pyt. Nr 2). Kwestia będąca przedmiotem pytania nr 1 została rozstrzygnięta w interpretacji IBPBII/2/415-1077/14/AK.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) – podlegającym opodatkowaniu źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Podkreślić należy, że przepis art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości lub praw przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że w 2004 r. Wnioskodawca wraz z małżonkiem nabył lokal mieszkalny, na kupno którego wzięli kredyt. W 2009 r. małżonkowie zaciągnęli kredyt na remont nabytego mieszkania. W 2012 r. na podstawie umowy małżeńskiej o podział majątku wspólnego i rozdzielności majątkowej nastąpił podział majątku wspólnego, w skład którego wchodził wyłącznie ów lokal o wartości 137.200 zł. Podział majątku nastąpił w ten sposób, że Wnioskodawca otrzymał na wyłączną własność lokal mieszkalny, bez obowiązku spłaty małżonka. W 2014 r. Wnioskodawca sprzedał ww. lokal za kwotę 150.000 zł. Wnioskodawca przychód ze sprzedaży mieszkania przeznaczył na spłatę zaległych kredytów zaciągniętych na zakup i remont zbywanego mieszkania.

Na wstępie należy wyjaśnić, że odnośnie ustalenia daty i sposobu nabycia lokalu mieszkalnego sprzedanego w 2014 r. Organ wypowiedział się w interpretacji indywidualnej wydanej dla Wnioskodawcy Znak: IBPBII/2/415-1075/14/MW, w której Organ stwierdził, że Wnioskodawca nabył lokal mieszkalny w różnym czasie i w różny sposób:

 • udział 1/2 nabył w 2004 r. w trakcie związku małżeńskiego (do majątku wspólnego),
 • udział przekraczający jego udział w majątku wspólnym (1/2) nabył w wyniku podziału majątku dorobkowego w 2012 r. – podział ten był bowiem w sposób oczywisty nieekwiwalentny i przekraczał udział w majątku dorobkowym małżeńskim do jakiego prawo miał Wnioskodawca.

Dalej Organ stwierdził, że z uwagi na to, że nabycie opisanego lokalu mieszkalnego przez Wnioskodawcę nastąpiło w 2004 r. oraz w 2012 r., pięcioletni termin, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 należy oddzielnie liczyć w stosunku do każdego udziału jaki Wnioskodawca nabył.

Podobnie jak powyżej kwestia sposobu ustalenia podstawy opodatkowania przychodu jaki Wnioskodawca uzyskał w 2014 r. z tytułu sprzedaży mieszkania w tym sposób ustalenia kosztów uzyskania przychodu ze sprzedaży mieszkania została zawarta w odrębnej interpretacji indywidualnej wydanej dla Wnioskodawcy Znak: IBPBII/2/415-1077/14/AK, w której Organ stwierdził, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlega 1/2 część przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w 2012 r. w udziale 1/2 w wyniku podziału majątku dorobkowego oraz, że dochodem jest różnica pomiędzy kwotą ustalonego przychodu a kosztami jego uzyskania określonymi w art. 22 ust. 6d ustawy jako że nabycie wynoszącego 1/2 udziału w lokalu mieszkalnym nastąpiło nieodpłatnie.

Istotą niniejszej interpretacji jest natomiast ustalenie możliwości zaliczenia spłaty zaległych kredytów po sprzedaży mieszkania jako wykorzystania przychodu na inne cele mieszkaniowe.

Zgodnie z 30e ust. 1 i art. 45 ust. 4 pkt 4 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. – od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Zgodnie z art. 30e ust. 2 ww. ustawy – podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Stosownie do przepisu art. 30e ust. 4 ww. ustawy – po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Ustawodawca w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych poza wskazaniem przepisów regulujących sposób opodatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości przewidział zwolnienie przedmiotowe. Taka regulacja prawna wypływa z treści przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 tej ustawy.

Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy – wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Natomiast w przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).

dochód zwolniony = D x W/P

gdzie:

D – dochód ze sprzedaży,

W – wydatki poniesione na cele mieszkaniowe,

P – przychód ze sprzedaży.

W sytuacji gdy przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się:

1.wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

-położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej,

2.wydatki poniesione na:

 1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1,
 2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),
 3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)

-w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Dodatkowo ustawodawca – w art. 21 ust. 29 ww. ustawy – wskazuje, że w przypadku gdy kredyt (pożyczka), o którym mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c), stanowi część kredytu (pożyczki) przeznaczonego na spłatę również innych niż wymienione w tych przepisach zobowiązań kredytowych (pożyczkowych) podatnika, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki przypadające na spłatę kredytu (pożyczki) określonego w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c) oraz zapłacone odsetki od tej części kredytu (pożyczki), która proporcjonalnie przypada na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w ust. 25 pkt 2 lit. a)-c).

Należy wskazać, że przepis ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 21 ust. 30 ustawy). Innymi słowy, przepis ten zapobiega sytuacji, kiedy podatnik dwukrotnie odliczałby ten sam wydatek – raz jako poniesiony np. na zakup mieszkania, za drugim zaś razem jako wydatek na spłatę kredytu, który finansowałby ten właśnie zakup. W przepisie tym ustanowiono zatem zakaz dwukrotnego odliczania i korzystania z ulg w odniesieniu do tych samych wydatków.

Odnosząc zatem powyższe uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy w kontekście pytania ujętego we wniosku stwierdzić należy, że ustawodawca wyraźnie sprecyzował warunki, od spełnienia których uzależnione jest prawo podatnika do skorzystania z ulgi podatkowej na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W omawianej sprawie wydatkiem na własne cele mieszkaniowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie dla Wnioskodawcy wyłącznie 50% spłaconego po sprzedaży lokalu kredytu jaki zaciągnął wraz z małżonkiem w 2004 r. na nabycie tego lokalu mieszkalnego. Bez wątpienia kredyt na zakup lokalu mieszkalnego był kredytem zaciągniętym przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego lokalu mieszkalnego. W omawianej sprawie w stosunku do spłaty kredytu na nabycie lokalu mieszkalnego nie znajdzie zastosowania zastrzeżenie zawarte w przywołanym wyżej art. 21 ust. 30 ww. ustawy. Wnioskodawca rozliczając 1/2 transakcji sprzedaży lokalu mieszkalnego jak wynika z interpretacji tut. Organu Znak: IBPBII/2/415-1077/14/AK nie uwzględni bowiem wydatków na nabycie tego prawa w postaci kosztów uzyskania przychodu, gdyż sprzedaż udziału 1/2 w ww. prawie nabytego w 2004 r. nie stanowi w ogóle źródła przychodu, a zatem nie podlega w ogóle rozliczeniu. Natomiast opodatkowaniu podlega pozostała 1/2 część przychodu ze sprzedaży ww. prawa nabytego nieodpłatnie w 2012 r. w wyniku podziału majątku dorobkowego małżonków. Zgodnie z art. 22 ust. 6d ustawy za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób uważa się wyłącznie udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Stąd też nie ma żadnych przeszkód aby uznać, że wydatkiem Wnioskodawcy na własne cele mieszkaniowe będzie 50% kwoty spłaconego kredytu zaciągniętego na nabycie lokalu mieszkalnego. Natomiast spłata kredytu na remont lokalu mieszkalnego będzie stanowiła wydatek na własne cele mieszkanie ale tylko w wysokości 25% spłaty. Wydatki na remont lokalu mieszkalnego stanowią nakłady zwiększające wartość lokalu mieszkalnego i tego rodzaju wydatki jako nakłady rozpatrywane są w kontekście wykazania ich jako kosztów uzyskania przychodu. Ponieważ Wnioskodawca miałby prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu 1/2 z połowy nakładów na lokal mieszkalny, co wynika z interpretacji z IBPBII/2/415-1077/14/AK to 1/2 z połowy spłaty kredytu na remont ma prawo zwolnic z podatku jako wydatek na własne cele mieszkaniowe. Uwzględnienie całej spłaty kredytu na remont lokalu mieszkalnego jako wydatku poniesionego na cel mieszkaniowy oznaczałoby, że Wnioskodawca odliczałby dwukrotnie ten sam wydatek raz jako poniesiony na remont lokalu mieszkalnego, a drugi raz jako wydatek na spłatę kredytu, który finansował ten właśnie remont, a tego zabrania wprost art. 21 ust. 30 ustawy o podatku dochodowego od osób fizycznych. Okoliczność, że Wnioskodawca nie może zaliczyć wydatków na remont do nakładów na lokal, gdyż nie posiada faktur VAT dokumentujących te wydatki nie powoduje, że Wnioskodawca może pozostałą część połowy spłaty zwolnić z podatku jako wydatek na własne cele mieszkaniowe.

Stanowiska Wnioskodawcy nie można było zatem uznać za prawidłowe.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-100 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie – w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.