1061-IPTPB2.4511.408.2016.2.KK | Interpretacja indywidualna

Czy zakup działki z warunkami zabudowy stanowi wydatek na cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
1061-IPTPB2.4511.408.2016.2.KKinterpretacja indywidualna
 1. cele mieszkaniowe
 2. nieruchomości
 3. zakup
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia z dnia 17 kwietnia 2016 r. (wpływ w dniu 22 kwietnia 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 18 lipca 2016 r. (data wpływu 21 lipca 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.). Pismem z dnia 6 lipca 2016 r., Nr 1061-IPTPB2.4511.408.2016.1.KK, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ww. ustawy, wezwał Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 7 lipca 2016 r. (data doręczenia 12 lipca 2016 r.), natomiast w dniu 21 lipca 2016 r. do tutejszego Organu wpłynęła odpowiedź na ww. wezwanie z dnia 18 lipca 2016 r. (data nadania 19 lipca 2016 r.).

We wniosku oraz jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny:

W dniu 10 marca 2010 r. Wnioskodawca wraz z żoną .... zakupił działki rolne: nr 895/1, nr 895,2, nr 898,1, nr 898/2 o łącznym obszarze l ha 1273 m2. Działki te stanowiły: sady, grunty orne, łąki trwałe oraz tereny rolne zabudowane klas: III, IV, IVa, IVb.

W dniu 6 lipca 2010 r. Wnioskodawca wraz żoną otrzymał decyzję o warunkach zabudowy wydaną przez Wójta Gminy ......

W dniu 8 grudnia 2010 r. nastąpił prawomocny podział działek. Z działki nr 895/1 powstały działki: nr 895/3, nr 895/4, nr 895/5, nr 895/7, nr 895/8, nr 895/6 (ta działka przeznaczona na drogę i przekazana nieodpłatnie gminie .....).

Z działki nr 895/2 powstały działki: nr 895/9 (działka drogi przeznaczona na drogę i przekazana bezpłatnie gminie .....), nr 895/10, nr 895/11, nr 895/12, nr 895/13, nr 895/14 (działka drogi przeznaczona na drogę i przekazana bezpłatnie gminie .....).

Z działki nr 898/1 powstały działki: nr 898/3, nr 898/4.

Z działki nr 898/2 powstały działki: nr 898/5, nr 898/6, nr 898/7, nr 898/8.

Po takim podziale powstało kilka działek składających się z nowych numerów:

 • nr 895/3,
 • nr 895/4,
 • nr 895/5,
 • nr 895/7, nr 898/3, nr 899/11,
 • nr 895/8, nr 898/4, nr 899/12,
 • nr 895/10, nr 898/5,
 • nr 895/11, nr 898/6,
 • nr 895/12, nr 898/7,
 • nr 895/13, nr 898/8.

W dniu 21 stycznia 2011 r. Wnioskodawca wraz z żoną zawarł notarialną umowę zamiany działki nr 895/3 na działkę sąsiada nr 899/8. Działka nr 899/8 przy podziale dostała dwa numery: nr 899/11 i nr 899/12.

W dniu 15 grudnia 2014 r. został zrobiony podział i z działek nr 895/8, nr 898/4, nr 899/12 został wydzielony „pasek ziemi” o powierzchni 273 m2, który został zakupiony przez właściciela działek nr 895/10, nr 898/5, jako powiększenie swojej działki o powierzchni 1083 m2, co po podziale i zakupie, powiększyło działkę kupującego do powierzchni łącznej 1356 m2.

Po odcięciu kawała pasa ziemi, działki nr 895/8, nr 898/4, nr 899/12 otrzymały nowe numery, odpowiednio: nr 895/15, nr 898/10, nr 899/13 o nowej powierzchni 1099 m2.

W 2014 r. Wnioskodawca wraz z żoną sprzedał cztery działki:

 1. w dniu 11 kwietnia 2014 r. sprzedaż działek nr 895/10 i nr 898/5 o powierzchni łącznej 1083 m2 dla .... i ...., akt notarialny A nr .... za kwotę 20 000 zł,
 2. w dniu 3 lipca 2014 r. sprzedaż działek nr 895/7, nr 898/3, nr 899/11 o powierzchni łącznej 1374 m2 dla .... i ...., akt notarialny A nr .... za kwotę 85 000 zł,
 3. w dniu 17 grudnia 2014 r. sprzedaż działki nr 895/5 o powierzchni 1000 m2, dla ...., akt notarialny A nr ..... za kwotę 25 000 zł,
 4. w dniu 17 grudnia 2014 r. sprzedaż działek nr 895/8, nr 898/4, nr 899/12 o powierzchni 273 m2 dla .... i ...., akt notarialny A ..... za kwotę 3 500 zł.

Ze środków uzyskanych ze sprzedaży działek wymienionych w punkcie 1 i 2, Wnioskodawca wraz z żoną zakupił w dniu 18 lipca 2014 r., w miejscowości ...., działkę rolną o powierzchni 1434 m2, nr ...., akt notarialny A nr ...., za kwotę 110 000 zł. Na działce tej w okresie 2-3 lat Wnioskodawca wraz żoną zmierza wybudować dom, którego projekt jest już zakupiony.

W dniu 16 stycznia 2015 r. na działkę nr 84/36 zostały wydane przez Burmistrza .... warunki zabudowy na budowę domu mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą. Decyzja stała się ostateczna i podlega wykonaniu od dnia 2 lutego 2015 r. Warunki dla inwestycji polegały na budowie budynku mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą, przewidzianej do realizacji na terenie działki nr ....., położonej w miejscowości ...., gmina ......

Nabycie działki nr .... zmieniło jej przeznaczenie na grunt pod zabudowę budynku mieszkalnego w przepisowym terminie dwóch lat od daty zbycia nieruchomości.

W momencie nabycia działek nr 895/10, nr 898/5, nr 895/7, nr 898/3, nr 899/1, stanowiły one gospodarstwo rolne, gdyż Wnioskodawca nabył je z żoną, jako powiększenie Jego gospodarstwa rolnego, które posiada już od dawna. Podatek rolny był i jest opłacany. Grunty które wchodziły w skład wszystkich zakupionych działek to: sady, grunty orne, łąki trwałe oraz tereny rolne zabudowane, klas III, IV, IVa, IVb. W momencie nabycia tych działek (obecnie również), Wnioskodawca posiadał gospodarstwo rolne. Na wskutek zbycia działek w 2014 r., zostały one zamienione na działki z możliwością zabudowy (wydane warunki zabudowy, a obecnie stoją już domy).

Zbycie działek w 2014 r. nie nastąpiło w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):
 1. Czy po sprzedaniu dwóch działek i przeznaczeniu środków na zakup nowej działki (z wydanymi warunkami zabudowy), Wnioskodawca wraz z żoną są zwolnieni z zapłacenia podatku...
 2. Czy zakup nowej działki i wydatkowanie na tę działkę środków z wcześniejszej sprzedaży działek zwalnia Wnioskodawcę i jego żonę z obowiązku płacenia podatku...

Przedmiotem niniejszej interpretacji indywidualnej jest kwestia możliwości zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodu Wnioskodawcy (tj. udziału przypadającego na Wnioskodawcę). W pozostałym zakresie zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.

Zdaniem Wnioskodawcy, po sprzedaży kilku działek rolnych i przekazaniu środków na zakup innej działki, na którą są wydane warunki zabudowy i na której za jakiś czas Wnioskodawca wraz żoną zamierzają wybudować dom – powinno to zwalniać Wnioskodawcę z płacenia podatku, ponieważ zarobione pieniądze zostały wydane na inną działkę, na której będzie budowany dom. Pieniądze zostały zarobione i wydane w tym samym roku (2014), a więc w regulaminowym okresie 2 lat. Sprzedane działki były działkami rolnymi z wydanymi warunkami zabudowy. Zakupiona działka również była rolna i otrzymano na nią warunki zabudowy.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawca dodał, że za środki otrzymane ze sprzedaży dwóch działek (105 000 zł) zakupił wraz żoną działkę rolną i w 2015 r. małżonkowie otrzymali warunki zabudowy dotyczące tej nieruchomości, wydane przez Burmistrza ...... W związku z tym, Wnioskodawca wraz z żoną spełnili warunki prawne, które mówią, że w przeciągu dwóch lat od daty zbycia nieruchomości należy wydatkować środki na zakup mieszkania, działki, czy remont.

Działka nr 84/36, znajdująca się w miejscowości ...., ma przeznaczenie do zabudowy domu mieszkalnego z niezbędną infrastrukturą. Wnioskodawca wraz z żoną posiadają już projekt domu i w niedalekiej przyszłości planują budowę.

Zdaniem Wnioskodawcy, będzie On wraz z żoną zwolniony z zapłacenia podatku.

Wnioskodawca podkreśla, że po sprzedaży dwóch działek, które miały status działek z możliwością zabudowy budynków mieszkalnych, obecnie stoją na nich domu i mieszkają ludzie.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodu jest, z zastrzeżeniem ust. 2, odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

- jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy - przed upływem pół roku licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Z treści wniosku wynika, że w 2010 r. Wnioskodawca wraz z żoną zakupił działki rolne, a w 2014 r. małżonkowie sprzedali niektóre z tych działek. Ze środków uzyskanych ze sprzedaży działek Wnioskodawca (wraz z żoną) zakupił w dniu 18 lipca 2014 r. działkę rolną o powierzchni 1434 m2. W dniu 16 stycznia 2015 r. została wydana przez Burmistrza dla tej działki decyzja o warunkach zabudowy tj. budowa domu mieszkalnego wraz z niezbędną infrastrukturą. Decyzja ta stała się ostateczna i podlega wykonaniu od dnia 2 lutego 2015 r. Po nabyciu działki, w terminie dwóch lat od daty nabycia, zmienili oni jej przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego.

Mając na uwadze powyższe, odpłatne zbycie działek rolnych w 2014 r. nastąpiło przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie (tj. 2010 r.), a tym samym stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Stosownie do art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. W myśl natomiast jego ust. 2 podstawą obliczenia podatku, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

W myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy – podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością), np. koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego w związku ze sprzedażą, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości.

Ustalenie kosztów uzyskania przychodu odbywa się natomiast zgodnie z art. 22 ust. 6c lub 6d ww. ustawy w zależności od tego czy zbywaną nieruchomość lub prawo nabyto odpłatnie, czy nieodpłatnie.

Stosownie do treści art. 22 ust. 6c ww. ustawy, koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Wysokość nakładów, o których mowa w art. 22 ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych (art. 22 ust. 6e ustawy).

Na mocy art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest zobowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Stosownie do art. 30e ust. 5 tej ustawy, dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł.

Ja wynika z treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Należy wyjaśnić, że powyższe zwolnienie może obejmować taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia.

Dochód zwolniony należy obliczyć według następującego wzoru:

dochód zwolniony = D x W/P, gdzie:

D – dochód z odpłatnego zbycia,

W – wydatki poniesione na cele mieszkaniowe,

P – przychód z odpłatnego zbycia.

Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131 uważa się wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

- położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Zgodnie z art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

Ponadto, zgodnie z art. 21 ust. 28 ww. ustawy, za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części

- przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Jak wynika z powołanych wyżej przepisów wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy, jeśli nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia danej nieruchomości lub prawa majątkowego zostanie wydatkowany na własne cele mieszkaniowe, do których zaliczamy m.in. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zawiera wyjaśnienia, co stanowi podstawę do określenia przeznaczenia gruntu. W związku z tym konieczne jest odniesienie się, w tym zakresie, do przepisów zawartych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.).

W myśl art. 4 ust. 1 cytowanej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustalenie przeznaczenia terenu, rozmieszczenie inwestycji celu publicznego oraz określenie sposobu zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Natomiast w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (art. 4 ust. 2 tej ustawy).

Z treści wniosku wynika, że przeznaczenie gruntu pod budowę zostało potwierdzone decyzją o warunkach zabudowy, która podlega wykonaniu od dnia 2 lutego 2015 r., zatem uzyskano je w okresie 2 lat od końca roku, w którym nastąpiło nabycie przez Wnioskodawcę gruntu pod budowę (udziału w gruncie).

Podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia wynikającego z przywołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym jest fakt wydatkowania (począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie) środków z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych na wskazane w ustawie „własne cele mieszkaniowe podatnika”.

Katalog wydatków stanowiących „własne cele mieszkaniowe” podatnika wskazany w art. 21 ust. 25 ustawy ma charakter zamknięty – jest to wyliczenie enumeratywne. Ustawodawca formułując zwolnienie przedmiotowe w sposób jednoznaczny wskazał realizację celów mieszkaniowych, które pozwalają na skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży. Jednymi z takich celów – zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. c) ww. ustawy – jest nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego.

Poprzedzenie wyrażenia „cele mieszkaniowe” przymiotnikiem „własne” świadczy o tym, że ustawodawca przewidując podstawę do zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 i dopisując ten przymiotnik, przesądził, że celem nadrzędnym jest możliwość uwzględnienia przy obliczaniu dochodu zwolnionego z opodatkowania tylko takich wydatków, które poniesione zostały na zaspokojenie „własnych” potrzeb mieszkaniowych. Tak więc uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy zwolnienie od podatku dochodowego w zamierzeniach ustawodawcy realizować ma cel, jakim jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika.

Należy również podkreślić, że zwolnienia podatkowe oraz ulgi są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, dlatego do interpretacji przepisów ustanawiających zwolnienia podatkowe, jak również ulgi, należy stosować wykładnię ścisłą, która nie wychodzi poza literalne brzmienie przepisów. Stąd też, korzystanie z przedmiotowego zwolnienia przysługuje podatnikowi tylko i wyłącznie, w sytuacji spełnienia wszystkich przesłanek wskazanych w przepisie prawa. Należy również zastrzec, że w przypadku korzystania z ulg i zwolnień podatkowych, wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązek udowodnienia, że określony wydatek został poniesiony przy spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów podatkowych spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Mając na uwadze obowiązujące przepisy oraz opisany we wniosku stan faktyczny, stwierdzić należy, że przychód uzyskany w 2014 r. przez Wnioskodawcę z tytułu sprzedaży udziałów w działkach nabytych w 2010 r., stanowi przychód z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W sytuacji przeznaczenia tego przychodu w okresie 2 lat od końca roku, w którym nastąpiło zbycie na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawcy, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. c) ustawy, tj. na nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego, dochód z opłatnego zbycia tych nieruchomości (działek) przypadający na Wnioskodawcę, po spełnieniu ustawowo określonych przesłanek, może być zwolniony z opodatkowania, na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W związku z tym, Wnioskodawca nie ma obowiązku zapłaty podatku z tego tytułu.

Podkreślić należy, że stosownie do treści art. 21 ust. 28 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego; zwolnienie nie dotyczy przychodu uzyskanego ze sprzedaży gruntów, które w związku z tą sprzedażą utraciły charakter rolny. We wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej oraz jego uzupełnieniu Wnioskodawca nie stwierdził jednoznacznie, czy zbyte w 2014 r. dwie nieruchomości utraciły charakter rolny. Ponadto w przedmiotowym wniosku Wnioskodawca nie wskazał, że przedmiotem interpretacji indywidualnej jest art. 21 ust. 28 ww. ustawy. W związku z tym, w niniejszej interpretacji Organ podatkowy nie zajął stanowiska w sprawie zastosowania ulgi, określonej w art. 21 ust. 28 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Jednocześnie Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego lub kontrolnego. Organ wydający interpretację opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Organ zaznacza również, że prawo do zwolnienia podlega szczegółowej i ostatecznej weryfikacji przez organ podatkowy w toku postępowania podatkowego. Mając na uwadze treść art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, tutejszy Organ wydając interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego nie jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które wskazywałoby, czy Wnioskodawca spełnił warunki uprawniające do skorzystania ze zwolnienia, czy nie. Wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy, organy podatkowe podejmują w toku postępowania podatkowego. Podstawowym narzędziem realizacji tej zasady jest postępowanie dowodowe, które nie jest prowadzone w ramach postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej. Dodatkowo należy wskazać, że jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnić się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja indywidulana nie będzie chroniła Wnioskodawcy w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Nadmienić należy, że zgodnie z przepisem art. 14b § 1 ustawy Ordynacja podatkowa, minister właściwy do spraw finansów publicznych, na wniosek zainteresowanego, wydaje w jego indywidualnej sprawie, interpretację przepisów prawa podatkowego (interpretację indywidualną). Zatem interpretacje indywidualne prawa podatkowego wydawane są wyłącznie na wniosek zainteresowanego i tylko w jego indywidualnej sprawie. Zainteresowanym jest każdy, kto złoży wniosek w sprawie indywidualnej, która jego dotyczy.

W związku z tym, zaznacza się, że interpretacja odnosi się tylko i wyłącznie do Wnioskodawcy i nie ma zastosowania do pozostałych współwłaścicieli nieruchomości (żony Wnioskodawcy).

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ......, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.

Dodatkowe interpretacje podatkowe i orzeczenia

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.