1061-IPTPB2.4511.225.2016.2.ACz | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi,
Czy Wnioskodawczyni może odliczyć całość poniesionych przez Nią wydatków związanych z remontem domu w miejscowości ..... do wydatków na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, biorąc pod uwagę fakt, że pozostałe dwie współwłaścicielki nie korzystają z tego domu i nie uczestniczą w kosztach z nim związanych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) oraz § 5 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 10 marca 2016 r. (data wpływu 11 marca 2016 r.), uzupełnionym pismem z dnia 30 maja 2016 r. (data wpływu 31 maja 2016 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 11 marca 2016 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego.

Wniosek nie spełniał wymogów, określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.), w związku z powyższym, pismem z dnia 20 maja 2016 r., Nr 1061-IPTPB2.4511.225.2016.1.ACz, Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi działający w imieniu Ministra Finansów, na podstawie art. 169 § 1 i § 2 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, wezwał Wnioskodawczynię do usunięcia braków wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłano w dniu 20 maja 2016 r. (skutecznie doręczono dnia 24 maja 2016 r.), zaś w dniu 31 maja 2016 r. Wnioskodawczyni uzupełniła ww. wniosek (data nadania 30 maja 2016 r.).

We wniosku i jego uzupełnieniu przedstawiono następujący stan faktyczny:

Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego .... z dnia 18 października 2012 r., sygn. akt ...., Wnioskodawczyni nabyła 1/3 spadku po swojej siostrze .... zmarłej w dniu 25 lutego 2012 r. Postanowienie Sądu uprawomocniło się w dniu 28 lutego 2013 r. Dnia 20 lutego 2013 r. przed Sądem Rejonowym ..... została zawarta ugoda w sprawie działu spadku po zmarłej siostrze Wnioskodawczyni, przyznająca Wnioskodawczyni udział 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, położonego .... przy ul...... Wartość udziału nabytego przez Wnioskodawczynię w wyniku działu spadku z dnia 20 lutego 2013 r., przekroczyła wartość udziału nabytego przez Wnioskodawczynię w spadku po zmarłej siostrze. Dział spadku przeprowadzono bez spłat i dopłat.

Następnie, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego .... z dnia 22 października 2013 r., sygn. ....., Wnioskodawczyni nabyła 1/4 spadku po swojej mamie .... zmarłej w dniu 25 grudnia 2011 r. Zgodnie z protokołem ugody z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie działu spadku, sygn. akt ....., Wnioskodawczyni otrzymała udział w wysokości 2/9 w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości ....., w powiecie ...., województwo ...., stanowiącej działki nr 1207 i 1887, z których na jednej posadowiony jest budynek mieszkalny, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy .... prowadzi księgę wieczystą nr ...... Pozostałe udziały w prawie własności nieruchomości nabyły: siostra Wnioskodawczyni ....., zamieszkała ...., w udziale 4/9 oraz kuzynka Wnioskodawczyni ...., zamieszkała ....., w udziale 3/9. Wartość udziału nabytego przez Wnioskodawczynię w wyniku działu spadku z dnia 20 maja 2014 r. przekroczyła wartość udziału nabytego przez Wnioskodawczynię w spadku po zmarłej mamie. Dział spadku przeprowadzono bez spłat i dopłat.

W dniu 31 października 2013 r. dokonano sprzedaży mieszkania po siostrze Wnioskodawczyni, w wyniku której Wnioskodawczyni otrzymała połowę z całości uzyskanej ze sprzedaży kwoty pieniężnej, tj. 70 000 zł. Sprzedaż udziału przysługującego Wnioskodawczyni w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego nie nastąpiła w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej.

W dniu 22 kwietnia 2014 r. Wnioskodawczyni uiściła podatek 19% od kwoty 60 000 zł, tj. 11 400 zł, przeznaczając kwotę 10 000 zł do późniejszego rozliczenia, z zamiarem wydatkowania jej na cele mieszkaniowe dotyczące własnego lokalu własnościowego, położonego ..... przy ul. ..... oraz domu rodzinnego, położonego w miejscowości .......

W okresie od 17 czerwca 2015 r. do 22 września 2015 r. Wnioskodawczyni poniosła wydatki na remont domu, położonego w miejscowości ....., do którego przysługuje Jej udział 2/9, w wysokości 2 860 zł 96 gr.

Wydatki związane z remontem domu w .....i rodzaje prac remontowych przedstawiały się następująco:

 • folia pod wylewką, piasek, cement – składniki betonu; sporządzono beton na wylewkę w pomieszczeniu mieszkalnym i w sieni domu oraz podmurowano cegłami w pomieszczeniu mieszkalnym ściany na wysokości 1/3 pomieszczenia;
 • wapno hydratyzowane, siatka zbrojeniowa, tynk gipsowy, grunt akrylowy, gładź do ścian, farba akrylowa i pigment; otynkowano i pomalowano ściany pomieszczenia mieszkalnego;
 • zaprawa szamotowa; naprawiono piec w pomieszczeniu mieszkalnym;
 • mufa, korek (zaślepka), trójnik, wąż zbrojeniowy; naprawiono instalację wodną w łazience;
 • klej do płytek; umocowano płytki w pomieszczeniu mieszkalnym i sieni;
 • blacha powlekana, obróbki niestandardowe; pokryto dach nad częścią domu.

Wymienione czynności ratują wpisany do Rejestru Obiektów Chronionych dom przed popadnięciem w ruinę.

Wnioskodawczyni posiada wszystkie faktury potwierdzające wydatkowanie pieniędzy na remont. Faktury wystawione są na Wnioskodawczynię, a koszty remontu poniesione zostały wyłącznie przez Wnioskodawczynię ze środków pieniężnych uzyskanych z odpłatnego zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego.

W dniu 18 grudnia 2015 r. Wnioskodawczyni uiściła kwotę podatku wraz z odsetkami w wysokości 1 762 zł od niewydatkowanej kwoty na cele mieszkaniowe z wymienionych 10 000 zł, stanowiących m.in. 1/6 z faktur dotyczących remontu domu rodzinnego w ...... W rozliczeniu przychodu ze sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni mylnie uwzględniła wydatki remontowe dotyczące remontu domu w .... w części odpowiadającej 1/6 udziałów. Wnioskodawczyni powinna uwzględnić wydatki w wysokości 2/9 udziału w nieruchomości zabudowanej, położonej w ...... Wnioskodawczyni uwzględniła w tym rozliczeniu jedynie tyle kosztów, które przypadłyby na Nią, gdyby pozostałe dwie współwłaścicielki partycypowały w wydatkach, co nie miało miejsca.

Wnioskodawczyni realizuje cele mieszkaniowe w domu w miejscowości ...., ale w ograniczonym zakresie. Podstawowym miejscem zamieszkania Wnioskodawczyni jest ...., natomiast do domu ...., Wnioskodawczyni przyjeżdża w miesiącach letnich. Zimą i jesienią dom nie jest przez nikogo zamieszkiwany. Poza Wnioskodawczynią, żadne osoby trzecie będące i niebędące współwłaścicielami ani odpłatnie, ani nieodpłatnie nie korzystają z nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym, położonej w ......

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy Wnioskodawczyni może odliczyć całość poniesionych przez Nią wydatków związanych z remontem domu w miejscowości ..... do wydatków na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, biorąc pod uwagę fakt, że pozostałe dwie współwłaścicielki nie korzystają z tego domu i nie uczestniczą w kosztach z nim związanych...

Zdaniem Wnioskodawczyni (ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku), powinna Ona odliczyć całość poniesionych przez Nią wydatków związanych z remontem domu w miejscowości ....., a nie jedynie w wysokości przypadającego Jej udziału we współwłasności nieruchomości. Pozostałe dwie współwłaścicielki nie korzystają z tego domu ani nie partycypują w żadnych kosztach remontowych. Wnioskodawczyni wskazuje, że faktury opiewają wyłącznie na materiały budowlane, ponieważ całość prac, tj. wylewki, tynkowanie, malowanie, przeróbka instalacji elektrycznej i pozostałe niezbędne prace wykonał samodzielnie mąż Wnioskodawczyni. Dom wymagał natychmiastowego ratowania, ponieważ część domu, dzierżawiona obcej osobie od 40 lat, po śmierci dzierżawcy od września 2011 r. groziła zawaleniem. W związku z powyższym m.in. podmurowano ściany cegłami na wysokości 1/3 pomieszczenia, na podłodze położono izolację i zrobiono wylewkę, uzbrojono ściany siatką, otynkowano je i pomalowano, odrestaurowano wadliwie przeprowadzoną instalację elektryczną, w łazience doprowadzono wodę oraz poprawiono wadliwe rozwiązania kanalizacyjne. Na skutek pożaru w wyremontowanym pomieszczeniu wycięto część bali ściennych, które w tym roku Wnioskodawczyni zamierza wypełnić cegłami.

Wnioskodawczyni wskazuje, że wszystkie opłaty dotyczące domu w miejscowości ....., tj. podatki, opłaty za ścieki, wystawione są na nazwisko Wnioskodawczyni, która sama je reguluje.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji Podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do treści art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz wymienionych praw majątkowych przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym, jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości oraz praw majątkowych następuje po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości i praw majątkowych w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

Zatem stwierdzić należy, że ustalenie daty nabycia nieruchomości, ich części oraz udziału w nieruchomości i ww. praw majątkowych ma istotne znaczenie dla określenia skutków podatkowych ich odpłatnego zbycia.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że na mocy postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 18 października 2012 r. Wnioskodawczyni nabyła 1/3 spadku po swojej siostrze zmarłej w dniu 25 lutego 2012 r. Następnie, dnia 20 lutego 2013 r. przed Sądem Rejonowym została zawarta ugoda w sprawie działu spadku po zmarłej siostrze Wnioskodawczyni, przyznająca Wnioskodawczyni udział 1/2 w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, położonego ...... Wartość udziału nabytego przez Wnioskodawczynię w wyniku działu spadku przekroczyła wartość udziału nabytego przez Wnioskodawczynię w spadku po zmarłej siostrze. Dział spadku przeprowadzono bez spłat i dopłat.

Następnie, na mocy postanowienia Sądu Rejonowego z dnia 22 października 2013 r. Wnioskodawczyni nabyła 1/4 spadku po swojej mamie zmarłej w dniu 25 grudnia 2011 r. Zgodnie z protokołem ugody z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie działu spadku, Wnioskodawczyni otrzymała udział w wysokości 2/9 w prawie własności nieruchomości położonej w miejscowości ..... stanowiącej działki nr 1207 i 1887, z których na jednej posadowiony jest budynek mieszkalny. Pozostałe udziały w prawie własności nieruchomości nabyły: siostra Wnioskodawczyni w udziale 4/9 oraz kuzynka Wnioskodawczyni w udziale 3/9.

W dniu 31 października 2013 r. dokonano sprzedaży mieszkania po siostrze Wnioskodawczyni (tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego), w wyniku której Wnioskodawczyni otrzymała połowę z całości uzyskanej ze sprzedaży kwoty pieniężnej, tj. 70 000 zł.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121, z późn. zm.) spadek to prawa i obowiązki zmarłego wynikające ze stosunków cywilnoprawnych, które z chwilą jego śmierci przechodzą na następców prawnych. W myśl art. 924 Kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że dniem nabycia spadku jest data śmierci spadkodawcy. Natomiast postanowienie Sądu o nabyciu spadku potwierdza jedynie prawo spadkobiercy do tego spadku od momentu jego otwarcia.

Z instytucją działu spadku mamy zaś do czynienia w sytuacji, w której spadek przypada kilku spadkobiercom. W postanowieniu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku sąd nie określa składników masy spadkowej i nie dokonuje podziału tych składników pomiędzy poszczególnych spadkobierców. Wskutek działu spadku, poszczególni spadkobiercy stają się podmiotami wyłącznie uprawnionymi względem przyznanych im praw majątkowych, stanowiących do chwili działu przedmiot wspólności. Nie zmienia to faktu, że dział spadku jest zawsze konsekwencją wcześniejszego nabycia spadku. Na skutek działu spadku następuje konkretyzacja składników masy spadkowej przypadających poszczególnym spadkobiercom. Dział spadku jest więc czynnością wtórną do nabycia spadku, nie można bowiem nabyć własności rzeczy tylko i wyłącznie w drodze działu spadku, bez nabycia spadku.

Jeżeli w wyniku działu spadku udział w nieruchomości się zwiększa, tj. przekracza udział nabyty uprzednio w spadku, to data działu spadku będzie również datą nabycia tej części nieruchomości, o którą zwiększył się udział w niej po dokonaniu działu spadku. Zatem, nabycie w wyniku działu spadku części majątku spadkowego, który należał do innych spadkobierców, tj. otrzymanie z tego majątku udziałów przekraczających pierwotny udział spadkowy, stanowi nabycie w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dokonując oceny skutków podatkowych sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego należy wskazać, że Wnioskodawczyni poszczególne udziały we współwłasności ww. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego nabyła w następujących datach:

 • w dniu 25 lutego 2012 r. – w spadku po siostrze,
 • w dniu 20 lutego 2013 r. – w drodze działu spadku, w części przekraczającej udział nabyty w drodze spadku po zmarłej siostrze.

Zatem bieg terminu pięcioletniego, określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, powinien być liczony stosownie do nabycia udziałów, czyli od końca 2012 r. oraz od końca 2013 r.

Biorąc pod uwagę powyższe, odpłatne zbycie w październiku 2013 r. udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, nabytego przez Wnioskodawczynię w lutym 2012 r. w wyniku spadku po siostrze oraz nabytego w lutym 2013 r. w drodze działu spadku stanowi źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy, podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż nastąpiło przed upływem 5 lat podatkowych, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie tych udziałów.

W myśl art. 30e ust. 1 i art. 45 ust. 4 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku i jest płatny w terminie złożenia zeznania za rok podatkowy, w którym nastąpiło odpłatne zbycie.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw. Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia (sprzedaży) nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez sprzedającego, które są konieczne, aby transakcja sprzedaży mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością), np. koszty wyceny nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, prowizje pośredników w sprzedaży nieruchomości, koszty ogłoszeń w prasie związanych z zamiarem sprzedaży nieruchomości.

Ustalenie kosztów uzyskania przychodu odbywa się natomiast zgodnie z art. 22 ust. 6c lub 6d ww. ustawy w zależności od tego, czy zbywaną nieruchomość lub prawo nabyto odpłatne, czy nieodpłatnie.

Stosownie do art. 22 ust. 6c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), z zastrzeżeniem ust. 6d, stanowią udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Natomiast zgodnie z art. 22 ust. 6d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy, wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6c i 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

W przypadku niewypełnienia warunków określonych w art. 21 ust. 1 pkt 131 podatnik jest obowiązany do złożenia korekty zeznania, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, i do zapłaty podatku wraz z odsetkami za zwłokę; odsetki nalicza się od następnego dnia po upływie terminu płatności, o którym mowa w art. 45 ust. 4 pkt 4, do dnia zapłaty podatku włącznie (art. 30e ust. 7 ww. ustawy).

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł – art. 30e ust. 5 ww. ustawy.

Dochód ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych może jednak zostać objęty zwolnieniem z opodatkowania – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 tej ustawy – przy spełnieniu warunków określonych w tym przepisie. Stanowi on, że wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Dochód zwolniony należy obliczyć według następującego wzoru:

dochód zwolniony = D x W/P, gdzie:

D – dochód z odpłatnego zbycia,

W – wydatki poniesione na cele mieszkaniowe,

P – przychód z odpłatnego zbycia.

W sytuacji, gdy przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego.

W art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy, ustawodawca określił, że za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego

-położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

W myśl art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

Natomiast stosownie do art. 21 ust. 28 ww. ustawy, za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części

-przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Należy również wskazać, że przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 nie ma zastosowania do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, które podatnik uwzględnił korzystając z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz do tej części wydatków, o których mowa w ust. 25 pkt 2, którymi sfinansowane zostały wydatki określone w ust. 25 pkt 1, uwzględnione przez podatnika korzystającego z ulg podatkowych, w rozumieniu Ordynacji podatkowej, przy opodatkowaniu podatkiem dochodowym (art. 21 ust. 30).

Ww. zwolnienia są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, co oznacza, że wszelkie odstępstwa od tej zasady, muszą bezwzględnie wynikać z przepisów prawa i być interpretowane ściśle z jego literą. W związku z tym, tylko wydatkowanie środków uzyskanych z odpłatnego zbycia – w terminie i na cele wskazane w art. 21 ust. 1 pkt 131, a szczegółowo opisane w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – pozwala na zastosowanie przedmiotowego zwolnienia. Z treści art. 21 ust. 1 pkt 131 wprost wynika, że zwolnienie dotyczy wyłącznie udokumentowanych wydatków poniesionych przez podatnika na własne cele. Oznacza to, że jest to wydatek, który został poniesiony, i który jest odpowiednio udokumentowany.

Zatem korzystanie ze zwolnienia od podatku, jest możliwe wyłącznie w sytuacji, gdy spełnione są wszelkie przesłanki określone w przepisie stanowiącym podstawę prawną danej preferencji.

W przypadku niewypełnienia warunków określonych w cytowanym art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik traci prawo do ulgi i jest zobowiązany do złożenia korekty zeznania oraz zapłaty podatku dochodowego.

Odnosząc zatem przedstawione powyżej uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy stwierdzić należy, że z powołanego art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że okolicznością decydującą o jego zastosowaniu jest przeznaczenie przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i określonych praw majątkowych w terminie począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym zostało ono dokonane, na własne cele mieszkaniowe, które zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ww. ustawy obejmują budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego.

Przy czym, podkreślić należy, że wydatki na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych powinny być udokumentowane rzetelnymi i wiarygodnymi dowodami, z których w sposób niebudzący żadnych wątpliwości będzie wynikało kto, kiedy i jaki wydatek poniósł, tj. czy środki uzyskane ze sprzedaży faktycznie przeznaczone zostały na cele mieszkaniowe, czy też wydatki na cele mieszkaniowe poczynione zostały z innych źródeł.

Z opisu stanu faktycznego wynika, że w okresie od 17 czerwca 2015 r. do 22 września 2015 r. Wnioskodawczyni poniosła wydatki na remont domu, do którego przysługuje Jej udział wynoszący 2/9, w wysokości 2 860 zł 96 gr.

Wydatki związane z remontem domu i rodzaje prac remontowych przedstawiały się następująco:

 • folia pod wylewką, piasek, cement – składniki betonu; sporządzono beton na wylewkę w pomieszczeniu mieszkalnym i w sieni domu oraz podmurowano cegłami w pomieszczeniu mieszkalnym ściany na wysokości 1/3 pomieszczenia;
 • wapno hydratyzowane, siatka zbrojeniowa, tynk gipsowy, grunt akrylowy, gładź do ścian, farba akrylowa i pigment; otynkowano i pomalowano ściany pomieszczenia mieszkalnego;
 • zaprawa szamotowa; naprawiono piec w pomieszczeniu mieszkalnym;
 • mufa, korek (zaślepka), trójnik, wąż zbrojeniowy; naprawiono instalację wodną w łazience;
 • klej do płytek; umocowano płytki w pomieszczeniu mieszkalnym i sieni;
 • blacha powlekana, obróbki niestandardowe; pokryto dach nad częścią domu.

Wnioskodawczyni posiada faktury potwierdzające wydatkowanie pieniędzy na remont. Faktury wystawione są na Wnioskodawczynię, a koszty remontu poniesione zostały wyłącznie przez Wnioskodawczynię ze środków pieniężnych uzyskanych z odpłatnego zbycia udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego.

Wnioskodawczyni realizuje cele mieszkaniowe w remontowanym domu w miejscowości ..... w miesiącach letnich, a podstawowym miejscem zamieszkania Wnioskodawczyni jest ..... Zimą i jesienią dom ..... nie jest przez nikogo zamieszkiwany. Poza Wnioskodawczynią, żadne osoby trzecie będące i niebędące współwłaścicielami ani odpłatnie, ani nieodpłatnie nie korzystają z tej nieruchomości.

Ustosunkowując się do możliwości skorzystania przez Wnioskodawczynię ze zwolnienia od opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego, w sytuacji wydatkowania przychodu z tej sprzedaży na remont budynku mieszkalnego, którego jest współwłaścicielem w udziale 2/9 należy podkreślić, że przepisy ustawy o podatku dochodowym nie definiują pojęcia „remont”, nie określają również jakiego rodzaju wydatki wchodzą w zakres tego zwolnienia.

Wymienione pojęcia rozumieć należy zatem w znaczeniu powszechnie stosowanym w zakresie przepisów prawa budowlanego.

W myśl art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r., poz. 1409, z późn. zm.) przez „remont” należy rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.

Za „remont” uważa się w szczególności wykonanie robót budowlanych w istniejącym budynku mieszkalnym lub lokalu mieszkalnym wraz z wymianą dotychczas użytkowanych, zużytych składników wyposażenia technicznego budynku lub lokalu (np. dotychczasowej instalacji wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, gazu przewodowego lub tylko określonych elementów tych instalacji).

Pojęcie remontu wyjaśnił Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4 marca 1998 r., sygn. akt ..... stwierdzając, że: „za remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego w znaczeniu powszechnie stosowanym w zakresie inwestycji uważa się prace budowlane mające na celu utrzymanie lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego we właściwym stanie, przywrócenie jego pierwotnej zdolności użytkowej, którą utracił w wyniku upływu czasu i eksploatacji wraz z wymianą dotychczas użytkowanych zużytych składników ich wyposażenia technicznego takich jak: dotychczasowej instalacji wodnej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, gazu przewodowego lub tylko określonych elementów tych instalacji”.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że poniesione przez Wnioskodawczynię wydatki na remont i materiały budowlane potwierdzone fakturami mieszczą się w pojęciu wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem poniesienie tych wydatków (prawidłowo udokumentowanych), w wyznaczonym terminie uprawnia Wnioskodawczynię do zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Odnosząc się natomiast do możliwości przeznaczenia przez Wnioskodawczynię na remont domu mieszkalnego całości poniesionych przez Nią wydatków, jako wydatków na własne cele mieszkaniowe należy podkreślić, że w remontowanej nieruchomości Wnioskodawczyni przysługuje udział wynoszący 2/9, ponieważ pozostałe udziały we współwłasności ww. nieruchomości przysługują siostrze i kuzynce Wnioskodawczyni, co wynika z przeprowadzonego w dniu 20 maja 2014 r. działu spadku.

Wnioskodawczyni mogła przeznaczyć na remont nieruchomości (budynku mieszkalnego) kwotę przekraczającą wielkość Jej udziału w nieruchomości, jednakże w świetle art. 21 ust. 26 ww. ustawy, wielkość udziału Wnioskodawczyni we współwłasności przedmiotowej nieruchomości determinuje wysokość wydatków, które mogą zostać odliczone jako wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe, i to bez względu na fakt, że współwłaściciele nie korzystają (np. nie mieszkają) z tego domu. Sprzeczne z celem omawianego zwolnienia jest odliczanie wydatków bez względu na posiadany udział we współwłasności nieruchomości. Oznaczałoby to bowiem, że odliczone zostały wydatki, które finansowały realizację cudzych potrzeb mieszkaniowych, a nie celów mieszkaniowych Wnioskodawczyni.

Reasumując, wydatki jakie Wnioskodawczyni poniosła na remont nieruchomości (budynku mieszkalnego) – proporcjonalnie do przysługującego Jej udziału we współwłasności tej nieruchomości, tj. udziału 2/9, wydatkowane w okresie dwóch lat od końca roku, w którym nastąpiło odpłatne zbycie oraz prawidłowo udokumentowane – stanowią wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawczyni i mogą podlegać zwolnieniu z podatku dochodowego w myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z ust. 25 pkt 1 lit. d) i ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie będą natomiast, stanowiły wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe – wydatki poniesione przez Wnioskodawczynię na remont ww. nieruchomości (budynku mieszkalnego) w części przekraczającej przysługujący Jej udział we współwłasności tej nieruchomości.

W związku z powyższym stanowisko Wnioskodawczyni należało uznać za nieprawidłowe.

Jednocześnie Organ zauważa, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku. Przedmiotem interpretacji wydanej na podstawie art. 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r., poz. 613, z późn. zm.) jest sam przepis prawa. Organ zaznacza również, że prawo do zwolnienia podlega szczegółowej i ostatecznej weryfikacji przez organ podatkowy w toku postępowania podatkowego. Mając bowiem na uwadze treść art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa, tut. Organ wydając interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego nie jest uprawniony do przeprowadzenia postępowania dowodowego, które wskazałoby, czy Wnioskodawczyni zrealizowała swój cel mieszkaniowy, czy nie. Wszelkie niezbędne działania w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy, organy podatkowe podejmują w toku postępowania podatkowego. Podstawowym narzędziem realizacji tej zasady jest postępowanie dowodowe, które nie jest prowadzone w ramach postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej. Dodatkowo należy wskazać, że jeżeli przedstawiony we wniosku stan faktyczny będzie różnić się od występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja indywidualna nie będzie chroniła Wnioskodawczyni w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego.

Wskazać również należy, że na tle ogólnie wymienionych we wniosku rodzajów wydatków na zakup materiałów i usług, bez badania ich charakteru w świetle weryfikacji zgromadzonych przez Wnioskodawczynię konkretnych dowodów, tut. Organ wydając niniejszą interpretację, nie przesądza jednoznacznie, że wydatki te mogą być zaliczone do wydatków na własne cele mieszkaniowe w myśl art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak podkreślono wyżej, tego rodzaju kwestie nie mogą być przedmiotem postępowania w trybie art. 14b ustawy Ordynacja podatkowa.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ....., po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Łodzi, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Wronia 65, 97-300 Piotrków Trybunalski.