0461-ITPB4.4511.47.2017.2.MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
1) Czy wydatkowanie przez Wnioskodawczynię całości przychodu ze zbycia w dniu 14 marca 2016 r. udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym majątek osobisty Wnioskodawczyni na częściową spłatę kredytu zaciągniętego 23 kwietnia 2010 r. wspólnie z małżonkiem na zakup do majątku wspólnego mieszkania uprawnia Wnioskodawczynię do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
2) Jak powinna zostać poprawnie wyliczona i udokumentowana kwota łączna kapitału i odsetek w przeliczeniu na złote polskie wydatkowana na spłatę kredytu hipotecznego w okresie od momentu odpłatnego zbycia w dniu 14 marca 2016 r. otrzymanej w spadku nieruchomości do terminu, w którym upływa ustawowy okres 2 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym uzyskany był przychód ze sprzedaży – przy założeniu, że spłata następuje w walucie CHF?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948 z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 23 stycznia 2017 r. (data wpływu 25 stycznia 2017 r.) oraz jego uzupełnieniu z dnia 28 marca 2017 r. o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie stosowania zwolnienia przedmiotowego jest:

 • nieprawidłowe w części dotyczącej podstawy prawnej przeliczenia wydatków poniesionych w walucie obcej na złote,
 • prawidłowe w pozostałym zakresie.

UZASADNIENIE

W dniu 25 stycznia 2017 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie stosowania zwolnienia przedmiotowego. Wniosek uzupełniono w dniu 29 marca 2017 r.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny.

W dniu 15 lutego 2006 r. zmarła matka Wnioskodawczyni. Do masy spadkowej po zmarłej matce wszedł udział w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego (prawo dzielone z mężem, tj. ojcem Wnioskodawczyni – po 1/2 udziału w prawie).

Dnia 15 lutego 2008 r. w trybie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych doszło do zmiany formy własności lokalu mieszkalnego na podstawie umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia jego własności na ojca Wnioskodawczyni.

W dniu 5 stycznia 2014 r. zmarł ojciec Wnioskodawczyni. Do masy spadkowej po zmarłym ojcu weszło prawo własności przedmiotowego lokalu mieszkalnego. Postanowieniem właściwego sądu z dnia 5 marca 2014 r. Wnioskodawczyni i jej brat nabyli spadek po zmarłym ojcu, po 1/2 części każde z nich wraz z dobrodziejstwem inwentarza. Tym samym Wnioskodawczyni i jej brat zostali jedynymi właścicielami przedmiotowego lokalu mieszkalnego, udziały w odziedziczonym mieszkaniu po 1/2.

Otrzymane w spadku mieszkanie Wnioskodawczyni i jej brat zbyli odpłatnie w dniu 14 marca 2016 r. za łączną kwotę 167.000 zł – przychód Wnioskodawczyni ze sprzedaży udziałów w ww. lokalu mieszkalnym wyniósł odpowiednio 78.500 zł. Ponadto 23 kwietnia 2010 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem – pozostający w związku małżeńskim od 31 sierpnia 2002 r. – zakupili do majątku wspólnego (ustawowa wspólność majątkowa) mieszkanie za łączną kwotę 360.000 zł. Część tej kwoty pochodziła ze środków własnych, reszta została sfinansowana kredytem hipotecznym indeksowanym kursem CHF (franka szwajcarskiego) w kwocie 264.500 zł. Kredyt został zaciągnięty w banku mającym siedzibę na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, na okres 25 lat.

Wnioskodawczyni wraz z mężem dokonują spłaty ww. kredytu bezpośrednio we frankach szwajcarskich nabywanych w kantorze internetowym i przelewanych bezpośrednio z konta w kantorze internetowym – na zlecenie Wnioskodawczyni bądź jej męża – na rachunek kredytowy w banku. Poza tym odsetki od kredytu hipotecznego nie są odliczane przez Wnioskodawczynię i jej męża w ramach tzw. ulgi odsetkowej.

Wnioskodawczyni zamierza, w celu skorzystania ze zwolnienia podatkowego przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, do końca 2018 r. wydatkować kwotę 78.500 zł na częściową spłatę ww. kredytu oraz odsetek od kredytu zaciągniętego wraz z małżonkiem na zakup mieszkania przeznaczonego na własne cele mieszkaniowe.

Od dnia zakupu mieszkania w 2010 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem jest zameldowana i w nim zamieszkuje.

Ponadto Wnioskodawczyni wskazuje, że postanowieniem właściwego sądu z dnia 13 marca 2007 r. nastąpił następujący podział spadku po zmarłej matce Wnioskodawczyni: ojciec, brat oraz Wnioskodawczyni otrzymali po 1/3 spadku wraz z dobrodziejstwem inwentarza.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Czy wydatkowanie przez Wnioskodawczynię całości przychodu ze zbycia w dniu 14 marca 2016 r. udziału w lokalu mieszkalnym stanowiącym majątek osobisty Wnioskodawczyni na częściową spłatę kredytu zaciągniętego 23 kwietnia 2010 r. wspólnie z małżonkiem na zakup do majątku wspólnego mieszkania uprawnia Wnioskodawczynię do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
 2. Jak powinna zostać poprawnie wyliczona i udokumentowana kwota łączna kapitału i odsetek w przeliczeniu na złote polskie wydatkowana na spłatę kredytu hipotecznego w okresie od momentu odpłatnego zbycia w dniu 14 marca 2016 r. otrzymanej w spadku nieruchomości do terminu, w którym upływa ustawowy okres 2 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym uzyskany był przychód ze sprzedaży – przy założeniu, że spłata następuje w walucie CHF?

Zdaniem Wnioskodawczyni, przeznaczenie całej kwoty uzyskanej ze sprzedaży przysługujących jej udziałów w prawie własności przedmiotowego lokalu mieszkalnego nabytego w spadku po zmarłym ojcu, stanowiących jej majątek osobisty, na spłatę kredytu hipotecznego oraz odsetek od tego kredytu zaciągniętego wraz z mężem na zakup (do majątku wspólnego) mieszkania, w którym jest zameldowana i zamieszkuje wspólnie z mężem, jest wystarczającym warunkiem do skorzystania ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym.

W uzupełnieniu wskazano, że prawidłową metodą przeliczenia kosztów kredytu hipotecznego poniesionych w walucie obcej na złote polskie jest metoda polegająca na przemnożeniu kwoty raty / kwoty wcześniejszej częściowej spłaty kredytu wyrażonej w CHF (frankach szwajcarskich) oraz średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień spłaty raty / dzień dokonania wcześniejszej częściowej spłaty kredytu, co zgodne jest z postanowieniami art. 11a ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe w części dotyczącej podstawy prawnej przeliczenia wydatków poniesionych w walucie obcej na złote oraz prawidłowe w pozostałym zakresie.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,
 • jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a-c – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że w sytuacji, gdy sprzedaż nieruchomości została dokonana przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jej nabycie, to stanowi ona źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Dochód ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)– c) – na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 tej ustawy – może jednak zostać objęty zwolnieniem z opodatkowania przy spełnieniu warunków określonych w tym przepisie. Stanowi on, że wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Z kolei, zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na:

 1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na cele określone w pkt 1 (m.in. zakup mieszkania),
 2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a,
 3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c, na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a lub b
 • w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30;

Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że skoro Wnioskodawczyni uzyskała przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości w marcu 2016 r., to planowane wydatkowanie całości otrzymanych środków do grudnia 2018 r. na własne cele mieszkaniowe spełni wymóg terminu określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy. Ponieważ Wnioskodawczyni nabyła lokal mieszkalny i zaciągnęła kredyt hipoteczny przed uzyskaniem przychodu ze zbycia nieruchomości, to spłatę powyższego kredytu wraz z odsetkami uważa się za wydatek na własny cel mieszkaniowy, zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy. Nie ma zatem dla uzyskania omawianego zwolnienia przedmiotowego znaczenia, czy kredyt hipoteczny spłacany jest w walucie obcej, gdyż wszystkie przesłanki uzyskania tego zwolnienia są spełnione łącznie. Jeśli zatem w opisanym stanie faktycznym Wnioskodawczyni wydatkuje całość omawianego przychodu ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe, tj. na spłatę zaciągniętego kredytu hipotecznego wraz z odsetkami, przed upływem terminu ustawowego, to całość dochodu z odpłatnego zbycia będzie zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podkreślenia wymaga, że zwolnienia podatkowe oraz ulgi są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, dlatego do interpretacji przepisów ustanawiających zwolnienia podatkowe, jak również ulgi, należy stosować wykładnię ścisłą, która nie wychodzi poza literalne brzmienie przepisów. Stąd też, korzystanie z przedmiotowego zwolnienia przysługuje podatnikowi tylko i wyłącznie w sytuacji spełnienia wszystkich przesłanek wskazanych w przepisie prawa.

Stosownie do art. 11a ust. 2 ustawy, koszty poniesione w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. Jednakże kwoty uprawniające do odliczenia od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub obniżenia podatku, wydatki oraz podatek, wyrażone w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia wydatku lub zapłaty podatku (art. 11a ust. 3 ustawy). Oznacza to, że sposób przeliczenia kwoty spłaty z waluty obcej na walutę polską wskazany w uzupełnieniu wniosku jest prawidłowy, z tym zastrzeżeniem, że podstawą prawną ten sposób określającą jest dyspozycja art. 11a ust. 3, a nie art. 11 ust. 2 ustawy.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.