0114-KDIP3-2.4011.154.2018.2.LS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Należy stwierdzić, że trudno mówić w omawianej sytuacji o zamiarze realizacji własnego celu mieszkaniowego poprzez remont domku letniskowego, ponieważ zamiar ten uzależniony jest od zdarzeń przyszłych i niepewnych. Wnioskodawca deklaruje jedynie swój potencjalny zamiar, uzależniony od innych czynników i nie stwierdza że cel mieszkaniowy będzie realizowany. W celu spełnienia warunków skorzystania ze zwolnienia Wnioskodawca musiałby zamieszkać w remontowanym domku letniskowym. Nie jest wystarczająca deklaracja Wnioskodawcy, że z chwilą przejścia na emeryturę Wnioskodawca chciałby mieć możliwość, o ile będzie taka Jego wola, chęć lub potrzeba, mieszkania w tym budynku na wsi przez cały rok. W związku z powyższym, należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie uprawniony do skorzystania ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 5 marca 2018 r. (data wpływu 13 marca 2018 r.) uzupełnionym pismem z dnia 23 marca 2018 r. (data nadania 24 marca 2018 r., data wpływu 27 marca 2018 r.) na wezwanie Nr 0114-KDIP3-2.4011.154.2018.1.LS z dnia 19 marca 2018 r. (data nadania 20 marca 2018 r., data doręczenia 22 marca 2018 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz przeznaczenia środków pieniężnych z tej sprzedaży na remont domu letniskowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 13 marca 2018 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży lokalu mieszkalnego oraz przeznaczenia środków pieniężnych z tej sprzedaży na remont domu letniskowego.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny i zdarzenie przyszłe.

W 1994 roku rodzice Wnioskodawcy, Stanisława K. i Jerzy K., nabyli nieruchomość gruntową - działka nr 60/46. W oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy , zatwierdzony uchwałą Rady Gminy z dnia 13.12.1994 r. opublikowaną w Dz. U. Woj. z dnia 15.12.1994 r., działka nr 60/46 jest terenem przewidzianym pod zabudowę mieszkaniową. Symbol planu U.l.

W związku z powyższym rodzice Wnioskodawcy postanowili wybudować na ww. działce dom. W 1994 roku otrzymali zezwolenie na budowę. Decyzją z dnia 30.12.1994 r. nastąpiło:

 1. zatwierdzenie planu realizacyjnego inwestycji na terenie działki 60/46, stanowiącego integralną część inwestycji,
 2. zezwolenie na budowę na terenie działki 60/46 budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, według projektu stanowiącego integralną część decyzji (...).

W 1996 roku rodzice Wnioskodawcy otrzymali Decyzję z dnia 25.11.1996 r. zezwalającą na użytkowanie budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, wykonanego zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, zlokalizowanego na miejscu wskazanym planem zagospodarowania. Inwestor przedstawił dziennik budowy oraz protokół badania przewodów kominowych. Na podstawie zapisu w dzienniku budowy i po dokonaniu wizji lokalnej stwierdzono zakończenie prac i udzielono zezwolenia na użytkowanie.

Według opisu technicznego załączonego do projektu budowlanego przedmiotowy budynek to: jednorodzinny budynek letniskowy, wolnostojący, parterowy, niepodpiwniczony, bez poddasza użytkowego, dwuspadowy wysoki, z parcelami nieużytkowymi. Budynek wykonano z bali sosnowych-starodrzew, ocieplony dodatkowo od wewnątrz wełną mineralną - współczynnik przenikania ciepła K=0,5W/(m2*k). W budynku wykonano instalację sanitarną: wodociągową - woda czerpana ze studni głębinowej wykonanej na terenie działki, podgrzewana z bojlera elektrycznego, kanalizacyjną - odprowadzenie nieczystości do szamba. Ponadto, zainstalowano trzon kuchenny z gazem na propan butan, zastosowano ogrzewanie elektryczne i kominkowe. Wykonano instalację elektryczną. Przedmiotowy budynek składa się z: pokój sypialny, pokój dzienny z aneksem kuchennym, przedpokój i łazienka z wc. Powierzchnia zabudowy 57 m2, powierzchnia mieszkalna 40 m2.

Budynek od momentu jego powstania do dnia dzisiejszego wykorzystywany był jako budynek letniskowy w okresie od późnej wiosny do wczesnej jesieni, czyli przez ok. 6 miesięcy w roku, głównie z uwagi na położenie na działce leśnej, z dala od miasta.

W 2017 roku mieszkanie odziedziczone po rodzicach zostało sprzedane. Sprzedaż mieszkania nastąpiła przed upływem 5 lat od chwili nabycia spadku. W tym roku Wnioskodawca wraz z siostrą (tzn. Wnioskodawca - Artur K. oraz Jego siostra Iwona K.) zobowiązani są do odprowadzenia stosowanego podatku, który oczywiście uiszczą.

W związku z powyższym:

 1. Zaistniały stan faktyczny.

Składający niniejszy wniosek Wnioskodawca (Artur K.), część środków uzyskanych ze sprzedaży ww. mieszkania odziedziczonego po rodzicach przeznaczył w 2017 r. na wydatki związane z modernizacją budynku mieszkalnego na terenie działki 60/46, tzn.:

 1. wykonane zostało przyłącze wody z wodociągu miejskiego (do tej pory woda czerpana była ze studni głębinowej wykonanej na terenie działki),
 2. wykonana została inwentaryzacja geodezyjna wykonanego przyłącza wody z wodociągu miejskiego,
 3. zakupiono i zamontowano nowe drzwi wejściowe do budynku (wymieniono stare, dwuskrzydłowe drzwi drewniane),
 4. zakupiono i zamontowano elementy wiatrochronne na kominie (z uwagi na kłopoty z ciągiem kominowym i bezpieczeństwo domowników).

Na wszystkie ww. prace i zakupy zostały wystawione faktury VAT na nazwisko Wnioskodawcy. Oczywiście faktury zostały zapłacone.

Jednocześnie Wnioskodawca informuje, co następuje:

 1. Budynek mieszkalny na działce nr 60/46 jest współwłasnością Wnioskodawcy i siostry Iwony K.
 2. Wnioskodawca nie jest właścicielem ani współwłaścicielem innej nieruchomości, działki, domu, mieszkania, garażu itp.
 3. Wnioskodawca zamierza korzystać w przedmiotowego budynku mieszkalnego przez cały rok i stąd działania związane z jego modernizacją.
 4. Siostra Wnioskodawcy nie inwestuje w modernizację tego domu.
 1. Zdarzenie przyszłe.

Składający niniejszy wniosek Artur K., zamierza w 2018 roku przeprowadzić przede wszystkim termomodernizację budynku poprzez wymianę okien na nowoczesne okna plastikowe (wymienić stare, drewniane, trzyskrzydłowe okna - sztuk 5) oraz wykonanie zewnętrznego ocieplenia ścian budynku wełną mineralną z szalówką (stara izolacja cieplna wykonana od wnętrza domu po latach przestała spełnia swoje zadanie). Ponadto, w związku z podłączeniem do wodociągu, zamierza przeprowadzić remont łazienki i zainstalować w niej kabinę prysznicową. Koszty modernizacji zamierza pokryć ze środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania.

Jednocześnie Wnioskodawca informuje, co następuje:

 1. Budynek mieszkalny na działce nr 60/46 jest współwłasnością Wnioskodawcy i siostry Iwony K.
 2. Wnioskodawca nie jest właścicielem ani współwłaścicielem innej nieruchomości, działki, domu, mieszkania, garażu itp.
 3. Wnioskodawca zamierza korzystać z przedmiotowego budynku mieszkalnego przez cały rok i stąd działania związane z jego modernizacją.
 4. Siostra Wnioskodawcy nie inwestuje w modernizację tego domu.

Pismem z dnia 19 marca 2018 r. Nr 0114-KDIP3-2.4011.154.2018.1.LS wezwano Wnioskodawcę do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania poprzez:

 1. Doprecyzowanie stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego o następujące informacje:
  • wskazanie daty śmierci spadkodawców,
  • czy w jednorodzinnym budynku letniskowym Wnioskodawca będzie realizował swoje cele mieszkaniowe, czy jedynie potrzeby związane z rekreacją i wypoczynkiem?

Pismem z dnia 23 marca 2018 r. (data wpływu 27 marca 2018 r.) Wnioskodawca uzupełnił wniosek w wyznaczonym terminie. W nadesłanym uzupełnieniu Wnioskodawca wskazał, że:

 1. Data śmierci spadkodawców: ojciec – Jerzy K. zmarł w dniu 15.09.2002 r., matka – Stanisława K. zmarła w dniu 19.09.2013 r.
 2. Od momentu powstania jednorodzinnego budynku był on wykorzystywany przez rodzinę Wnioskodawcy jedynie na potrzeby związane z rekreacją i wypoczynkiem. W chwili obecnej, podjęte i planowane przez Wnioskodawcę inwestycyjne działania budowlane mają na celu doprowadzenie tego budynku do stanu techniczno-użytkowego, który pozwoli Mu na korzystanie z nieruchomości przez cały rok. Z chwilą przejścia na emeryturę Wnioskodawca chciałby mieć możliwość, o ile będzie taka Jego wola, chęć lub potrzeba, mieszkania w tym budynku na wsi przez cały rok.
W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania.
 1. Wnioskodawca prosi o stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej, co do możliwości dokonania odliczenia wydatków poniesionych przez Niego w roku 2017 na modernizacje opisanego budynku mieszkalnego w ramach wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe.
 2. Wnioskodawca prosi o stanowisko Krajowej Informacji Skarbowej, co do możliwości dokonania odliczenia w przyszłości wydatków, które zamierza przeznaczyć na modernizację ww. budynku w roku 2018 w ramach wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe.

Zdaniem Wnioskodawcy,

Ad. 1 Zaistniały stan faktyczny.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 21 ust. 25, Wnioskodawca uważa, że poniesione przez Niego wydatki modernizacyjne określone zostały w punkcie d) ww. artykułu, jako „wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe tj. budowę, rozbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego” i jakkolwiek dotychczas budynek ten był wykorzystywany jako letniskowy oraz w opisie technicznym opisany został jako letniskowy, to spełniał warunki budynku całorocznego - zapewniał odpowiednie wyposażenie, ogrzewanie, izolacyjność cieplną. Pozwolenie na budowę oraz pozwolenie na użytkowanie dotyczą budynku mieszkalnego, jednorodzinnego bez precyzowania czy ma on charakter letniskowy, czy całoroczny. Podatek od nieruchomości Wnioskodawca płaci za budynek mieszkalny. W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że po zaplanowanych i przeprowadzonych pracach modernizacyjnych będzie to budynek mieszkalny, jednorodzinny i spełniający warunki budynku całorocznego z możliwością wykorzystywania go jako letniskowy jak i całoroczny.

Ad. 2 Zdarzenie przyszłe.

Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, art. 21 ust. 25, Wnioskodawca uważa, że wydatki modernizacyjne, które ma zamiar ponieść na modernizację budynku w 2018 roku określone są w punkcie d) ww. artykułu, jako „wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe tj. budowę, rozbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego” i jakkolwiek dotychczas budynek ten był wykorzystywany jako letniskowy oraz w opisie technicznym opisany został jako letniskowy, to spełniał warunki budynku całorocznego - zapewniał odpowiednie wyposażenie, ogrzewanie, izolacyjność cieplną. Pozwolenie na budowę oraz pozwolenie na użytkowanie dotyczą budynku mieszkalnego, jednorodzinnego bez precyzowania czy ma on charakter letniskowy, czy całoroczny. Podatek od nieruchomości Wnioskodawca płaci za budynek mieszkalny. W związku z powyższym Wnioskodawca uważa, że po zaplanowanych i przeprowadzonych pracach modernizacyjnych będzie to budynek mieszkalny, jednorodzinny i spełniający warunki budynku całorocznego z możliwością wykorzystywania go jako letniskowy jak i całoroczny.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest nieprawidłowe.

Na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 200 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)–c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,

– jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie.

Powyższy przepis formułuje generalną zasadę, że sprzedaż nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie rodzi obowiązek podatkowy w postaci zapłaty podatku dochodowego. Tym samym jeżeli odpłatne zbycie nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości następuje po upływie 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie – nie jest źródłem przychodu w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a przychód uzyskany z odpłatnego zbycia w ogóle nie podlega opodatkowaniu.

W przypadku sprzedaży nieruchomości decydujące znaczenie w kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych ma moment jej nabycia.

Zgodnie z art. 922 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 459 ze zm.), prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na następców prawnych. W myśl natomiast art. 924 spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku (art. 925 Kodeksu cywilnego). Oznacza to, że z chwilą śmierci należące do spadkodawcy prawa i obowiązki stają się spadkiem, który podlega przepisom prawa spadkowego, a data śmierci (chwila śmierci) spadkodawcy ustala, kto staje się spadkobiercą oraz co wchodzi w skład masy spadkowej. Tak więc dniem nabycia spadku przez spadkobiercę jest data śmierci spadkodawcy.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego oraz uzupełnienia wynika, że ojciec Wnioskodawcy zmarł w dniu 15.09.2002 r., natomiast matka zmarła w dniu 19.09.2013 r. W 2017 roku mieszkanie odziedziczone po rodzicach zostało sprzedane. Zatem Wnioskodawca nabył udziały w przedmiotowej nieruchomości kolejno w 2002 i 2013 roku następnie, w 2017 r. dokonano sprzedaży ww. mieszkania.

Uwzględniając powyższe stwierdzić należy, że zbycie udziału nabytego po ojcu zostało dokonane po upływie 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w związku z powyższym nie stanowi źródła przychodu. Natomiast odpłatne zbycie udziału w nieruchomości odziedziczonego po matce nastąpiło przed upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie i stanowi źródło przychodu, w rozumieniu powołanego wyżej art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

W myśl art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku.

Stosownie do art. 30e ust. 2 ww. ustawy, podstawą obliczenia podatku jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw.

Przy czym przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych oraz innych rzeczy, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8, jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia. Jeżeli jednak cena, bez uzasadnionej przyczyny, znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej w wysokości wartości rynkowej (art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Pojęcie kosztów odpłatnego zbycia nie zostało przez ustawodawcę zdefiniowane w ustawie, należy zatem stosować językowe rozumienie tego wyrażenia, zgodnie z którym za koszty odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uważa się wszystkie wydatki poniesione przez zbywającego, które są konieczne, aby transakcja mogła dojść do skutku (wszystkie niezbędne wydatki bezpośrednio związane z tą czynnością). Można do takich kosztów zaliczyć np.: koszty wyceny sprzedawanej nieruchomości przez rzeczoznawcę majątkowego, wynagrodzenie dla biura pośrednictwa obrotu nieruchomościami, koszty ogłoszeń w prasie itp., o ile wydatki te zostaną poniesione przez zbywcę. Pomiędzy tymi wydatkami a dokonanym zbyciem musi istnieć związek przyczynowo-skutkowy.

Tak obliczony przychód można pomniejszyć o koszty uzyskania przychodów. Ustalenie kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw odbywa się zgodnie z art. 22 ust. 6c lub 6d ww. ustawy w zależności od tego, czy zbywaną nieruchomość lub prawo nabyto odpłatnie, czy nieodpłatnie.

W rozpatrywanym przypadku zastosowanie znajdzie art. 22 ust. 6d, gdyż udział w mieszkaniu został nabyty przez Wnioskodawcę nieodpłatnie w drodze spadku. Zgodnie z ww. przepisem za koszty uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), nabytych w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, uważa się udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania oraz kwotę zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Ponadto zgodnie z art. 22 ust. 6e ww. ustawy, wysokość nakładów, o których mowa w ust. 6d, ustala się na podstawie faktur VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług oraz dokumentów stwierdzających poniesienie opłat administracyjnych.

W myśl art. 30e ust. 4 ww. ustawy, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3 (PIT-39), wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust. 1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Należny podatek wynikający z tego zeznania jest płatny w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45 ust. 4 pkt 4 w zw. z art. 45 ust. 1a ww. ustawy).

Przedmiotem wątpliwości Wnioskodawcy jest możliwość skorzystania ze zwolnienia w związku z wydatkowaniem przychodu ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym na remont domu letniskowego. Z chwilą przejścia na emeryturę Wnioskodawca chciałby mieć możliwość, o ile będzie taka Jego wola, chęć lub potrzeba, mieszkania w tym budynku na wsi przez cały rok.

Ustawodawca w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidział możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości, po spełnieniu określonych warunków, o których mowa w ustawie. Zgodnie z treścią tego przepisu wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

W sytuacji, gdy przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego.

Stosownie do art. 21 ust. 25 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione m.in. na:

 1. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem,
 2. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie,
 3. nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu lub udziału w takim prawie, w tym również z rozpoczętą budową budynku mieszkalnego, oraz nabycie innego gruntu lub udziału w gruncie, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego,
 4. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego,
 5. rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub adaptację na cele mieszkalne własnego budynku niemieszkalnego, jego części, własnego lokalu niemieszkalnego lub własnego pomieszczenia niemieszkalnego,

– położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.

Przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o których mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach (art. 21 ust. 26 cytowanej ustawy).

Zgodnie z art. 21 ust. 28 ww. ustawy, za wydatki, o których mowa w ust. 25, nie uważa się wydatków poniesionych na:

 1. nabycie gruntu lub udziału w gruncie, prawa wieczystego użytkowania gruntu lub udziału w takim prawie, budynku, jego części lub udziału w budynku, lub
 2. budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę, adaptację lub remont budynku albo jego części

– przeznaczonych na cele rekreacyjne.

Podkreśla się, że zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie sądowoadministracyjnym poglądem przepisy dotyczące wszelkiego rodzaju ulg i zwolnień podatkowych, jako odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania, powinny być interpretowane ściśle, w oparciu o wykładnię gramatyczną przepisów ustawy, z wyłączeniem wykładni rozszerzającej.

Należy również zastrzec, że w przypadku korzystania z ulg i zwolnień podatkowych, wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązek udowodnienia, że określony wydatek został poniesiony przy spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów podatkowych spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne.

Zatem, jak wynika z powyższych przepisów, zwolnienie podatkowe uzależnione jest od wydatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości na enumeratywnie wymienione w art. 21 ust. 25 ww. ustawy cele mieszkaniowe i dokonania tej czynności przed upływem dwóch lat licząc od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie oraz nie wcześniej niż uzyskany został ten przychód.

Ustosunkowując się do możliwości skorzystania przez Wnioskodawcę ze zwolnienia od opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym w sytuacji wydatkowania przychodu z tej sprzedaży na remont domu letniskowego, należy podkreślić, że ustawodawca w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie zamieścił definicji legalnej pojęcia budynku mieszkalnego.

Zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.) przez budynek należy rozumieć – taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach, natomiast zgodnie z art. 3 pkt 2a ww. ustawy – za budynek mieszkalny jednorodzinny – należy rozumieć budynek wolno stojący albo budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.

Z wykładni systemowej można wywieść, że w pojęciu budynku mieszkalnego mieści się także pojęcie budynku mieszkalnego letniskowego. Ustawa dotycząca prawa budowlanego ani ustawa podatkowa nie zawiera definicji „domu letniskowego”.

Co do zasady, o tym czy dom można uznać za letniskowy czy za budynek mieszkalny, decyduje jego przeznaczenie, a więc funkcja, której ma służyć. Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. Nr 112, poz. 1316, ze zm.), dom letniskowy należy do klasy budynków mieszkalnych, jednakże dla oceny możliwości skorzystania z ulgi istotne jest ustalenie, czy w danym budynku podatnik będzie realizował swoje cele mieszkaniowe, czy jedynie potrzeby związane z rekreacją i wypoczynkiem.

W orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Sądu Najwyższego utrwaliło się stanowisko, że dom letniskowy może być zaliczony do kategorii budynków mieszkalnych tylko wtedy, gdy będzie użytkowany faktycznie przez właściciela i jego bliskich, służąc tym samym zaspokojeniu podstawowych potrzeb mieszkaniowych. Jeżeli podatnik korzysta z domu jedynie w celach wypoczynkowych, sezonowo, wówczas dom taki uznać należy za letniskowy.

Z analizy wniosku wynika, że środki pochodzące ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym Wnioskodawca przeznaczy na remont domu letniskowego. Wnioskodawca nie jest właścicielem ani współwłaścicielem innej nieruchomości, działki, domu, mieszkania, garażu itp. Od momentu powstania jednorodzinnego budynku był on wykorzystywany przez rodzinę Wnioskodawcy jedynie na potrzeby związane z rekreacją i wypoczynkiem. W chwili obecnej, podjęte i planowane przez Wnioskodawcę inwestycyjne działania budowlane mają na celu doprowadzenie tego budynku do stanu techniczno-użytkowego, który pozwoli Mu na korzystanie z nieruchomości przez cały rok. Z chwilą przejścia na emeryturę Wnioskodawca chciałby mieć możliwość, o ile będzie taka Jego wola, chęć lub potrzeba, mieszkania w tym budynku na wsi przez cały rok.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny i zdarzenie przyszłe oraz powołane przepisy prawa należy stwierdzić, że trudno mówić w omawianej sytuacji o zamiarze realizacji własnego celu mieszkaniowego poprzez remont domku letniskowego, ponieważ zamiar ten uzależniony jest od zdarzeń przyszłych i niepewnych. Wnioskodawca deklaruje jedynie swój potencjalny zamiar, uzależniony od innych czynników i nie stwierdza że cel mieszkaniowy będzie realizowany. W celu spełnienia warunków skorzystania ze zwolnienia Wnioskodawca musiałby zamieszkać w remontowanym domku letniskowym. Nie jest wystarczająca deklaracja Wnioskodawcy, że z chwilą przejścia na emeryturę Wnioskodawca chciałby mieć możliwość, o ile będzie taka Jego wola, chęć lub potrzeba, mieszkania w tym budynku na wsi przez cały rok. W związku z powyższym, należy stwierdzić, że Wnioskodawca nie będzie uprawniony do skorzystania ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy.

Biorąc pod uwagę powyższe, stanowisko Wnioskodawcy jest nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r., poz. 1369) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.