0113-KDIPT2-2.4011.520.2018.1.KR | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Skutki podatkowe sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nabytym w spadku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawczyni przedstawione we wniosku z dnia 15 października 2018 r. (data wpływu 19 października 2018 r.), uzupełnionym pismem z dnia 19 listopada 2018 r. (data wpływu 27 listopada 2018 r.), o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nabytym w spadku – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 19 października 2018 r. wpłynął do Organu podatkowego ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nabytym w spadku.

Wniosek nie spełniał wymogów określonych w art. 14b § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), w związku z powyższym pismem z dnia 14 listopada 2018 r., Nr 0113-KDIPT2-2.4011.520.2018.1.KR, wezwano Wnioskodawczynię, na podstawie art. 169 § 1 w zw. z art. 14h ustawy Ordynacja podatkowa, do jego uzupełnienia w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

Wezwanie wysłane zostało w dniu 14 listopada 2018 r. (skutecznie doręczone w dniu 19 listopada 2018 r.). W dniu 27 listopada 2018 r. (nadano w dniu 20 listopada 2018 r.) wpłynęło uzupełnienie wniosku.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe:

Rodzice Wnioskodawczyni byli współwłaścicielami lokalu mieszkalnego na zasadach wspólności majątkowej małżeńskiej, o czym stanowi zapis w księgach wieczystych. Matka Wnioskodawczyni zmarła w 2007 r., a ojciec w 2015 r. Postępowanie spadkowe zostało przeprowadzone łącznie po śmierci ojca Wnioskodawczyni w 2015 r. Postanowieniem Sądu Wnioskodawczyni oraz Jej ojciec i siostra, nabyli po zmarłej matce po 1/3 z połowy mieszkania. Następnie po zmarłym ojcu Wnioskodawczyni oraz Jej siostra, nabyły w równych częściach pozostałą część mieszkania. W księgach wieczystych zapisano, że Wnioskodawczyni wraz z siostrą są współwłaścicielkami mieszkania w równych częściach. W dniu 28 września 2018 r. Wnioskodawczyni sprzedała swoją połowę mieszkania za kwotę 105 tys. zł, a Jej siostra swoją połowę podarowała (wartość tej darowizny została w akcie notarialnym wyceniona również na 105 tys. zł). Zgodnie z umową sprzedaży 105 tys. zł ma zostać przelane do końca 2018 r. na konto bankowe należące do Wnioskodawczyni i Jej męża.

W 2012 r. Wnioskodawczyni wraz z mężem, córką i jej mężem zawarli i podpisali umowę kredytową na budowę domu. Dom został oddany do użytku w 2015 r. i od tego czasu Wnioskodawczyni mieszka w nim wraz z mężem. Dom został zbudowany na działce będącej wyłączną własnością męża Wnioskodawczyni. Na dzień złożenia wniosku wysokość kredytu do spłaty wynosiła około 235 tys. zł.

Do końca 2018 r. Wnioskodawczyni i Jej mąż zamierzają uwspólnić działkę męża z wybudowanym na niej domem oraz kwotę 105 tys. zł uzyskaną ze sprzedaży mieszkania po rodzicach Wnioskodawczyni poprzez rozszerzenie wspólności majątkowej małżeńskiej.

W uzupełnieniu wniosku Wnioskodawczyni wskazała, że sprzedaż udziału w przedmiotowym lokalu mieszkalnym nie została dokonana w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej. Przedmiotowy lokal stanowi odrębną nieruchomość. Wnioskodawczyni zawarła związek małżeński w dniu 8 kwietnia 1978 r. Wnioskodawczyni i Jej mąż pozostawali oraz nadal pozostają w ustroju wspólności majątkowej małżeńskiej. Za wynikające z umowy kredytu zaciągniętego w 2012 r. zobowiązanie Wnioskodawczyni wraz z mężem, córką i jej mężem odpowiadają solidarnie. Od początku zawarcia umowy kredytu, spłaty ww. kredytu dokonuje Wnioskodawczyni i Jej małżonek, dalszej spłaty nadal będzie dokonywać Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem. Wartość kredytu przypadającego na małżonków w stosunku do całego zadłużenia wynosi połowę. Kredyt został zaciągnięty w banku mającym siedzibę na terenie Unii Europejskiej. Włączenie gruntu wraz z budynkiem do wspólności majątkowej małżeńskiej nastąpiło w drodze umowy rozszerzającej na podstawie aktu notarialnego z dnia 24 października 2018 r. i miało miejsce przed dokonaniem wydatkowania środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym. Środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym nie zostały jeszcze wydane na żaden cel, ani w części, ani w całości. Przychód ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym zostanie wydatkowany na własne cele mieszkaniowe w okresie nie później niż dwóch lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie na spłatę przypadającej na Wnioskodawczynię oraz Jej małżonka części zaciągniętego w 2012 r. kredytu hipotecznego na budowę domu.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie (ostatecznie sformułowane w uzupełnieniu wniosku):

Czy kwota przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, odpowiadającego części nieruchomości nabytej w spadku po zmarłej w 2007 r. matce Wnioskodawczyni nie podlega opodatkowaniu, natomiast kwota przychodu uzyskanego ze sprzedaży, odpowiadającego części nieruchomości nabytej w spadku po zmarłym w 2015 r. ojcu Wnioskodawczyni, przeznaczona w całości na spłatę kredytu hipotecznego, przypadającego na Wnioskodawczynię oraz Jej małżonka, zaciągniętego przez małżonków w 2012 r. oraz dotyczącą nieruchomości, której Wnioskodawczyni stała się współwłaścicielem w dniu 10 października 2018 r., to jest po sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym, korzysta ze zwolnienia od podatku jako wydatek na własne cele mieszkaniowe zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zdaniem Wnioskodawczyni, ostatecznie sformułowanym w uzupełnieniu wniosku, przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości, odpowiadającej części nieruchomości nabytej w spadku po zmarłej w 2007 r. matce Wnioskodawczyni nie podlega opodatkowaniu, natomiast kwota przychodu uzyskanego ze sprzedaży, odpowiadającego części nieruchomości nabytej w spadku po zmarłym w 2015 r. ojcu Wnioskodawczyni stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednakże z uwagi na przeznaczenie całej tej kwoty na spłatę kredytu hipotecznego, przypadającego na Wnioskodawczynię oraz Jej małżonka, zaciągniętego przez małżonków w 2012 r., która ponadto dotyczy nieruchomości, która aktualnie jest Jej współwłasnością, korzysta ona ze zwolnienia od podatku jako wydatek na własne cele mieszkaniowe.

Zgodnie z przepisem art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a, 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Stosownie do art. 10 ust. 1 pkt 8 ww. ustawy, źródłem przychodów jest odpłatne zbycie, z zastrzeżeniem ust. 2:

 1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
 2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
 3. prawa wieczystego użytkowania gruntów,
 4. innych rzeczy,

-jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w lit. a)-c) – przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku. licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie; w przypadku zamiany okresy te odnoszą się do każdej z osób dokonującej zamiany.

Z treści cytowanego przepisu wynika, że źródłem przychodu jest m.in. odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i zostało dokonane przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie.

W świetle tego przepisu sprzedaż części nieruchomości nabytej w spadku po matce Wnioskodawczyni zmarłej w 2007 r., nie podlega opodatkowaniu, ponieważ od końca roku kalendarzowego, w którym miało miejsce nabycie tej części w drodze dziedziczenia, do momentu sprzedaży nieruchomości upłynęło więcej niż 5 lat.

Natomiast sprzedaż części nieruchomości nabytej w spadku po ojcu Wnioskodawczyni zmarłym w 2015 r. podlega opodatkowaniu z uwagi na fakt, że nie minął pięcioletni okres, o którym mowa w wyżej cytowanym art. 10 ust. 1 pkt 8. Odpłatne zbycie tej części nieruchomości dokonane w 2018 r. stanowi źródło przychodu podlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 30e ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c) podatek dochodowy wynosi 19% podstawy obliczenia podatku. Podstawą obliczenia podatku, o której mowa w ust. 1, jest dochód stanowiący różnicę pomiędzy przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw określonym zgodnie z art. 19, a kosztami ustalonymi zgodnie z art. 22 ust. 6c i 6d, powiększoną o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 22h ust. 1 pkt 1, dokonanych od zbywanych nieruchomości lub praw (art. 30e ust. 2 ww. ustawy).

Stosownie do art. 30e ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, po zakończeniu roku podatkowego podatnik jest obowiązany w zeznaniu podatkowym, o którym mowa w art. 45 ust. 1a pkt 3, wykazać:

 1. dochody uzyskane w roku podatkowym z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) i obliczyć należny podatek dochodowy od dochodu, do którego nie ma zastosowania art. 21 ust .1 pkt 131, lub
 2. dochody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131.

Dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) nie łączy się z dochodami (przychodami) z innych źródeł (art. 30 ust. 5 ww. ustawy).

Natomiast w myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe, udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.

Zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 2 cytowanej ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na:

 1. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1,
 2. spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o którym mowa w lit. a),
 3. spłatę każdego kolejnego kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na spłatę kredytu (pożyczki), o których mowa w lit. a) lub b)

-w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, mających siedzibę w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem ust. 29 i 30.

Na podstawie art. 21 ust. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez własny budynek, lokal lub pomieszczenie, o którym mowa w ust. 25 pkt 1 lit. d) i e), rozumie się budynek, lokal lub pomieszczenie stanowiące własność lub współwłasność podatnika lub do którego podatnikowi przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udział w takich prawach.

Odnosząc zatem przedstawione powyżej uregulowania prawne na grunt rozpatrywanej sprawy Wnioskodawczyni stwierdziła, że powołany powyżej przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wiąże skutki prawne w postaci zwolnienia od opodatkowania z faktem wydatkowania – w warunkach określonych w ustawie – uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych dochodu wyłącznie na cele wymienione w przepisie art. 21 ust. 25 ww. ustawy.

Zatem, podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy – jest fakt wydatkowania (nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycia) dochodu ze sprzedaży nieruchomości i praw – w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych – na wskazane w art. 21 ust. 25 ww. ustawy cele mieszkaniowe.

W przedmiotowej sprawie spełnione zostaną wszystkie warunki uprawniające Wnioskodawczynię do skorzystania ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy.

Przede wszystkim Wnioskodawczyni zauważyła, że przeznaczenie środków uzyskanych ze sprzedaży części nieruchomości na spłatę kredytu hipotecznego zaciągniętego wspólnie z małżonkiem, córką oraz jej mężem stanowi wydatek na własne cele mieszkaniowe bowiem w nieruchomości tej faktycznie mieszka. Nieruchomość ta będzie dla Niej pełniła funkcję mieszkalną i ma stanowić Jej dach nad głową.

Ponadto, kredyt hipoteczny na budowę nieruchomości, w której zamierza realizować własne cele mieszkaniowe został zaciągnięty w 2012 r., a więc przed odpłatnym zbyciem części nieruchomości nabytej w spadku. W rezultacie został spełniony warunek, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Wnioskodawczyni zwróciła również uwagę, że przed dokonaniem wydatkowania środków pochodzących ze sprzedaży części nieruchomości na spłatę kredytu hipotecznego, została zawarta razem z Jej mężem umowa rozszerzającą wspólność majątkową małżeńską, na mocy której jest Ona współwłaścicielem (na zasadach wspólności małżeńskiej) nieruchomości, w której realizować będzie własne cele mieszkaniowe.

Jak wynika z treści art. 47 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, małżonkowie mogą przez umowę zawartą w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową lub rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków (umowa majątkowa). Umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa.

Wskazana umowa rozszerzająca wspólność majątkową małżeńską obejmie również środki pieniężne pochodzące ze sprzedaży nieruchomości, którą Wnioskodawczyni otrzymała w spadku.

Zgodnie z treścią art. 33 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, do majątku osobistego każdego z małżonków należą:

 • przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił (pkt 2),
 • przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej (pkt 10).

W świetle tych okoliczności Wnioskodawczyni uważa, że skoro zarówno nieruchomość, której dotyczyć będzie wydatkowanie środków, jak i same środki, które będą przeznaczone na własne cele mieszkaniowe, objęte zostaną wspólnością majątkową małżeńską, to cała kwota przychodu ze sprzedaży części nieruchomości przeznaczona na spłatę kredytu hipotecznego będzie korzystała ze zwolnienia od podatku, ponieważ aktualnie pozostająca do spłaty wartość kredytu hipotecznego, przypadającego na Wnioskodawczynię oraz Jej męża, wynosi więcej niż kwota przychodu uzyskana ze sprzedaży części nieruchomości nabytej w spadku po zmarłym w 2015 r. ojcu Wnioskodawczyni. W konsekwencji na skutek wydatkowania środków pochodzących ze sprzedaży cała wartość kredytu hipotecznego przypadającego na małżonków nie zostanie skompensowana ani tym bardziej przekroczona.

Zgodnie z art. 31 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Jak wynika z art. 33 pkt 2 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, do majątku osobistego każdego z małżonków należą przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił.

Ustrój wspólności ustawowej obejmujący dorobek obojga małżonków, ukształtowany został przez ustawodawcę jako wspólność łączna, bezudziałowa. Wspólność ta charakteryzuje się tym, że w czasie jej trwania małżonkowie nie mają określonych udziałów w majątku wspólnym, nie mogą zatem rozporządzać udziałami, a także nie mogą żądać podziału majątku objętego wspólnością – art. 35 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego.

Stosownie natomiast do art. 43 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym.

Na potwierdzenie przedstawionej tezy Wnioskodawczyni przywołała treść interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z dnia 3 grudnia 2010 r., nr IBPBII/2/415-1021/10/MM, w której wskazano, że: ,,Tymczasem jak wykazano powyżej, środki uzyskane ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytej w drodze spadku przez Wnioskodawcę stanowią jego majątek odrębny i dopóki nie zostaną włączone do majątku wspólnego małżonków, dopóty stanowią one majątek odrębny wyłącznie Wnioskodawcy. W momencie kiedy natomiast środki ze sprzedaży staną się majątkiem wspólnym i zostaną wydatkowane na raty wspólnego kredytu spłacanego wraz z żoną na zakup domu, zostaną spełnione przesłanki do zwolnienia z opodatkowania kwot wydatkowanych na spłatę całej raty kredytu mieszkaniowego.

Reasumując, jedynie wówczas gdy środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży majątku odrębnego Wnioskodawcy zostaną włączone do majątku wspólnego małżonków, czyli będą stanowiły majątek wspólny małżonków, raty kredytu spłacone od momentu rozszerzenia wspólności majątkowej, w całości zostaną potraktowane jako wydatki na własne cele mieszkaniowe.”

Podobnie wypowiedział się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 22 grudnia 2017 r., nr 0115-KDIT2-2.4011.356.2017.1.NPR, w której stwierdził, że: „Ważne jest również, aby przychód uzyskany z odpłatnego zbycia nieruchomości podatnik przeznaczył na spłatę kredytu zaciągniętego na własne cele mieszkaniowe, począwszy od dnia odpłatnego zbycia nie później niż w okresie dwóch lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym dokona odpłatnego zbycia.

Uwzględniając zatem powyższe stwierdzić należy, że wydatki na spłatę kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawczynię i Jej małżonka, z którym pozostaje we wspólności majątkowej, na zakup mieszkania, w którym realizuje własne cele mieszkaniowe, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich przesłanek wyżej opisanych, mogą być uznane za wydatki na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W sytuacji zatem gdy kwota uzyskana ze sprzedaży udziału w nieruchomości stanowiącego majątek odrębny Wnioskodawczyni przeznaczona zostanie na spłatę kredytu zaciągniętego na własne cele mieszkaniowe, tj. zakup wraz z mężem na zasadzie wspólności łącznej małżeńskiej mieszkania, w którym zaspokaja swoje potrzeby mieszkaniowe, to uzyskany dochód korzystał będzie ze zwolnienia od podatku dochodowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w wysokości odpowiadającej spłacie ww. zobowiązania.”

Wnioskodawczyni, przywołała także uzasadnienie interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 21 lutego 2018 r., nr 0115-KDIT2-3.4011.33.2018.1.AD, w którym stwierdzono, że: „Jak wskazano powyżej przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym uzależnia skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia od wydatkowania przez podatnika w ściśle określonym czasie środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) na realizację własnego celu mieszkaniowego. Przy czym cele, których realizacja uprawnia do zwolnienia określone zostały enumeratywnie w art. 21 ust. 25 ww. ustawy.

Do wydatków tych zalicza się m.in. określone w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ww. ustawy, wydatki poniesione na spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego przez podatnika przed dniem uzyskania przychodu z odpłatnego zbycia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c), na cele określone w pkt 1, czyli zgodnie z ww. art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych na spłatę kredytu zaciągniętego na zakup budynku mieszkalnego.

Uwzględniając zatem powyższe stwierdzić należy, że wydatki na spłatę kredytu zaciągniętego przez Wnioskodawczynię i jej małżonka, z którym pozostaje we wspólności majątkowej, na zakup budynku mieszkalnego, w którym realizuje własne cele mieszkaniowe, mogą być uznane za wydatki na własny cel mieszkaniowy Wnioskodawczyni, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W konsekwencji, przeznaczone przez Wnioskodawczynię środki ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku, stanowiącego jej majątek odrębny na spłatę zaciągniętego wspólnie z mężem kredytu na własne cele mieszkaniowe – tj. zakup budynku mieszkalnego stanowiącego przedmiot współwłasności małżeńskiej, w którym zaspokaja swoje potrzeby mieszkaniowe – korzystają ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym wskazać należy, że zwolnieniu podlega dochód w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego.”

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy Wnioskodawczyni uważa, że kwota przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, odpowiadającego części nieruchomości nabytej w spadku po zmarłej w 2007 r. matce, nie podlega opodatkowaniu. Natomiast kwota przychodu uzyskanego ze sprzedaży, odpowiadającego części nieruchomości nabytej w spadku po zmarłym w 2015 r. ojcu, stanowi czynność podlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jednakże z uwagi na przeznaczenie całej tej kwoty na spłatę kredytu hipotecznego, przypadającego na Wnioskodawczynię oraz Jej małżonka, zaciągniętego przez małżonków w 2012 r., która ponadto dotyczy nieruchomości, która jest Jej współwłasnością, korzysta ona ze zwolnienia od podatku jako wydatek na własne cele mieszkaniowe. Ponadto z uwagi na fakt, że zarówno przedmiotowa nieruchomość, w której realizowane będą Jej cele mieszkaniowe, jak i środki pochodzące ze sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku, zostaną objęte ustrojem wspólności majątkowej małżeńskiej, to cała kwota przeznaczona na spłatę kredytu hipotecznego będzie korzystała ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r., poz. 800, z późn. zm.), odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawczyni.

Dodatkowo należy poinformować, że na dzień wydania niniejszej interpretacji indywidualnej obowiązuje tekst jednolity ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1509, z późn. zm.) oraz tekst jednolity ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 682, z późn. zm.).

Nadmienić należy, że Wnioskodawczyni w sformułowanym w uzupełnieniu wniosku pytaniu wskazała, że cyt. „(...) dotyczącą nieruchomości, której Wnioskodawczyni stała się współwłaścicielem w dniu 10 października 2018 r. (...)”, zaś w treści opisu zdarzenia przyszłego doprecyzowanego w uzupełnieniu wniosku wskazała, że cyt. „(...) Włączenie gruntu wraz z budynkiem do wspólności majątkowej małżeńskiej nastąpiło w drodze umowy rozszerzającej na podstawie aktu notarialnego z dnia 24 października 2018 r. i miało miejsce przed dokonaniem wydatkowania środków pieniężnych uzyskanych ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym. (...)”. Mając na uwadze powyższe oraz zawarte w stanowisku Wnioskodawczyni stwierdzenie że cyt. „(...) przed dokonaniem wydatkowania środków pochodzących ze sprzedaży części nieruchomości na spłatę kredytu hipotecznego, została zawarta razem z Jej mężem umowa rozszerzającą wspólność majątkową małżeńską, na mocy której jest Ona współwłaścicielem (na zasadach wspólności małżeńskiej) nieruchomości, w której realizować będzie własne cele mieszkaniowe. (...)”, stwierdzić należy, że powyższa niespójność czasowa nie wpływa na rozstrzygnięcie niniejszej sprawy oraz prawidłowość wykładni dokonanej przez Wnioskodawczynię.

Podkreślić zatem należy, że procedura wydawania indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego nie podlega regułom przewidzianym dla postępowania podatkowego, czy kontrolnego. Organ wydający interpretacje opiera się wyłącznie na opisie stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego przedstawionego we wniosku – nie prowadzi postępowania dowodowego. Zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie z opisem zdarzenia przyszłego podanym przez Wnioskodawczynię w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu opisu sprawy przedstawionego we wniosku, udzielona odpowiedź traci swoją aktualność.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Zgodnie z art. 14na ustawy Ordynacja podatkowa, przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.