Cele mieszkaniowe | Interpretacje podatkowe, komentarz eksperta

Cele mieszkaniowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cele mieszkaniowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy orodki pienie?ne uzyskane przez Wnioskodawczynie ze sprzeda?y opisanego w stanie faktycznym gara?u, bed1 korzystaa ze zwolnienia opisanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku ich wydania na w3asne cele mieszkaniowe w ustawowym terminie?
Fragment:
(...) cele mieszkaniowe podatnika. Ustawodawca w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojecia „ w3asne cele mieszkaniowe ” aczkolwiek przewiduj1c podstawe do zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 dopisuj1c to wyra?enie, w sposób niebudz1cy w1tpliwooci podkreoli3, ?e celem nadrzednym jest zwolnienie tylko takiego dochodu, który wydatkowany zostanie na zaspokojenie „ w3asnych celów mieszkaniowych ”. „ W3asne cele mieszkaniowe ” w takim przypadku nale?y rozumiea jednoznacznie zgodnie z wyk3adni1 literaln1. Termin „ w3asne cele mieszkaniowe ” nale?y rozpatrywaa w powi1zaniu z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który wymienia wydatki uprawniaj1ce do zwolnienia z opodatkowania uzyskanego dochodu. Tak wiec uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy zwolnienie od podatku dochodowego w zamierzeniach ustawodawcy realizowaa ma cel, jakim jest zaspokojenie wy31cznie w3asnych potrzeb mieszkaniowych podatnika. Wydatkowanie przychodu na w3asne cele mieszkaniowe oznacza, ?e celem podatnika jest realizacja potrzeby zapewnienia sobie tzw. „ dachu nad g3ow1 ”, d1?enie, aby w tym nowym miejscu mieszkaa. Przechodz1c do kwestii zwi1zanych ze zwolnieniem nale?y podkreolia, ?e norma prawna statuuj1ca zwolnienie podatkowe, a wiec maj1ca charakter wyj1tku, odstepstwa od zasady powszechnooci opodatkowania, musi bya interpretowana ociole, gdy? niedopuszczalne jest stosowanie przy jej interpretacji wyk3adni rozszerzaj1cej.
2017
20
sty

Istota:
Czy dochód uzyskany ze zbycia nieruchomooci, który zosta3 przeznaczony na nabycie domu mieszkalnego z dwoma wydzielonymi lokalami mieszkalnymi, przy ul. ....., stanowi w ca3ooci realizacje celu mieszkaniowego w myol art. 21 ust. 1 pkt 131 i art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Ustawodawca formu3uj1c zwolnienie przedmiotowe, w sposób jednoznaczny wskaza3 realizacje celów mieszkaniowych, które pozwalaj1 na skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzeda?y. Przy czym podkreolia nale?y, ?e w ww. przepisie ustawodawca wskaza3, ?e przychód ze sprzeda?y ma zostaa wydatkowany na „ w3asne cele mieszkaniowe ”. Poprzedzenie wyra?enia „ cele mieszkaniowe ” przymiotnikiem „ w3asne ” owiadczy o tym, ?e ustawodawca przewiduj1c podstawe do zastosowania ww. zwolnienia i dopisuj1c ten przymiotnik, przes1dzi3, ?e celem nadrzednym jest mo?liwooa uwzglednienia przy obliczaniu dochodu zwolnionego z opodatkowania tylko takich wydatków, które poniesione zosta3y na zaspokojenie „ w3asnych ” potrzeb mieszkaniowych podatnika. Istota odpowiedzi na postawione we wniosku pytanie sprowadza sie zatem do interpretacji ustawowego terminu „ w3asne cele mieszkaniowe ”. Nale?y wyjaonia, ?e samo poniesienie wydatku na nabycie lokalu mieszkalnego, nie owiadczy jeszcze o tym, ?e zosta3a spe3niona przes3anka skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania. Warunkiem zwolnienia podatkowego jest wykazanie przez podatnika, ?e wydatek poniesiony zosta3 na zrealizowanie jego w3asnych celów mieszkaniowych. Wydatkowanie przychodu na w3asne cele mieszkaniowe oznacza, wed3ug stanowiska prezentowanego w orzecznictwie i doktrynie, ?e celem podatnika jest realizacja potrzeby zapewnienia sobie tzw. „ dachu nad g3ow1 ”, czyli zamieszkania w nim.
2017
19
sty

Istota:
Czy Wnioskodawca, który osi1gnie dochód ze sprzeda?y u3amka w prawie w3asnooci domu (3/10) i przeznaczy go na sp3ate zobowi1zania zaci1gnietego na ten dom, w czeoci odpowiadaj1cej u3amkowemu prawu w3asnooci do domu, pozostaj1cemu w Jego rekach (2/10) uprawniony bedzie do skorzystania ze zwolnienia tego dochodu z opodatkowania, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Przepis wyraYnie bowiem mówi, ?e kredyt (po?yczka) ma bya zaci1gniety na cele okreolone w pkt 1, a wiec na cele mieszkaniowe. Jeoli z umowy kredytu (umowy po?yczki) nie wynika na jaki cel zosta3 on zaci1gniety lub podany jest inny cel, to nie ma spe3nionego warunku aby skorzystaa ze zwolnienia. Z literalnego brzmienia art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, ?e tylko sp3ata kredytu lub po?yczki zaci1gnietych na cele mieszkaniowe spe3nia przes3anki zwolnienia dochodu ze sprzeda?y nieruchomooci od podatku dochodowego. Tym samym ten?e przepis nie 31czy prawa do zwolnienia jedynie z „ przeznaczeniem po?yczki ”, lecz równie? z faktem „ jej zaci1gniecia ” na cel mieszkaniowy. Zwolnienie w sposób literalny dotyczy wiec sp3aty po?yczek, z których wynika, ?e zosta3y zaci1gniete na cel mieszkaniowy. Maj1c na uwadze powy?sze wyjaonienia, stwierdzia nale?y, ?e je?eli jako cel po?yczki wskazano „ finansowanie dzia3alnooci gospodarczej ” Wnioskodawcy, to chocia?by orodki te zosta3y faktycznie przeznaczone na cele mieszkaniowe, to nie wype3nia dyspozycji art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przeznaczenie po?yczki b1dY kredytu na cele mieszkaniowe powinno wynikaa wprost z zawartej umowy kredytu/po?yczki.
2017
19
sty

Istota:
Czy planowane wydatki na zabudowe pompy ciep3a, instalacje kominka z p3aszczem wodnym do celów grzewczych oraz zabudowe instalacji fotowoltaicznej Wnioskodawca mo?e uznaa za wydatki, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) cele mieszkaniowe. Takimi dokumentami mog1 bya m.in. umowy sprzeda?y, faktury VAT b1dY te? inne dokumenty, które ten fakt mog1 potwierdzia. Wobec powy?szego stwierdzia nale?y, ?e planowane przez Wnioskodawce wydatki na zabudowe pompy ciep3a, instalacje kominka z p3aszczem wodnym do celów grzewczych oraz zabudowe instalacji fotowoltaicznej mieszcz1 sie w zakresie wydatków poniesionych na w3asne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i tym samym bed1 mog3y zostaa uwzglednione przy obliczaniu dochodu zwolnionego z opodatkowania, z tytu3u odp3atnego zbycia nieruchomooci przed up3ywem 5 lat od daty nabycia. Przy czym, podkreolia nale?y, ?e wydatki na w3asne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ww. ustawy, powinny bya udokumentowane rzetelnymi i wiarygodnymi dowodami, z których w sposób niebudz1cy ?adnych w1tpliwooci, bedzie wynika3o kto, kiedy i jaki wydatek poniós3, tj. czy orodki uzyskane ze sprzeda?y faktycznie przeznaczone zosta3y na cele mieszkaniowe, czy te? wydatki na cele mieszkaniowe poczynione zosta3y z innych Yróde3. Tutejszy Organ zaznacza, ?e prawo do ulgi lub zwolnienia podlega weryfikacji przez organ podatkowy w toku ewentualnego postepowania podatkowego.
2017
12
sty

Istota:
Realizacja własnych celów mieszkaniowych.
Fragment:
Należy zauważyć, że wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości zgodnie z treścią art. 21 ust. 25 pkt 1) lit. a) ustawy świadczy jedynie o tym, że wydatek został poniesiony na cele mieszkaniowe. Warunkiem zwolnienia podatkowego jest jednak wykazanie przez podatnika, że były to jego własne cele mieszkaniowe. Wydatkowanie przychodu na własne cele mieszkaniowe oznacza, że celem podatnika jest realizacja potrzeby zapewnienia sobie tzw. „ dachu nad głową ”, dążenie, aby w tym nowym lokalu mieszkać, a nie do wydatkowania przychodu na nabycie mieszkania w znaczeniu przedmiotowym. W świetle takiego wyjaśnienia nie zaspokaja swoich własnych celów mieszkaniowych osoba, która posiadając własne miejsce zamieszkania nabywa kolejne nieruchomości w celach lokaty kapitału, remontu celem późniejszej odsprzedaży z zyskiem czy też darowania innym osobom np. dzieciom. Przy czym należy podkreślić, że same subiektywne deklaracje podatników o nabyciu lokalu w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych nie są wystarczające do uzyskania zwolnienia podatkowego. Organy podatkowe mają prawo do własnej oceny artykułowanych przez podatników subiektywnych motywów zakupu lokalu mieszkalnego i późniejszych decyzji co do dalszych losów tego lokalu. Weryfikacji takiej dokonuje się poprzez porównanie obiektywnych faktów związanych z zakupem i późniejszym losem lokalu do deklarowanych motywów działania podatnika.
2017
11
sty

Istota:
Czy wydatek dokonany na zakup lokalu w wysokości 107 000 zł Wnioskodawczyni może rozliczyć jako wydatek na cele mieszkaniowe?
Fragment:
Na podstawie powołanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 cytowanej ustawy za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, (...)
2017
5
sty

Istota:
Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości.
Fragment:
Ponieważ podstawową okolicznością decydującą o prawie do zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości w związku z wydatkowaniem przychodu na spłatę kredytu (pożyczki) jest cel zaciągnięcia tego kredytu (pożyczki), z umowy kredytu bankowego powinno wynikać, iż kredyt został udzielony na cel mieszkaniowy wymieniony w ustawie. Spłata kredytu stanowi bowiem etap realizacji tego celu. Uwzględniając zatem powyższe stwierdzić należy, że wydatki na spłatę kredytu zaciągniętego w 2014 r. przez Wnioskodawczynię na remont i rozbudowę otrzymanego w drodze darowizny budynku mieszkalnego, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich przesłanek wyżej opisanych, mogą być uznane za wydatki na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. wydatki uprawniające do zastosowania zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wobec powyższego, na Wnioskodawczyni nie będzie ciążył obowiązek zapłaty podatku dochodowego z tytułu dochodu z odpłatnego zbycia działki w wysokości 19%, w odniesieniu do przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia i wydatkowanego na spłatę zadłużenia z tytułu ww. kredytu. Wskazać jednak należy, że w przypadku, gdy przychód z odpłatnego zbycia działki w całości nie zostanie przeznaczony na własne cele mieszkaniowe od dochodu, do którego nie ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy Wnioskodawczyni będzie musiała zapłacić 19% podatek stosownie do art. 30e ww. ustawy.
2016
29
gru

Istota:
Czy otrzymany przy podpisaniu umowy przedwstępnej zadatek wydatkowany na cele mieszkaniowe przed datą zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych?
Fragment:
(...) cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Dochód zwolniony należy zatem obliczyć według następującego wzoru: dochód zwolniony = D x W/P gdzie: D – dochód ze sprzedaży, W – wydatki poniesione na cele mieszkaniowe wymienione w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, P – przychód ze sprzedaży. Powyższe zwolnienie może obejmować taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub ww. prawa, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia. W sytuacji, gdy przychód z odpłatnego zbycia zostałby w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód w całości korzystałby ze zwolnienia od podatku dochodowego. Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 pkt 1 i pkt 2 cytowanej ustawy. Zgodnie z art. 21 ust. (...)
2016
21
gru

Istota:
Przeznaczenie środków ze sprzedaży mieszkania otrzymanego w darowiźnie na projekt zagospodarowania łazienek jako wydatek na własne cele mieszkaniowe.
Fragment:
Wskazać jednak należy, że zgodnie z uregulowaniami zawartymi w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy podatkowej, wolne od podatku dochodowego od osób fizycznych są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. Udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania wymienione zostały w art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy. I tak za wydatki poniesione na cele, o których mowa w powołanym wyżej ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, nabycie spółdzielczego (...)
2016
21
gru

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe.
Fragment:
Wydatkowanie przychodu na własne cele mieszkaniowe oznacza, że celem podatnika jest dążenie, aby w tej nabywanej nieruchomości zamieszkać. Wyrażenie „ własne cele mieszkaniowe ” należy odnosić do zamiaru zamieszkiwania. U podstaw zwolnienia leży bowiem założenie, że nie powinny być opodatkowane jedynie te środki, które zostały wydane na realizację własnego celu mieszkaniowego zbywającego. Wynika to wprost z treści przepisu normującego zwolnienie. Skorzystanie ze zwolnienia odnosi się tylko i wyłącznie do tych nabyć, które służą określonemu celowi – zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Tak więc, nabycie powinno być ukierunkowane na zaspokojenie wyłącznie własnych celów mieszkaniowych podatnika i nie może służyć ani realizacji celów mieszkaniowych innych osób, ani uniknięciu opodatkowania poprzez dokonanie wydatku. Ustawodawca w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazał, że przychód ze sprzedaży ma zostać wydatkowany na „ własne cele mieszkaniowe ”. Poprzedzenie wyrażenia „ cele mieszkaniowe ” przymiotnikiem „ własne ”, świadczy o tym, że ustawodawca przewidując podstawę do zastosowania zwolnienia dopisując ten przymiotnik, przesądził, że celem nadrzędnym jest możliwość uwzględnienia przy obliczaniu dochodu zwolnionego z opodatkowania tylko takich wydatków, które poniesione zostały na zaspokojenie „ własnych ” potrzeb mieszkaniowych podatnika.
2016
17
gru

Cele mieszkaniowe | Komentarz eksperta podatkowego

Przemysław Bogusz, Kancelaria Doradztwa Podatkowego „TuboTax”
Doradca podatkowy
Kancelaria Doradztwa Podatkowego „TuboTax”

Definicja celów mieszkaniowych ma istotne znaczenie dla określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT1 zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości (lub praw majątkowych, takich jak spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub prawo wieczystego użytkowania gruntów), czyli tzw. ulgi mieszkaniowej. Jednym z warunków skorzystania z omawianego zwolnienia (ulgi) jest przeznaczenie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe.

Jak wynika z ust. 25 ww. artykułu, za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe uważa się, m.in. wydatki poniesione na:

  • nabycie domu, mieszkania, gruntu pod budowę domu (lub prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu), a także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • budowę lub remont własnego mieszkania lub domu,
  • adaptację na cele mieszkalne budynku niemieszkalnego,
  • spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na ww. cele przed dniem uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

Katalog wydatków uprawniających do skorzystania ze zwolnienia jest katalogiem zamkniętym. Oznacza to przykładowo, że przeznaczenie przychodu ze zbycia mieszkania na zakup wyposażenia do nowego domu lub roślin do ogrodu nie będzie uprawniać do ulgi, gdyż tego rodzaju wydatki nie zostały wymienione w art. 21 ust. 25 ustawy o PIT.

Należy podkreślić, iż istotą omawianego zwolnienia jest przeznaczenie uzyskanego przychodu na własne cele mieszkaniowe. Oznacza to, że w sytuacji, w której podatnik wyda pieniądze otrzymane ze sprzedaży nieruchomości na nabycie nowej nieruchomości, która nie będzie służyć podatnikowi tylko osobie trzeciej, podatnik nie uzyska prawa do skorzystania ze zwolnienia (ulgi).

Warto dodać, iż za wydatki na cele mieszkaniowe nie uznaje się wydatków związanych z nieruchomościami, które są przeznaczone na cele rekreacyjne, co wynika z art. 21 ust. 28 ustawy o PIT.

1. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.