Cele mieszkaniowe | Interpretacje podatkowe, komentarz eksperta

Cele mieszkaniowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cele mieszkaniowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy zakup działki z warunkami zabudowy stanowi wydatek na cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) cele mieszkaniowe podatnika ”. Katalog wydatków stanowiących „ własne cele mieszkaniowe ” podatnika wskazany w art. 21 ust. 25 ustawy ma charakter zamknięty – jest to wyliczenie enumeratywne. Ustawodawca formułując zwolnienie przedmiotowe w sposób jednoznaczny wskazał realizację celów mieszkaniowych, które pozwalają na skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży. Jednymi z takich celów – zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. c) ww. ustawy – jest nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego lub udziału w takim gruncie, jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 131, grunt ten zmieni przeznaczenie na grunt pod budowę budynku mieszkalnego. Poprzedzenie wyrażenia „ cele mieszkaniowe ” przymiotnikiem „ własne ” świadczy o tym, że ustawodawca przewidując podstawę do zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 i dopisując ten przymiotnik, przesądził, że celem nadrzędnym jest możliwość uwzględnienia przy obliczaniu dochodu zwolnionego z opodatkowania tylko takich wydatków, które poniesione zostały na zaspokojenie „ własnych ” potrzeb mieszkaniowych. Tak więc uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy zwolnienie od podatku dochodowego w zamierzeniach ustawodawcy realizować ma cel, jakim jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika.
2016
17
sie

Istota:
Czy kupując mieszkanie, którego Wnioskodawca stanie się właścicielem, które ma zamiar wynajmować uzyskując przychód, za pieniądze uzyskane ze sprzedaży lokalu do którego prawo w 1/2 części udziału Wnioskodawca uzyskał w 2016 roku w wyniku nabycia spadku Wnioskodawca zobowiązany jest do zapłaty podatku dochodowego?
Fragment:
Przy zwolnieniu przedmiotowym uwzględnić można tylko takie wydatki, które poniesione zostaną na „ własne cele mieszkaniowe ”. Przy czym „ własne cele mieszkaniowe ” należy rozumieć jednoznacznie zgodnie z wykładnią literalną. Realizacja własnych celów mieszkaniowych powinna polegać na tym, że w przypadku nabycia lokalu mieszkalnego ze środków ze sprzedaży innego lokalu podatnik faktycznie powinien w nowo nabytym lokalu takie cele realizować, a więc mieszkać. Nie wystarczy być zatem właścicielem lub współwłaścicielem mieszkania – w mieszkaniu tym trzeba jeszcze faktycznie mieszkać. Podkreślenia wymaga bowiem, że ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wypływa daleko idąca konsekwencja zawarta w stwierdzeniu „ własne cele mieszkaniowe ”. U podstaw omawianego zwolnienia legło bowiem założenie, że nie powinny być opodatkowane środki wydane na realizację własnego celu mieszkaniowego zbywającego. Powyższy warunek wynika wprost z brzmienia przepisu normującego zwolnienie. Poprzedzenie wyrażenia „ cele mieszkaniowe ” przymiotnikiem „ własne ” świadczy o tym, że ustawodawca przewidując podstawę do zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 i dopisując ten przymiotnik przesądził, że celem nadrzędnym jest możliwość uwzględnienia przy obliczaniu dochodu zwolnionego z opodatkowania tylko takich wydatków, które poniesione zostały na zaspokojenie „ własnych ” potrzeb mieszkaniowych.
2016
14
sie

Istota:
Wydatkowanie zaliczki jako wydatku na własne cele mieszkaniowe.
Fragment:
Ponadto warunkiem zwolnienia podatkowego jest wydatkowanie przychodu na własne cele mieszkaniowe co oznacza, że celem podatnika jest dążenie do nabycia nowego budynku lub lokalu mieszkalnego, w którym będzie zamieszkiwać. Wyrażenie "własne cele mieszkaniowe" należy odnosić do zamiaru zamieszkiwania związanego z różnymi sposobami wydatkowania przychodu, a nie do wydatkowania przychodu na nabycie mieszkania w znaczeniu przedmiotowym. Jak wynika ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku, w 2013 r. Wnioskodawca zamieniając mieszkanie (większe, w którym mieszkał na mniejsze) otrzymał, przed zawarciem umowy u notariusza, zaliczkę w kwocie 20.000 zł. Kwota ta została przeznaczona na wykup Jego mieszkania (było to mieszkanie spółdzielcze i tylko jego wykupienie umożliwiało zamianę na inne). Pieniądze z zaliczki zostały spożytkowane na cele mieszkaniowe. Wykup mieszkania musiał zostać dokonany przed zamianą mieszkania i zaliczka służyła wyłącznie temu celowi. Jest to udokumentowane umową dotyczącą pobrania zaliczki na zakup lokalu mieszkalnego, a także w akcie notarialnym. Kwota nadwyżki wynikającej z zamiany mieszkania wyniosła 50.000 zł, z czego 30.000 zł wynikające z aktu notarialnego, 20.000 zł wynikające z otrzymanej zaliczki - co również jest udokumentowane aktem notarialnym.
2016
10
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Warunkiem zwolnienia podatkowego jest wykazanie przez podatnika, że wydatek poniesiony został na zrealizowanie jego własnych celów mieszkaniowych. Wydatkowanie przychodu na własne cele mieszkaniowe oznacza, według stanowiska prezentowanego w orzecznictwie i doktrynie, że celem podatnika jest realizacja potrzeby zapewnienia sobie tzw. dachu nad głową. Ustawodawca nie odniósł skorzystania z prawa do zwolnienia z opodatkowania od wykazania zamiaru zamieszkania w nowym lokalu jedynie w chwili jego nabycia, lecz wyraźnie wskazał, że nabycie musi być dokonane na własne cele mieszkaniowe, a te realizowane są w dłuższym okresie czasu. Sądy administracyjne podkreślają, że zwolnienie z opodatkowania dochodów opisanych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter mieszany podmiotowo-przedmiotowy. Wydatkowanie środków na określony przedmiot w połączeniu z funkcją jaką ten przedmiot realizuje na rzecz nabywcy – zaspokojenie jego niezaspokojonych celów mieszkaniowych. W świetle takiego wyjaśnienia nie zaspokaja swoich własnych celów mieszkaniowych osoba, która posiadając własne miejsce zamieszkania nabywa kolejne nieruchomości w celach lokaty kapitału, prowadzenia inwestycji w postaci najmu lub remontu celem późniejszej ich odsprzedaży z zyskiem.
2016
9
sie

Istota:
Czy faktury VAT na materiały budowlane wystawione tak, że na każdej fakturze nabywcą będą łącznie trzy osoby (Wnioskodawca, córka Wnioskodawcy i jej małżonek) będą w 100% wliczone w wydatki na cele mieszkaniowe?
Fragment:
Zatem podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia określonego w przywołanym powyżej przepisie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest przeznaczenie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych na własne cele mieszkaniowe wymienione w przepisie art. 21 ust. 25 ww. ustawy począwszy od dnia odpłatnego zbycia nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Ustawodawca uzależnia zatem prawo do skorzystania ze zwolnienia od wydatkowania przez podatnika w ściśle określonym czasie, środków uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) na realizację własnego celu mieszkaniowego. Ustawodawca w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojęcia „ własne cele mieszkaniowe ” aczkolwiek przewidując podstawę do zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 dopisując to wyrażenie, w sposób niebudzący wątpliwości podkreślił, że celem nadrzędnym jest zwolnienie tylko takiego dochodu, który wydatkowany zostanie na zaspokojenie „ własnych celów mieszkaniowych ”. „ Własne cele mieszkaniowe ” w takim przypadku należy rozumieć jednoznacznie zgodnie z wykładnią literalną. Termin „ własne cele mieszkaniowe ” należy rozpatrywać w powiązaniu z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który wymienia wydatki uprawniające do zwolnienia z opodatkowania uzyskanego dochodu.
2016
5
sie

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe – własne cele mieszkaniowe.
Fragment:
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131 uważa się wydatki poniesione na budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego - położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.
2016
5
sie

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży udziału w nieruchomości nabytego w drodze spadku oraz w drodze zapisu
Fragment:
Tak jak powyżej wyjaśniono warunkiem zwolnienia podatkowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie jest wystarczające samo poniesienie wydatku na wskazane w ustawie cele mieszkaniowe ale także jest wykazanie przez podatnika, że wydatek poniesiony został na zrealizowanie jego własnych celów mieszkaniowych. Wydatkowanie przychodu na własne cele mieszkaniowe oznacza, według stanowiska prezentowanego w orzecznictwie i doktrynie, że celem podatnika jest realizacja potrzeby zapewnienia sobie tzw. „ dachu nad głową ”. Sądy administracyjne podkreślają, że zwolnienie z opodatkowania dochodów opisanych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter mieszany, podmiotowo-przedmiotowy. Wydatkowanie środków na określony przedmiot w połączeniu z funkcją jaką ten przedmiot realizuje na rzecz nabywcy – zaspokojenie jego niezaspokojonych celów mieszkaniowych. W świetle takiego wyjaśnienia nie zaspokaja swoich własnych celów mieszkaniowych osoba, która posiadając własne miejsce zamieszkania nabywa kolejne nieruchomości w celach lokaty kapitału lub prowadzenia inwestycji w postaci najmu. Z tego samego powodu nie jest nabyciem na własne cele mieszkaniowe lokalu lub lokali, w których swoje potrzeby mieszkaniowe będą zaspokajać inne osoby niż podatnik, bez względu na to kim są te osoby dla podatnika.
2016
4
sie

Istota:
1) Czy część dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości w maju 2015 r. przeznaczona w grudniu 2015 r. na zakup działki wraz budynkiem mieszkalnym w Warszawie będzie traktowana jako wydatek na cele mieszkaniowe Wnioskodawcy? 2) Czy dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości w maju 2015 r., który został następnie przeznaczony na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawcy jest wolny od podatku w ramach art. 21 ust. 1 pkt 131?
Fragment:
Należy zauważyć, że w obowiązującym stanie prawnym ustawodawca nie zastrzegł, że wydatki na własne cele mieszkaniowe podatnika ograniczać się muszą do nabycia np. jednego lokalu czy budynku mieszkalnego. Powołany art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje zwolnienie ze względu na „ własne cele mieszkaniowe ”. Jest to cel nadrzędny, przez pryzmat którego należy interpretować ww. przepis. Ustawodawca nie definiuje jednak użytego zwrotu „ własne cele mieszkaniowe ”. Odnosząc się do powyższej kwestii Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z dnia 20 października 2015 r. sygn. akt I SA/Bd 791/15 stwierdził:. że pojęcie celu związane jest z wewnętrzną postawą człowieka, określaną najczęściej mianem chęci, woli, dążenia, zamiaru, postawy motywującej (powodującej) ludzkie działanie. Zatem wydatek poniesiony na własne cele mieszkaniowe, to wydatek dokonany w zamiarze zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych. Utwierdza to w przekonaniu, że istotny jest zamiar nabycia nieruchomości na cele mieszkaniowe, który powinien prowadzić do zamieszkania w nabytej nieruchomości, chociaż ustawodawca nie uzależnił skorzystania z prawa do zwolnienia z opodatkowania od wykazania zamiaru zamieszkania w nowym budynku czy lokalu w chwili jego nabycia, czy też niezwłocznie po nabyciu.
2016
4
sie

Istota:
Możliwość skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości nabytej w spadku, w przypadku przeznaczenia środków na zakup domu/lokalu mieszkalnego razem synem.
Fragment:
Ponadto nabycie winno być ukierunkowane na zaspokojenie wyłącznie własnych celów mieszkaniowych wnioskodawcy i nie może służyć ani realizacji celów mieszkaniowych innych osób (córki i jej rodziny) ani służyć uniknięciu opodatkowania poprzez dokonanie wydatku. Intencją ustawodawcy tworzącego zwolnienie przedmiotowe w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zachęcanie podatników do nabywania w miejsce zbywanych nieruchomości czy praw majątkowych, innych nieruchomości lub praw przeznaczonych do zaspokajania ich indywidualnych potrzeb mieszkaniowych a nie realizacja jakichkolwiek celów mieszkaniowych. Świadczy o tym poprzedzenie wyrażenia „ cele mieszkaniowe ” przymiotnikiem „ własne ”. Zwolnienie dotyczy zatem realizowania przez podatnika swoich celów mieszkaniowych czyli własnych potrzeb mieszkaniowych. W przypadku nabycia budynku mieszkalnego ze środków ze sprzedaży innej nieruchomości podatnik faktycznie winien w nowonabytej nieruchomości (np. domu mieszkalnym, lokalu mieszkalnym) własne cele mieszkaniowe realizować, a więc mieszkać. Nie wystarczy być zatem właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości – w nieruchomości tej trzeba jeszcze faktycznie mieszkać. Innymi słowy podatnik, który nabywa budynek (lokal) dla własnych potrzeb ma w tym budynku (lokalu) faktycznie mieszkać.
2016
3
sie

Istota:
Czy nabycie udziału w prawie do lokalu oraz drugiego mieszkania ze środków pochodzących ze sprzedaży dotychczas posiadanego prawa do lokalu mieszkalnego będzie objęte tzw. ulga mieszkaniową, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W art. 21 ust. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych zawarta jest w istocie ustawowa definicja pojęcia „ własne cele mieszkaniowe ”, użytego w art. 21 ust. 1 pkt 131 i na podstawie tak skonstruowanej definicji należy przyjąć, iż własne cele mieszkaniowe realizuje ten, kto - verba legis - ponosi wydatki m.in. na nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu. To, czy i w jaki sposób faktycznie będzie wykorzystywane nabyte mieszkanie nie ma żadnego znaczenia prawnego. Za powyższym wnioskiem przemawia nadto wykładnia systemowa wewnętrzna. Otóż w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a oraz - tym bardziej - lit. c. ustawa wskazuje, że realizacja własnych celów mieszkaniowych ma miejsce także wtedy, gdy podatnik za środki pochodzące ze zbycia nieruchomości nabędzie – oczywiście zawsze w stosownym terminie dwóch lat – własność lub użytkowanie wieczyste gruntu. Nabycie samego gruntu jest więc przez ustawodawcę traktowane jako realizacja własnego celu mieszkaniowego, choć przecież na samym gruncie zamieszkać nie można. Podobne stanowisko zajęto także w interpretacji indywidualnej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie w dniu 13 maja 2013 r., sygn. akt IPPB4/415-135/13-4/MS .
2016
2
sie

Istota:
Czy wydatek związany z nabyciem nowej nieruchomości będzie korzystał ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 cytowanej ustawy. Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, (...)
2016
2
sie

Istota:
Czy Wnioskodawczyni może być zwolniona od podatku od osób fizycznych w odniesieniu do dochodu ze sprzedaży mieszkania w związku z wydatkowaniem uzyskanego z tego tytułu przychodu na zakup domu?
Fragment:
Jednakże stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Powyższe zwolnienie obejmować będzie taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia. W sytuacji gdy przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego. W myśl art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w (...)
2016
2
sie

Istota:
Czy przedpłata na zakup mieszkania (prawa odrębnej własności lokalu) na podstawie zawartej umowy deweloperskiej w formie aktu notarialnego, potwierdzającego roszczenie Wnioskodawcy o przeniesienie własności tego lokalu i praw z nim związanych, wpisane do księgi wieczystej, może być uznana jako wydatek na cel mieszkaniowy i spełnia warunek zwolnienia z podatku z tytułu zbycia nieruchomości na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy muszą być spełnione jakieś dodatkowe warunki, a jeśli tak, to jakie?
Fragment:
Skoro uzyskane z odpłatnego zbycia mieszkania (odrębnej własności) środki finansowe wydatkowane zostały w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie na cele mieszkaniowe w rozumieniu przepisu art. 21 ust. 25 ustawy, to Wnioskodawca spełnił wskazane powyżej przesłanki uprawniające do skorzystania ze zwolnienia na mocy art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest nieprawidłowe. W myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 cytowanej ustawy.
2016
2
sie

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie odliczenia wydatków na własne cele mieszkaniowe.
Fragment:
Stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych: wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Wysokość dochodu zwolnionego z opodatkowania na podstawie ww. regulacji podatnik powinien wykazać w zeznaniu, składanym w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym nastąpiło odpłatne zbycie lokalu mieszkalnego. W sytuacji gdy przychód ze sprzedaży zostanie w całości przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego. Jeśli jednak tylko część przychodu przeznaczona będzie na cele mieszkaniowe, to zwolnieniem objęta będzie tylko ta część dochodu, która proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia.
2016
31
lip

Istota:
Czy w świetle art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych do wydatków na własne cele mieszkaniowe można zaliczyć zapłacony na rzecz firmy A. dług hipoteczny wraz z odsetkami?
Fragment:
Zatem za nieprawidłowe należy uznać stanowisko Zainteresowanych, że spłata długu hipotecznego ciążącego na zakupionej na licytacji nieruchomości jest celem mieszkaniowym samych Zainteresowanych. Spłata ww. długu hipotecznego nie jest własnym celem mieszkaniowym Zainteresowanych w rozumieniu art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy, a tym samym nie uprawnia do zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Istotne jest bowiem to, że w świetle art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy, kredyt ma być zaciągnięty przez podatnika na realizację jego własnego celu mieszkaniowego. Tymczasem kredyt zaciągnięty został przez poprzednich właścicieli nieruchomości, a więc służył realizacji ich celu mieszkaniowego, a nie Zainteresowanych. Służył zatem realizacji cudzego celu mieszkaniowego. Zainteresowani stali się wprawdzie później właścicielami tej nieruchomości, nie zmienia to jednak faktu, że nie zaciągnęli kredytu, aby nabyć tę nieruchomość. Zatem stanowisko Zainteresowanych należy uznać za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym oraz stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Stronie oraz Zainteresowanemu niebędącemu Stroną przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
29
lip

Istota:
Czy płatności na poczet nowego mieszkania (deweloperskiego) dokonane przed zawarciem aktu notarialnego – umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu i umowy przeniesienia własności (a wynikające z umowy deweloperskiej) dokumentującego objęcie we władanie mieszkania mogą być uznane jako wydatek na cel mieszkaniowy i spełniają warunek zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy?
Fragment:
W myśl art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Z kolei, zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) i b) ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej lub udziału w takim prawie, położonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej.
2016
27
lip

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych sprzedaży mieszkania.
Fragment:
Wydatkowanie przychodu na własne cele mieszkaniowe oznacza, że celem podatnika jest dążenie, aby w tej nabywanej nieruchomości zamieszkać. Wyrażenie „ własne cele mieszkaniowe ” należy odnosić do zamiaru zamieszkiwania. U podstaw zwolnienia leży bowiem założenie, że nie powinny być opodatkowane jedynie te środki, które zostały wydane na realizację własnego celu mieszkaniowego zbywającego. Wynika to wprost z treści przepisu normującego zwolnienie. Skorzystanie ze zwolnienia odnosi się tylko i wyłącznie do tych nabyć, które służą określonemu celowi – zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Tak więc, nabycie powinno być ukierunkowane na zaspokojenie wyłącznie własnych celów mieszkaniowych podatnika i nie może służyć ani realizacji celów mieszkaniowych innych osób, ani uniknięciu opodatkowania poprzez dokonanie wydatku. Ustawodawca w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazał, że przychód ze sprzedaży ma zostać wydatkowany na „ własne cele mieszkaniowe ”. Poprzedzenie wyrażenia „ cele mieszkaniowe ” przymiotnikiem „ własne ”, świadczy o tym, że ustawodawca przewidując podstawę do zastosowania zwolnienia dopisując ten przymiotnik, przesądził, że celem nadrzędnym jest możliwość uwzględnienia przy obliczaniu dochodu zwolnionego z opodatkowania tylko takich wydatków, które poniesione zostały na zaspokojenie „ własnych ” potrzeb mieszkaniowych podatnika.
2016
26
lip

Istota:
Czy Wnioskodawca może skorzystać z ulgi mieszkaniowej na własne cele mieszkaniowe kupując dwie nieruchomości jedną w Wielkiej Brytanii, drugą w Polsce?
Fragment:
(...) cele mieszkaniowe uznać zakupu lokalu mieszkalnego w Polsce w J.G., ponieważ nie będzie on służył własnym celom mieszkaniowym Wnioskodawcy, Wnioskodawca może za wydatek poniesiony na własne cele mieszkaniowe uznać spłatę kredytu zaciągniętego w Wielkiej Brytanii na zakup nieruchomości mieszkalnej, w której będzie mieszkać Wnioskodawca, o ile zaciągnięcie kredytu nastąpi przed sprzedażą nieruchomości nabytej w spadku, zaciągnięcie kredytu na zakup nieruchomości w Wielkiej Brytanii wraz z osobą trzecią skutkuje tym, że przy spłacie kredytu przez Wnioskodawcę, będzie on mógł za wydatek poniesiony na własne cele mieszkaniowe uznać tylko połowę ww. spłaty, Wnioskodawca wydatek poniesiony na spłatę kredytu w walucie obcej powinien przeliczyć według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia tego wydatku, Wnioskodawca nie może za wydatki poniesione na własne cele mieszkaniowe uznać wydatków związanych ze sprzedażą nieruchomości nabytej w spadku, ponieważ stanowią one koszty odpłatnego zbycia ww. nieruchomości nabytej w spadku oraz wydatków związanych z uzyskaniem kredytu (...)
2016
21
lip

Istota:
Czy po sprzedaży w 2015 r. nieruchomości i zakupie nowego mieszkania w okresie 2 lat Wnioskodawca podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od sprzedanej nieruchomości?
Fragment:
Ponadto podkreślić należy, że powoływany art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy stanowi, że przychód ze sprzedaży ma zostać wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. Tym samym istotnym jest aby zostały zaspokojone własne potrzeby mieszkaniowe podatnika. Poprzedzenie wyrażenia „ cele mieszkaniowe ” przymiotnikiem „ własne ” świadczy o tym, że ustawodawca przewidując podstawę do zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 i dopisując ten przymiotnik przesądził, że celem nadrzędnym jest możliwość uwzględnienia przy obliczaniu dochodu zwolnionego z opodatkowania tylko takich wydatków, które poniesione zostały na zaspokojenie „ własnych ” potrzeb mieszkaniowych. Tak więc uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy zwolnienie od podatku dochodowego w zamierzeniach ustawodawcy realizować ma cel, jakim jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika. Wydatkowanie przychodu na własne cele mieszkaniowe oznacza, że celem podatnika jest realizacja potrzeby zapewnienia sobie tzw. „ dachu nad głową ”, dążenie, aby w tym nowym miejscu mieszkać. Wyraz „ mieszkaniowe ” w wyrażeniu „ własne cele mieszkaniowe ”, należy odnosić do zamiaru zamieszkiwania związanego z różnymi sposobami wydatkowania przychodu, a nie do wydatkowania przychodu na nabycie w znaczeniu przedmiotowym.
2016
20
lip

Istota:
Czy z tytułu sprzedaży nieruchomości otrzymanych w darowiźnie od rodziców należy się podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
U podstaw omawianego zwolnienia legło bowiem założenie, że nie powinny być opodatkowane środki wydane na realizację własnego celu mieszkaniowego zbywającego. Przy czym „ własne cele mieszkaniowe ” w takim przypadku należy rozumieć jednoznacznie zgodnie w wykładnią literalną. Realizacja własnych celów mieszkaniowych winna polegać na tym, że w przypadku nabycia nieruchomości, to w niej podatnik faktycznie winien takie cele realizować, a więc mieszkać. W orzecznictwie przyjmuje się, że cel mieszkaniowy wiąże się z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych, przy czym chodzi tu o potrzeby mieszkaniowe w sensie obiektywnym, a zatem potrzeby przeciętnego podatnika, który o ulgę się ubiega. Zawsze bowiem centrum życiowe koncentruje się w konkretnym budynku mieszkalnym i ten właśnie budynek służy zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Jest to cel nadrzędny, przez pryzmat którego należy interpretować ww. przepis. Intencją ustawodawcy tworzącego to zwolnienie było zachęcenie podatników do nabywania w miejsce zbywanych nieruchomości czy praw majątkowych, innych nieruchomości lub praw majątkowych przeznaczonych do zaspakajania ich indywidualnych potrzeb mieszkaniowych. Świadczy o tym poprzedzenie wyrażenia „ cele mieszkaniowe ” przymiotnikiem „ własne ”. Zwolnieniem tym nie są zatem objęte przychody ze sprzedaży nieruchomości i praw przeznaczone na zakup innych nieruchomości lub praw w sytuacji, gdy czynności te wskazują np. na działanie o charakterze zarobkowym, spekulacyjnym, inwestycyjnym lub innym nie wskazującym na działanie ukierunkowane na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.
2016
19
lip

Cele mieszkaniowe | Komentarz eksperta podatkowego

Przemysław Bogusz, Kancelaria Doradztwa Podatkowego „TuboTax”
Doradca podatkowy
Kancelaria Doradztwa Podatkowego „TuboTax”

Definicja celów mieszkaniowych ma istotne znaczenie dla określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT1 zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości (lub praw majątkowych, takich jak spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub prawo wieczystego użytkowania gruntów), czyli tzw. ulgi mieszkaniowej. Jednym z warunków skorzystania z omawianego zwolnienia (ulgi) jest przeznaczenie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe.

Jak wynika z ust. 25 ww. artykułu, za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe uważa się, m.in. wydatki poniesione na:

  • nabycie domu, mieszkania, gruntu pod budowę domu (lub prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu), a także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • budowę lub remont własnego mieszkania lub domu,
  • adaptację na cele mieszkalne budynku niemieszkalnego,
  • spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na ww. cele przed dniem uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

Katalog wydatków uprawniających do skorzystania ze zwolnienia jest katalogiem zamkniętym. Oznacza to przykładowo, że przeznaczenie przychodu ze zbycia mieszkania na zakup wyposażenia do nowego domu lub roślin do ogrodu nie będzie uprawniać do ulgi, gdyż tego rodzaju wydatki nie zostały wymienione w art. 21 ust. 25 ustawy o PIT.

Należy podkreślić, iż istotą omawianego zwolnienia jest przeznaczenie uzyskanego przychodu na własne cele mieszkaniowe. Oznacza to, że w sytuacji, w której podatnik wyda pieniądze otrzymane ze sprzedaży nieruchomości na nabycie nowej nieruchomości, która nie będzie służyć podatnikowi tylko osobie trzeciej, podatnik nie uzyska prawa do skorzystania ze zwolnienia (ulgi).

Warto dodać, iż za wydatki na cele mieszkaniowe nie uznaje się wydatków związanych z nieruchomościami, które są przeznaczone na cele rekreacyjne, co wynika z art. 21 ust. 28 ustawy o PIT.

1. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)

© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.