Cele mieszkaniowe | Interpretacje podatkowe, komentarz eksperta

Cele mieszkaniowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cele mieszkaniowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
W przedmiotowej sprawie, Wnioskodawcom nie przysługuje prawo do zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z uwagi na fakt, że środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży mieszkania, nabytego w darowiźnie w 2013 r. od syna, nie zostały wydatkowane na własne cele mieszkaniowe określone w ww. przepisie. Przedmiotowe środki pieniężne zostały przekazane córce w darowiźnie. Fakt, iż córka Wnioskodawców wydatkowała otrzymane w darowiźnie pieniądze na zakup domu, którego jest właścicielką, a Wnioskodawcy na podstawie umowy dożywotniego użyczenia korzystają z niego, pozostaje bez wpływu na zastosowanie przedmiotowego zwolnienia.
Fragment:
W wyroku Sądu z dnia 2 czerwca 2014 r., sygn. akt I SA/Łd 229/14, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi wyraźnie wskazał, że: „ (...) wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości zgodnie z treścią art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a updof świadczy jedynie o tym, że wydatek został poniesiony na cele mieszkaniowe w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 131. Warunkiem zwolnienia podatkowego jest jednak wykazanie przez podatnika, że były to jego własne cele mieszkaniowe. Wydatkowanie przychodu na własne cele mieszkaniowe oznacza, że celem podatnika jest realizacja potrzeby zapewnienia sobie tzw. "dachu nad głową", dążenie, aby w tym nowym lokalu mieszkać. Wyraz "mieszkaniowe" w wyrażeniu "własne cele mieszkaniowe ” należy odnosić do zamiaru zamieszkiwania związanego z różnymi sposobami wydatkowania przychodu, a nie do wydatkowania przychodu na nabycie mieszkania w znaczeniu przedmiotowym. Zasady zwolnienia z opodatkowania sprzedaży mieszkania były też przedmiotem interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 27 lutego 2017 r. nr 0461-ITPB4.4511.888.2016.2.AS. Zdaniem Wnioskodawców cel mieszkaniowy musi być własny. Dyrektor Izby Skarbowej podkreślił, że istota odpowiedzi na postawione we wniosku wątpliwości sprowadza się zatem do interpretacji ustawowego terminu „ własne cele mieszkaniowe ”. Jego zdaniem, samo poniesienie wydatku na nabycie lokalu mieszkalnego nie świadczy jeszcze o tym, że została spełniona przesłanka skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania.
2017
14
paź

Istota:
Wydatki poniesione na zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych na budynku stanowiącym jej współwłasność służących do wytwarzania na własne potrzeby energii elektrycznej stanowią wydatki, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w związku z tym uprawniają Wnioskodawcę do skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Mając na uwadze powyższe stwierdzić należy, że podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy jest przeznaczenie przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) - na własne cele mieszkaniowe wymienione enumeratywnie w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych które obejmują m.in budowę, rozbudowę, nadbudowę, przebudowę lub remont własnego budynku mieszkalnego, jego części lub własnego lokalu mieszkalnego - począwszy od dnia odpłatnego zbycia nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Z analizy wniosku wynika, iż Wnioskodawczyni przeznaczyła środki uzyskane ze sprzedaży udziału w lokalu mieszkalnym na własne cele mieszkaniowe tj. na zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych w domu, którego wraz z mężem jest współwłaścicielem. Jednocześnie zauważyć należy, że ponieważ przepisy ustawy o podatku dochodowym nie definiują pojęć zawartych w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy i nie określają również jakiego rodzaju wydatki wchodzą w zakres tego zwolnienia zasadne będzie odwołanie się m.in. do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z późn.zm). Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy - przez „ remont ” należy rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w stanie pierwotnym.
2017
12
paź

Istota:
Czy Wnioskodawczyni będzie w całości zwolniona z konieczności zapłaty podatku dochodowego z tytułu sprzedaży lokalu mieszkalnego dokonanej w dniu 8 grudnia 2016 r. w przypadku, gdy łączna suma wydatków na zakup działki oraz budowę na niej domu mieszkalnego - sfinansowanych ze środków pochodzących ze sprzedaży ww. lokalu mieszkalnego - przekroczy kwotę 108.000 zł?
Fragment:
Podstawową okolicznością decydującą o jego zastosowaniu jest bowiem przeznaczenie przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych na własne cele mieszkaniowe wymienione w przepisie art. 21 ust. 25 ww. ustawy począwszy od dnia odpłatnego zbycia nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Przy czym pojęcie „ własne cele mieszkaniowe ” należy rozumieć jednoznacznie zgodnie z wykładnią literalną. Innymi słowy, realizacja własnych celów mieszkaniowych powinna polegać na tym, że w przypadku nabycia nowej nieruchomości to w niej podatnik musi faktycznie takie cele realizować. Z treści wniosku wynika, że Wnioskodawczyni wraz z mężem nabyła w dniu 3 marca 2017 r. – na prawach wspólności ustawowej – działkę z przeznaczeniem na budowę domu mieszkalnego. Na zakupionej działce rozpoczęła wraz z mężem budowę domu jednorodzinnego w celu zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych założonej rodziny. Dokonała już oraz nadal dokonuje zakupów materiałów budowlanych niezbędnych do wykończenia domu. Wydatki te finansowane są ze środków uzyskanych ze sprzedaży w dniu 8 grudnia 2016 r. nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny. W świetle powyższego zaznaczyć należy, że stosunki majątkowe między małżonkami zostały uregulowane przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.
2017
6
paź

Istota:
Zwolnienie z podatku dochodowego przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości.
Fragment:
(...) cele mieszkaniowe (spłatę kredytu), korzystając ze zwolnienia podatkowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powołany przepis stanowi, że cele mieszkaniowe to „ własne cele mieszkaniowe podatnika ”, przy czym określenie „ własne ” należy rozumieć tak, że zamiarem ustawodawcy konstytuującego ww. ulgę było, aby służyła ona podatnikowi korzystającemu z tej ulgi. W ocenie Wnioskodawczyni zwrot „ własne cele mieszkaniowe ” należy rozumieć jako aktualny dla osoby (podatnika) korzystającego z tej ulgi, a zatem także w odniesieniu do spadkobiercy, który przejął prawa majątkowe spadkodawcy. Nie można bowiem rozumieć przejmowania praw majątkowych podatnika (spadkodawcy) przez spadkobiercę w ten sposób, że odziedziczone środki pieniężne nie mogą być wydatkowane na zaspokojenie celów mieszkaniowych spadkobiercy, gdyż wszystkie prawa i obowiązki na gruncie prawa podatkowego mają w istocie charakter osobisty (własny) podatnika i tak rozumiane nigdy nie podlegałyby następstwu prawnemu, co z kolei prowadziłoby do unicestwienia przepisów o następstwie prawnym spadkobierców (art. 97 Ordynacji podatkowej).
2017
26
wrz

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości
Fragment:
Odnosząc się natomiast do zagadnień zawartych w pytaniach 2, 3 i 4 wskazać należy, że: Powołany art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje zwolnienie ze względu na „ własne cele mieszkaniowe ”. Jest to cel nadrzędny, przez pryzmat którego należy interpretować ww. przepis. Ustawodawca nie definiuje jednak użytego zwrotu „ własne cele mieszkaniowe ”. Odnosząc się do powyższej kwestii Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w wyroku z dnia 20 października 2015 r., sygn. akt I SA/Bd 791/15 stwierdził, iż pojęcie celu związane jest z wewnętrzną postawą człowieka, określaną najczęściej mianem chęci, woli, dążenia, zamiaru, postawy motywującej (powodującej) ludzkie działanie. Zatem wydatek poniesiony na własne cele mieszkaniowe, to wydatek dokonany w zamiarze zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych. Utwierdza to w przekonaniu, że istotny jest zamiar nabycia nieruchomości na cele mieszkaniowe, który powinien prowadzić do zamieszkania w nabytej nieruchomości, chociaż ustawodawca nie uzależnił skorzystania z prawa do zwolnienia z opodatkowania od wykazania zamiaru zamieszkania w nowym budynku czy lokalu w chwili jego nabycia, czy też niezwłocznie po nabyciu. Należy zauważyć, że w obowiązującym stanie prawnym ustawodawca nie zastrzegł, że wydatki na własne cele mieszkaniowe podatnika ograniczać się (...)
2017
23
wrz

Istota:
Zwolnienie przedmiotowe.
Fragment:
Zgodnie bowiem z tym przepisem, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Należy wyjaśnić, że powyższe zwolnienie obejmuje taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia opisanego spółdzielczego prawa do lokalu spółdzielczego, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia. Dochód zwolniony należy zatem obliczyć według następującego wzoru: dochód zwolniony = D x (W/P) gdzie: D – dochód ze sprzedaży, W – wydatki poniesione na cele mieszkaniowe wymienione w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, P – przychód ze sprzedaży. Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego uprawniają do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 ww. ustawy.
2017
13
wrz

Istota:
- Czy zakupiona kuchenka gazowo-elektryczna zainstalowana na stałe zabudową oraz obudowa tej kuchenki – płyty mogą zostać uznane jako wydatki na własne cele mieszkaniowe?
- Czy zabudowa trwała, która jest na stałe przymocowana do danego pomieszczenia może zostać uznana jako wydatki na własne cele mieszkaniowe?
- Co należy rozumieć pod sformułowaniem modernizacja?
- Czy podłogi, tj. panele mogą zostać uznane jako wydatki na własne cele mieszkaniowe?
- Czy nowo wykonane przyłącza np. wody mogą zostać uznane jako wydatki na własne cele mieszkaniowe?
- Czy drzwi zewnętrzne, wewnętrzne, płytki ceramiczne, ich zakup oraz zabudowa mogą zostać uznane jako wydatki na własne cele mieszkaniowe?
- Jeżeli odliczeniu podlega zakup np. elementów „białego montażu” takich jak muszla klozetowa, umywalka, wanna, baterie a te spokojnie można w każdej chwili rozłączyć i przenieść w inne miejsce, to jaka jest zasada, nie trwałej zabudowy więc jaka?
- Czy roboty konserwacyjne również mogą zostać uznane jako wydatki na własne cele mieszkaniowe?
Fragment:
(...) cele mieszkaniowe? Co należy rozumieć pod sformułowaniem modernizacja? Czy podłogi, tj. panele mogą zostać uznane jako wydatki na własne cele mieszkaniowe? Czy nowo wykonane przyłącza np. wody mogą zostać uznane jako wydatki na własne cele mieszkaniowe? Czy drzwi zewnętrzne, wewnętrzne, płytki ceramiczne, ich zakup oraz zabudowa mogą zostać uznane jako wydatki na własne cele mieszkaniowe? Jeżeli odliczeniu podlega zakup np. elementów „ białego montażu ” takich jak muszla klozetowa, umywalka, wanna, baterie a te spokojnie można w każdej chwili rozłączyć i przenieść w inne miejsce, to jaka jest zasada, nie trwałej zabudowy więc jaka? Czy roboty konserwacyjne również mogą zostać uznane jako wydatki na własne cele mieszkaniowe? Ad. 1 Zdaniem Wnioskodawczyni, czas rozliczeniowy należy liczyć od daty sprzedaży do 31 grudnia 2018 r. Do tej daty powinny być wystawione wszystkie faktury potwierdzające wydatek. Ad. 2 Zdaniem Wnioskodawczyni, zakupiona płyta gazowo-elektryczna zainstalowana na stałe wraz zabudową stanowi niezbędne wyposażenie do celów mieszkaniowych i powinna podlegać odliczeniu. Jak wskazuje Wnioskodawczyni tak orzeczono już w piśmie Urzędu Skarbowego w Siedlcach z 17 marca 2004 r. o sygn.
2017
12
wrz

Istota:
Czy wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na spłatę kredytu hipotecznego i pożyczki związanej z kredytem można uznać za własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Z treści art. 21 ust. 1 pkt 131 cytowanej ustawy wynika, że dla możliwości skorzystania z przedmiotowego zwolnienia istotnym jest, aby zostały zaspokojone własne cele mieszkaniowe podatnika. Poprzedzenie wyrażenia „ cele mieszkaniowe ” przymiotnikiem „ własne ” świadczy o tym, że ustawodawca przewidując podstawę do zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy i dopisując ten przymiotnik przesądził, że celem nadrzędnym jest możliwość uwzględnienia przy obliczaniu dochodu zwolnionego z opodatkowania tylko takich wydatków, które poniesione zostały na zaspokojenie „ własnych ” potrzeb mieszkaniowych. Tak więc, uregulowane w powołanym przepisie zwolnienie od podatku dochodowego w zamierzeniach ustawodawcy realizować ma cel, jakim jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika. Z punktu widzenia zastosowania omawianego zwolnienia istotne znaczenie ma faktyczne wydatkowanie (nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie) przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na wskazane w art. 21 ust. 25 ww. ustawy cele mieszkaniowe. Obowiązek opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości może być więc wyłączony przez zwolnienie przewidziane właśnie w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
7
wrz

Istota:
Czy wydatki poniesione na zakup mieszkania można traktować jako wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe?
Fragment:
W akcie notarialnym zakupu mieszkania został określony późniejszy termin zapłaty do 25 sierpnia 2014 r. zgodny z terminem określonym w akcie notarialnym sprzedaży nieruchomości co również świadczy, że pieniądze zostały wydatkowane na własne cele mieszkaniowe. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy wydatki poniesione na zakup mieszkania położonego przy ul. ... w ... można traktować jako wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe? Zdaniem Wnioskodawczyni, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych pieniądze otrzymane ze sprzedaży nieruchomości położonej w ... przy ul. ... można traktować jako przeznaczone i wydatkowane na własne cele mieszkaniowe tj. zakup mieszkania przy ul. ... w ... . Wnioskodawczyni wskazuje, że z potwierdzenia zapłaty ewidentnie wynika, że zapłata dokonana jest 22 sierpnia 2014 r. czyli po dacie sprzedaży i dotyczy mieszkania położonego w ... przy ul. ..., co jest zawarte w tytule zapłaty. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Na wstępie należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym, bowiem niniejsza interpretacja stanowi ponowne rozstrzygnięcie tej samej sprawy w wyniku orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie i orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego.
2017
7
wrz

Istota:
Czy opisane wyżej czynności związane z zakupem nowego mieszkania są wystarczające do zwolnienia Wnioskodawcy z obowiązku zapłaty podatku od sprzedaży domu, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.)?
Fragment:
Na podstawie powołanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 cytowanej ustawy. Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, (...)
2017
2
wrz

Cele mieszkaniowe | Komentarz eksperta podatkowego

Przemysław Bogusz, Kancelaria Doradztwa Podatkowego „TuboTax”
Doradca podatkowy
Kancelaria Doradztwa Podatkowego „TuboTax”

Definicja celów mieszkaniowych ma istotne znaczenie dla określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT1 zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości (lub praw majątkowych, takich jak spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub prawo wieczystego użytkowania gruntów), czyli tzw. ulgi mieszkaniowej. Jednym z warunków skorzystania z omawianego zwolnienia (ulgi) jest przeznaczenie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe.

Jak wynika z ust. 25 ww. artykułu, za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe uważa się, m.in. wydatki poniesione na:

  • nabycie domu, mieszkania, gruntu pod budowę domu (lub prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu), a także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • budowę lub remont własnego mieszkania lub domu,
  • adaptację na cele mieszkalne budynku niemieszkalnego,
  • spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na ww. cele przed dniem uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

Katalog wydatków uprawniających do skorzystania ze zwolnienia jest katalogiem zamkniętym. Oznacza to przykładowo, że przeznaczenie przychodu ze zbycia mieszkania na zakup wyposażenia do nowego domu lub roślin do ogrodu nie będzie uprawniać do ulgi, gdyż tego rodzaju wydatki nie zostały wymienione w art. 21 ust. 25 ustawy o PIT.

Należy podkreślić, iż istotą omawianego zwolnienia jest przeznaczenie uzyskanego przychodu na własne cele mieszkaniowe. Oznacza to, że w sytuacji, w której podatnik wyda pieniądze otrzymane ze sprzedaży nieruchomości na nabycie nowej nieruchomości, która nie będzie służyć podatnikowi tylko osobie trzeciej, podatnik nie uzyska prawa do skorzystania ze zwolnienia (ulgi).

Warto dodać, iż za wydatki na cele mieszkaniowe nie uznaje się wydatków związanych z nieruchomościami, które są przeznaczone na cele rekreacyjne, co wynika z art. 21 ust. 28 ustawy o PIT.

1. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.