Cele mieszkaniowe | Interpretacje podatkowe, komentarz eksperta

Cele mieszkaniowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cele mieszkaniowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
(...) cele mieszkaniowe podatnika. Katalog wydatków stanowiących własne cele mieszkaniowe podatnika wskazany w zacytowanym powyżej art. 21 ust. 25 ustawy ma charakter zamknięty – jest to wyliczenie enumeratywne. Ustawodawca formułując zwolnienie przedmiotowe w sposób jednoznaczny wskazał realizację celów mieszkaniowych, które pozwalają na skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży. Celem ustawodawcy ustanawiającego zwolnienie z opodatkowania dochodów uzyskanych ze zbycia nieruchomości przeznaczonych na własne cele mieszkaniowe zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy było zachęcenie podatników do nabywania w miejsce sprzedawanych nieruchomości, innych nieruchomości przeznaczonych do zaspokajania ich potrzeb mieszkaniowych. Zatem u podstaw zwolnienia legło założenie, że nie powinny być opodatkowane środki wydatkowane przez podatnika na zakup nieruchomości służącej realizacji jego celu mieszkaniowego. Biorąc pod uwagę przedstawiony we wniosku stan faktyczny oraz przepisy prawa podatkowego wydatkiem na własne cele mieszkaniowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będzie dla Wnioskodawcy odkupienie od żony udziału w wysokości 1/2 w prawie własności nieruchomości z rozpoczętą budową domu jednorodzinnego.
2017
18
lut

Istota:
1.Czy zakup lokalu mieszkalnego .... można uznać za zakup na własne cele mieszkaniowe?
2.Czy będzie on powodem do uznania, że Wnioskodawczyni wydatkowała otrzymane ze sprzedaży pieniądze na własne cele mieszkaniowe – czy w sytuacji obowiązku opodatkowania opisanej sprzedaży podstawą opodatkowania będzie cała kwota uzyskana ze sprzedaży, czy tylko pozyskana w 2010 r. część, tj. 50%.
Fragment:
Przychód ze sprzedaży mieszkania został w całości wydatkowany na własne cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dnia 15 września 2015 r. został zakupiony lokal mieszkalny ...., wyłącznie do majątku osobistego. Wnioskodawczyni w czasie zakupu była osobą samotną. Mieszkanie to zostało zakupione z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży mieszkania .... Do nabytego w 2015 r. lokalu mieszkalnego Wnioskodawczyni przysługuje prawo odrębnej własności. W lokalu mieszkalnym, który Wnioskodawczyni nabyła w 2015 r. ... będą realizowane i zaspokajane własne cele mieszkaniowe. Centrum interesów życiowych, gospodarczych, zawodowych Wnioskodawczyni w okresie sprzedaży i nabycia lokali mieszkalnych w 2015 r. znajdowało się .... i .... Wnioskodawczyni, ze względu na miejsce uczęszczania dzieci do szkoły podczas roku szkolnego realizuje cele mieszkaniowe ....., natomiast w okresie wakacyjnym, świątecznym i w czasie dłuższych przerw w nauce dzieci, cele mieszkaniowe są realizowane ..... Wnioskodawczyni wykonuje swoją pracę na terytorium całego kraju poprzez telefon oraz poprzez łącze internetowe, dlatego też może wykonywać swoją pracę zarówno ...., jak i .....
2017
11
lut

Istota:
W zakresie możliwości zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości
Fragment:
Analiza całości wskazanych powyżej przepisów prowadzi w ocenie Wnioskodawczyni, do wniosku, zgodnie z którym osoba fizyczna, która dokona sprzedaży nieruchomości, a następnie uzyskany przychód przeznaczy na cele mieszkaniowe, określone w ustawie, zwolniona jest z podatku dochodowego od osób fizycznych w tym zakresie. Mając to na uwadze, Wnioskodawczyni wskazuje, że tak też jest w jej sprawie. I dlatego też jest Ona uprawniona do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego dla spożytkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości na cele mieszkaniowe. Bowiem przychód uzyskany ze sprzedaży odziedziczonej nieruchomości Wnioskodawczyni planuje przeznaczyć na zakup dla siebie nieruchomości lub udziału w nieruchomości, albo też łącznie tych dwóch elementów, którą będzie lub które łącznie będą wykorzystywane przez Nią na cele mieszkaniowe. Nie ma przy tym znaczenia, że obecnie Wnioskodawczyni posiada 50% udziału w nieruchomości mieszkalnej lub też, że możliwym będzie nabycie nieruchomości oraz udziału w innej nieruchomości. Należy tutaj podkreślić, że wszelkiego rodzaju ulgi czy zwolnienia są odstępstwem od konstytucyjnej zasady równości i powszechności opodatkowania, w sposób szczegółowy uregulowanymi w przepisach materialnego prawa podatkowego. Są one przywilejami, z których podatnik ma prawo, a nie obowiązek skorzystania. Zatem oceniając ciążące na nim obowiązki wynikające z zastosowania danej ulgi czy zwolnienia podatkowego należy dokonać ścisłej, literalnej wykładni przepisu regulującego daną ulgę czy zwolnienie.
2017
11
lut

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
(...) cele mieszkaniowe podatnika. Katalog wydatków stanowiących własne cele mieszkaniowe podatnika wskazany w zacytowanym powyżej art. 21 ust. 25 ustawy ma charakter zamknięty – jest to wyliczenie enumeratywne. Ustawodawca formułując zwolnienie przedmiotowe w sposób jednoznaczny wskazał realizację celów mieszkaniowych, które pozwalają na skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży. Jednakże wydatkiem na własne cele mieszkaniowe, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie będzie dla Wnioskodawczyni spłata ostatniej części przypadającej na nią raty kredytu zaciągniętego na budowę domu jednorodzinnego na nieruchomości, po sprzedaży udziału 1/2 w prawie własności tejże nieruchomości. Wyjaśnić bowiem należy, że z treści art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy jasno wynika, że kredyt, na którego spłatę zostanie przeznaczony przychód z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości - aby korzystać ze zwolnienia z opodatkowania - musi być kredytem zaciągniętym na własne cele mieszkaniowe, które zostały wymienione w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
10
lut

Istota:
Czy do wydatków na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawca może zaliczyć prace melioracyjne odprowadzenia wody wokół budynku mieszkalnego.
Fragment:
Przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy stanowi, że – wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Dochód zwolniony należy obliczyć według następującego wzoru: dochód zwolniony = D x W/P gdzie: D – dochód ze sprzedaży, W – wydatki poniesione na cele mieszkaniowe, P – przychód ze sprzedaży. W sytuacji gdy przychód ze sprzedaży zostanie w całości przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego. Jeśli jednak tylko część przychodu przeznaczona będzie na cele mieszkaniowe, to zwolnieniem objęta będzie tylko ta część dochodu, która proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia.
2017
9
lut

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia nieruchomości – zwolnienie przedmiotowe.
Fragment:
Katalog wydatków stanowiących „ własne cele mieszkaniowe ” podatnika wymieniony w art. 21 ust. 25 ustawy ma charakter zamknięty – jest to wyliczenie enumeratywne. Ustawodawca formułując zwolnienie przedmiotowe, w sposób jednoznaczny wskazał realizację celów mieszkaniowych, które pozwalają na skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży. Przy czym podkreślić należy, że w ww. przepisie ustawodawca wskazał, że przychód ze sprzedaży ma zostać wydatkowany na „ własne cele mieszkaniowe ”. Poprzedzenie wyrażenia „ cele mieszkaniowe ” przymiotnikiem „ własne ”, świadczy o tym, że ustawodawca przewidując podstawę do zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 i dopisując ten przymiotnik, przesądził, że celem nadrzędnym jest możliwość uwzględnienia przy obliczaniu dochodu zwolnionego z opodatkowania tylko takich wydatków, które poniesione zostały na zaspokojenie „ własnych ” potrzeb mieszkaniowych podatnika. Zatem, warunkiem zwolnienia podatkowego jest wykazanie przez podatnika, że wydatek poniesiony został na zrealizowanie jego własnych celów mieszkaniowych. Wydatkowanie przychodu na własne cele mieszkaniowe oznacza, według stanowiska prezentowanego w orzecznictwie i doktrynie, że celem podatnika jest realizacja potrzeby zapewnienia sobie tzw. „ dachu nad głową ”.
2017
7
lut

Istota:
Czy przeznaczenie środków pieniężnych po sprzedaży mieszkania przed upływem 5-ciu lat od nabycia podlega zwolnieniu od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (przeznaczenie na własne cele mieszkaniowe)?
Fragment:
Z powyższych przepisów wynika, że warunkiem skorzystania ze zwolnienia od podatku dochodowego dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych wymienionych w ustawie jest wydatkowanie począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, uzyskanych środków wyłącznie na cele mieszkaniowe podatnika określone w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Katalog wydatków stanowiących własne cele mieszkaniowe podatnika wskazany w art. 21 ust. 25 ustawy ma charakter zamknięty – jest to wyliczenie enumeratywne. Ustawodawca formułując zwolnienie przedmiotowe w sposób jednoznaczny wskazał cele mieszkaniowe, które pozwalają na skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży. Do celów tych zalicza się m.in. spłatę kredytu oraz odsetek od tego kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe określone w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli m.in. zaciągniętego na nabycie wymienionych w ww. przepisie nieruchomości i praw. Istotne jest także to, aby kredyt zaciągnięty był przez podatnika przed uzyskaniem przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw. Zatem, celem mieszkaniowym będzie spłata kredytu oraz odsetek od tego kredytu zaciągniętego wyłącznie przed dniem sprzedaży nieruchomości lub prawa. Przy czym ważne, aby w nieruchomości podatnik faktycznie realizował własne cele mieszkaniowe, a nie cudze. Z opisu zdarzenia przyszłego wynika, że Wnioskodawca środki pieniężne uzyskane z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego zamierza przeznaczyć na spłatę kredytu zaciągniętego w 2011 r. wspólnie z żoną na zakup działki i budowę domu.
2017
4
lut

Istota:
1.Czy słuszne jest stanowisko, iż dzień darowizny i tym samym nabycia całej nieruchomości do majątku osobistego Wnioskodawcy jest dniem nabycia przez niego przedmiotowej nieruchomości?
2.Czy słuszne jest stanowisko, iż sprzedaż przedmiotowej nieruchomości w dniu 20 marca 2012 r. nie stanowiła źródła przychodu, gdyż cała kwota uzyskana ze sprzedaży została przeznaczona w okresie kilku następnych miesięcy na własne cele mieszkaniowe, tj. na spłatę kredytu hipotecznego na zakup domu?
3.Czy słuszne jest stanowisko Urzędu Skarbowego, iż dnia 20 marca 2012 r. w wyniku umowy darowizny Wnioskodawca nabył prawo własności do połowy nieruchomości, gdyż drugą połowę nabył w dniu zakupu nieruchomości od gminy i należało opodatkować połowę wartości sprzedaży?
Fragment:
Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 cyt. ustawy. Stosownie do art. 21 ust. 25 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uważa się m.in.: wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udziału w takim lokalu, a także na nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem, (...)
2017
28
sty

Istota:
Zwolnienie od podatku dzierżawy lokalu mieszkalnego osobie fizycznej.
Fragment:
Zgodnie z tym przepisem, zwalnia się z podatku od towarów i usług „ usługi w zakresie wynajmowania lub wydzierżawiania nieruchomości o charakterze mieszkalnym lub części nieruchomości, na własny rachunek, wyłącznie na cele mieszkaniowe ”. Przepisy ustawy o podatku od towarów i usług nie definiują pojęcia „ cele mieszkaniowe ”. Zgodnie ze Słownikiem Języka Polskiego Wydawnictwa Naukowego PWN, słowo „ mieszkać ” w języku polskim oznacza „ zajmować jakieś pomieszczenie i traktować je jako główne miejsce swojego pobytu ”. W konsekwencji wynajmowanie lub wydzierżawianie danego lokalu na cele mieszkaniowe ma miejsce wówczas, gdy celem umowy najmu lub dzierżawy jest udostępnienie lokalu osobom fizycznym, które będą zajmować ten lokal przez dłuższy czas i traktować go jako główne miejsce swojego pobytu. Zgodnie z wyżej przedstawionym opisem zdarzenia przyszłego, Mieszkanie będzie zaspokajało potrzeby mieszkaniowe osób fizycznych, to jest klientów Dzierżawcy, będzie stanowiło główne miejsce pobytu tych osób. Zakres zwolnienia przewidzianego w art. 43 ust. pkt 36 ustawy o podatku od towarów i usług, obejmuje zarówno usługi w zakresie wynajmowania nieruchomości lub ich części bezpośrednio na rzecz lokatorów, czyli osób fizycznych zamieszkujących dane pomieszczenia, jak i usługi w zakresie wydzierżawiania budynków oraz lokali mieszkalnych przedsiębiorcom, którzy podnajmują rzeczone obiekty lokatorom.
2017
28
sty

Istota:
W zakresie mo?liwooci skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego
Fragment:
Warunkiem zwolnienia podatkowego jest wykazanie przez podatnika, ?e wydatek poniesiony zosta3 na zrealizowanie jego w3asnych celów mieszkaniowych. Wydatkowanie przychodu na w3asne cele mieszkaniowe oznacza, wed3ug stanowiska przedstawionego w orzecznictwie i doktrynie, ?e celem podatnika jest realizacja potrzeby zapewnienia sobie tzw. „ dachu nad g3ow1 ”. Ustawodawca nie odniós3 skorzystania z prawa do zwolnienia z opodatkowania od wykazania zamiaru zamieszkania w nowym lokalu jedynie w chwili jego nabycia, lecz wyraYnie wskaza3, ?e nabycie musi bya dokonane na w3asne cele mieszkaniowe a te realizowane s1 w d3u?szym czasie. S1dy administracyjne podkreolaj1, ?e zwolnienie z opodatkowania dochodów opisanych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter mieszany podmiotowo-przedmiotowy. Wydatkowanie orodków na okreolony przedmiot w po31czeniu z funkcj1 jak1 ten przedmiot realizuje na rzecz nabywcy - zaspokojenie jego niezaspokojonych celów mieszkaniowych. W owietle takiego wyjaonienia nie zaspokaja swoich w3asnych celów mieszkaniowych osoba, która posiada w3asne miejsce zamieszkania nabywa kolejne nieruchomooci w celach lokaty kapita3u, prowadzenia inwestycji w postaci najmu lub remontu celem póYniejszej ich odsprzeda?y z zyskiem. Same subiektywne deklaracje podatników o nabyciu lokalu w celu zaspokojenia w3asnych potrzeb mieszkaniowych nie s1 wystarczaj1ce do uzyskania zwolnienia podatkowego.
2017
27
sty

Istota:
Je?eli podatnik odp3atnie zby3 udzia3 w spó3dzielczym w3asnoociowym prawie do lokalu nabytym w drodze spadku przed up3ywem 5 lat od daty nabycia osi1gaj1c przychody, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. b) u.p.d.o.f., nastepnie zao wydatkowa3 pozyskane orodki pienie?ne na inne cele mieszkaniowe celem zaspokojenia w3asnych potrzeb mieszkaniowych w ten sposób, ?e zawar3 umowe przedwstepn1 nabycia 1/2 udzia3u w spó3dzielczym w3asnoociowym prawie do lokalu, która nie zosta3a zrealizowana, to czy zawarcie ze sprzedaj1cym, bed1cym stron1 niezrealizowanej umowy przedwstepnej, umowy przeniesienia w3asnooci 1/3 udzia3u w tym samym spó3dzielczym w3asnoociowym prawie do lokalu, celem zaspokojenia w3asnych potrzeb mieszkaniowych, w zamian za zwolnienie z d3ugu bedzie skutkowa3o zwolnieniem z podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f ?
Fragment:
Dz.U. z 2016 r., poz. 2032) wolne od podatku dochodowego s1 dochody z odp3atnego zbycia nieruchomooci i praw maj1tkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokooci, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udzia3u wydatków poniesionych na w3asne cele mieszkaniowe w przychodzie z odp3atnego zbycia nieruchomooci i praw maj1tkowych, je?eli pocz1wszy od dnia odp3atnego zbycia, nie póYniej ni? w okresie dwóch lat od konca roku podatkowego, w którym nast1pi3o odp3atne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomooci lub tego prawa maj1tkowego zosta3 wydatkowany na w3asne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzglednia sie do wysokooci przychodu z odp3atnego zbycia nieruchomooci i praw maj1tkowych. Katalog wydatków na w3asne cele mieszkaniowe okreola przepis art. 21 ust. 25 ww. ustawy. Stanowi on, ?e za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uwa?a sie: wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego czeoci lub udzia3u w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowi1cego odrebn1 nieruchomooa lub udzia3u w takim lokalu, a tak?e na nabycie gruntu lub udzia3u w gruncie albo prawa u?ytkowania wieczystego gruntu lub udzia3u w takim prawie, zwi1zanych z tym budynkiem lub lokalem, nabycie spó3dzielczego w3asnoociowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udzia3u w takim prawie, prawa do domu jednorodzinnego w spó3dzielni mieszkaniowej lub udzia3u w takim prawie, nabycie gruntu (...)
2017
26
sty

Istota:
Czy istnieje mo?liwooa zastosowania zwolnienia przedmiotowego w sytuacji wydatkowania orodków ze sprzeda?y nieruchomooci na nastepuj1ce cele: sp3ate kredytu hipotecznego zaci1gnietego na zakup tej nieruchomooci i prowizji za wczeoniejsz1 sp3ate kredytu, na zap3ate prowizji dla biura nieruchomooci od kwoty uzyskanej ze sprzeda?y oraz na zakup nowego lokalu mieszkalnego s3u?1cego zaspokojeniu w3asnych potrzeb mieszkaniowych?
Fragment:
Wydatkowanie przychodu na w3asne cele mieszkaniowe oznacza, ?e celem podatnika jest realizacja potrzeby zapewnienia sobie tzw. „ dachu nad g3ow1 ”, d1?enie, aby w tym nowym miejscu mieszkaa. Wyraz „ mieszkaniowe ” w wyra?eniu „ w3asne cele mieszkaniowe ”, nale?y odnosia do zamiaru zamieszkiwania zwi1zanego z ró?nymi sposobami wydatkowania przychodu, a nie do wydatkowania przychodu na nabycie w znaczeniu przedmiotowym. Zamiarem ustawodawcy tworz1cego zwolnienie przedmiotowe w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych by3o zachecanie podatników do nabywania w miejsce zbywanych praw maj1tkowych, czy nieruchomooci, innych nieruchomooci lub praw przeznaczonych do zaspokajania ich indywidualnych potrzeb mieszkaniowych. U podstaw omawianego zwolnienia leg3o za3o?enie, ?e nie powinny bya opodatkowane orodki wydane na realizacje w3asnego celu mieszkaniowego. Powy?sze wynika wprost z brzmienia przepisu normuj1cego powy?sze zwolnienie. Przewiduj1c przedmiotowe zwolnienie ustawodawca w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 131 w sposób niebudz1cy w1tpliwooci podkreoli3, ?e zwolnieniu podlegaa bedzie tylko taki dochód, który wydatkowany zostanie na „ w3asne cele mieszkaniowe ”. Z punktu widzenia zastosowania przedmiotowego zwolnienia istotne znaczenie ma faktyczne wydatkowanie (nie póYniej ni? w okresie dwóch lat od konca roku podatkowego, w którym nast1pi3o odp3atne zbycie) przychodu uzyskanego ze sprzeda?y nieruchomooci na wskazane w art. 21 ust. 25 ww. ustawy cele mieszkaniowe.
2017
26
sty

Istota:
Wydatkowanie orodków ze sprzeda?y udzia3u w nieruchomooci, odziedziczonego w spadku, na realizacje w3asnych celów mieszkaniowych.
Fragment:
Dochód zwolniony nale?y obliczya wed3ug nastepuj1cego wzoru: dochód zwolniony = D x W/P gdzie: D – dochód ze sprzeda?y, W– wydatki poniesione na cele mieszkaniowe wymienione w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, P – przychód ze sprzeda?y. Powy?sze zwolnienie mo?e obejmowaa tak1 czeoa dochodu uzyskanego z tytu3u odp3atnego zbycia nieruchomooci lub ww. prawa, jaka proporcjonalnie odpowiada udzia3owi poniesionych wydatków na w3asne cele mieszkaniowe w osi1gnietych przychodach z odp3atnego zbycia. Tylko bowiem w sytuacji, gdy przychód z odp3atnego zbycia zosta3by w ca3ooci przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytu3u dochód w ca3ooci korzysta3by ze zwolnienia od podatku dochodowego. Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odp3atnego zbycia nieruchomooci lub praw maj1tkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zosta3y w art. 21 ust. 25 pkt 1 i pkt 2 cytowanej ustawy. Zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uwa?a sie wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego czeoci lub udzia3u w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowi1cego odrebn1 nieruchomooa lub udzia3u w takim lokalu, a tak?e na nabycie gruntu lub udzia3u w gruncie albo prawa u?ytkowania (...)
2017
26
sty

Istota:
W zakresie mo?liwooci skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego, w zwi1zku z wydatkowaniem przychodu ze sprzeda?y nieruchomooci na nabycie dzia3ki budowlanej
Fragment:
Przewiduj1c przedmiotowe zwolnienie ustawodawca w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 131 w sposób niebudz1cy w1tpliwooci podkreoli3, ?e zwolnieniu podlegaa bedzie tylko taki dochód, który wydatkowany zostanie na „ w3asne cele mieszkaniowe ”. W tym miejscu podkreolia nale?y, ?e uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy zwolnienie od podatku dochodowego dochodu uzyskanego ze sprzeda?y nieruchomooci jest norm1 celu spo3ecznego, która w zamierzeniach ustawodawcy realizowaa ma cel, jakim jest zaspokojenie w3asnych potrzeb mieszkaniowych podatnika. Przy czym „ w3asne cele mieszkaniowe ” w takim przypadku nale?y rozumiea jednoznacznie zgodnie z wyk3adni1 literaln1. Realizacja w3asnych celów mieszkaniowych winna polegaa na tym, ?e w przypadku zakupu gruntu w celu budowy budynku mieszkalnego podatnik bedzie faktycznie te budowe realizowa3. Zatem poza warunkiem, ?e zakupiona dzia3ka jest dzia3k1 budowlan1, to jej zakup musi bya zwi1zany z realizacj1 na ww. dzia3ce „ w3asnych celów mieszkaniowych ” kupuj1cego. Innymi s3owy poza tym, ?e dzia3ka musi bya dzia3k1 budowlan1, to kupuj1cy powinien dokonaa zakupu w celu realizacji na zakupionej dzia3ce w3asnych celów mieszkaniowych poprzez budowe budynku mieszkalnego. Zatem obowi1zek opodatkowania dochodu ze sprzeda?y nieruchomooci mo?e bya wy31czony przez zwolnienie przewidziane w3aonie w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2017
26
sty

Istota:
Je?eli Wnioskodawczyni dochód uzyskany z odp3atnego zbycia udzia3u w nieruchomooci wraz z prawami z nim zwi1zanymi nabytego w 2012 r., przeznaczy w ca3ooci na wydatki mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25, nie póYniej ni? w okresie dwóch lat od konca roku podatkowego, w którym nast1pi3o odp3atne zbycie oraz spe3ni pozosta3e okreolone powo3anymi przepisami prawa warunki, dochód ten bedzie móg3 korzystaa ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikaj1cego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak wskazano w niniejszej interpretacji zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 dochód mo?e obejmowaa tak1 czeoa dochodu uzyskanego z tytu3u odp3atnego udzia3u w nieruchomooci, jaka proporcjonalnie odpowiada udzia3owi poniesionych wydatków na w3asne cele mieszkaniowe w osi1gnietych przychodach z odp3atnego zbycia. Wy31cznie w sytuacji, gdy przychód z odp3atnego zbycia zostanie w ca3ooci przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytu3u dochód mo?e w ca3ooci korzystaa ze zwolnienia od podatku dochodowego.
Fragment:
Przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy stanowi, ?e wolne od podatku dochodowego s1 dochody z odp3atnego zbycia nieruchomooci i praw maj1tkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokooci, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udzia3u wydatków poniesionych na w3asne cele mieszkaniowe w przychodzie z odp3atnego zbycia nieruchomooci i praw maj1tkowych, je?eli pocz1wszy od dnia odp3atnego zbycia, nie póYniej ni? w okresie dwóch lat od konca roku podatkowego, w którym nast1pi3o odp3atne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomooci lub tego prawa maj1tkowego zosta3 wydatkowany na w3asne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzglednia sie do wysokooci przychodu z odp3atnego zbycia nieruchomooci i praw maj1tkowych. Nale?y wyjaonia, ?e powy?sze zwolnienie obejmowaa bedzie tak1 czeoa dochodu uzyskanego z tytu3u odp3atnego zbycia mieszkania, jaka proporcjonalnie odpowiada udzia3owi poniesionych wydatków na w3asne cele mieszkaniowe w osi1gnietych przychodach z odp3atnego zbycia. W sytuacji gdy przychód z odp3atnego zbycia zostanie w ca3ooci przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytu3u dochód bedzie w ca3ooci korzysta3 ze zwolnienia od podatku dochodowego. Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 i 2 ww. ustawy, za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uwa?a sie: wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego czeoci lub udzia3u w takim budynku, lokalu mieszkalnego (...)
2017
26
sty

Istota:
Czy w sytuacji, gdy Wnioskodawczyni zadeklaruje do konca kwietnia 2016 r. w Urzedzie Skarbowym, ?e ca3ooa kwoty, tj. 210 000 z3 przeznaczy na cele mieszkaniowe (budowe domu) i w ci1gu 2 lat przedstawi faktury w kwocie równej (210 000 z3) bedzie mia3a prawo skorzystaa ze zwolnienia od podatku dochodowego tzw. ulgi mieszkaniowej mimo, ?e wybudowany dom bedzie maj1tkiem Wnioskodawczyni i me?a?
Fragment:
Na podstawie powo3anego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego s1 dochody z odp3atnego zbycia nieruchomooci i praw maj1tkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokooci, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udzia3u wydatków poniesionych na w3asne cele mieszkaniowe w przychodzie z odp3atnego zbycia nieruchomooci i praw maj1tkowych, je?eli pocz1wszy od dnia odp3atnego zbycia, nie póYniej ni? w okresie dwóch lat od konca roku podatkowego, w którym nast1pi3o odp3atne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomooci lub tego prawa maj1tkowego zosta3 wydatkowany na w3asne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzglednia sie do wysokooci przychodu z odp3atnego zbycia nieruchomooci i praw maj1tkowych. Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odp3atnego zbycia nieruchomooci lub praw maj1tkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zosta3y w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 cytowanej ustawy za wydatki poniesione na cele, o których mowa w ust. 1 pkt 131, uwa?a sie wydatki poniesione na: nabycie budynku mieszkalnego, jego czeoci lub udzia3u w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowi1cego odrebn1 nieruchomooa lub udzia3u w takim lokalu, a tak?e na nabycie gruntu lub udzia3u w gruncie albo prawa u?ytkowania wieczystego gruntu lub udzia3u w takim prawie, zwi1zanych z tym budynkiem lub lokalem, (...)
2017
26
sty

Istota:
Czy orodki pienie?ne uzyskane przez Wnioskodawczynie ze sprzeda?y opisanego w stanie faktycznym gara?u, bed1 korzystaa ze zwolnienia opisanego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku ich wydania na w3asne cele mieszkaniowe w ustawowym terminie?
Fragment:
(...) cele mieszkaniowe podatnika. Ustawodawca w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie definiuje pojecia „ w3asne cele mieszkaniowe ” aczkolwiek przewiduj1c podstawe do zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 dopisuj1c to wyra?enie, w sposób niebudz1cy w1tpliwooci podkreoli3, ?e celem nadrzednym jest zwolnienie tylko takiego dochodu, który wydatkowany zostanie na zaspokojenie „ w3asnych celów mieszkaniowych ”. „ W3asne cele mieszkaniowe ” w takim przypadku nale?y rozumiea jednoznacznie zgodnie z wyk3adni1 literaln1. Termin „ w3asne cele mieszkaniowe ” nale?y rozpatrywaa w powi1zaniu z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który wymienia wydatki uprawniaj1ce do zwolnienia z opodatkowania uzyskanego dochodu. Tak wiec uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy zwolnienie od podatku dochodowego w zamierzeniach ustawodawcy realizowaa ma cel, jakim jest zaspokojenie wy31cznie w3asnych potrzeb mieszkaniowych podatnika. Wydatkowanie przychodu na w3asne cele mieszkaniowe oznacza, ?e celem podatnika jest realizacja potrzeby zapewnienia sobie tzw. „ dachu nad g3ow1 ”, d1?enie, aby w tym nowym miejscu mieszkaa. Przechodz1c do kwestii zwi1zanych ze zwolnieniem nale?y podkreolia, ?e norma prawna statuuj1ca zwolnienie podatkowe, a wiec maj1ca charakter wyj1tku, odstepstwa od zasady powszechnooci opodatkowania, musi bya interpretowana ociole, gdy? niedopuszczalne jest stosowanie przy jej interpretacji wyk3adni rozszerzaj1cej.
2017
20
sty

Istota:
Czy dochód uzyskany ze zbycia nieruchomooci, który zosta3 przeznaczony na nabycie domu mieszkalnego z dwoma wydzielonymi lokalami mieszkalnymi, przy ul. ....., stanowi w ca3ooci realizacje celu mieszkaniowego w myol art. 21 ust. 1 pkt 131 i art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Ustawodawca formu3uj1c zwolnienie przedmiotowe, w sposób jednoznaczny wskaza3 realizacje celów mieszkaniowych, które pozwalaj1 na skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzeda?y. Przy czym podkreolia nale?y, ?e w ww. przepisie ustawodawca wskaza3, ?e przychód ze sprzeda?y ma zostaa wydatkowany na „ w3asne cele mieszkaniowe ”. Poprzedzenie wyra?enia „ cele mieszkaniowe ” przymiotnikiem „ w3asne ” owiadczy o tym, ?e ustawodawca przewiduj1c podstawe do zastosowania ww. zwolnienia i dopisuj1c ten przymiotnik, przes1dzi3, ?e celem nadrzednym jest mo?liwooa uwzglednienia przy obliczaniu dochodu zwolnionego z opodatkowania tylko takich wydatków, które poniesione zosta3y na zaspokojenie „ w3asnych ” potrzeb mieszkaniowych podatnika. Istota odpowiedzi na postawione we wniosku pytanie sprowadza sie zatem do interpretacji ustawowego terminu „ w3asne cele mieszkaniowe ”. Nale?y wyjaonia, ?e samo poniesienie wydatku na nabycie lokalu mieszkalnego, nie owiadczy jeszcze o tym, ?e zosta3a spe3niona przes3anka skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania. Warunkiem zwolnienia podatkowego jest wykazanie przez podatnika, ?e wydatek poniesiony zosta3 na zrealizowanie jego w3asnych celów mieszkaniowych. Wydatkowanie przychodu na w3asne cele mieszkaniowe oznacza, wed3ug stanowiska prezentowanego w orzecznictwie i doktrynie, ?e celem podatnika jest realizacja potrzeby zapewnienia sobie tzw. „ dachu nad g3ow1 ”, czyli zamieszkania w nim.
2017
19
sty

Istota:
Czy Wnioskodawca, który osi1gnie dochód ze sprzeda?y u3amka w prawie w3asnooci domu (3/10) i przeznaczy go na sp3ate zobowi1zania zaci1gnietego na ten dom, w czeoci odpowiadaj1cej u3amkowemu prawu w3asnooci do domu, pozostaj1cemu w Jego rekach (2/10) uprawniony bedzie do skorzystania ze zwolnienia tego dochodu z opodatkowania, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Przepis wyraYnie bowiem mówi, ?e kredyt (po?yczka) ma bya zaci1gniety na cele okreolone w pkt 1, a wiec na cele mieszkaniowe. Jeoli z umowy kredytu (umowy po?yczki) nie wynika na jaki cel zosta3 on zaci1gniety lub podany jest inny cel, to nie ma spe3nionego warunku aby skorzystaa ze zwolnienia. Z literalnego brzmienia art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, ?e tylko sp3ata kredytu lub po?yczki zaci1gnietych na cele mieszkaniowe spe3nia przes3anki zwolnienia dochodu ze sprzeda?y nieruchomooci od podatku dochodowego. Tym samym ten?e przepis nie 31czy prawa do zwolnienia jedynie z „ przeznaczeniem po?yczki ”, lecz równie? z faktem „ jej zaci1gniecia ” na cel mieszkaniowy. Zwolnienie w sposób literalny dotyczy wiec sp3aty po?yczek, z których wynika, ?e zosta3y zaci1gniete na cel mieszkaniowy. Maj1c na uwadze powy?sze wyjaonienia, stwierdzia nale?y, ?e je?eli jako cel po?yczki wskazano „ finansowanie dzia3alnooci gospodarczej ” Wnioskodawcy, to chocia?by orodki te zosta3y faktycznie przeznaczone na cele mieszkaniowe, to nie wype3nia dyspozycji art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przeznaczenie po?yczki b1dY kredytu na cele mieszkaniowe powinno wynikaa wprost z zawartej umowy kredytu/po?yczki.
2017
19
sty

Cele mieszkaniowe | Komentarz eksperta podatkowego

Przemysław Bogusz, Kancelaria Doradztwa Podatkowego „TuboTax”
Doradca podatkowy
Kancelaria Doradztwa Podatkowego „TuboTax”

Definicja celów mieszkaniowych ma istotne znaczenie dla określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT1 zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości (lub praw majątkowych, takich jak spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub prawo wieczystego użytkowania gruntów), czyli tzw. ulgi mieszkaniowej. Jednym z warunków skorzystania z omawianego zwolnienia (ulgi) jest przeznaczenie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe.

Jak wynika z ust. 25 ww. artykułu, za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe uważa się, m.in. wydatki poniesione na:

  • nabycie domu, mieszkania, gruntu pod budowę domu (lub prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu), a także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • budowę lub remont własnego mieszkania lub domu,
  • adaptację na cele mieszkalne budynku niemieszkalnego,
  • spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na ww. cele przed dniem uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

Katalog wydatków uprawniających do skorzystania ze zwolnienia jest katalogiem zamkniętym. Oznacza to przykładowo, że przeznaczenie przychodu ze zbycia mieszkania na zakup wyposażenia do nowego domu lub roślin do ogrodu nie będzie uprawniać do ulgi, gdyż tego rodzaju wydatki nie zostały wymienione w art. 21 ust. 25 ustawy o PIT.

Należy podkreślić, iż istotą omawianego zwolnienia jest przeznaczenie uzyskanego przychodu na własne cele mieszkaniowe. Oznacza to, że w sytuacji, w której podatnik wyda pieniądze otrzymane ze sprzedaży nieruchomości na nabycie nowej nieruchomości, która nie będzie służyć podatnikowi tylko osobie trzeciej, podatnik nie uzyska prawa do skorzystania ze zwolnienia (ulgi).

Warto dodać, iż za wydatki na cele mieszkaniowe nie uznaje się wydatków związanych z nieruchomościami, które są przeznaczone na cele rekreacyjne, co wynika z art. 21 ust. 28 ustawy o PIT.

1. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.