Cele mieszkaniowe | Interpretacje podatkowe, komentarz eksperta

Cele mieszkaniowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cele mieszkaniowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy sprzedaż garażu przed upływem 5 lat od daty jego nabycia i przeznaczenie środków uzyskanych z tej sprzedaży na spłatę kredytu (nadpłatę) zaciągniętego na cele mieszkaniowe, tj. zakup nieruchomości zbudowanej będzie podstawą do zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Należy zaznaczyć, że dla zastosowania zwolnienia z opodatkowania określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy nie ma znaczenia, czy podatnik dokona spłaty tzw. nadwyżki kredytu, czy kredyt ten będzie spłacał w miesięcznych ratach ważne jest, aby przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości przeznaczył na spłatę kredytu zaciągniętego na cele mieszkaniowe, począwszy od dnia odpłatnego zbycia nie później niż w okresie dwóch lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym dokona jej sprzedaży. Uwzględniając zatem powyższe stwierdzić należy, że wydatki na spłatę kredytu zaciągniętego w 2013 r. przez Wnioskodawcę jako współkredytobiorcę na zakup nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym, przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich przesłanek wyżej opisanych, mogą być uznane za wydatki na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. wydatki uprawniające do zastosowania zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazać jednak należy, że w przypadku, gdy przychód z odpłatnego zbycia garażu w całości nie zostanie przeznaczony na własne cele mieszkaniowe od dochodu, do którego nie ma zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy Wnioskodawca będzie musiał zapłacić 19% podatek stosownie do art. 30e ww. ustawy. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
25
maj

Istota:
Czy w świetle przedstawionego stanu faktycznego, dochód uzyskany ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w dniu 2 czerwca 2014 r., będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ze względu na przeznaczenie tego dochodu na zakup w dniu 25 sierpnia 2014 r. nieruchomości zabudowanej domkiem typu „brda”, który Wnioskodawca zamierza przekształcić w budynek całoroczny i w nim zamieszkać na stałe?
Fragment:
Natomiast stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy, wolne od podatku dochodowego są natomiast dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Dochód zwolniony należy zatem obliczyć według następującego wzoru: dochód zwolniony = D x W/P gdzie: D – dochód ze sprzedaży, W – wydatki poniesione na cele mieszkaniowe wymienione w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, P – przychód ze sprzedaży. Powyższe zwolnienie może obejmować taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości lub ww. prawa, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia. Natomiast zgodnie z art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, za wydatki poniesione na cele, (...)
2016
24
maj

Istota:
Sprzedaż nieruchomości nabytej przez Wnioskodawczynię odpowiednio w części w 2011 r. oraz w 2013 r., dokonana przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie, będzie stanowić źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dochód ze sprzedaży tego prawa co do zasady powinien podlegać opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e tej ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Przyjmując za Wnioskodawczynią, że kwota uzyskana ze sprzedaży ww. prawa zostanie przeznaczona na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawczyni, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, tj. zakup działki budowlanej z możliwością budowy domu lub zakup lokalu mieszkalnego lub zakup dwóch lokali mieszkalnych, uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego, a Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.
Fragment:
Przewidując przedmiotowe zwolnienie ustawodawca w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 131 w sposób niebudzący wątpliwości podkreślił, że zwolnieniu podlegać będzie tylko taki dochód, który wydatkowany zostanie na „ własne cele mieszkaniowe ”. W tym miejscu podkreślić należy, że uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy zwolnienie od podatku dochodowego dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości jest normą celu społecznego, która w zamierzeniach ustawodawcy realizować ma cel, jakim jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika. Przy czym „ własne cele mieszkaniowe ” w takim przypadku należy rozumieć jednoznacznie zgodnie z wykładnią literalną. Realizacja własnych celów mieszkaniowych winna polegać na tym, że w przypadku zakupu gruntu w celu budowy budynku mieszkalnego podatnik będzie faktycznie tę budowę realizował. Zatem poza warunkiem, że zakupiona działka jest działką budowlaną, to jej zakup musi być związany z realizacją na ww. działce „ własnych celów mieszkaniowych ” kupującego. Innymi słowy poza tym, że działka musi być działką budowlaną, to kupujący powinien dokonać zakupu w celu realizacji na zakupionej działce własnych celów mieszkaniowych poprzez budowę budynku mieszkalnego. Zatem obowiązek opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości może być wyłączony przez zwolnienie przewidziane właśnie w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
2016
24
maj

Istota:
Wydatkowanie przychodu na nabycie udziału w nieruchomości od męża.
Fragment:
Wnioskodawczyni uważa, że przeznaczając dochód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości spełni wymóg przeznaczenia kwoty stanowiącej dochód ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe. Ad. 2. Wnioskodawczyni uważa, że zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie 2 lat od końca roku podatkowego w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. Udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Cele mieszkaniowe zostały szeroko zdefiniowane w ww. ustawie. Za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe ustawa rozumie również wydatki poniesione na nabycie części lub udziału w budynku stanowiącym odrębną nieruchomość lub w gruncie. Wnioskodawczyni jest współwłaścicielką nieruchomości położnej w G., stanowiącej współwłasność w częściach ułamkowych ustanowioną poprzez rozdzielność majątkową w ramach umownego ustroju majątkowego.
2016
24
maj

Istota:
Czy przeznaczenie osiągniętego dochodu z tytułu sprzedaży w 2014 r. udziału w lokalu mieszkalnym odziedziczonym po zmarłym wuju w 2013 r. na spłatę części kredytu zaciągniętego na zakup mieszkania, w którym obecnie Wnioskodawca nie mieszka, spełnia warunki do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania osiągniętego dochodu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Powołując się na treść art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdził bowiem, że ustawodawca nie definiuje użytego w tym przepisie zwrotu "własne cele mieszkaniowe". Pojęcie celu związane jest z wewnętrzną postawą człowieka, określanej najczęściej mianem chęci, woli, dążenia, zamiaru, postawy motywującej (powodującej) ludzkie działanie. Zatem wydatek poniesiony na własne cele mieszkaniowe, to wydatek dokonany z zamiarze zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych. W świetle art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) oraz pkt 1 lit. a) jest nim również wydatek poniesiony na spłatę kredytu zaciągniętego na nabycie lokalu mieszkalnego. Ustawa nie formułuje żadnych innych warunków, od których uzależnione jest zwolnienie podatkowe, w szczególności aby nabywca lokalu zamieszkiwał w nim osobiście przez określony czas. W konsekwencji, czasowe wynajęcie lokalu mieszkalnego, nabytego w zamiarze zaspokajania własnych potrzeb mieszkaniowych nie oznacza, że wydatek na spłatę kredytu nie został poniesiony na własne cele mieszkaniowe. Zdaniem Sądu istotny jest zamiar nabycia nieruchomości na cele mieszkaniowe. W świetle obowiązującego stanu prawnego - biorąc pod uwagę rozstrzygnięcie zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy - stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej opisanego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.
2016
24
maj

Istota:
Czy w przedstawionym zdarzeniu przyszłym art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 i 27 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 27 umowy między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, będzie uprawniał do skorzystania ze zwolnienia zawartego w dyspozycji art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku nabycia na własne cele mieszkaniowe nieruchomości znajdującej się na terenie Republiki Federalnej Niemiec w opisanych okolicznościach?
Fragment:
(...) cele mieszkaniowe nieruchomości znajdującej się na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy, wolne od podatku są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe, udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości, praw majątkowych. W myśl art. 21 ust. 25 ustawy, za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe uważa się w szczególności m.in. nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub udział w takim lokalu, a także nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem lub lokalem - jeżeli nieruchomości te są położone w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej.
2016
22
maj

Istota:
Czy Wnioskodawca ponosząc wkład na zakup mieszkania i przekazując je synowi w darowiźnie nie musi płacić podatku z tytułu sprzedaży mieszkania za rok 2011 od sumy 135.000?
Fragment:
Podkreślić bowiem należy, że intencją ustawodawcy tworzącego ww. zwolnienie jest zachęcanie podatników do nabywania w miejsce zbywanych nieruchomości innych, przeznaczonych do zaspokajania ich indywidualnych potrzeb mieszkaniowych, a nie realizacja jakichkolwiek i czyichkolwiek celów mieszkaniowych. Potwierdza to poprzedzenie wyrażenia „ cele mieszkaniowe ” przymiotnikiem „ własne ”. Zwolnienie dotyczy zatem realizowania przez podatnika swoich celów mieszkaniowych czyli własnych potrzeb mieszkaniowych. Zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych syna nie ma nic wspólnego z własnymi celami mieszkaniowymi podatnika. Nie temu miała służyć idea ulgi mieszkaniowej. I takiego wydatkowania środków aprobować nie można. Skorzystanie ze zwolnienia odnosi się tylko i wyłącznie do tych nabyć, które służą określonym celom, zaspokajaniu własnych potrzeb mieszkaniowych. Ponadto nabycie powinno być ukierunkowane na zaspokojenie wyłącznie własnych celów mieszkaniowych Wnioskodawcy i nie może służyć ani realizacji celów mieszkaniowych innych osób, ani służyć uniknięciu opodatkowania poprzez dokonanie wydatku. Reasumując należy stwierdzić, że samo poniesienie przez Wnioskodawcę wydatku na nabycie mieszkania, które wyremontował i przekazał w darowiźnie synowi, nie świadczy jeszcze o tym, że zostały spełnione przesłanki do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania. Sytuacja ta nie jest podstawą do skorzystania ze zwolnienia.
2016
20
maj

Istota:
Czy Wnioskodawczyni musi zapłacić podatek od sprzedaży mieszkania?
Czy Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego przeznaczając środki ze sprzedaży mieszkania na zakup innego?
Fragment:
Świadczy o tym poprzedzenie wyrażenia „ cele mieszkaniowe ” przymiotnikiem „ własne ”. Przewidując przedmiotowe zwolnienie ustawodawca w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 131 w sposób niebudzący wątpliwości podkreślił, iż zwolnieniu podlegać będzie tylko dochód, w wysokości odpowiadającej iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na „ własne cele mieszkaniowe ” w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Stanowisko Wnioskodawczyni jest zatem nieprawidłowe, gdyż z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika bowiem jednoznacznie, że powyższe zwolnienie będzie obejmowało taką część dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży nieruchomości jaka proporcjonalnie będzie odpowiadała udziałowi wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe (zakup mieszkania dla Wnioskodawczyni) w osiągniętym z odpłatnego zbycia przychodzie. Od pozostałej części dochodu ze sprzedaży mieszkania należy zapłacić podatek dochodowy. Należy również zastrzec, że w przypadku korzystania z ulg i zwolnień podatkowych, wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązek udowodnienia, że określony wydatek został poniesiony przy spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów podatkowych spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne.
2016
19
maj

Istota:
Czy w przypadku zaistnienia opisanego zdarzenia przyszłego, Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia podatkowego części dochodów wydatkowanych na opisane własne cele mieszkaniowe w myśl art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Lokal, który nie jest zamieszkały przez podatnika, jest niewykorzystywany przez niego do zamieszkania lub jest wykorzystywany do innych celów niż zaspokojenie własnych potrzeb podatnika (np. zamieszkują go inne niż podatnik osoby) nie jest lokalem, którego zakup mógłby zostać uznany za realizację własnego celu mieszkaniowego. Dlatego też w rozpatrywanej sprawie nie ma przeszkód prawnych, aby Wnioskodawczyni przeznaczając środki pieniężne ze sprzedaży nieruchomości na nabycie nowej nieruchomości mogła skorzystać ze zwolnienia podatkowego na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ile istotnie nabycie tej nieruchomości będzie podyktowane koniecznością realizacji przez Wnioskodawczynię jej własnych celów mieszkaniowych. Intencją ustawodawcy tworzącego zwolnienie przedmiotowe w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zachęcanie podatników do nabywania w miejsce zbywanych nieruchomości czy praw majątkowych, innych nieruchomości lub praw przeznaczonych do zaspokajania ich indywidualnych potrzeb mieszkaniowych a nie realizacja jakichkolwiek celów mieszkaniowych. Świadczy o tym poprzedzenie wyrażenia „ cele mieszkaniowe ” przymiotnikiem „ własne ”. Zwolnienie dotyczy zatem realizowania przez podatnika swoich celów mieszkaniowych, czyli własnych potrzeb mieszkaniowych a nie potrzeb mieszkaniowych innych osób. Tę okoliczność Wnioskodawczyni będzie zobowiązana wykazać w toku ewentualnych czynności sprawdzających podjętych przez naczelnika właściwego dla Wnioskodawczyni urzędu skarbowego.
2016
18
maj

Istota:
1) Czy wydatki poniesione na spłatę kredytu zaciągniętego w 2011 r. w niemieckim banku na spłatę poprzedniego kredytu na zakup działki i budowę domu, stanowią wydatki na własne cele mieszkaniowe uprawniające Wnioskodawczynię do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania?2) Czy wydatki, jakie Wnioskodawczyni zamierza ponieść na zakup mieszkania w Niemczech stanowią wydatki na własne cele mieszkaniowe uprawniające Wnioskodawczynię do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania?Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w przypadku wydatkowania go na spłatę kredytu refinansowego (pyt. Nr 1). W zakresie pytania Nr 2 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.
Fragment:
(...) cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Należy wyjaśnić, że powyższe zwolnienie obejmuje taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia. W sytuacji gdy przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego. Jeśli jednak tylko część przychodu przeznaczona będzie na cele mieszkaniowe, to zwolnieniem objęta będzie tylko ta część dochodu, która proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia. Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 cytowanej ustawy. Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 i (...)
2016
18
maj

Istota:
1) Czy wydatki poniesione na spłatę kredytu zaciągniętego w 2011 r. w niemieckim banku na spłatę poprzedniego kredytu na zakup działki i budowę domu, stanowią wydatki na własne cele mieszkaniowe uprawniające Wnioskodawczynię do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania?2) Czy wydatki, jakie Wnioskodawczyni zamierza ponieść na zakup mieszkania w Niemczech stanowią wydatki na własne cele mieszkaniowe uprawniające Wnioskodawczynię do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania?Przedmiotem niniejszej interpretacji jest odpowiedź na pytanie w zakresie zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w przypadku wydatkowania go na zakup lokalu mieszkalnego w Niemczech (pyt. Nr 2). W zakresie pytania Nr 1 zostanie wydane odrębne rozstrzygnięcie.
Fragment:
(...) cele mieszkaniowe ” podatnika. Katalog wydatków stanowiących „ własne cele mieszkaniowe ” podatnika wymieniony w art. 21 ust. 25 ustawy ma charakter zamknięty – jest to wyliczenie enumeratywne. Ustawodawca formułując zwolnienie przedmiotowe, w sposób jednoznaczny wskazał realizację celów mieszkaniowych, które pozwalają na skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży. Przy czym podkreślić należy, że w ww. przepisie ustawodawca wskazał, że przychód ze sprzedaży ma zostać wydatkowany na „ własne cele mieszkaniowe ”. Poprzedzenie wyrażenie „ cele mieszkaniowe ” przymiotnikiem „ własne ”, świadczy o tym, że ustawodawca przewidując podstawę do zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 i dopisując ten przymiotnik, przesądził, że celem nadrzędnym jest możliwość uwzględnienia przy obliczaniu dochodu zwolnionego z opodatkowania tylko takich wydatków, które poniesione zostały na zaspokojenie „ własnych ” potrzeb mieszkaniowych podatnika. Istota odpowiedzi na postawione we wniosku pytanie Nr 2 sprowadza się zatem do interpretacji ustawowego terminu „ własne cele mieszkaniowe ”. Należy wyjaśnić, że samo poniesienie wydatku na nabycie lokalu mieszkalnego, wbrew przekonaniu Wnioskodawczyni, nie świadczy jeszcze o tym, że została spełniona przesłanka uprawniająca do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania.
2016
18
maj

Istota:
1) Czy przychód ze sprzedaży lokalu Y (591.000 zł) można pomniejszyć o koszt związany z udokumentowaną prowizją pośrednika (8.000 zł) i w ten sposób wyliczyć dochód do opodatkowania na kwotę 583.000 zł?2) Czy wydatkiem na cel mieszkaniowy w rozumieniu ustawy o PIT dla sprzedaży lokalu Y stanowi „Wkład i koszty” zdefiniowany w części dotyczącej stanu faktycznego sprawy?3) Czy spłata kwot „Kredytu” wraz z odsetkami w okresie do 31 grudnia 2017 r. jest wydatkiem na cel mieszkaniowy w rozumieniu ustawy o PIT i pomniejszy opodatkowanie, ew. całkowicie je wykluczy jeśli spłata zrówna się z uzyskanym przychodem (tj. kredyt i odsetki zostaną spłacone w tym terminie do kwoty 591.000 zł)?
Fragment:
Skoro umowa sprzedaży została zawarta w październiku 2015 r. to oznacza, że dopiero od tej daty zawarcia Wnioskodawca mógł ponosić wydatki uwzględniane do zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. z art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przeznaczając od tej daty sprzedaży przychód ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe. Odnosząc się do natomiast do kwestii zaliczenia w wydatek na cele mieszkaniowe spłaty kredytu mieszkaniowego zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego X oraz na zakup udziału w garażu wielostanowiskowym podziemnym związanym z nabyciem miejsca postojowego należy wskazać, że z przytoczonych powyżej przepisów wynika, że okolicznością decydującą o możliwości skorzystania ze zwolnienia wynikającego z powołanego art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest przeznaczenie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i określonych praw majątkowych w terminie nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym została ona dokonana, na własne cele mieszkaniowe. Wydatkiem na własne cele mieszkaniowe, w świetle art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) jest wyłącznie spłata kredytu, z uwzględnieniem art. 21 ust. 30 ustawy, przeznaczonego na sfinansowanie zakupu udziału w lokalu mieszkalnym X wykorzystywanym na własne cele mieszkaniowe. Zakresem omawianego zwolnienia ustawodawca nie objął natomiast innych niż ww. wydatki związane z zakupem udziału w wielostanowiskowym garażu podziemnym.
2016
17
maj

Istota:
Czy wydatkiem na cel mieszkaniowy w rozumieniu ustawy o PIT w kontekście rozliczenia sprzedaży lokali w kwietniu 2014 r. będzie „Wkład i koszty” zdefiniowane w ramach opisu stanu faktycznego?
Fragment:
Przy zwolnieniu uwzględnić można tylko takie wydatki, które poniesione zostaną na „ własne cele mieszkaniowe ”. Przy czym „ własne cele mieszkaniowe ” należy rozumieć jednoznacznie zgodnie z wykładnią literalną. Realizacja własnych celów mieszkaniowych winna polegać na tym, że w przypadku nabycia nieruchomości mieszkalnej ze środków ze sprzedaży innej nieruchomości podatnik faktycznie winien w nowonabytej nieruchomości (np. domu mieszkalnym, lokalu mieszkalnym) takie cele realizować, a więc mieszkać. Nie wystarczy być zatem właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości – w nieruchomości tej trzeba jeszcze faktycznie mieszkać. Dopiero to oznacza, że w nabytej nieruchomości podatnik zaspokaja własne potrzeby mieszkaniowe. Z treści zdarzenia przyszłego wynika, że w zakupionym w dniu 23 lipca 2015 r. lokalu mieszkalnym Wnioskodawca wraz z żoną obecnie zamieszkują. Jeśli zatem w nabytym lokalu mieszkalnym Wnioskodawca faktycznie zamieszkuje, to bez wątpienia można mówić o tym, że realizuje w nim własne cele mieszkaniowe, zaś wydatek o którym mowa powyżej mieści się w katalogu wydatków na cele mieszkaniowe o którym mowa w art. 21 ust. 25 ustawy uprawniającym do skorzystania ze zwolnienia. Przy czym, z wykładni językowej przedmiotowego przepisu wynika, że zwolnieniem objęta jest nie tylko cena zakupu (nabycia), lecz także inne wydatki związane z nabyciem lokalu mieszkalnego, do których zaliczyć można m.in. opłatę natarialną (taksę notarialną), podatek od czynności cywilnoprawnych, czy opłatę na założenie księgi wieczystej.
2016
17
maj

Istota:
Czy do dochodu ze zbycia lokalu mieszkalnego będzie miał zastosowanie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? Czy przeniesienie własności części gruntu i jakiej wielkości przez córkę wraz z zięciem na rzecz wnioskodawcy z małżonką jest konieczne do skorzystania z powyższego zwolnienia?
Fragment:
Budowa domu na cudzym gruncie pomimo udokumentowania przez wnioskodawcę przeznaczenia środków ze sprzedaży lokalu mieszkalnego nie daje mu żadnego prawa własności ani współwłasności do wybudowanego budynku, a zatem nie można mówić o realizacji własnego celu mieszkaniowego, czyli budowie własnego budynku mieszkalnego. Skoro tak, to dopóty wnioskodawca nie będzie dysponował tytułem prawnym do nieruchomości, na której wspólnie zamierza wybudować dom, to wszelkie wydatki poniesione na budowę domu w żadnym wypadku nie będą stanowiły wydatków na własne cele mieszkaniowe. Taki sposób wydatkowania środków ze sprzedaży na budowę domu na cudzym gruncie będzie dla wnioskodawcy stanowił jedynie nakłady na cudzy grunt i budynek skutkiem czego wnioskodawcy może przysługiwać jedynie roszczenie względem córki i zięcia o zwrot nakładów poniesionych na budowę domu. Tak więc do momentu kiedy działka, na której wnioskodawca planuje budować dom będzie stanowiła wyłącznie własność córki i zięcia, to wnioskodawca dokonując wspólnie z nimi budowy będzie realizował cudzy cel mieszkaniowy a nie własny, co jednoznacznie wyklucza prawo do skorzystania ze zwolnienia. Zatem aby wnioskodawca mógł skorzystać z przedmiotowej ulgi podatkowej w postaci przeznaczenia dochodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego na realizację własnego celu mieszkaniowego jakim jest budowa własnego budynku mieszkalnego bezwzględnym warunkiem jest uprzednie nabycie przez wnioskodawcę od córki i jej męża prawa własności lub współwłasności gruntu, na którym ma zostać wybudowany dom.
2016
11
maj

Istota:
Czy w przypadku Wnioskodawcy ma zastosowanie zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie dotyczącym zakupu nieruchomości z dnia 27 listopada 2012 r. jako realizującego poniesienie wydatku na cele mieszkaniowe opisane w ww. przepisie, z przychodu osiągniętego w wyniku sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze darowizny z dnia 24 maja 2010 r.?
Fragment:
Wnioskodawca złożył deklarację PIT-39, w której oznaczył całą kwotę przychodu (dochodu) ze sprzedaży tej nieruchomości jako zwolnioną w związku z przeznaczeniem całej kwoty uzyskanej ze sprzedaży na zakup nieruchomości spełniającej cele mieszkaniowe Wnioskodawcy. Tym celem mieszkaniowym w opinii Wnioskodawcy jest zakup nieruchomości z dnia 27 listopada 2012 r. w kwocie 500 000 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 20 000 zł Wnioskodawca poniesie do końca 2016 r. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie: Czy w przypadku Wnioskodawcy ma zastosowanie zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie dotyczącym zakupu nieruchomości z dnia 27 listopada 2012 r. jako realizującego poniesienie wydatku na cele mieszkaniowe opisane w ww. przepisie, z przychodu osiągniętego w wyniku sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze darowizny z dnia 24 maja 2010 r.... Zdaniem Wnioskodawcy, zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma zastosowanie do opisanej sytuacji. Zgodnie z brzmieniem art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy zwolnione są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, (...)
2016
10
maj

Istota:
Czy spłatę kredytu, w myśl ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, można przeznaczyć na cele mieszkaniowe?
Fragment:
Wprawdzie przed dniem uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości Wnioskodawczyni zaciągnęła pożyczkę na budowę domu, lecz w umowie pożyczki nie wyszczególniono, że została ona zaciągnięta na cel mieszkaniowy. Tymczasem, aby uznać spłatę pożyczki (kredytu) za własne cele mieszkaniowe musi z umowy pożyczki (kredytowej) wprost wynikać, że została ona zaciągnięta na cel mieszkaniowy, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o dochodowym od osób fizycznych. Skoro w umowie pożyczki nie wymieniono celu mieszkaniowego, pożyczka ta nie spełnia dyspozycji określonej w art. 21 ust. 25 pkt 2 ustawy, tym samym dochód ze sprzedaży nieruchomości przeznaczony na spłatę pożyczki zaciągniętej w 2001 r. nie będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych na mocy art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy. Tym samym stanowisko Wnioskodawczyni uznaje się za nieprawidłowe. Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawczynię i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym. Jeżeli zatem przedstawiony we wniosku stan faktyczny różni się od stanu występującego w rzeczywistości, wówczas wydana interpretacja nie chroni Wnioskodawczyni w zakresie rzeczywiście zaistniałego stanu faktycznego. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem.
2016
10
maj

Istota:
Sprzedaż nieruchomości nabytej przez Wnioskodawczynię w drodze spadku po mamie w 2013 r., dokonana przed upływem 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło jego nabycie, będzie stanowić źródło przychodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dochód ze sprzedaży tego prawa co do zasady powinien podlegać opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 30e tej ustawy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2009 r. Przyjmując za Wnioskodawczynią, że kwota uzyskana ze sprzedaży ww. prawa zostanie przeznaczona na własne cele mieszkaniowe Wnioskodawczyni, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego, a Wnioskodawczyni nie będzie zobowiązana do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.
Fragment:
Warunkiem zwolnienia podatkowego jest wykazanie przez podatnika, że wydatek poniesiony został na zrealizowanie jego własnych celów mieszkaniowych. Wydatkowanie przychodu na własne cele mieszkaniowe oznacza, według stanowiska prezentowanego w orzecznictwie i doktrynie, że celem podatnika jest realizacja potrzeby zapewnienia sobie tzw. „ dachu nad głową ”. Ustawodawca nie odniósł skorzystania z prawa do zwolnienia z opodatkowania od wykazania zamiaru zamieszkania w nowym lokalu jedynie w chwili jego nabycia, lecz wyraźnie wskazał, że nabycie musi być dokonane na własne cele mieszkaniowe, a te realizowane są w dłuższym okresie czasu. Sądy administracyjne podkreślają, że zwolnienie z opodatkowania dochodów opisanych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter mieszany podmiotowo-przedmiotowy. Wydatkowanie środków na określony przedmiot w połączeniu z funkcją jaką ten przedmiot realizuje na rzecz nabywcy – zaspokojenie jego niezaspokojonych celów mieszkaniowych. W świetle takiego wyjaśnienia nie zaspokaja swoich własnych celów mieszkaniowych osoba, która posiadając własne miejsce zamieszkania nabywa kolejne nieruchomości w celach lokaty kapitału, prowadzenia inwestycji w postaci najmu lub remontu celem późniejszej ich odsprzedaży z zyskiem.
2016
10
maj

Istota:
Skutki podatkowe odpłatnego zbycia.
Fragment:
W świetle przedstawionego stanu faktycznego i zacytowanych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie sposób zgodzić się z twierdzeniem Wnioskodawczyni, że małżonkowie zakupując działkę budowlaną za środki pochodzące w większości z kredytu hipotecznego wydatkowali cały przychód ze zbycia nieruchomości rolnej na cele mieszkaniowe. Aby mogło przysługiwać podatnikowi z mocy ustawy zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych istotny jest nie sam zakup działki budowlanej, ale wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na wskazany w ustawie cel mieszkaniowy, jakim jest m.in. zakup działki budowlanej. W sytuacji gdy po sprzedaży nieruchomości rolnej Wnioskodawczyni wraz z małżonkiem zakupiła działkę budowlaną wydatkując z własnych środków kwotę 5.000 zł (niezależnie od tego, czy środki te rzeczywiście pochodziły ze sprzedaży ww. nieruchomości rolnej, czy np. z oszczędności), to tylko ta kwota – przy spełnieniu pozostałych warunków wynikających z ww. przepisów - stanowi wydatek na cel mieszkaniowy uprawniający do zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe zwolnienie obejmuje taką część dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży przedmiotowej nieruchomości rolnej, jaka proporcjonalnie odpowiadał udziałowi ww. wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w osiągniętym z odpłatnego zbycia przychodzie. Z faktu, że pozostała część ceny (130.000 zł) zakupu działki budowlanej została uregulowana przelewem za pośrednictwem banku z udzielonego małżonkom kredytu hipotecznego nie sposób jednak wywodzić, że Wnioskodawczyni rzeczywiście przychód ze sprzedaży nieruchomości rolnej wydatkowała na zakup działki budowlanej.
2016
10
maj

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość przeznaczonego na zakup udziału w działce, zakup mieszkania oraz na budowę domu.
Fragment:
(...) cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 i ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy wydatki te udokumentowane zostaną rzetelnymi i wiarygodnymi dowodami. Oznacza to, że w sposób nie budzący żadnych wątpliwości winno z nich wynikać kto, kiedy i jaki wydatek poniósł, tj. czy środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości faktycznie przeznaczone zostały na cele mieszkaniowe, czy też wydatki na cele mieszkaniowe poczynione zostały z innych źródeł. Uwzględnione mogą być przy tym wyłącznie wydatki poniesione począwszy od dnia odpłatnego zbycia. Nie ma przeszkód wynikających z przedmiotowego zwolnienia aby wnioskodawczyni nie mogła przeznaczyć środków ze sprzedaży na zrealizowanie kilku celów mieszkaniowych (tj. nabycie mieszkania, działki pod budowę oraz na budowę domu mieszkalnego), albowiem w stanie prawnym obowiązującym od 01 stycznia 2009 r. ustawodawca nie zastrzegł, że własne cele mieszkaniowe podatnika ograniczać się muszą do nabycia tylko jednego lokalu mieszkalnego, bądź jednej działki budowlanej. Wnioskodawczyni przychód ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości (lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość) winna była wykazać w zeznaniu PIT-39 za 2010 r., w terminie do dnia 30 kwietnia 2011 r.
2016
8
maj

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania przychodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość przeznaczonego na zakup udziału w działce, zakup mieszkania oraz na budowę domu.
Fragment:
(...) cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 i ust. 25 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w sytuacji, gdy wydatki te udokumentowane zostaną rzetelnymi i wiarygodnymi dowodami. Oznacza to, że w sposób nie budzący żadnych wątpliwości winno z nich wynikać kto, kiedy i jaki wydatek poniósł, tj. czy środki uzyskane ze sprzedaży nieruchomości faktycznie przeznaczone zostały na cele mieszkaniowe, czy też wydatki na cele mieszkaniowe poczynione zostały z innych źródeł. Uwzględnione mogą być przy tym wyłącznie wydatki poniesione począwszy od dnia odpłatnego zbycia. Nie ma przeszkód wynikających z przedmiotowego zwolnienia aby wnioskodawczyni nie mogła przeznaczyć środków ze sprzedaży na zrealizowanie kilku celów mieszkaniowych (tj. nabycie mieszkania, działki pod budowę oraz na budowę domu mieszkalnego), albowiem w stanie prawnym obowiązującym od 01 stycznia 2009 r. ustawodawca nie zastrzegł, że własne cele mieszkaniowe podatnika ograniczać się muszą do nabycia tylko jednego lokalu mieszkalnego, bądź jednej działki budowlanej. Wnioskodawczyni przychód ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości (lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość) winna była wykazać w zeznaniu PIT-39 za 2010 r., w terminie do dnia 30 kwietnia 2011 r.
2016
8
maj

Istota:
Czy w sytuacji opisanej we wniosku wszystkie środki ze sprzedaży nieruchomości zostaną zaliczone jako środki przeznaczone na cele mieszkaniowe i z tego tytułu nie powstanie obowiązek podatkowy? Jeśli jednak tylko połowa spłaconego kredytu zostanie zaliczona jako środki przekazane na cele mieszkaniowe, to co ze spłatą drugiej połowy kredytu?
Fragment:
Na podstawie powołanego wyżej art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Ponieważ z treści zacytowanego przepisu wynika, że powyższe zwolnienie obejmuje taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia, to w sytuacji, gdy przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego. Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 cytowanej ustawy.
2016
8
maj

Istota:
Wydatkowanie środków z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego na własne cele mieszkaniowe
Fragment:
(...) cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a). Ponadto wydatki na remont i materiały budowlane potwierdzone fakturami zawarte są w pojęciu wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a zatem poniesienie tych wydatków (prawidłowo udokumentowanych), w wyznaczonym terminie uprawnia Wnioskodawcę do zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast nie będą stanowić wydatku na własne cele mieszkaniowe wydatki poniesione na spłatę rat kredytu hipotecznego wraz z odsetkami oraz koszty uruchomienia tego kredytu hipotecznego (np. ubezpieczenia na życie i inspekcje lokalu przez pracownika banku), z uwagi na fakt, że kredyt został zaciągnięty po uzyskaniu przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. Wydatki te, nie podlegają zaliczeniu do katalogu wydatków na własne cele mieszkaniowe, w świetle art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto zakup okapu kuchennego nie stanowi wydatku na cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ jest elementem wyposażenia wnętrza.
2016
6
maj

Istota:
Możliwość zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży lokalu mieszkalnego.
Fragment:
Część wydatków na cele mieszkaniowe, tj. zakup materiałów budowlanych, itp. do prac budowlanych, remontowych i wykończeniowych w zakupionym lokalu mieszkalnym Wnioskodawca dokonał po dniu 11 października 2013 r. a przed 14 listopada 2013 r. Wnioskodawca powziął wątpliwość czy dokonanie wydatków w ww. okresie może zostać uznane za wydatkowanie na własne cele mieszkaniowe i czy tym samym podlegają one zwolnieniu z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia wynikającego z cytowanego art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest fakt wydatkowania począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych na wskazane w ustawie własne cele mieszkaniowe podatnika. Katalog wydatków stanowiących własne cele mieszkaniowe podatnika wymieniony w art. 21 ust. 25 ww. ustawy ma charakter zamknięty – jest to wyliczenie enumeratywne. Ustawodawca formułując przedmiotowe zwolnienie w sposób jednoznaczny wskazał realizację celów mieszkaniowych, które pozwalają na skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży.
2016
5
maj

Istota:
Czy Wnioskodawca będzie musiał zapłacić podatek dochodowy od kwoty 50 000 zł pochodzącej z odpłatnego zbycia nieruchomości przed upływem 5 lat od nabycia?
Czy Wnioskodawca musi być zameldowany w mieszkaniu, w którym będzie przysługiwał mu tylko np. 1/3 udziału?
Fragment:
Biorąc pod uwagę przytoczony przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 oraz ust. 25 pkt 1 lit. b) należy wskazać, iż warunkiem zwolnienia z opodatkowania 19% podatkiem dochodowym dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości jest wydatkowanie uzyskanego przychodu na cele mieszkaniowe, które obejmują m.in. nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub udziału w takim prawie położonym w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej. Zatem wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w części nabytej w 2014 r. po zmarłej matce, począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie m.in. na nabycie udziału w spółdzielczym prawie do lokalu mieszkalnego, w którym Wnioskodawca będzie realizował własne cele mieszkaniowe wypełnia dyspozycję art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. b) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 131 i uprawnia do zastosowania przedmiotowego zwolnienia. Zwolnieniem objęty będzie dochód w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na ww. cel mieszkaniowy w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości. Dla zastosowania zwolnienia nie ma przy tym znaczenia, czy Wnioskodawca w mieszkaniu, w którym nabędzie udział będzie zameldowany, czy też nie.
2016
3
maj

Istota:
1. Czy nabycie działki nr 158/6 stanowi wydatek na własne cele mieszkaniowe, uprawniający do zastosowania zwolnienia przedmiotowego?
2. Czy nabycie udziału w drodze wynoszącego 1/4 części działki nr 158/5 uprawnia do zastosowania zwolnienia?
Fragment:
(...) cel mieszkaniowy wymieniony w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uprawniający do zastosowania zwolnienia przedmiotowego wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Powyższe zwolnienie będzie obejmowało taką część dochodu uzyskanego z tytułu sprzedaży nieruchomości jaka proporcjonalnie będzie odpowiadała udziałowi ww. wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w osiągniętym z odpłatnego zbycia przychodzie. Natomiast do zastosowania zwolnienia wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – wbrew stanowisku Wnioskodawczyni - nie uprawnia poniesienie przez nią wydatku na nabycie udziału 1 / 4 części działki nr 158/5, albowiem nie jest to wydatek na cele mieszkaniowe wymienione w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Z wniosku jednoznacznie wynika, że działka ta jest przeznaczona pod drogę, a nie pod budowę budynku mieszkalnego. Z faktu, że udział w drodze jest niezbędny do realizacji celów mieszkaniowych nie sposób jednakże wywodzić, że nabywając udział w działce nr 158/5 przeznaczonej pod drogę Wnioskodawczyni poczyni wydatek na nabycie gruntu pod budowę budynku mieszkalnego.
2016
1
maj

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości – wydatkowanie na spłatę kredytu.
Fragment:
Jednym z warunków jego zastosowania jest bowiem także wykazanie przez podatnika, że poniesiony przez niego wydatek przeznaczony został na zrealizowanie jego własnych celów mieszkaniowych. „ Własne cele mieszkaniowe ” w takim przypadku należy rozumieć zgodnie z wykładnią literalną. Realizacja własnych celów mieszkaniowych w sytuacji kiedy podatnik był właścicielem innej (innych) nieruchomości (budynku mieszkalnego, lokalu mieszkalnego) winna polegać na tym, że w przypadku zakupu kolejnego lokalu mieszkalnego (budynku mieszkalnego) również w nim podatnik faktycznie winien takie cele realizować (powinien w nim zamieszkiwać). Wyraz „ mieszkaniowe ” w wyrażeniu „ własne cele mieszkaniowe ” należy odnosić do zamiaru zamieszkiwania związanego z różnymi sposobami wydatkowania przychodu, a nie do wydatkowania przychodu na nabycie mieszkania (mieszkań) w znaczeniu przedmiotowym. Intencją ustawodawcy tworzącego to zwolnienie było zachęcenie podatników do nabywania w miejsce zbywanych nieruchomości czy praw majątkowych, innych nieruchomości lub praw majątkowych przeznaczonych do zaspokajania ich indywidualnych potrzeb mieszkaniowych. Świadczy o tym poprzedzenie wyrażenia „ cele mieszkaniowe ” przymiotnikiem „ własne ”. Zwolnieniem tym nie są zatem objęte przychody ze sprzedaży nieruchomości i praw przeznaczone na zakup innych nieruchomości lub praw w sytuacji, gdy czynności te wskazują np. na działanie o charakterze zarobkowym, spekulacyjnym, inwestycyjnym lub innym nie wskazującym na działanie ukierunkowane na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.
2016
1
maj

Istota:
Czy w celu obliczenia podatku dochodowego, Wnioskodawczyni powinna w wydatkach na własne cele mieszkaniowe ująć również wartość spłaconego kredytu hipotecznego zaciągniętego na sprzedaną nieruchomość?
Fragment:
Jednakże po dwóch latach z gotówki otrzymanej ze sprzedaży, na cele mieszkaniowe przeznaczyła 128.597 zł 43 gr. Wybrała się do Urzędu Skarbowego celem złożenia korekty zeznania PIT-39 i otrzymała nową broszurę, w której nie było informacji, że za wydatki na własne cele mieszkaniowe można uznać spłatę kredytu zaciągniętego na zbywaną nieruchomość. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytania. Czy korygując PIT-39 za 2012 r. w celu obliczenia podatku dochodowego, Wnioskodawczyni powinna w wydatkach na własne cele mieszkaniowe ująć również wartość spłaconego kredytu hipotecznego zaciągniętego na sprzedaną nieruchomość... Dlaczego zgodnie z obecnym sposobem ustalania dochodu zwolnionego, w wydatkach na własne cele mieszkaniowe nie można ująć kwoty spłaconego kredytu, podczas gdy można było tego dokonać w roku, w którym Wnioskodawczyni składała zeznanie PIT-39, mimo że przepisy prawa pozostały niezmienione... Zdaniem Wnioskodawczyni, składając korektę PIT-u za 2012 r. powinna mieć możliwość obliczenia dochodu zwolnionego z opodatkowania na podstawie informacji udzielonych Jej w 2013 r. dających możliwość zaliczenia do celów mieszkaniowych spłaconego kredytu zaciągniętego na zbywaną nieruchomość, a nie na podstawie informacji uzyskanych obecnie.
2016
29
kwi

Cele mieszkaniowe | Komentarz eksperta podatkowego

Przemysław Bogusz, Kancelaria Doradztwa Podatkowego „TuboTax”
Doradca podatkowy
Kancelaria Doradztwa Podatkowego „TuboTax”

Definicja celów mieszkaniowych ma istotne znaczenie dla określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT1 zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości (lub praw majątkowych, takich jak spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub prawo wieczystego użytkowania gruntów), czyli tzw. ulgi mieszkaniowej. Jednym z warunków skorzystania z omawianego zwolnienia (ulgi) jest przeznaczenie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe.

Jak wynika z ust. 25 ww. artykułu, za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe uważa się, m.in. wydatki poniesione na:

  • nabycie domu, mieszkania, gruntu pod budowę domu (lub prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu), a także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • budowę lub remont własnego mieszkania lub domu,
  • adaptację na cele mieszkalne budynku niemieszkalnego,
  • spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na ww. cele przed dniem uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

Katalog wydatków uprawniających do skorzystania ze zwolnienia jest katalogiem zamkniętym. Oznacza to przykładowo, że przeznaczenie przychodu ze zbycia mieszkania na zakup wyposażenia do nowego domu lub roślin do ogrodu nie będzie uprawniać do ulgi, gdyż tego rodzaju wydatki nie zostały wymienione w art. 21 ust. 25 ustawy o PIT.

Należy podkreślić, iż istotą omawianego zwolnienia jest przeznaczenie uzyskanego przychodu na własne cele mieszkaniowe. Oznacza to, że w sytuacji, w której podatnik wyda pieniądze otrzymane ze sprzedaży nieruchomości na nabycie nowej nieruchomości, która nie będzie służyć podatnikowi tylko osobie trzeciej, podatnik nie uzyska prawa do skorzystania ze zwolnienia (ulgi).

Warto dodać, iż za wydatki na cele mieszkaniowe nie uznaje się wydatków związanych z nieruchomościami, które są przeznaczone na cele rekreacyjne, co wynika z art. 21 ust. 28 ustawy o PIT.

1. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)

© 2011-2016 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.