Cele mieszkaniowe | Interpretacje podatkowe, komentarz eksperta

Cele mieszkaniowe | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cele mieszkaniowe. Zestawienie zostało ograniczone do kilkudziesięciu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
1. Czy wykreślenie zabezpieczenia wierzytelności z tytułu zobowiązania do zapłaty przez ojca zaległych alimentów można w tym przypadku uznać za koszt uzyskania przychodów z tytułu nabycia nieruchomości w roku 2013 w wyniku darowizny od ojca?
2. Czy zgodnie z opisanym stanem faktycznym nabycie gruntu w roku 2014 może być zakwalifikowane jako wydatek na własne cele mieszkaniowe?
Fragment:
Intencją ustawodawcy tworzącego zwolnienie przedmiotowe w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych było zachęcanie podatników do nabywania w miejsce zbywanych nieruchomości czy praw majątkowych, innych nieruchomości lub praw przeznaczonych do zaspokajania ich indywidualnych potrzeb mieszkaniowych a nie realizacja czyichkolwiek celów mieszkaniowych. Świadczy o tym poprzedzenie wyrażenia „ cele mieszkaniowe ” przymiotnikiem „ własne ”. Zwolnienie dotyczy zatem realizowania przez podatnika swoich celów mieszkaniowych czyli własnych potrzeb mieszkaniowych. Wydatkowanie przychodu na własne cele mieszkaniowe oznacza, według stanowiska prezentowanego w orzecznictwie i doktrynie, że celem podatnika jest realizacja potrzeby zapewnienia sobie tzw. „ dachu nad głową ”. Podkreślenia wymaga bowiem, że ustawodawca przewidując zwolnienie zawarte w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy w sposób niebudzący wątpliwości podkreślił, że zwolnieniu podlegać będzie tylko taki dochód, który wydatkowany zostanie na „ własne cele mieszkaniowe ” a nie jakiekolwiek cele mieszkaniowe. „ Własne cele mieszkaniowe ” w takim przypadku należy rozumieć jednoznacznie zgodnie z wykładnią literalną. Realizacja własnych celów mieszkaniowych powinna polegać na tym, że podatnik w danym lokalu (budynku) powinien faktycznie realizować własny cel mieszkaniowy, a więc mieszkać. Tak więc uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy zwolnienie od podatku dochodowego w zamierzeniach ustawodawcy realizować ma cel, jakim jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika, a nie czyichkolwiek potrzeb mieszkaniowych lub potrzeb innych niż mieszkaniowe, np. rekreacyjnych.
2017
14
gru

Istota:
Sprzedaż nieruchomości w 2016 r. stanowi źródło przychodu w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ww. ustawy i podlega opodatkowaniu 19% podatkiem dochodowym na zasadach określonych w art. 30e ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przy czym, Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia od podatku całego dochodu uzyskanego z tej sprzedaży wydatkując przychód na własne cele mieszkaniowe wymienione w art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. ustawy, czyli na nabycie lokalu mieszkalnego lub gruntu pod budowę budynku mieszkalnego z zamiarem w nim zamieszkania.
Fragment:
(...) cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Należy wyjaśnić, że powyższe zwolnienie obejmuje taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia. W sytuacji gdy przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości przeznaczony na cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego. Jeśli jednak tylko część przychodu przeznaczona będzie na cele mieszkaniowe, to zwolnieniem objęta będzie tylko ta część dochodu, która proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia. Cele mieszkaniowe, których sfinansowanie przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych uprawnia do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania, wymienione zostały w art. 21 ust. 25 cytowanej ustawy. Stosownie do art. 21 ust. 25 pkt 1 ww. (...)
2017
13
gru

Istota:
Czy Wnioskodawczyni będzie musiała zapłacić podatek z tytułu sprzedaży jej mieszkania?
Fragment:
Ponadto powoływany art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy stanowi także, że przychód ze sprzedaży ma zostać wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. To oznacza, że nabyta nieruchomość ma zaspokajać własne potrzeby mieszkaniowe podatnika, a nie potrzeby mieszkaniowe innych osób. Mając na uwadze powyższe, stwierdzić należy, że wydatkowanie przez Wnioskodawczynię całości otrzymanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego środków na własne cele mieszkaniowe w terminie określonym w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy na nabycie udziału w części ułamkowej w prawie własności nieruchomości należącej do jej obecnego męża, w której będzie mieszkała pozwoli na zastosowanie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podkreślenia wymaga, że zwolnienia podatkowe oraz ulgi są wyjątkiem od zasady powszechności opodatkowania, dlatego do interpretacji przepisów ustanawiających zwolnienia podatkowe, jak również ulgi, należy stosować wykładnię ścisłą, która nie wychodzi poza literalne brzmienie przepisów. Stąd też, korzystanie z przedmiotowego zwolnienia przysługuje podatnikowi tylko i wyłącznie w sytuacji spełnienia wszystkich przesłanek wskazanych w przepisie prawa. Należy również zastrzec, że w przypadku korzystania z ulg i zwolnień podatkowych, wynikających z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązek udowodnienia, że określony wydatek został poniesiony przy spełnieniu wszystkich warunków wynikających z przepisów podatkowych spoczywa na podatniku, który wywodzi z tego określone skutki prawne.
2017
13
gru

Istota:
Czy kupno dwóch mieszkań za pieniądze pochodzące ze sprzedaży podarowanego mieszkania umożliwia Wnioskodawczyni skorzystanie ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Istota odpowiedzi na postawione we wniosku wątpliwości sprowadza się zatem do interpretacji ustawowego terminu „ własne cele mieszkaniowe ”. Należy wyjaśnić, że samo poniesienie wydatku na nabycie lokalu mieszkalnego nie świadczy jeszcze o tym, że została spełniona, określona przez ustawodawcę, przesłanka skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania. Warunkiem zwolnienia podatkowego jest wykazanie przez podatnika, że wydatek poniesiony został na zrealizowanie jego własnych celów mieszkaniowych. Wydatkowanie przychodu na własne cele mieszkaniowe oznacza, według stanowiska prezentowanego w orzecznictwie i doktrynie, że celem podatnika jest realizacja potrzeby zapewnienia sobie tzw. „ dachu nad głową ”. Ustawodawca nie odniósł skorzystania z prawa do zwolnienia z opodatkowania od wykazania zamiaru zamieszkania w nowym lokalu jedynie w chwili jego nabycia, lecz wyraźnie wskazał, że nabycie musi być dokonane na własne cele mieszkaniowe, a te realizowane są w dłuższym okresie czasu. Sądy administracyjne podkreślają, że zwolnienie z opodatkowania dochodów opisanych w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ma charakter mieszany, podmiotowo-przedmiotowy. W świetle takiego wyjaśnienia nie zaspokaja swoich własnych celów mieszkaniowych osoba, która np. posiadając własne miejsce zamieszkania nabywa kolejne nieruchomości w celach lokaty kapitału, prowadzenia inwestycji w postaci najmu, remontu celem późniejszej ich odsprzedaży z zyskiem lub dla realizacji potrzeb mieszkaniowych innych osób np. dzieci lub najemców.
2017
11
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości.
Fragment:
Przychody osiągnięte ze sprzedaży wyodrębnionych lokali w Nieruchomości na rzecz osób wskazanych przez dewelopera, oraz w pozostałej części w wyniku sprzedaży Nieruchomości zostaną przeznaczone na własne cele mieszkaniowe poprzez spłatę kredytu zaciągniętego, przed osiągnięciem przychodu na zakup domu jednorodzinnego z działką, który wnioskodawca wykorzystuje na własne cele mieszkaniowe. Ponadto wydatkowanie środków pieniężnych na własne cele mieszkaniowe będzie mieć również miejsce w wyniku przeznaczenia osiągniętych przychodów na potrzeby adaptacji zakupionego domu jednorodzinnego z działką do własnych potrzeb. Pod pojęciem własnych celów mieszkaniowych należy rozumieć, w ocenie Wnioskodawcy, dążenie aby móc zamieszkiwać w nowym miejscu. W konsekwencji zatem przez własne cele mieszkaniowe zdaniem Wnioskodawcy należy rozumieć wydatki poniesione na zakup nieruchomości jak i na dostosowanie jej do własnych potrzeb mieszkaniowych. W konsekwencji powyższego, w sytuacji wydatkowania przez Wnioskodawcę przychodów uzyskanych ze sprzedaży lokali wyodrębnionych w Nieruchomości na rzecz osób wskazanych przez dewelopera, oraz pozostałej części Nieruchomości na rzecz dewelopera, w celu spłaty zaciągniętego kredytu na zakup domu jednorodzinnego z działką oraz jego remont zastosowanie znajdzie zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 Ustawy o PIT.
2017
8
gru

Istota:
Koszty uzyskania przychodu i możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
U podstaw omawianego zwolnienia legło założenie, że nie powinny być opodatkowane środki wydane na realizację własnego celu mieszkaniowego. Powyższe wynika wprost z brzmienia przepisu normującego powyższe zwolnienie. Przewidując przedmiotowe zwolnienie ustawodawca w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 131 w sposób niebudzący wątpliwości podkreślił, że zwolnieniu podlegać będzie tylko taki dochód, który wydatkowany zostanie na „ własne cele mieszkaniowe ”. W tym miejscu podkreślić należy, że uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy zwolnienie od podatku dochodowego dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości jest normą celu społecznego, która w zamierzeniach ustawodawcy realizować ma cel, jakim jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika. Przy czym „ własne cele mieszkaniowe ” w takim przypadku należy rozumieć jednoznacznie zgodnie z wykładnią literalną. Realizacja własnych celów mieszkaniowych powinna polegać na tym, że w przypadku zakupu mieszkania, Wnioskodawca będzie w nim faktycznie mieszkał. W świetle takiego wyjaśnienia nie zaspokaja swoich własnych celów mieszkaniowych osoba, która np. posiadając własne miejsce zamieszkania nabywa kolejne nieruchomości w celach lokaty kapitału, prowadzenia inwestycji w postaci najmu, remontu celem późniejszej ich odsprzedaży z zyskiem lub dla realizacji potrzeb mieszkaniowych innych osób.
2017
8
gru

Istota:
1) Czy do wydatków (do wysokości wartości zbycia) poniesionych na własne cele mieszkaniowe można zaliczyć:

- oszczędności, które Wnioskodawczyni wraz z mężem posiadali na kontach bankowych w dniu zbycia nieruchomości;
- środki, które na bieżąco będą wydawane na budowę domu;
- środki, które zostaną otrzymane tytułem zwrotu partycypacji za mieszkanie od TBS wydatkowane na budowę domu;
- środki z planowanego kredytu na budowę domu jednorodzinnego?

2) Czy przeznaczenie kwoty w wysokości 150.000 zł, tj. wartości odpowiadającej przychodowi uzyskanemu z odpłatnego zbycia nieruchomości, na własne cele mieszkaniowe (budowę domu jednorodzinnego) uprawniać będzie Wnioskodawczynię do zastosowania zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?
3) Jeżeli to stanowisko jest nieprawidłowe to czy dla obliczenia wysokości podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości Wnioskodawczyni może przyjąć wartości wskazane w treści uzupełnienia wniosku?
Fragment:
Warunkiem skorzystania ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest fakt wydatkowania (nie wcześniej niż od dnia odpłatnego zbycia i nie później niż w okresie 2 lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie) przychodu ze sprzedaży nieruchomości na enumeratywnie wskazane w art. 21 ust. 25 ww. ustawy cele mieszkaniowe. Odnosząc się do kwestii przeznaczenia przez Wnioskodawczynię środków uzyskanych ze sprzedaży mieszkania na budowę domu wyjaśnić należy, że samo poniesienie takiego wydatku nie świadczy jeszcze o tym, że spełnione zostały przesłanki skorzystania z analizowanego zwolnienia z opodatkowania. Jednym z warunków jego zastosowania jest bowiem także wykazanie przez podatnika, że poniesiony przez niego wydatek przeznaczony został na zrealizowanie jego własnych celów mieszkaniowych. „ Własne cele mieszkaniowe ” w takim przypadku należy rozumieć zgodnie z wykładnią literalną. Realizacja powinna polegać na tym, że w przypadku budowy budynku jednorodzinnego podatnik faktycznie takie cele realizuje (tj. po wybudowaniu powinien w nim zamieszkiwać). Wyraz „ mieszkaniowe ” w wyrażeniu „ własne cele mieszkaniowe ” należy odnosić do zamiaru zamieszkiwania. U podstaw omawianego zwolnienia legło bowiem założenie, że nie powinny być opodatkowane środki wydane na realizację własnego celu mieszkaniowego zbywającego. Ocena czy działania Wnioskodawczyni będą podejmowane w celu realizacji własnych celów mieszkaniowych nie może być dokonywana tylko na podstawie deklarowanych przez Wnioskodawczynię motywów działania.
2017
8
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Równocześnie stosownie do treści art. 21 ust. 1 pkt 131 ww. ustawy – wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Powyższe zwolnienie obejmuje taką część dochodu uzyskanego z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, jaka proporcjonalnie odpowiada udziałowi poniesionych wydatków na własne cele mieszkaniowe w osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia. W sytuacji gdy przychód z odpłatnego zbycia zostanie w całości przeznaczony na własne cele mieszkaniowe, to wówczas uzyskany z tego tytułu dochód będzie w całości korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego. W przeciwnym wypadku, tj. w sytuacji, gdy tylko część przychodu przeznaczona zostanie na własne cele mieszkaniowe, zwolnieniu podlega jedynie odpowiednia część dochodu. Katalog własnych celów mieszkaniowych (...)
2017
7
gru

Istota:
Opodatkowanie sprzedaży nieruchomości – zastosowanie zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Odnosząc się do sytuacji Wnioskodawcy i Zainteresowanej należy zwrócić uwagę, że omawiane przepisy nie wskazują kiedy i jak długo podatnik powinien zamieszkiwać w budynku lub lokalu mieszkalnym, aby można było uznać, że nastąpiła realizacja własnego celu mieszkaniowego. Tym samym, zdaniem Zainteresowanych, brak jest podstaw do uznania, że podatnik nie realizuje własnego celu mieszkalnego w sytuacji, gdy przeznaczył środki na budynek mieszkalny w celu zamieszkania w nim, ale w budynku tym zamieszka dopiero po upływie pewnego okresu czasu lub w budynku tym będzie mieszkał tylko przez pewien czas. Twierdzenie to znajduje poparcie w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wielokrotnie orzekał, że nawet czasowe wynajęcie budynku/lokalu nie przesądza o tym, że podatnik nie będzie w nim realizował własnego celu mieszkaniowego (wyrok NSA z dnia 29 listopada 2016 r., sygn. akt II FSK 546/15 i wyrok NSA z dnia 29 listopada 2016 r., sygn. akt II FSK 3126/14). Wnioskodawca i Zainteresowana zamierzają realizować swoje cele mieszkaniowe poprzez zapewnienia sobie „ dachu nad głową ” w Nieruchomości 2, gdyż nie stać ich na zakup innych nieruchomości, w których mogliby zamieszkać samodzielnie. Mając na względzie powyższe, zdaniem Zainteresowanych, odpowiedź na każde z wyżej postawionych pytań powinna być twierdząca. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego i zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.
2017
7
gru

Istota:
Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przy spełnieniu warunków wynikających z powyżej zacytowanych przepisów - w sytuacji gdy przychód uzyskany z ww. odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego dokonanego w 2016 r. wydatkuje w okresie począwszy od dnia tego zbycia nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło to zbycie na cele mieszkaniowe, określone w art. 21 ust. 25 pkt 1 obejmujące m.in. nabycie lokalu mieszkalnego, w celu realizacji własnych potrzeb mieszkaniowych, jak i również opłaty notarialne z tytułu zawarcia umowy deweloperskiej i umowy przeniesienia własności, oraz wydatki związane z adaptacją mieszkania w stanie deweloperskim tj. zakup podłóg, glazury, farb, oświetlenia (jeżeli nie stanowi elementów wyposażenia lokalu mieszkalnego), zlewów, kabiny prysznicowej, baterii sanitarnych, drzwi wewnętrznych oraz ościeżnic.Natomiast wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia mieszkania na zakup lamp sufitowych, żyrandoli, lodówki, kuchenki, płyty kuchennej, zmywarki, mebli kuchennych, szaf, komód, stołu, krzeseł nie uprawnia do zastosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
Zatem za wydatki na własne cele mieszkaniowe należy uznać wydatki na wykończenie lokalu mieszkalnego oddanego w tzw. stanie deweloperskim, czyli wydatki na zakup: podłóg, glazury, farb, zlewów, kabiny prysznicowej, baterii sanitarnych, drzwi wewnętrznych oraz ościeżnic, ponieważ mieszczą się w pojęciu wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 131 w związku z art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d ) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zaznaczyć należy, iż w sytuacji gdy ww. wydatki poniesione zostaną przed podpisaniem aktu notarialnego przenoszącego własność lokalu mogą być uznane za wydatki na cele mieszkaniowe wymienione w cytowanym przepisie, jeśli w okresie w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zbycie mieszkania , czyli do końca 2018 r. ww. akt zostanie podpisany. Jednakże należy wskazać, że nie wszystkie wymienione w opisie zdarzenia przyszłego wydatki mieszczą się w dyspozycji art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. d) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wydatku na własne cele mieszkaniowe nie będzie stanowić zakup lamp sufitowych, żyrandoli (za wydatki na cele mieszkaniowe można jedynie uznać oświetlenie wbudowane na stałe w zabudowę ścian i sufitów, które nie stanowi elementów wyposażenia lokalu mieszkalnego), lodówki, kuchenki, płyty kuchennej, zmywarki, mebli kuchennych, szaf, komód, stołu, krzeseł.
2017
7
gru

Istota:
Co należy rozumieć pod pojęciem „cele mieszkaniowe”, na które mogą być przeznaczone środki finansowe pochodzące ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnej nabytej w wyniku darowizny, a w szczególności zakup, których elementów uprawnia do zwolnienia z podatku?
Fragment:
Stwierdzić należy, że podstawową okolicznością decydującą o zastosowaniu zwolnienia określonego w przywołanym wcześniej przepisie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – jest przeznaczenie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych na własne cele mieszkaniowe wymienione w przepisie art. 21 ust. 25 ww. ustawy począwszy od dnia odpłatnego zbycia nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Ze zwolnienia tego wypływa daleko idąca konsekwencja zawarta w stwierdzeniu „ własne cele mieszkaniowe ”. Poprzedzenie wyrażenia „ cele mieszkaniowe ” przymiotnikiem „ własne ” świadczy o tym, że ustawodawca przewidując podstawę do zastosowania ww. zwolnienia i dopisując ten przymiotnik podkreślił, że celem nadrzędnym jest zwolnienie tylko takiego przychodu, który wydatkowany zostanie na zaspokojenie „ własnych celów mieszkaniowych ” rozumianych jako potrzeba zapewnienia sobie dachu nad głową. Tak więc uregulowane w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy zwolnienie od podatku dochodowego w zamierzeniach ustawodawcy realizować ma cel, jakim jest zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych podatnika, a nie lokata kapitału lub zdobywanie źródła zarobkowania bądź zapewnienie dachu nad głową innym osobom niż podatnik. Wyraz „ mieszkaniowe ” w wyrażeniu „ własne cele mieszkaniowe ” należy odnosić podmiotowo do zamiaru zamieszkiwania związanego z różnymi sposobami wydatkowania przychodu, a nie do wydatkowania przychodu w znaczeniu jedynie przedmiotowym.
2017
6
gru

Istota:
Podatek od towarów i usług w zakresie zwolnienia od podatku usług najmu lokali na cele mieszkaniowe świadczonych na rzecz Spółki.
Fragment:
Z uwagi na fakt, że przedmiotem planowanej usługi jest wynajem lokalu mieszkalnego na rzecz Spółki, która udostępnia przedmiotowy lokal mieszkalny wyłącznie na cele mieszkaniowe dla pracowników, spełnione są wymienione wyżej przesłanki do zastosowania zwolnienia od podatku, przewidzianego w art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy. Okoliczności tej nie zmienia fakt, że najem dokonany jest na rzecz Spółki prowadzącej działalność gospodarczą na własny rachunek. Istotny jest cel, na jaki lokal mieszkalny jest wynajmowany przez Wnioskodawcę – wynajmowany jest najemcy z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe (co wynika z zawartej umowy). Tak więc przedmiotem umowy będzie wynajem lokalu mieszkalnego wyłącznie na cele mieszkaniowe i zastosowanie znajdzie zwolnienie od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy. Podsumowując, w odpowiedzi na pytanie Wnioskodawcy, należy stwierdzić, że w przypadku wynajmu lokalu mieszkalnego wyłącznie na cele mieszkaniowe Spółce, celem zakwaterowania pracowników, Wnioskodawca może, jako czynny podatnik VAT, zastosować zwolnienie od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 36 ustawy. Zatem stanowisko Wnioskodawcy należało uznać za prawidłowe. Zgodnie z przepisem art. 14b § 3 cyt. ustawy, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz do przedstawienia własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego.
2017
6
gru

Istota:
Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie możliwości skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego.
Fragment:
Z treści przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że ustawodawca uzależnia skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia od wydatkowania przez podatnika w określonym terminie, środków uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) na realizację własnego celu mieszkaniowego. Przy czym wydatki, których realizacja uprawnia do zwolnienia określone zostały enumeratywnie w art. 21 ust. 25 ustawy. Należy zauważyć, że powołany przepis przewiduje zwolnienie ze względu na „ własne cele mieszkaniowe ”. Jest to cel nadrzędny, przez pryzmat którego należy interpretować przepis. Zwolnienie określone w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest regulacją, która nie ma na celu zwalniać każdego wydatkowania środków na nabycie nieruchomości (np. zakupu zabudowanej nieruchomości gruntowej lub gruntu rolnego). Ze zwolnienia tego wypływa bowiem daleko idąca konsekwencja zawarta w stwierdzeniu „ własne cele mieszkaniowe ”. Przy czym „ własne cele mieszkaniowe ” w takim przypadku należy rozumieć jednoznacznie, zgodnie z wykładnią literalną. Realizacja własnych celów mieszkaniowych winna polegać na tym, że w przypadku nabycia nowej nieruchomości to w niej podatnik faktycznie winien takie cele realizować. Wyrażenie to należy zatem odnosić do zamiaru zamieszkiwania związanego z wydatkowaniem przychodu a nie do nabycia budynku w znaczeniu przedmiotowym. Istotnym jest zatem aby podatnik był w stanie racjonalnie udowodnić, że faktycznie zamieszka lub ma możliwość zamieszkania w nabytym budynku mieszkalnym (nieruchomości).
2017
6
gru

Istota:
Czy raty kredytu, które Wnioskodawca zapłaci od momentu sprzedaży mieszkania w .... do końca 2018 r. będzie można uznać za wydatki na cele mieszkaniowe wymienione w art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, uprawniające do skorzystania ze zwolnienia dochodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
(...) cele mieszkaniowe podatnika. Katalog wydatków stanowiących „ własne cele mieszkaniowe ” wymieniony w art. 21 ust. 25 ustawy ma charakter zamknięty – jest to wyliczenie enumeratywne. Ustawodawca formułując ww. zwolnienie przedmiotowe, w sposób jednoznaczny wskazał realizację celów mieszkaniowych, które pozwalają na skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży nieruchomości. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że w dniu 7 maja 2012 r., Wnioskodawca zaciągnął kredyt hipoteczny na zakup mieszkania. W dniu 24 lipca 2012 r. Wnioskodawca wraz z małżonką zakupili mieszkanie w ...., które to mieszkanie spełniało cele mieszkaniowe Wnioskodawcy do dnia 9 czerwca 2016 r. W zakupionym lokalu mieszkalnym Wnioskodawca realizował własne potrzeby mieszkaniowe. Przychód ze sprzedaży w 2016 r. lokalu mieszkalnego w .... Wnioskodawca w całości wydatkuje na cele mieszkaniowe. Przychód zostanie wydatkowany do końca 2018 r. na spłatę rat kredytu hipotecznego oraz na remont obecnego domu. W dniu 9 czerwca 2016 r. Wnioskodawca wraz z małżonką przekazali w darowiźnie synowi lokal mieszkalny stanowiący odrębną nieruchomość (na który zaciągnięty został kredyt hipoteczny).
2017
6
gru

Istota:
Czy wydatki, które Wnioskodawca poniósł na remont budynku, stanowią własny cel mieszkaniowy?
Fragment:
Przepis art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 30e, w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości lub tego prawa majątkowego został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe; udokumentowane wydatki poniesione na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych. Dochód zwolniony należy obliczyć według następującego wzoru: dochód zwolniony = D x W/P gdzie: D - dochód ze sprzedaży, W - wydatki poniesione na cele mieszkaniowe, P - przychód ze sprzedaży. Tym samym, aby dochód z tytułu sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych określonych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) ww. ustawy był w całości zwolniony z podatku dochodowego, wówczas cały przychód musi być wydatkowany na własne cele mieszkaniowe, które zostały wymienione w przepisie art. 21 ust. 25 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Stosownie do art. 21 ust. 25 (...)
2017
6
gru

Istota:
Czy poniesienie wydatku na zakup udziału w Nieruchomościach Gruntowych ze środków uzyskanych ze sprzedaży Lokalu Mieszkalnego należy uznać za wydatek na cele mieszkaniowe zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 w zw. art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. c) Ustawy?
Fragment:
(...) cele mieszkaniowe ” podatnika. Katalog wydatków stanowiących „ własne cele mieszkaniowe ” podatnika wymieniony w art. 21 ust. 25 ustawy ma charakter zamknięty – jest to wyliczenie enumeratywne. Ustawodawca formułując zwolnienie przedmiotowe, w sposób jednoznaczny wskazał realizację celów mieszkaniowych, które pozwalają na skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży. Przy czym „ własne cele mieszkaniowe ” w takim przypadku należy rozumieć jednoznacznie zgodnie z wykładnią literalną. Realizacja własnych celów mieszkaniowych winna polegać na tym, że w przypadku zakupu gruntu w celu budowy budynku mieszkalnego podatnik będzie faktycznie tę budowę realizował. Zatem poza warunkiem, że zakupiona działka jest działką budowlaną, to jej zakup musi być związany z realizacją na ww. działce „ własnych celów mieszkaniowych ” kupującego. Innymi słowy poza tym, że działka musi być działką budowlaną, to kupujący powinien dokonać zakupu w celu realizacji na zakupionej działce własnych celów mieszkaniowych poprzez budowę budynku mieszkalnego. Uwzględniając powyższe oraz przyjmując za Wnioskodawcą opis przedstawionego (...)
2017
6
gru

Istota:
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości gruntowe znajdują się na terenach zabudowy jednorodzinnej oraz, że celem zakupu udziału w nieruchomości gruntowej byłoby umożliwienie wybudowania na niej budynku mieszkalnego w przyszłości, który zaspokajałaby jej potrzeby mieszkaniowe, należy stwierdzić, że wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego będzie uprawniało Wnioskodawczynię do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
(...) cele mieszkaniowe ” podatnika. Katalog wydatków stanowiących „ własne cele mieszkaniowe ” podatnika wymieniony w art. 21 ust. 25 ustawy ma charakter zamknięty – jest to wyliczenie enumeratywne. Ustawodawca formułując zwolnienie przedmiotowe, w sposób jednoznaczny wskazał realizację celów mieszkaniowych, które pozwalają na skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży. Przy czym „ własne cele mieszkaniowe ” w takim przypadku należy rozumieć jednoznacznie zgodnie z wykładnią literalną. Realizacja własnych celów mieszkaniowych winna polegać na tym, że w przypadku zakupu gruntu w celu budowy budynku mieszkalnego podatnik będzie faktycznie tę budowę realizował. Zatem poza warunkiem, że zakupiona działka jest działką budowlaną, to jej zakup musi być związany z realizacją na ww. działce „ własnych celów mieszkaniowych ” kupującego. Innymi słowy poza tym, że działka musi być działką budowlaną, to kupujący powinien dokonać zakupu w celu realizacji na zakupionej działce własnych celów mieszkaniowych poprzez budowę budynku mieszkalnego. Uwzględniając powyższe oraz przyjmując za Wnioskodawczynią opis przedstawionego (...)
2017
6
gru

Istota:
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomości gruntowe znajdują się na terenach zabudowy jednorodzinnej oraz, że celem zakupu udziału w nieruchomości gruntowej byłoby umożliwienie wybudowania na niej budynku mieszkalnego w przyszłości, który zaspokajałby jej potrzeby mieszkaniowe, należy stwierdzić, że wydatkowanie środków uzyskanych ze sprzedaży lokalu mieszkalnego będzie uprawniało Wnioskodawczynię do skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.
Fragment:
(...) cele mieszkaniowe ” podatnika. Katalog wydatków stanowiących „ własne cele mieszkaniowe ” podatnika wymieniony w art. 21 ust. 25 ustawy ma charakter zamknięty – jest to wyliczenie enumeratywne. Ustawodawca formułując zwolnienie przedmiotowe, w sposób jednoznaczny wskazał realizację celów mieszkaniowych, które pozwalają na skorzystanie ze zwolnienia z opodatkowania dochodu ze sprzedaży. Przy czym „ własne cele mieszkaniowe ” w takim przypadku należy rozumieć jednoznacznie zgodnie z wykładnią literalną. Realizacja własnych celów mieszkaniowych winna polegać na tym, że w przypadku zakupu gruntu w celu budowy budynku mieszkalnego podatnik będzie faktycznie tę budowę realizował. Zatem poza warunkiem, że zakupiona działka jest działką budowlaną, to jej zakup musi być związany z realizacją na ww. działce „ własnych celów mieszkaniowych ” kupującego. Innymi słowy poza tym, że działka musi być działką budowlaną, to kupujący powinien dokonać zakupu w celu realizacji na zakupionej działce własnych celów mieszkaniowych poprzez budowę budynku mieszkalnego. Uwzględniając powyższe oraz przyjmując za Wnioskodawczynią opis przedstawionego (...)
2017
6
gru

Istota:
Możliwość skorzystania ze zwolnienia przedmiotowego w sytuacji wydatkowania przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości na zapłatę ceny za dom oraz na spłatę kredytu zaciągniętego przed dniem uzyskania takiego przychodu na cele mieszkaniowe.
Fragment:
Warunkiem zwolnienia podatkowego – jak wskazano powyżej – jest wykazanie przez podatnika, że wydatek poniesiony został na zrealizowanie jego własnych celów mieszkaniowych. Podkreślić należy, że przepisy prawa podatkowego wskazując jako cel mieszkaniowy wydatki poniesione na nabycie lokalu mieszkalnego nie określają kiedy i jak długo Wnioskodawca powinien mieszkać w nabytym lokalu mieszkalnym, żeby nastąpiła realizacja celu mieszkaniowego. Podstawową okolicznością decydującą o jego zastosowaniu jest bowiem przeznaczenie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości lub praw majątkowych na własne cele mieszkaniowe wymienione w przepisie art. 21 ust. 25 ww. ustawy począwszy od dnia odpłatnego zbycia nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie. Przy czym pojęcie „ własne cele mieszkaniowe ” należy rozumieć jednoznacznie, zgodnie z wykładnią literalną. Z opisu stanu faktycznego wynika, że w dniu 6 czerwca 2013 r. Wnioskodawczyni wraz z partnerem zaciągnęli kredyt hipoteczny w celu nabycia nieruchomości z zamiarem realizacji celów mieszkaniowych. Nabycie nastąpiło do majątków osobistych po 1/2 udziału we współwłasności. Od 20 czerwca 2013 r. nieruchomość nabyta w częściach ułamkowych stanowiła wspólne miejsce zamieszkania Wnioskodawczyni i Jej partnera. 30 października 2015 r.
2017
6
gru

Istota:
Czy Wnioskodawczyni w związku z tym, iż wydatkowała środki finansowe ze sprzedaży mieszkania na własne cele mieszkaniowe w terminie, a lokal został wydany Jej w posiadanie, nie musi uiszczać podatku pomimo opóźnienia w podpisaniu aktu notarialnego, które nastąpiło z ponad dwumiesięcznym opóźnieniem?
Fragment:
Przepis ten mówi więc o celu tych wydatków – tj. celu mieszkaniowym. Ustawodawca nie wymaga jednak, aby w okresie wskazanym w ww. przepisie konieczne było uzyskanie tytułu własności do nowego lokalu mieszkalnego, który ma zaspokajać własne cele mieszkaniowe. Przyjęcie więc takiej wykładni ww. przepisu, iż zwolnienie od podatku przysługuje wyłącznie wówczas, gdy we wskazanym terminie dwóch lat podatnik uzyska prawo własności do innego lokalu mieszkalnego jest sprzeczne z dosłownym brzmieniem tego przepisu. Wnioskodawczyni niezwłocznie po sprzedaży lokalu mieszkalnego, który nabyła wraz z mężem w 2009 r. przeznaczyła uzyskane z tego tytułu środki na nabycie innego lokalu mieszkalnego: podpisała umowę z deweloperem, w której termin ustanowienia odrębnej własności lokalu ustalono na 30 czerwca 2013 r., jednak wyłącznie z przyczyn leżących po stronie dewelopera ostatecznie przeniesienie prawa własności do lokalu mieszkalnego nastąpiło dopiero w marcu 2015 r. Co jednak istotne – do dnia 31 grudnia 2014 r. całą kwotę 264.500,00 zł, którą Wnioskodawczyni uzyskała ze sprzedaży lokalu mieszkalnego kupionego w 2009 r. wydatkowała właśnie na własne cele mieszkaniowe – tj. uiszczając całą cenę nabycia na rzecz dewelopera zgodnie z aktem notarialnym z dnia 25 września 2012 r.
2017
6
gru

Istota:
Wnioskodawczyni może skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych - przy spełnieniu warunków wynikających z powyżej zacytowanych przepisów - w sytuacji gdy przychód uzyskany z ww. odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego dokonanego w 2017 r. wydatkuje w okresie począwszy od dnia tego zbycia nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło to zbycie na cele mieszkaniowe, określone w art. 21 ust. 25 pkt 1 obejmujące m.in. nabycie lokalu mieszkalnego w celu realizacji własnych potrzeb mieszkaniowych. Zwolnieniu podlegać będzie ta część dochodu, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości.Natomiast wydatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego na spłatę kredytu udzielonego na jego zakup nie uprawnia do zastosowania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 25 pkt 2 lit. a)-c) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w zakresie, w jakim poniesione wydatki stanowią koszt uzyskania przychodu.
Fragment:
W odniesieniu do wydatków poniesionych na zakup mieszkania wskazać należy, że powołany art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przewiduje zwolnienie ze względu na „ własne cele mieszkaniowe ”. Jest to cel nadrzędny, przez pryzmat którego należy interpretować ww. przepis. Ustawodawca nie zdefiniował jednak użytego zwrotu „ własne cele mieszkaniowe ”. „ Własne cele mieszkaniowe ” w takim przypadku należy rozumieć zgodnie z wykładnią literalną. Realizacja własnych celów mieszkaniowych winna polegać na tym, że w przypadku zakupu kolejnego lokalu mieszkalnego również w nim podatnik faktycznie winien takie cele realizować. Wyraz „ mieszkaniowe ” w wyrażeniu „ własne cele mieszkaniowe ” należy odnosić do zamiaru zamieszkiwania związanego z różnymi sposobami wydatkowania przychodu, a nie do wydatkowania przychodu na nabycie mieszkania (mieszkań) w znaczeniu przedmiotowym. Istotnym jest zatem, aby podatnik był w stanie racjonalnie udowodnić, że faktycznie mieszka lub ma możliwość mieszkania w nabytej nieruchomości/lokalu mieszkalnym. W obowiązującym stanie prawnym ustawodawca nie zastrzegł, że wydatki na własne cele mieszkaniowe podatnika ograniczać się muszą do nabycia np. jednego lokalu czy budynku mieszkalnego. W sytuacji zatem, gdy zakup kolejnego lokalu nastąpi w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych Wnioskodawczyni i potrzeby te będą w nim faktycznie przez Nią realizowane, to spełnione zostaną warunki do skorzystania z przedmiotowego zwolnienia.
2017
6
gru

Istota:
W zakresie skutków podatkowych sprzedaży nieruchomości
Fragment:
Z przepisu art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że ustawodawca uzależnia skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia od wydatkowania przez podatnika w ściśle określonym czasie, środków uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a)-c) na realizację własnego celu mieszkaniowego. Przy czym cele, których realizacja uprawnia do zwolnienia określone zostały enumeratywnie w art. 21 ust. 25 ww. ustawy. Należy zauważyć, że w obowiązującym stanie prawnym ustawodawca nie zastrzegł, że własne cele mieszkaniowe podatnika ograniczać się muszą do nabycia tylko jednego lokalu mieszkalnego. Zatem należy uznać, iż obydwa nabyte lokale stanowiące jego własność mogą wyczerpywać dyspozycję art. 21 ust. 25 pkt 1 cyt. Ustawy. Wnioskodawca dokonał zbycia odrębnej własności lokalu mieszkalnego nabytego w 2013 r., a przychód uzyskany z tego zbycia przeznaczy na własne cele mieszkaniowe tj. nabędzie w okresie dwóch lat, dwa lokale mieszkalne, Mieszkania te służyć będą jego celom mieszkaniowym. W mieszkaniach tych zamieszkają w przyszłości dzieci Wnioskodawcy. Do uzyskania ulgi podatkowej przewidzianej w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy nie jest wymagane, aby zamieszkanie dzieci w nabytych mieszkaniach nastąpiło w okresie 2-letnim, bowiem jako decydujące ustawodawca określił to, czy w ciągu wymaganego okresu 2 lat podatnik wydatkował odpowiednią kwotę na nabycie mieszkań. Powyższe stanowisko Wnioskodawcy potwierdzają również interpretacje indywidualne Ministra Finansów.
2017
6
gru

Cele mieszkaniowe | Komentarz eksperta podatkowego

Przemysław Bogusz, Kancelaria Doradztwa Podatkowego „TuboTax”
Doradca podatkowy
Kancelaria Doradztwa Podatkowego „TuboTax”

Definicja celów mieszkaniowych ma istotne znaczenie dla określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT1 zwolnienia z opodatkowania dochodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości (lub praw majątkowych, takich jak spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub prawo wieczystego użytkowania gruntów), czyli tzw. ulgi mieszkaniowej. Jednym z warunków skorzystania z omawianego zwolnienia (ulgi) jest przeznaczenie przychodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe.

Jak wynika z ust. 25 ww. artykułu, za wydatki poniesione na cele mieszkaniowe uważa się, m.in. wydatki poniesione na:

  • nabycie domu, mieszkania, gruntu pod budowę domu (lub prawa użytkowania wieczystego takiego gruntu), a także spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego,
  • budowę lub remont własnego mieszkania lub domu,
  • adaptację na cele mieszkalne budynku niemieszkalnego,
  • spłatę kredytu (pożyczki) oraz odsetek od tego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na ww. cele przed dniem uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości.

Katalog wydatków uprawniających do skorzystania ze zwolnienia jest katalogiem zamkniętym. Oznacza to przykładowo, że przeznaczenie przychodu ze zbycia mieszkania na zakup wyposażenia do nowego domu lub roślin do ogrodu nie będzie uprawniać do ulgi, gdyż tego rodzaju wydatki nie zostały wymienione w art. 21 ust. 25 ustawy o PIT.

Należy podkreślić, iż istotą omawianego zwolnienia jest przeznaczenie uzyskanego przychodu na własne cele mieszkaniowe. Oznacza to, że w sytuacji, w której podatnik wyda pieniądze otrzymane ze sprzedaży nieruchomości na nabycie nowej nieruchomości, która nie będzie służyć podatnikowi tylko osobie trzeciej, podatnik nie uzyska prawa do skorzystania ze zwolnienia (ulgi).

Warto dodać, iż za wydatki na cele mieszkaniowe nie uznaje się wydatków związanych z nieruchomościami, które są przeznaczone na cele rekreacyjne, co wynika z art. 21 ust. 28 ustawy o PIT.

1. Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307, z późn. zm.)

© 2011-2017 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.