S-ILPB3/4510-1-549/15/17-S/EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie zastosowania zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) oraz art. 223 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej po ponownym rozpatrzeniu sprawy w związku z wyrokiem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 14 lutego 2017 r. sygn. akt I SA/Po 1083/16 (data wpływu prawomocnego orzeczenia: 15 maja 2017 r.) stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z 11 grudnia 2015 r. (data wpływu 16 grudnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zastosowania zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy (pytanie oznaczone we wniosku nr 1) – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 16 grudnia 2015 r. wpłynął do tutejszego organu ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie:

 • zastosowania zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy,
 • zastosowania zwolnienia określonego w art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy.
We wniosku przedstawiono następujący opis zdarzeń przyszłych.

Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, ze zm.; „Ustawa o fundacjach”) oraz postanowień statutu Fundacji.

Zgodnie z § 8 statutu Fundacji, celami Fundacji są:

 1. świadczenie pomocy społecznej na rzecz osób niepełnosprawnych,
 2. inna działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zgodnie z § 9 statutu Fundacji, Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. tworzenie, utrzymywanie i prowadzenie domów stałego pobytu, w tym z mieszkaniami wspomaganymi, skupiających osoby niepełnosprawne, (także asystentów i wolontariuszy), umożliwiających życie we wspólnocie osobom z niepełnosprawnością fizyczną lub intelektualną;
 2. prowadzenie form wsparcia i rehabilitacji (indywidualnych i grupowych);
 3. wspieranie organizacyjne (w tym zapewnienie transportu), rzeczowe i finansowe osób niepełnosprawnych;
 4. pomoc niepełnosprawnym w uzyskaniu samodzielności oraz utrwalaniu nabytych umiejętności;
 5. wspieranie osób niepełnosprawnych w przechodzeniu na otwarty rynek pracy;
 6. aktywizację społeczną i zawodową młodzieży niepełnosprawnej;
 7. organizowanie akcji pomocy osobom niepełnosprawnym z udziałem innych podmiotów;
 8. organizowanie obozów rekreacyjnych, wypoczynkowych, zawodów, konkursów oraz wycieczek dla osób niepełnosprawnych;
 9. organizowanie konferencji, sympozjów, warsztatów i seminariów dotyczących obszaru działań Fundacji;
 10. oddziaływanie na opinię publiczną poprzez ukazywanie wartości i godności osoby niepełnosprawnej;
 11. organizowanie przedsięwzięć kulturalno-oświatowych i edukacyjno-ekologicznych;
 12. popularyzację, promowanie i wspieranie idei wolontariatu;
 13. podejmowanie działań na rzecz rozwoju dobroczynności;
 14. współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi polskimi i zagranicznymi o zbliżonym zakresie działalności;
 15. współpracę z przedsiębiorstwami i jednostkami organizacyjnymi w zakresie praktyk i staży zawodowych;
 16. budowanie partnerskich relacji z lokalnymi i regionalnymi instytucjami, organizacjami, a także kontakty ze środowiskiem sąsiedzkim;
 17. prowadzenie wszechstronnej działalności w zakresie wspierania i prowadzenia inicjatyw o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i zdrowotnym;
 18. wspieranie działań na rzecz profilaktyki i promocji zdrowia;
 19. przeciwdziałanie uzależnieniom, przemocy i dyskryminacji;
 20. prowadzenie kampanii informacyjnych i społecznych;
 21. budowę, rozbudowę, remonty i modernizację stanowiących własność lub pozostających w posiadaniu Fundacji obiektów służących prowadzeniu działalności statutowej;

inną działalność służącą realizacji celów statutowych Fundacji.

Zgodnie z § 16 statutu Fundacji, dochody Fundacji mogą pochodzić z m.in.:

 1. funduszu założycielskiego i darowizn Fundatora;
 2. darowizn, spadków, zapisów osób fizycznych i prawnych, oraz innych podmiotów – lub organizacji krajowych i zagranicznych;
 3. odsetek, depozytów bankowych i innych dochodów finansowych;
 4. częściowej odpłatności osób podopiecznych, usługobiorców, w ramach obowiązujących przepisów prawnych;
 5. środków stanowiących 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazanych przez te osoby na podstawie właściwych przepisów (w przypadku uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego);
 6. innych rodzajów dochodów nie zabronionych przez prawo.

W przyszłości Fundacja będzie starała się o pozyskanie statusu organizacji pożytku publicznego, o której mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118, z późn. zm.; „Ustawa OPP”).

W celu zapewnienia Fundacji długofalowych źródeł finansowania jej działalności statutowej, osoba fizyczna będąca polskim rezydentem podatkowym rozważa przekazanie Fundacji w drodze darowizny lub poprzez odpowiednie zapisy w testamencie udziałów lub akcji spółek kapitałowych (dalej zwane łącznie: „Udziały”).

Udziały te stanowić będą podstawę do otrzymywania przez Fundację dywidend lub wynagrodzenia ze zbycia udziałów (w tym zbycia udziałów w celu ich umorzenia). Środki pozyskane w ten sposób z udziałów mają być przeznaczane przez Fundację na realizację jej celów statutowych.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie.

Jakie będą konsekwencje podatkowe otrzymania przez Fundację udziałów w drodze darowizny lub spadkobrania, w sytuacji gdy udziały te będą wykorzystywane na cele statutowe Fundacji zbieżne z celami wskazanymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w ten sposób, że środki pieniężne otrzymywane z tytułu posiadania tych udziałów (dywidendy, wynagrodzenie ze zbycia udziałów) będą przeznaczane i wydatkowane na cele statutowe Fundacji, zbieżne z celami wskazanymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy?

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji gdy środki pieniężne otrzymywane przez Fundację z tytułu posiadania udziałów (dywidenda lub wynagrodzenie otrzymane z tytułu zbycia tych udziałów, w tym w celu ich umorzenia) będą przeznaczone i wydatkowane na cele statutowe Fundacji zbieżne z celami wskazanymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochód Fundacji z tytułu otrzymania tych udziałów przez Fundację będzie zwolniony od podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawa reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym osób prawnych.

Zgodnie natomiast z art. 7 ust. 2 ustawy o fundacjach, z momentem wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego fundacja uzyskuje osobowość prawną. W związku z powyższym, Fundacja podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Jak wskazano w art. 7 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, co do zasady przedmiotem opodatkowania jest dochód, rozumiany jako suma nadwyżki przychodów nad kosztami ich uzyskania. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą.

Za przychód, zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 5 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uważa się również wartość otrzymanych rzeczy lub praw, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, określoną na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Uzasadnienie.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Zwolnienie, o którym mowa powyżej ma, zgodnie z art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Zgodnie z powyżej przytoczonymi przepisami, dochód uzyskany przez podatnika, może podlegać zwolnieniu jeżeli spełnione zostaną poniższe przesłanki, które wskazał również Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 25 listopada 2008 r. sygn. IPPB3/423-7/08-2/IŚ:

 1. „podatnik korzystający ze zwolnienia musi prowadzić działalność statutową (niekoniecznie wyłącznie) określoną w art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT,
 2. dochody muszą być przeznaczone na cele działalności statutowej wymienione w art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT,
 3. dochody muszą być – bez względu na termin – wydatkowane na te cele, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków nie stanowiących kosztu uzyskania przychodu”.

Jak zostało to przedstawione w opisie zdarzenia przyszłego, w celu zapewnienia Fundacji długofalowych źródeł finansowania jej działalności statutowej, Fundacja może otrzymać udziały na podstawie umowy darowizny lub w wyniku spadkobrania na podstawie testamentu.

Zgodnie z powyżej przytoczonym przepisami, otrzymane przez Fundację na podstawie umowy darowizny lub spadkobrania udziały stanowiły będą jej przychód z nieodpłatnego świadczenia, wpływający na wysokość jej dochodu podlegającego opodatkowaniu.

W sytuacji jednak, gdy Fundacja przeznaczy i faktycznie wydatkuje dochód wynikający z nieodpłatnego otrzymania Udziałów na cele określone w jej statucie, które to cele będą zbieżne z celami określonymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dochód ten będzie zwolniony z opodatkowania.

Cele statutowe określone statutem Fundacji są zbieżne z takimi celami określonymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jak: działalność rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów, działalność ochrony zdrowia i pomocy społecznej czy dobroczynność.

Zdaniem Wnioskodawcy, w sytuacji gdy źródłem powstania dochodu nie są środki pieniężne, ale inne aktywa np. nieruchomość, czy też, jak w przedstawionym zdarzeniu przyszłym, udziały lub akcje, pojęcie „przeznaczenia dochodu na określone cele”, użyte w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, należy rozumieć jako przeznaczenie tego aktywa na wskazane cele, w zakresie, w jakim przeznaczenie tego aktywa jest technicznie możliwe. W przypadku np. nieruchomości, przeznaczenie umożliwiające zwolnienie z opodatkowania może sprowadzać się do korzystania z nieruchomości w sposób zgodny z celami statutowymi, które są zbieżne z celami wskazanymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (potwierdzone zostało to w indywidualnej interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 5 lipca 2010 r. sygn. IPPB5/423-270/10-4/AM, w której przyznano, że: „dochód powstały w wyniku otrzymania w darowiźnie nieruchomości, który Fundacja zamierza przeznaczyć na cele statutowe Fundacji – między innymi na realizację formy działania nr 11, tj. poprzez gospodarowanie przez Fundację tą nieruchomością w sposób odpowiedni do zasad ochrony środowiska i zrównoważonej urbanizacji korzysta ze zwolnienia o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT”). W przypadku praw majątkowych jakimi są udziały lub akcje, o ich przeznaczeniu na cele statutowe Fundacji można mówić wyłącznie w kontekście korzystania z praw, jakie te udziały bądź akcje dają jego posiadaczowi. W tym kontekście należy wskazać przykładowo, że podstawowym uprawnieniem wynikającym z posiadania udziałów bądź akcji w spółce kapitałowej jest prawo do otrzymania dywidendy (art. 191 oraz art. 347 Kodeksu Spółek Handlowych; „KSH”).

W związku z powyższym, w sytuacji gdy środki pieniężne pozyskane na podstawie posiadania przez Fundację udziałów (z dywidendy albo wynagrodzenia otrzymanego z tytułu zbycia tych udziałów, w tym zbycia w celu ich umorzenia) będą przeznaczone i wydatkowane na jej cele statutowe zbieżne z celami wskazanymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych dochód z tytułu otrzymania tych udziałów przez Fundację będzie zwolniony z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy, podobnie jak sam dochód z tytułu otrzymania wynagrodzenia ze zbycia udziałów czy z otrzymanej dywidendy (co potwierdzone zostało przykładowo w indywidualnej interpretacji wydanej przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 25 lipca 2011 r. sygn.: IBPBI/2/423-459/11/PC, w której wskazano, że: „w związku ze zbyciem akcji przedsiębiorstwa po stronie Fundacji powstanie dochód, który o ile zostanie przeznaczony i wydatkowany na cele określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pdop, będzie korzystał ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych”).

Zaznaczyć należy, że ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych przewiduje wyłączenia od powyżej opisywanego zwolnienia, o których mowa w art. 17 ust. 1a oraz 1c ustawy – nie znajdą one jednak zastosowania w przedstawionym zdarzeniu przyszłym.

W świetle przedstawionego zdarzenia przyszłego oraz przytoczonych regulacji prawnych należy uznać, że uzyskany przez Fundację dochód wynikający z nieodpłatnego otrzymania udziałów będzie wolny od podatku dochodowego, w sytuacji gdy środki pieniężne otrzymane z tytułu posiadania tych udziałów będą przeznaczane i wydatkowane na cele statutowe Fundacji zgodne z celami wskazanymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działający z upoważnienia Ministra Finansów, wydał w dniu 16 marca 2016 r. interpretację indywidualną nr ILPB3/4510-1-549/15-2/EK, w której uznał stanowisko Wnioskodawcy za:

 • prawidłowe w zakresie podatkowych skutków otrzymania przez Fundację udziałów/akcji w drodze darowizny lub spadkobrania, w sytuacji gdy te udziały/akcje będą wykorzystywane na cele statutowe Fundacji zbieżne z celami wskazanymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy w ten sposób, że środki pieniężne uzyskane z tytułu posiadania tych udziałów/akcji (dywidendy) będą przeznaczone i wydatkowane na cele statutowe Fundacji zbieżne z celami wskazanymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy;
 • nieprawidłowe w zakresie podatkowych skutków otrzymania przez Fundację udziałów/akcji w drodze darowizny lub spadkobrania, w sytuacji gdy te udziały/akcje będą wykorzystywane na cele statutowe Fundacji zbieżne z celami wskazanymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy w ten sposób, że środki pieniężne uzyskane z tytułu posiadania tych udziałów/akcji (wynagrodzenie ze zbycia udziałów/akcji) będą przeznaczone i wydatkowane na cele statutowe Fundacji zbieżne z celami wskazanymi w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Pismem z 4 kwietnia 2016 r. (data wpływu: 6 kwietnia 2016 r.) Wnioskodawca wezwał organ podatkowy do usunięcia naruszenia prawa w ww. interpretacji indywidualnej.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie do usunięcia naruszenia prawa Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działający w imieniu Ministra Finansów pismem z 6 maja 2016 r. nr ILPB3/4510-2-11/16-3/EK) stwierdził brak podstaw do zmiany ww. indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.

Wnioskodawca na interpretację przepisów prawa podatkowego z 16 marca 2016 r. ILPB3/4510-1-549/15-2/EK złożył skargę z 19 maja 2016 r. (data wpływu 24 maja 2016 r.).

Odpowiedź na skargę została udzielona pismem z 23 czerwca 2016 r. nr ILPB3/46-12/16-2/EK.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyrokiem z 14 lutego 2017 r. sygn. akt I SA/Po 1083/16 uchylił zaskarżoną interpretację indywidualną z 16 marca 2016 r. nr ILPB3/4510-1-549/15-2/EK.

W dniu 15 maja 2017 r. do tut. organu wpłynęło prawomocne – od dnia 14 kwietnia 2017 r. – orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 14 lutego 2017 r. sygn. akt I SA/Po 1083/16.

Jak zauważył Sąd, zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 40), fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura, i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami. Fundacje posiadają osobowość prawną, są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych, zatem tak jak wskazał organ w zaskarżonej interpretacji, podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

W przedstawionej sytuacji, w celu zapewnienia Fundacji długofalowych źródeł finansowania jej działalności statutowej, Fundacja może otrzymać udziały lub akcje spółek kapitałowych w drodze darowizny lub spadku.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, za przychód uważa się również wartość otrzymanych rzeczy lub praw, w tym wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie, określoną na podstawie cen rynkowych stosowanych w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania.

Zatem otrzymane w drodze darowizny lub spadkobrania przez Fundację udziały/akcje stanowić będą w świetle art. 12 ust. 1 pkt 2 w zw. z ust. 5 ww. ustawy przychód z nieodpłatnego świadczenia, co w sprawie będącej przedmiotem rozstrzygania jest bezsporne. Przychód ten co do zasady wpływa na wysokość dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Jednakże zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wolne od podatku dochodowego są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego – w części przeznaczonej na te cele.

Zwolnienie określone w powołanym przepisie jest zwolnieniem warunkowym. Podatnik, aby mógł skorzystać ze zwolnienia musi spełnić dwa warunki: jego celem statutowym musi być działalność wskazana w powołanym przepisie oraz dochód musi przeznaczyć na działalność statutową, a następnie musi na te cele preferowane przez ustawodawcę uzyskany dochód wydatkować. Z przepisów art. 17 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy wynika jednoznaczne powiązanie zwolnienia podatkowego najpierw z przeznaczeniem dochodu, a następnie z rzeczywistym wydatkowaniem dochodu na cele statutowe określone w ustawie. Nie ma wątpliwości, że wydatkować można wyłącznie środki pieniężne. Cechą papierów wartościowych jest to, że generują dochód w przyszłości w postaci dywidendy, czy też w przypadku ich zbycia – otrzymanego wynagrodzenia. Dopiero te środki mogą być wydatkowane na wskazany cel statutowy.

Sąd zatem w pełni podzielił stanowisko skarżącej, że pojęcie „przeznaczenia dochodu na określone cele” użyte w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych należy rozumieć jako przeznaczenie na wskazane cele aktywa w takim zakresie, w jakim w danych okolicznościach jest to możliwe. W przypadku praw majątkowych, jakimi są udziały lub akcje, o ich przeznaczeniu na cele statutowe można mówić wyłącznie w kontekście korzystania z praw, jakie te udziały lub akcje dają jego posiadaczowi.

Zdaniem Sądu, nie można pomijać faktu, że przepisy dotyczące zwolnień podatkowych zostały wprowadzone po to, aby realizować określony cel, który został uznany przez ustawodawcę za istotny. Przy wykładni tych przepisów należy zatem kierować się zasadą efektywności, tzn. dokonać interpretacji przepisu w taki sposób, aby najlepiej zapewnić realizację preferowanych przez ustawodawcę zamierzeń (por. B. Brzeziński, Podstawy wykładni prawa podatkowego, Gdańsk 2008, s. 141-147). Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 30 czerwca 2004 r., sygn. akt FSK 188/04 trafnie stwierdził, że skoro ustawodawca uznaje określone w ustawie cele za pozafiskalne za tak ważne, aby poświęcić dla nich zasadę równości opodatkowania, to w procesie dokonywania wykładni tych przepisów nie można doprowadzić do ewentualności ich niezrealizowania przez zastosowanie ścisłej, możliwie wąskiej interpretacji.

W związku z powyższym w sytuacji, gdy Fundacja otrzyma pod tytułem darmym udziały lub akcje spółek kapitałowych i oświadczy, że dochód uzyskany z udziałów lub akcji przeznaczy na cele statutowe określone w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a następnie wszelkie dochody uznane z tytułu posiadania papierów wartościowych wydatkuje faktycznie na ten cel (bez względu na fakt, czy środki pieniężne uzyska z dywidendy czy ze sprzedaży akcji czy udziałów) dochód (przychód) z nieodpłatnego ich nabycia będzie wolny od opodatkowania.

Uwzględniając uzasadnienie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu stwierdza się co następuje.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego jest prawidłowe.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 14c § 1 Ordynacji podatkowej, odstąpiono od uzasadnienia prawnego dokonanej oceny stanowiska Wnioskodawcy.

Należy zaznaczyć, że niniejszą interpretację oparto na przepisach prawa podatkowego obowiązujących w dacie wydania pierwotnej interpretacji, bowiem stanowi ona ponowne rozstrzygnięcie tej samej sprawy w wyniku orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 14 lutego 2017 r. sygn. akt I SA/Po 1083/16.

Końcowo, w odniesieniu do powołanych przez Wnioskodawcę pism urzędowych, stwierdzić należy, że zostały one wydane w indywidualnych sprawach i nie mają zastosowania ani konsekwencji wiążących w odniesieniu do żadnego innego zaistniałego stanu faktycznego, czy też zdarzenia przyszłego.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania pierwotnej interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2017 r. poz. 1369, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie z art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.