ILPB3/423-402/11-5/EK | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy można uznać, że Fundacja jest zwolniona z podatku dochodowego od wpłaconej darowizny celowej, a koszt namalowania obrazu jest kosztem uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Fundacji, przedstawione we wniosku z dnia 18 sierpnia 2011 r. (data wpływu 22.08.2011 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 22 sierpnia 2011 r. został złożony ww. wniosek – uzupełniony pismem z dnia 14 listopada 2011 r. (data wpływu 16.11.2011 r.) – o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący opis zdarzenia przyszłego.

Fundacja działa w oparciu o zapisy statutu Fundacji, a cele Jej są następujące:
§ 10 Statutu
Celem Fundacji jest:

 • prowadzenie działalności pożytku publicznego w zakresie promowania właściwej organizacji i wspomagania leczenia choroby Alzheimera i innych zespołów otępiennych. Istotną częścią działalności statutowej Fundacji jest wspieranie wszystkimi dostępnymi środkami leczenia choroby Alzheimera i innych zespołów otępiennych oraz troska o zabezpieczenie potrzeb osób leczonych, wspierania działań profilaktycznych oraz kształcenia lekarzy i średniego personelu medycznego w zakresie zwalczania tych chorób i podnoszenia kultury zdrowotnej społeczeństwa oraz prowadzenia działalności inwestycyjnej odpowiednio do realizacji celów Fundacji. Działalność prowadzona jest w zakresie wyczerpującym możliwości i uprawnienia wynikające z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 29 maja 2003 r.) i zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw z dnia 22 stycznia 2010 r. Dz. U.10.28.146 z dnia 25 lutego 2010 r.;
 • podejmowanie i wspieranie wszelkich działań na rzecz wspomagania diagnostyki i leczenia zespołów otępiennych, ze szczególnym uwzględnieniem choroby Alzheimera w lecznictwie państwowym i prywatnym, badań naukowych oraz dydaktyki w szkolnictwie wyższym państwowym i prywatnym w Rzeczypospolitej Polskiej oraz wdrażania nowych rozwiązań w diagnostyce i terapii, nauce i dydaktyce stosowanych w krajach Unii Europejskiej lub poza nią oraz w krajach Europy Środkowej;
 • prowadzenie programów wspierających bezpośrednio działalność naukową i dydaktyczną oraz wspierających rozwój nowych form dydaktyki w szkolnictwie wyższym ze szczególnym uwzględnieniem studentów Akademii Medycznej;
 • organizowanie nowoczesnej bazy diagnostycznej i terapeutycznej, stosowanej w diagnostyce i leczeniu zespołów otępiennych i choroby Alzheimera;
 • tworzenie warunków do pracy naukowej studentom oraz pracownikom naukowym, propagowanie i inicjowanie wszelkich przedsięwzięć służących organizacji Ośrodków (...) w kraju lub za granicą;
 • wyzwalanie inicjatyw i ofiarności społecznej wspierającej działalność Fundacji oraz Ośrodków (...) w kraju i za granicą;
 • wywoływanie zainteresowania społecznego sprawami profilaktyki, diagnostyki i leczenia zespołów otępiennych;
 • przyznawanie szczególnie wyróżniającej się młodzieży studenckiej oraz pracownikom naukowym stypendiów krajowych i zagranicznych;
 • nagradzanie studentów oraz pracowników naukowych za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne nagrodami;
 • wspomaganie nauki i dydaktyki oraz współpraca z Ośrodkami (...) Europy Środkowej oraz Unii Europejskiej;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
 • przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
 • pomocy społecznej w tym pomocy rodzinom i osobom z objawami demencji i choroby Alzheimera.

Fundacja jest organizacją pożytku publicznego nieprowadzącą działalności gospodarczej. Utrzymuje się z wpłat z odliczenia 1% podatku od osób fizycznych oraz w mniejszym stopniu ze współorganizacji imprez, a również z darowizn, w tym kościelnych.

Z inicjatywy Fundacji i przy współudziale Akademii Medycznej powstał Ośrodek (...). Do osób mających szczególne zasługi w budowie tego Ośrodka należy Kardynał (...), ówczesny Metropolita (...). Ks. Kardynał był przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy tego Ośrodka. Ks. Kardynał to człowiek wrażliwy na los osób najbardziej potrzebujących, zwłaszcza chorych dotkniętych nieuleczalną chorobą. Jako Metropolita (...) ogłosił zbiórkę pieniężną na rzecz utworzenia Ośrodka (...). Uzyskane środki umożliwiły rozpoczęcie budowy tego Ośrodka.

Inicjator powstania Fundacji prof. dr hab. (...), mając na uwadze ogromne zaangażowanie i ofiarność Ks. Kardynała, zaproponował namalowanie portretu Kardynała dla uhonorowania Jego działalności na rzecz Ośrodka. Portret ks. Kardynała zostanie umieszczony w Ośrodku (...) w związku z nadaniem Ośrodkowi jego imienia.

W tym celu prof. (...) wpłacał systematycznie darowiznę celową w wysokości 6 tys. zł łącznie, na konto Fundacji. Portret ten ma być namalowany przez artystę malarza na podstawie umowy o dzieło. Koszty namalowania portretu będą w całości pokryte z darowizny przeznaczonej na ten cel. Nie uszczuplą w ten sposób majątku Fundacji. Namalowanie obrazu będzie poprzedzone stosowną umową Zarządu zaakceptowaną przez Konwent Fundatorów jako organ kontrolny.

Zarząd Fundacji pozytywnie ustosunkował się do tego przedsięwzięcia, gdyż obraz jest uhonorowaniem kardynała w podzięce za uzyskanie przez Fundację znacznych środków, które umożliwiły rozpoczęcie budowy Ośrodka, co wiąże się z działalnością statutową Fundacji. Obraz zostanie przekazany na podstawie umowy darowizny rzeczowej. Współpraca z kościołem układa się pomyślnie. Fundacja liczy na dalszą owocną współpracę z ks. kardynałem oraz z obecnym Metropolitą (...) w pozyskaniu środków na Jej dalszą działalność statutową.

W związku z powyższym, Zarząd Fundacji prosi o wyrażenie opinii, czy koszt umowy o dzieło, w wyniku której powstał portret, zgodnie z wolą darczyńcy, może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów.

Przedstawiony opis zdarzenia przyszłego wynika z uzupełnionego wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej.

Ponadto, w piśmie uzupełniającym z dnia 14 listopada 2011 r. Wnioskodawca wyjaśnił, co następuje:

 1. Niezależnie od informacji podanej we wniosku, Wnioskodawca uzupełnia obszar zasług ks. Kardynała– wielkiego protektora Ośrodka. Od początku inicjatywy utworzenia Ośrodka, ks. Kardynał był gorącym zwolennikiem i sojusznikiem idei utworzenia tego naukowo - dydaktycznego ośrodka Akademii Medycznej, spełniającego również rolę ośrodka diagnostyki i leczenia chorób otępiennych. W celu przyspieszenia utworzenia tego Ośrodka, Jego Eminencja odwołał się do ofiarności wiernych Archidiecezji i zebrane środki finansowe w wysokości 100 tys. złotych przekazał Fundacji, co umożliwiło opracowanie dokumentacji tego Ośrodka. Ks. Kardynał jest osobą powszechnie znaną i szanowaną. Szacunek ten zyskał przez ponad ćwierćwieczną posługę biskupią. W swojej posłudze zawsze dostrzegał potrzeby ludzi chorych, w tym ludzi w wieku podeszłym, cierpiącym na ciężkie nieuleczalne dzisiaj choroby. Warto podkreślić, iż podczas pobytu na terenie miasta i gminy (...), odwiedza Ośrodek. Jest bardzo zainteresowany funkcjonowaniem Ośrodka, a w szczególności przebywającymi tam pacjentami.
  W dniu 13 października 2011 r. ks. Kardynał został patronem Ośrodka oraz otrzymał także tytuł honorowego obywatela miasta i gminy (...). O przyznanie tego zaszczytnego miana zabiegali rektor Akademii Medycznej i Dyrektor Ośrodka. Mając na uwadze ogromne zasługi ks. Kardynała dla Fundacji, a także Ośrodka, prof. dr hab. (...) sukcesywnie wpłacał na rzecz Fundacji (jak podano we wniosku) określone kwoty pieniężne z przeznaczeniem na portret ks. Kardynała, który miał być nagrodą za całokształt Jego działalności na rzecz Fundacji i Ośrodka.
 2. Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego.
 3. Fundacja ma określone cele, wyszczególnione w Statucie, które zostały przedstawione we wniosku.
 4. Zarówno postać ks. Kardynała, jak i Jego symbol, którym jest namalowany portret stanowią przesłanie uwrażliwiające wiernych na konieczność pomocy ludziom chorym i cierpiącym.
 5. Gdyby Fundacja nie zrealizowała intencji ofiarodawcy odnośnie spożytkowania jego pieniędzy na portret ks. Kardynała, to byłaby zobowiązana do zwrócenia tych pieniędzy darczyńcy.
 6. Równocześnie Zarząd Fundacji oświadcza, że współpraca z ks. Kardynałem oraz za Jego pośrednictwem z Kościołem przyniosła i przynosi wymierne korzyści w postaci darów już dokonanych na rzecz Fundacji oraz w postaci przyszłych darów od darczyńców, które spożytkowane będą na cele statutowe Fundacji.
W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy w przedstawionej sytuacji można uznać, że Fundacja jest zwolniona z podatku dochodowego od wpłaconej darowizny celowej, a koszt namalowania obrazu jest kosztem uzyskania przychodu...

Zdaniem Wnioskodawcy, koszt namalowania obrazu jest kosztem uzyskania przychodu, gdyż wprawdzie malowanie obrazów nie jest Jego działalnością statutową, ale w sytuacji kiedy spotkał się z takim zrozumieniem ze strony kościoła i jego przedstawiciela – ks. Kardynała i otrzymał znaczącą darowiznę na swoją działalność statutową, to winien za to podziękować. Dlatego też przychylnie ustosunkował się do propozycji namalowania obrazu – portretu z darowizny celowej wpłaconej przez twórcę Fundacji. Obraz w całości zostanie sfinansowany z tej darowizny, co nie uszczupli majątku Fundacji, a dalsza współpraca z kościołem na pewno przyniesie wymierne korzyści.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za nieprawidłowe.

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (t. j. Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203 ze zm.) określa, że fundacja może być ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich, jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami (art. 1).

Zgodnie z art. 7 ust. 1 powołanej ustawy, fundacja podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego (ust. 2).

Zatem fundacje, jako osoby prawne są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych. Jednocześnie fundacje nie zostały wymienione przez ustawodawcę w art. 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jako podmioty zwolnione od podatku. Z uwagi na powyższe, fundacje – tak jak inne podmioty posiadające osobowość prawną – podlegają ogólnym regułom podatkowym przewidzianym w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.). Oznacza to, że ustalają dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przedmiotem opodatkowania podatkiem dochodowym jest dochód bez względu na rodzaj źródeł przychodów, z jakich dochód ten został osiągnięty; w wypadkach, o których mowa w art. 21 i 22, przedmiotem opodatkowania jest przychód.

Dochodem jest, z zastrzeżeniem art. 10 i 11, nadwyżka sumy przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym; (...) – art. 7 ust. 2 ww. ustawy.

Ustalony w ww. sposób dochód może być przedmiotem zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Przepis ten zawiera bowiem katalog dochodów wolnych od podatku. Innymi słowy, wyłącza z podstawy opodatkowania dochody uzyskane z tytułów w nim wymienionych.

I tak, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy, wolne od podatku są dochody podatników, z zastrzeżeniem ust. 1c, których celem statutowym jest działalność naukowa, naukowo-techniczna, oświatowa, w tym również polegająca na kształceniu studentów, kulturalna, w zakresie kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, wspierania inicjatyw społecznych na rzecz budowy dróg i sieci telekomunikacyjnej na wsi oraz zaopatrzenia wsi w wodę, dobroczynności, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów oraz kultu religijnego - w części przeznaczonej na te cele.

Z uwagi jednak na posiadany przez Fundację status organizacji pożytku publicznego, dla oceny prawnej zdarzenia przedstawionego we wniosku właściwe będzie unormowanie wynikające z art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Na mocy powołanego art. 17 ust. 1 pkt 6c ww. ustawy, wolne od podatku są dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Organizacją pożytku publicznego może być w szczególności organizacja pozarządowa, jeżeli – z zastrzeżeniem art. 21 spełnia wymagania określone w art. 20 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.).

Należy jednak zastrzec, że omawiane zwolnienie – zgodnie z art. 17 ust. 1a ww. ustawy – nie dotyczy:

 1. dochodów uzyskanych z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali lub dochodów uzyskanych z handlu tymi wyrobami; zwolnieniem objęte są jednak dochody jednostek naukowych i instytutów badawczych, w rozumieniu odrębnych przepisów, uzyskane z działalności polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego;
 • 1a) dochodów uzyskanych z działalności polegającej na oddaniu środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych do odpłatnego używania na warunkach określonych w art. 17a-17k;
 1. dochodów, bez względu na czas ich osiągnięcia, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w tych przepisach.

Ponadto, w myśl art. 17 ust. 1b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i - bez względu na termin - wydatkowany na cele określone w tym przepisie, w tym także na nabycie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących bezpośrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowiących kosztu uzyskania przychodów, z zastrzeżeniem ust. 1 pkt 5a.

Niezależnie od powyższego, podkreślenia wymaga fakt, iż przepisy ustanawiające zwolnienia i ulgi podatkowe w systemie polskiego prawa podatkowego są istotnym wyjątkiem od zasady sprawiedliwości podatkowej (powszechności i równości podatkowej), toteż stosowane muszą być w sposób ścisły. Również określenie celów statutowych pod kątem uprawnień podatkowych musi być precyzyjne. Z podatkowego punktu widzenia chodzi bowiem o zwolnienie dochodu od podatku, a zatem zastosowanie instytucji będącej wyjątkiem od reguły, jaką jest opodatkowanie dochodów osób prawnych.

Nadmienić należy przy tym, że w przypadku podatników, którzy uzyskują dochody zwolnione od podatku dochodowego w związku z prowadzeniem określonego rodzaju działalności w pierwszej kolejności należy poddać analizie każde przysporzenie majątkowe jednostki i ponoszone przez nią koszty – pod kątem możliwości zaliczenia ich do przychodów podatkowych oraz do kosztów uzyskania przychodów. Następnie przychody stanowiące przychody podatkowe i wydatki stanowiące koszty uzyskania przychodów – jako elementy generujące dochód (lub stratę) – należy analizować pod kątem możliwości zwolnienia dochodu Fundacji (organizacji pożytku publicznego) z opodatkowania.

Z przedstawionego opisu sprawy wynika, że z inicjatywy Fundacji i przy współudziale Akademii Medycznej powstał Ośrodek (...). Do osób mających szczególne zasługi w budowie tego Ośrodka należy Kardynał, ówczesny Metropolita (...). Kardynał był przewodniczącym Społecznego Komitetu Budowy tego Ośrodka i jako Metropolita (...) ogłosił zbiórkę pieniężną na rzecz utworzenia Ośrodka. Uzyskane środki umożliwiły rozpoczęcie budowy tego Ośrodka. Mając na uwadze zaangażowanie i ofiarność Kardynała, inicjator powstania Fundacji zaproponował namalowanie portretu Kardynała dla uhonorowania Jego działalności na rzecz Ośrodka. Portret ten zostanie umieszczony w Ośrodku w związku z nadaniem Ośrodkowi Jego imienia.

W tym celu prof. (...) wpłacał systematycznie na konto Fundacji darowiznę celową, z której pokryte zostaną w całości koszty namalowania portretu. Obraz jest uhonorowaniem Kardynała w podzięce za uzyskanie przez Fundację znacznych środków, które umożliwiły rozpoczęcie budowy Ośrodka, co z kolei wiąże się z działalnością statutową Fundacji.

W tym miejscu wskazać należy, iż pod pojęciem darowizny, zgodnie z art. 888 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), należy rozumieć umowę darowizny, mocą której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Jest to świadczenie jednostronne i nieekwiwalentne, tzn. kwota darowizny przekazana na rzecz obdarowanego nie może wiązać się ze świadczeniem wzajemnym z jego strony względem darczyńcy.

Zatem, umowa darowizny ma charakter umowy zobowiązującej (konsensualnej) – do zawarcia umowy dochodzi z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia woli – i jednostronnej, jako nie przynoszącej darczyńcy żadnej opłaty. Do zawarcia umowy darowizny, podobnie jak każdej innej umowy, niezbędne jest zgodne oświadczenie woli przez obie strony. Umowa darowizny dochodzi do skutku dopiero z chwilą złożenia oświadczenia woli przez obdarowanego o przyjęciu darowizny.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przychodami, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 oraz art. 14, są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym również różnice kursowe.

Użycie w przepisie sformułowania „otrzymane” oznacza, że momentem powstania przychodu pieniężnego jest moment otrzymania czyli wpływu, bezpośrednio do majątku podatnika względnie na jego rachunek wymienionych środków, skutkującego powstaniem po stronie podatnika możliwości dysponowania tymi środkami. W obrocie bezgotówkowym będzie to dzień uznania rachunku bankowego podatnika jako rachunku wierzyciela.

Z kolei kwestię kwalifikowania wydatków do kosztów uzyskania przychodów normują przepisy art. 15 i 16 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W myśl art. 15 ust. 1 ww. ustawy, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1 (...).

Przywołana regulacja wskazuje, że definicja kosztów uzyskania przychodów – dla celów podatku dochodowego – składa się z podstawowych elementów, które łącznie tworzą swego rodzaju klauzulę generalną.

W świetle powyższego, aby wydatek uznać za koszt uzyskania przychodu, muszą zostać spełnione następujące warunki:

 • konieczność faktycznego – co do zasady – poniesienia wydatku,
 • poniesienie wydatku musi nastąpić w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia jego źródła,
 • nie może on znajdować się na liście zawartej w art. 16 ust. 1, stanowiącej katalog kosztów, które nie mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów.

Tym samym, dopiero łączne spełnienie tych warunków: pozytywnych (1 i 2) i negatywnego (3) pozwala dany wydatek uznać za koszt uzyskania przychodu.

Wyrażenie „w celu osiągnięcia przychodu” zawarte we wskazanym przepisie art. 15 ust. 1 ww. ustawy oznacza, że nie wszystkie wydatki ponoszone przez podatnika w związku z prowadzoną działalnością podlegają odliczeniu od podstawy opodatkowania. Aby określony wydatek można było uznać za koszt uzyskania przychodu, między tym wydatkiem a osiągnięciem przychodu musi zachodzić związek przyczynowy tego typu, że poniesienie wydatku ma wpływ na powstanie lub zwiększenie tego przychodu, zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów.

Zauważyć należy, iż przez sformułowanie „w celu” należy rozumieć dążenie do osiągnięcia jakiegoś stanu rzeczy (przychodu), a dążenie podatnika ma przymiot „celowości”, jeżeli na podstawie dostępnej wiedzy o związkach przyczynowo - skutkowych można zasadnie uznać, że poniesiony koszt może przynieść oczekiwane następstwo (przychód).

Odnosząc powyższe do przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego, należy stwierdzić, iż otrzymane darowizny na pokrycie kosztów namalowania obrazu stanowią przychody w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Natomiast wydatku poniesionego w związku z namalowaniem obrazu nie można uznać za koszt uzyskania przychodu, o którym mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, gdyż nie spełnia on podstawowej przesłanki wynikającej z tego przepisu, tj. nie będzie miał wpływu na powstanie lub zwiększenie przychodu, zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów.

W związku z tym, analizy wymaga kwestia zwolnienia dochodu Fundacji z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych w świetle art. 17 ust. 1 pkt 6c ww. ustawy.

Zgodnie z powołanym wcześniej art. 17 ust. 1 pkt 6c ww. ustawy, wolne od podatku są dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

W świetle powyższego, o możliwości zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodu osiągniętego przez Fundację decyduje cel, na jaki przeznaczone zostaną te środki.

Z przedstawionego opisu zdarzenia przyszłego wynika, iż celem statutowym Wnioskodawcy jest m. in. wyzwalanie inicjatyw i ofiarności społecznej wspierającej działalność Fundacji oraz Ośrodków w kraju i za granicą, a także wywoływanie zainteresowania społecznego sprawami profilaktyki, diagnostyki i leczenia zespołów otępiennych. Jak wskazano we wniosku, zarówno postać ks. Kardynała, jak i Jego symbol, którym jest namalowany portret stanowią przesłanie uwrażliwiające wiernych na konieczność pomocy ludziom chorym i cierpiącym. Dodatkowo podkreślono, iż współpraca z ks. Kardynałem oraz za Jego pośrednictwem z Kościołem przyniosła i przynosi wymierne korzyści w postaci darów, które spożytkowane będą na cele statutowe Fundacji.

W tym stanie rzeczy, w świetle powołanych przepisów prawa podatkowego stwierdzić należy, iż dochód z otrzymanej darowizny celowej, przeznaczony na pokrycie kosztów namalowania portretu Kardynała – zwolennika idei utworzenia Ośrodka, a także patrona tego Ośrodka – jest wolny od podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 6c ww. ustawy.

Końcowo nadmienia się, iż powyższej interpretacji udzielono na podstawie zdarzenia przyszłego opisanego we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, uzupełnionego pismem z dnia 14 listopada 2011 r. Dokumenty dołączone do wniosku nie podlegały analizie i weryfikacji celem wydania interpretacji indywidualnej.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78/79, 50-126 Wrocław po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.