ILPB2/415-523/10-2/ES | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu,
Czy dochody osób zatrudnionych na umowę o pracę bezpośrednio realizujących cel projektu uzyskane w wyniku wykonywania zadań w projekcie podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawione we wniosku z dnia 14 kwietnia 2010 r. (data wpływu – 16 kwietnia 2010 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego – jest:

  • prawidłowe w części dotyczącej wypłat finansowanych bezpośrednio ze środków przekazanych przez Unię Europejską na wyodrębniony rachunek bankowy,
  • nieprawidłowe w części dotyczącej wypłat finansowanych ze środków własnych zrefundowanych ze środków bezzwrotnej pomocy przekazanych przez Unię Europejską.

UZASADNIENIE

W dniu 16 kwietnia 2010 r. został złożony ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny.

Zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa...... z dnia 28 września 2009 r. Urząd Marszałkowski Województwa .... złożył w Komisji Europejskiej wniosek o grant na realizację działań z programu „........ ” w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (2007-2013) ustanowionego decyzją nr ....../WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady z dnia 24 października 2006 r. (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ...... z dnia 9 listopada 2006 r.)

Warunkiem koniecznym do uzyskania dotacji dla określonych grup docelowych było utworzenie agencji zarządzania energią jako samodzielnej osoby prawnej.

W dniu 8 czerwca 2009 r. została podpisana umowa o grant .......między Agencja Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacji a beneficjentem Województwem ..........

Zgodnie z Artykułem I.1.1 ww. umowy Agencja przyznała grant na warunkach i zasadach określonych w Warunkach Szczególnych, Warunkach Ogólnych oraz Aneksach do Umowy.

Dnia 30 października 2009 r. został podpisany akt notarialny dotyczący utworzenia ......Agencji ........ - jednostki regionalnej w formie Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w ......, której głównym udziałowcem jest Urząd Marszałkowski Województwa ....... (Województwo ......).

Następnie w dniu 16 marca 2010 roku został podpisany przez Województwo .......... - współbeneficjenta i ........ Agencję ........ Sp. z o.o. aneks, na mocy którego ...... Agencja ...... Sp. z o.o. staje się koordynatorem projektu a zarazem współbeneficjentem środków otrzymanych z budżetu Unii Europejskiej. Aneks wszedł w życie z dniem 1 kwietnia 2010 r. Tym samym zakończono realizację Pakietu Roboczego (PR) nr 1 - „Prawne ustanowienie agencji i faktyczne rozpoczęcie działalności przez agencję w ramach umowy o grant na realizację działania w ramach programu „....... dla Europy współfinansowanego ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Na mocy podpisanej umowy, a następnie aneksu, koordynator czyli ........ Agencja ........Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ........ otrzyma od Agencji Wykonawczej ds. Konkurencyjności i Innowacji wkład w wysokości 243 230 EURO, co odpowiada 46,66% całkowitych szacunkowych kosztów kwalifikowanych na finansowanie działania. Wkład będzie płatny w częściach zwanych płatnościami. Płatności będą dokonywane na wyodrębniony rachunek bankowy koordynatora. Pierwsza płatność wynosi 75 000 EURO i wpłynie na rachunek bankowy koordynatora w ciągu 45 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Agencję Wykonawczą ds. Konkurencyjności i Innowacji podpisanej umowy.

W ramach otrzymanych środków będą finansowane działania zgodnie z szacunkowym budżetem zawartym w Aneksie II oraz opisem działania w Aneksie i do umowy. Zgodnie z umową grant nie pokrywa całkowitego kosztu działania.

W związku z realizacją zadań (Pakietów Roboczych) projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej .... Agencja ............... Sp. z o.o. w ......... zatrudnia na umowę o pracę personel do bezpośredniej realizacji projektu. w skład bezpośredniego personelu wchodzą: Dyrektor Agencji (Prezes Zarządu), Sekretarka (Asystent Zarządu), Specjalista ds. energii, Specjalista ds. rozwoju lokalnego, Specjalista ds. edukacji i promocji energetycznej oraz Księgowy Projektu (Główny Księgowy) - wszyscy zatrudnieni na umowę o pracę.

Wynagrodzenia zatrudnionych na umowę o pracę pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne wchodzą w skład kosztów bezpośrednich kwalifikowanych, które będą w 46, 66% pokryte środkami pochodzącymi z tegoż grantu. w związku z tym zobowiązano pracowników zatrudnionych na umowę o pracę do prowadzenia indywidualnych godzinowych kart pracy, na podstawie których daje się wyodrębnić czas pracy bezpośrednio poświęcony na realizację projektu.

Wynagrodzenia będą wypłacane bezpośrednio z konta ze środków pomocy bezzwrotnej. w przypadku braku środków na tym koncie (daty otrzymywania transz z Unii Europejskiej zgodnie z zapisami umowy grantowej) wynagrodzenia finansowane będą z własnych środków a następnie zostaną zrefundowane ze środków bezzwrotnej pomocy.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy dochody osób zatrudnionych na umowę o pracę bezpośrednio realizujących cel projektu uzyskane w wyniku wykonywania zadań w projekcie podlegają zwolnieniu z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych...

Zdaniem Wnioskodawcy, jako beneficjenta środków pochodzących z Unii Europejskiej, wynagrodzenia wypłacane pracownikom, którzy w ramach umowy o pracę wykonują czynności bezpośrednio realizując działania na rzecz projektu mogą być zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych, w części pokrywanej z grantu, tj. w 46,66% ich wartości.

Zainteresowany podkreśla, że otrzymane środki finansowe pochodzą z budżetu Unii Europejskiej, Ramowy Program Konkurencyjności i Innowacji jest dofinansowany bezpośrednio z Komisji Europejskiej.

W ocenie Wnioskodawcy pracownicy ....... Agencji ......... Sp. z o.o. w ..... bezpośrednio realizują cele programu finansowanego z Unii Europejskiej. Co prawda bezpośrednim wykonawcą - w sensie prawnym - jest .......Agencja ..............Sp. z o.o. w ........, jednakże jako osoba prawna zadania swe, w tym również z zakresu programu realizuje poprzez swoich pracowników.

W tej sytuacji uzasadnione jest uznanie, że celem regulacji art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest przyznanie prawa do zwolnienia z podatku dochodowego osób bezpośrednio realizujących cel projektu potwierdzone indywidualnymi godzinowymi kartami pracy.

Potwierdzenie stanowiska Zainteresowanego odzwierciedlają orzecznictwa sądów administracyjnych, (np. wyroki WSA z dnia 10 lipca 2007 r., sygn. akt: III SA/Wa 741/2007, z dnia 10 kwietnia 2008 r., sygn. akt: III SA/Wa 2150/2007, z dnia 24 października 2007 r., sygn. akt i SA/GI 308/07, z dnia 12 października 2007 r., sygn. akt i SA/Op 269/07 oraz z dnia 13 czerwca 2007 r., sygn. akt i SA/Kr 1555/06.

Na dzień złożenia zapytania o interpretację Wnioskodawca nadmienił, iż odprowadza podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłaconych wynagrodzeń, w pełnej wysokości do Urzędu Skarbowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za:
  • prawidłowe w części dotyczącej wypłat finansowanych bezpośrednio ze środków przekazanych przez Unię Europejską na wyodrębniony rachunek bankowy,
  • nieprawidłowe w części dotyczącej wypłat finansowanych ze środków własnych zrefundowanych ze środków bezzwrotnej pomocy przekazanych przez Unię Europejską.

Zgodnie z treścią art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j. Dz. u. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.), opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

W świetle art. 21 ust. 1 pkt 46 ww. ustawy wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

  1. pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra, agencje rządowe lub agencje wykonawcze, w tym również w przypadkach gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
  2. podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca - bez względu na rodzaj umowy - wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Z przytoczonego wyżej przepisu wynika, iż od podatku dochodowego od osób fizycznych zwolnione są te dochody, w stosunku do których spełnione zostaną łącznie dwie przesłanki:

  • dochody te są sfinansowane ze środków bezzwrotnej pomocy pochodzących od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych,
  • podatnik uzyskujący te dochody bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Oznacza to, że niedopełnienie któregokolwiek z warunków uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia.

W zakresie pierwszej z ww. przesłanek określonych w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych należy wskazać, że co do zasady zostaje ona spełniona w przypadku, gdy środki finansowe pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy.

Ustalenie zatem, czy wynagrodzenie pracownika bezpośrednio realizującego cele programu korzysta ze zwolnienia przedmiotowego jest uzależnione od sposobu finansowania przedmiotowego wynagrodzenia.

Należy zatem wskazać, że w sytuacji, gdy w chwili dokonywania przez pracodawcę wypłaty, wynagrodzenie będzie finansowane bezpośrednio ze środków przekazanych przez Komisję Europejską na wyodrębniony rachunek, to wówczas korzysta ono ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w części finansowanej ze środków Komisji Europejskiej, pod warunkiem jednakże, że pracownik, który je otrzyma bezpośrednio realizuje cel programu.

Natomiast w sytuacji, gdyby pracodawca finansował wypłacane wynagrodzenia z własnych środków, a następnie dokonywał refundacji ze środków bezzwrotnej pomocy, wówczas wynagrodzenia te nie będą spełniały warunków do zwolnienia, w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 46 lit. a) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Jak wynika z cytowanego przepisu, drugą z okoliczności mających wpływ na zastosowanie zwolnienia przedmiotowego jest charakter czynności wykonywanych przez osoby realizujące zadania projektu. Tylko bowiem wynagrodzenia za czynności i prace związane bezpośrednio z realizacją celu programu mogą być zwolnione z podatku w tej części, w jakiej zostały sfinansowane ze środków pomocowych.

W konsekwencji, zarówno pracodawca – płatnik, jak i pracownik zaangażowany w realizację projektu winni zadbać o taki sposób udokumentowania czynności pracownika związanych z realizacją projektu, aby kryterium bezpośredniej realizacji celu było jednoznaczne do oceny.

Ustalenie natomiast, czy w konkretnym przypadku dochody danego podatnika objęte są powyższym zwolnieniem wymaga analizy postanowień szeregu aktów, począwszy od umowy przyznającej bezzwrotne środki pomocowe, a skończywszy na umowie, na podstawie której podatnik otrzymuje dochody.

Tutejszy Organ w ramach postępowania o wydanie interpretacji indywidualnej nie ocenia jaki charakter mają czynności wykonywane przez pracowników Wnioskodawcy tylko opiera się na stanie faktycznym przedstawionym we wniosku. To na pracowniku – jako stronie wywodzącej z danej okoliczności skutki prawne w postaci możliwości zastosowania do otrzymywanych przychodów zwolnienia przedmiotowego, będzie spoczywał obowiązek udowodnienia – w ewentualnym postępowaniu podatkowym – że bezpośrednio realizuje cele programu.

W związku z powyższym warunkiem skorzystania ze zwolnienia dochodów od podatku w świetle ww. przepisu musi być spełnienie łącznie obu przesłanek wskazanych już wcześniej w uzasadnieniu.

Tak więc niedopełnienie któregokolwiek z warunków uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia. Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest zwolnieniem o charakterze przedmiotowym, gdyż związane jest z przychodem ze środków pomocowych płynących z zagranicy. Przesłankami warunkującymi przedmiotowe zwolnienie jest zagraniczne pochodzenie i bezzwrotny charakter środków finansowych, z których podatnik jest wynagradzany oraz ustalenie podmiotu, któremu przyznano pomoc zagraniczną i który bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy.

Podkreślić przy tym należy, iż z przepisu tego wynika również przesłanka negatywna – nie podlegają zwolnieniu dochody osób, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Z przedstawionego we wniosku opisu stanu faktycznego wynika, iż w 2009 r. została podpisana umowa o grant ..... dotycząca realizacji działania w ramach programu „......... dla Europy” w ramach Programu Ramowego na rzecz Konkurencyjności i Innowacji (2007-2013) pomiędzy Agencją Wykonawczą ds. Konkurencji i Innowacyjności a beneficjentem, tj. Województwem. Po utworzeniu Agencji ........... w 2009 r. został podpisany przez Województwo oraz Agencję w marcu 2010 r. aneks zmieniający do powyższej umowy, na podstawie którego Agencja – pełniąc rolę koordynatora – jest bezpośrednim beneficjentem projektu. Na mocy podpisanej umowy i aneksu zmieniającego Agencja otrzyma od Agencji Wykonawczej ds. Konkurencji i Innowacyjności na finansowanie działania wkład w wysokości 243 240 EUR, co odpowiada 46,66% całkowitych szacunkowych kosztów kwalifikowanych. Wkład będzie płatny w częściach zwanych płatnościami. Płatności będą dokonywane na wyodrębniony rachunek bankowy Koordynatora. w związku z realizacją zadań projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej Agencja zatrudnia na umowę o pracę personel merytoryczny do bezpośredniej realizacji projektu. Wynagrodzenia pracowników są wypłacane bezpośrednio ze środków pomocy bezzwrotnej w części 46,66% wynagrodzenia za czas przeznaczony na bezpośrednią realizację projektu, w oparciu o indywidualne godzinowe karty pracy. Ponadto Wnioskodawca nadmienił, iż w przypadku braku środków na wyodrębnionym koncie wynagrodzenia finansowane będą z własnych środków, a następnie zostaną zrefundowane ze środków bezzwrotnej pomocy.

Należy zauważyć, iż Ramowy Program Konkurencyjności i Innowacji jest dofinansowany bezpośrednio z Komisji Europejskiej, jednak należy wskazać, że tylko w sytuacji, gdy w chwili dokonywania wypłaty przez Wnioskodawcę będącego beneficjentem pomocy, wynagrodzenia będą finansowane bezpośrednio ze środków przekazanych przez Komisję Europejską na wyodrębniony rachunek, to wówczas korzystają one ze zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w części finansowanej ze środków Komisji Europejskiej, pod warunkiem jednakże, że pracownik, który je otrzyma bezpośrednio realizuje cel programu.

Natomiast w sytuacji, gdy z braku środków na wyodrębnionym koncie, Wnioskodawca będzie finansował wynagrodzenia pracowników z własnych środków, a następnie dokonywał refundacji ze środków bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej – to takie wypłaty nie będą korzystały ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, 61-815 Poznań po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. u. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Poznaniu, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Lesznie, ul. Dekana 6, 64-100 Leszno.