PD/415-7/07 | Postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego

Czy otrzymana pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawi art. 21, ust. 1, pkt 46-47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zapytanie dotyczy również kwestii zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatków pokrytych z otrzymanego wsparcia pomostowego, z tym że nie będą one dotyczyły zakupu środka trwałego.

PD/415-7/07

postanowienie w sprawie interpretacji prawa podatkowego
 1. cel wydatku
 2. dotacja z Europejskiego Funduszu Społecznego
 3. koszty uzyskania przychodów
 4. przychód podlegający opodatkowaniu
 5. zwolnienia podatkowe
 1. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Źródła przychodów
 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Koszty uzyskania przychodów
 3. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Zwolnienia przedmiotowe
 4. Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) -> Przedmiot i podmiot opodatkowania

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 216 i 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rykach, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.03.2007 roku postanawia udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, że stanowisko Podatnika nie jest prawidłowe

U Z A S A D N I E N I E

Pismem z dnia 07.03.2007 roku zwrócił się Pan z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku:

W dniu 20.09.2006 roku zawarł Pan umowę z Fundacją Rozwoju Lubelszczyzny o udzielenie podstawowego wsparcia pomostowego (w ramach Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego). Przedmiotem umowy jest wypłata w pierwszych 6 miesiącach działalności gospodarczej wsparcia pomostowego. Beneficjent (Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny) wypłaca te środki na wyodrębniony rachunek bankowy, z którego są pokrywane koszty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Projekt jest finansowany w 75% z Europejskiego Funduszy Społecznego i w 25% z krajowych środków publicznych.

Zapytanie Podatnika:

Czy otrzymana pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawi art. 21, ust. 1, pkt 46-47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zapytanie dotyczy również kwestii zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatków pokrytych z otrzymanego wsparcia pomostowego, z tym że nie będą one dotyczyły zakupu środka trwałego.

Stanowisko Podatnika:

Pana zdaniem otrzymane wsparcie pomostowe jest od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21, ust. 1, pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z kolei wydatki sfinansowane z tych przychodów nie będą zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Ocena prawna stanowiska pytającego z przytoczeniem przepisów prawa:

Fundusze strukturalne są to zasoby finansowe Unii Europejskiej służące realizacji polityki strukturalnej. Fundusze strukturalne obejmują: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR), Finansowy Instrument wsparcia Rybołóstwa (EIWR).

Wsparcie Wspólnoty dla Polski w latach 2004-2006 było i jest realizowane za pomocą pięciu jednofunduszowych sektorowych programów operacyjnych (SPO) oraz wielofunduszowgo Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

W ramach Priorytetu 2: Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 przyjętego rozporządzeniem Ministra Gospodarki i pracy z dnia 1 lipca 2004 roku w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Dz. U. Nr 166, poz. 1745 z 2005 roku) realizowane jest Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości.

Status prawny środków pochodzących z funduszy strukturalnych regulują przepisy Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 roku ustanawiające przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych oraz Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 roku ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) Nr 1260/1999 dotyczącego zarządzania i systemów kontroli pomocy udzielonej w ramach funduszy strukturalnych, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116, poz. 1206 z 2004 roku z późn. zm.).

Art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U nr 14, poz. 176 z 2000 roku z późn. zm.) stwierdza, że opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W związku z powyższym wszelkie dochody podatnika nie wymienione w katalogu zwolnień przedmiotowych podlegają opodatkowaniu.

W świetle art. 21 ust.1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dochody otrzymane przez podatnika, jeżeli:

 • pochodzą od rządów państw obcych, organizacji międzynarodowych lub międzynarodowych instytucji finansowych ze środków bezzwrotnej pomocy, w tym ze środków programów ramowych badań, rozwoju technicznego i prezentacji Unii Europejskiej i z programów NATO, przyznanych na podstawie jednostronnej deklaracji lub umów zawartych z tymi Państwami, organizacjami lub instytucjami przez Radę Ministrów, właściwego ministra lub agencje rządowe, w tym również w przypadkach, gdy przekazanie tych środków jest dokonywane za pośrednictwem podmiotu upoważnionego do rozdzielania środków bezzwrotnej pomocy oraz
 • podatnik bezpośrednio realizuje cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy; zwolnienie nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych, którym podatnik bezpośrednio realizujący cel programu zleca – bez względu na rodzaj umowy – wykonanie określonych czynności w związku z realizowanym przez niego programem.

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia dochodów od podatku na podstawie powyższego przepisu jest spełnienie przesłanek w nim zawartych, tj.:

 • bezzwrotna pomoc musi pochodzić od podmiotów wskazanych w w/w przepisie i zostać przekazana na podstawie, o której mowa w tym przepisie,
 • podatnik musi bezpośrednio realizować cel programu finansowanego z bezzwrotnej pomocy.

Pomoc, jaką Pan otrzymuje, pochodzi ze środków pożyczonych z budżetu państwa na prefinansowanie realizowanego programu. W związku z tym wsparcie finansowanie otrzymane przez Pana nie pochodzi wprost z bezzwrotnej pomocy sfinansowanej ze środków budżetu Unii Europejskiej. Z tych względów do przychodów pochodzących z pomocy sfinansowanej środkami z pożyczki nie ma zastosowania zwolnienie określone w art. 21 ust 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ponieważ zwolnienie na podstawie powyższego przepisu uwarunkowane jest pochodzeniem środków z bezzwrotnej pomocy z budżetu Unii Europejskiej.

Należy podkreślić, że zwolnienie zawarte w omawianym przepisie obejmuje dochody osób fizycznych finansowane np. z przedakcesyjnych środków Unii Europejskiej (np. SAPARD, ISPA, PHARE) natomiast nie ma zastosowania do dochodów osób fizycznych finansowanych (współfinansowanych) ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, gdyż pomoc ta stanowi refundację wcześniej poniesionych wydatków, których źródłem finansowania były krajowe środki publiczne.

Art. 5, ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z 2005 roku z późn. zm.) zalicza środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej do środków publicznych.

Przychody podatników podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą zostały określone w art. 14 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 14 ust. 2 pkt 2 w/w ustawy, przychodem z działalności gospodarczej są również dotacje, subwencje, dopłaty i inne nieodpłatne świadczenia otrzymane na pokrycie kosztów albo jako zwrot wydatków, z wyjątkiem gdy przychody te związane są z otrzymaniem, zakupem albo wytworzeniem we własnym zakresie środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, od których zgodnie z art. 22a-22o ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dokonuje się odpisów amortyzacyjnych.

W związku z powyższym otrzymana przez Pana comiesięczna dotacja, stosownie do zapisów art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych – będzie stanowić przychód podatkowy i tym samym podlegać wpisaniu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Natomiast wydatki sfinansowane z tych przychodów, po spełnieniu przesłanek wymienionych w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, będą zaliczane do kosztów uzyskania przychodów i będą podlegały wpisaniu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Przy zastosowaniu wskazanych wyżej przepisów, skutki podatkowe dla Podatników prowadzących działalność gospodarczą będą neutralne, bowiem przychody z otrzymanych środków pomocowych zostaną zrównoważone wydatkami stanowiącymi koszt podatkowy.

Zapytanie Podatnika dotyczy również zwolnienia otrzymanych dotacji na podstawie art. 21, ust. 1, pkt 46a, 47a, 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z zapisami powyższych przepisów wolne od podatku dochodowego są:

 • dochody uzyskane z instytucji Unii Europejskiej i Europejskiego Banku Inwestycyjnego, do którego mają zastosowanie przepisy rozporządzenia nr 260/68 z dnia 29 lutego 1968r. ustanawiającego warunki i procedurę stosowania podatku na rzecz Wspólnot Europejskich (Dz. Urz. WE L 056, z 4.03.1968r., z późn. zm.) - art. 21 ust 1 pkt 46a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • dotacje z budżetu państwa otrzymane na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach Specjalnego Przedakcesyjnego Programu na Rzecz Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (SAPARD) - art. 21 ust 1 pkt 47a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • kwoty otrzymane od agencji rządowych, jeżeli agencje te otrzymały środki na ten cel z budżetu państwa - art. 21 ust 1 pkt 47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Jednakże powyższe przepisy nie mają zastosowania do środków otrzymanych w ramach Działania 2.5 Promocja Przedsiębiorczości Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z powyższym również na ich podstawie otrzymane przez Pana wsparcie pomostowe nie będzie korzystało ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Uwzględniając powyższe, stanowisko Pana zawarte w złożonym wniosku o interpretację, należy uznać za nieprawidłowe.

Powyższa interpretacja:

- odnosi się wyłącznie do przedstawionego przez wnioskodawcę i przytoczonego w treści postanowienia stanu faktycznego

- jest aktualna według stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia, traci moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących

- nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast organy podatkowe i organy kontroli skarbowej właściwe dla wnioskodawcy do czasu jej zmiany lub uchylenia.

© 2011-2020 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.