Cel wydatku | Interpretacje podatkowe

Cel wydatku | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cel wydatku. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy otrzymana pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR Działanie 2.5 Promocja Przedsiębiorczości podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawi art. 21, ust. 1, pkt 46-47c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zapytanie dotyczy również kwestii zaliczenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów wydatków pokrytych z otrzymanego wsparcia pomostowego, z tym że nie będą one dotyczyły zakupu środka trwałego.
Fragment:
(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 i 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rykach, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.03.2007 roku postanawia udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, że stanowisko Podatnika nie jest prawidłowe U Z A S A D N I E N I E Pismem z dnia 07.03.2007 roku zwrócił się Pan z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji (...)
2011
1
maj

Istota:
Dotyczyło potwierdzenia, że poniesione dotychczas przez Spółkę koszty na opracowanie technologii wytwarzania dwuchlorowodorku cetyryzyny można uznać za koszty uzyskania przychodu z chwilą zaprzestania prac nad uruchomieniem produkcji w warunkach znacznego spadku cen rynkowych i rezygnacji potencjalnego odbiorcy z zakupu substancji.
Fragment:
(...) DECYZJA Na podstawie art. 233 i art. 239 w związku z art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami)po rozpatrzeniu zażalenia Sp. z o. o. ?I? z dnia 05.03.2006r., bez nr, na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa ? Targówek z dnia 23.02.2006 r.Nr 1437/ZI/406/35/DJW/06 w sprawie uznania za nieprawidłowe stanowiska Podatnikaw przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych - Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie zmienia zaskarżone postanowienie uznając stanowisko podatnika przedstawionew zapytaniu za prawidłowe. U z a s a d n i e n i e Wnioskiem z dnia 17.01.2006 r. Sp. z o. o. ?I? zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Targówek o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14 a § 1 Ordynacji podatkowej, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego. Zapytanie dotyczyło potwierdzenia, że poniesione dotychczas przez Spółkę koszty na (...)
2011
1
kwi

Istota:
Czy przychód uzyskany przez podatników ze sprzedazy działki będzie zwolniony z 10 % podatku dochodowego, jeżeli zostanie on przeznaczony:
- na remont i przebudowę pomieszczeń znajdujących się w budynku będącym własnością syna, który na rzecz rodziców ustanowił dożywotnią służebnośc osobistą mieszkania,
- na remont lokalu mieszkalnego, który został wybudowany z przeznaczeniem pod wynajem ?
Fragment:
(...) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Polesie , działając na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z decyzją Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 28.02.2006r. (data wpływu do Urzędu 02.03.2006r.) Nr PBI 3 /4117/IN-3/USŁ-P/2006/AA, po rozpatrzeniu wniosku Państwa z dnia 22.11.2005r. nie podziela stanowiska przedstawionego we wniosku. Wnioskiem z dnia 22.11.2005r. zwrócili się Państwo o wydanie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w Państwa indywidualnej sprawie. Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź - Polesie po uprzednim wezwaniu Państwa pismem z dnia 24.11.2005r. Nr IB-2-412/S/2005r. do uzupełnienia złożonego wniosku, postanowieniem z dnia 22.12.2005r. Nr IB-415/83/05 pozostawił wniosek bez rozpatrzenia błędnie uznając, że nie został uzupełniony w terminie 7 dni od otrzymania wezwania. Państwo nie zgadzając się z powyższym w (...)
2011
1
kwi

Istota:
Spółka zamierza opłacić aplikację radcowską dla pracownicy, która zajmuje stanowisko specjalisty ds. nieruchomości. Czy opłata ta będzie stanowiła koszt uzyskania przychodu ?
Fragment:
(...) D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit.a w związku z art. 239 i art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 12.01.2006 r. złożonego 13.01.2006 r. przez Sp. z o.o. "Z" na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Targówek z dnia 05.01.2006 r. Nr 1437/ZI/406/438/DJW/06 wydane w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spółki w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych o r z e k a zmienić postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Targówek z dnia 05.01.2006 r. Nr 1437/ZI/1406/438/DJW/06 i uznać stanowisko Podatnika przedstawione we wniosku z dnia 24.11.2005 r. za prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E Strona pismem z dnia 24.11.2005 r. zwróciła się o udzielenie w trybie art. 14a § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. z (...)
2011
1
mar
© 2011-2018 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Cel wydatku
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.