Cel służbowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cel służbowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
13
wrz

Istota:

Czy Zleceniodawca prawidłowo pobiera podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłacanej kilometrówki z tytułu używania prywatnego samochodu do celów służbowych?

Fragment:

Jedna to rozliczenie przepracowanych godzin, a druga część to zwrot za przejechane kilometry, który został ustalony w oparciu o powszechnie obowiązujące stawki za jeden kilometr przebiegu pojazdu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. (Dz.U. z 2002 r. nr 27, poz. 271) w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. W umowie tej, Wnioskodawczyni jako Zleceniobiorca zobowiązała się do używania swojego pojazdu w zakresie jazd zamiejscowych, celem realizacji zadań wynikających z zawartej umowy zlecenie oraz prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Spółka, jako Zleceniodawca zobowiązała się natomiast do pokrycia kosztów związanych z używaniem prywatnego pojazdu, na podstawie prowadzonej przez Wnioskodawczynię ewidencji przebiegu pojazdu. Zwrot kosztów używania samochodu na potrzeby wykonywanego zlecenia następuje co miesiąc. Za pierwszą część Zleceniobiorca (winno być Zleceniodawca) pobiera podatek dochodowy od osób fizycznych oraz odprowadza składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Za drugą część pobierany jest podatek dochodowy od osób fizycznych. W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie. Czy Zleceniodawca prawidłowo pobiera podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu wypłacanej kilometrówki z tytułu używania prywatnego samochodu do celów służbowych? Zdaniem Wnioskodawcy – w związku z powyższym podatek od wypłacanej kilometrówki nie powinien być pobierany.

2016
3
gru

Istota:

Skutki podatkowe zwrotu pracownikom kosztów używania prywatnego samochodu w celach służbowych oraz związanych z tym obowiązków płatnika.

Fragment:

Z pracownikami Szpital podpisał umowy używania prywatnego samochodu osobowego w celach służbowych w formie: miesięcznego ryczałtu pieniężnego – rozliczenie za wykonane jazdy odbywa się niezależnie od faktycznie przejechanych kilometrów a wypłata ryczałtu następuje po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu prywatnego samochodu do celów służbowych; tzw. „ kilometrówki ” – rozliczenie za wykonane jazdy odbywa się na podstawie faktycznie przejechanych kilometrów a wypłata następuje po złożeniu przez pracownika ewidencji przebiegu pojazdu prowadzonej przez pracownika i potwierdzonej na koniec każdego miesiąca przez pracodawcę. Stosownie do postanowień art. 34a ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 874) na podstawie umów cywilnoprawnych mogą być używane, dla celów służbowych, samochody osobowe, motocykle i motorowery nie będące własnością pracodawcy. Rozliczenie dokonywane jest na podstawie wysokości stawek za 1 km, które wynikają z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz.U. z 2002 r.

2016
11
lut

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie obowiązków płatnika.

Fragment:

Z 2002 r., Nr 27, poz. 271, ze zm.), zwrot kosztów używania przez pracownika w celach służbowych do jazd lokalnych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy – następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej, zawartej między pracodawcą a pracownikiem, o używanie pojazdu do celów służbowych, na warunkach określonych w rozporządzeniu. Natomiast w myśl § 4 ust. 1 ww. rozporządzenia, zwrot kosztów używania pojazdów do celów służbowych następuje w formie miesięcznego ryczałtu obliczonego jako iloczyn stawki za 1 kilometr przebiegu, o której mowa w § 2, i miesięcznego limitu przebiegu kilometrów na jazdy lokalne, o którym mowa w § 3, po złożeniu przez pracownika pisemnego oświadczenia o używaniu przez niego pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu. Oświadczenie to powinno zawierać dane dotyczące pojazdu (pojemność silnika, marka, numer rejestracyjny) oraz określać ilość dni nieobecności pracownika w miejscu pracy w danym miesiącu z powodu choroby, urlopu, podróży służbowej lub innej nieobecności, a także ilość dni, w których pracownik nie dysponował pojazdem do celów służbowych. Wobec powyższego, zwrot kosztów używania pojazdu prywatnego do celów służbowych przyznany pracownikowi na podstawie wspomnianej w opisie stanu faktycznego umowy cywilnoprawnej (o której wspomina też ww. art. 34a ust. 1 ustawy o transporcie drogowym), na zasadach określonych w ww. rozporządzeniu, nie mieści się w dyspozycji cytowanego powyżej przepisu art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

2012
15
sie

Istota:

W zakresie zastosowania stawki podatki 0% dla towarów dostarczanych na rzecz pracowników instytucji unijnych oraz członków sił zbrojnych

Fragment:

Nr 90, poz. 864/4, z późn. zm.), zwanych dalej "instytucjami lub organami Unii Europejskiej", posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju - do celów służbowych tych instytucji lub organów; organizacji międzynarodowych posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo: na terytorium innego niż terytorium kraju państwa członkowskiego, na terytorium państwa trzeciego uznanych za takie przez państwo siedziby i przez Rzeczpospolitą Polską, w granicach i na warunkach ustalonych przez konwencje międzynarodowe ustanawiające takie organizacje lub przez umowy dotyczące ich siedzib do celów służbowych tych organizacji; sił zbrojnych, o których mowa w art. I ust. 1 lit. a Umowy między Państwami - Stronami Traktatu Północnoatlantyckiego dotyczącej statusu ich sił zbrojnych, sporządzonej w Londynie dnia 19 czerwca 1951 r. (Dz. U. z 2000 r. Nr 21, poz. 257 oraz z 2008 r. Nr 170, poz. 1052), posiadających siedzibę lub przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju - do celów służbowych takich sił lub personelu cywilnego im towarzyszącego lub też w celu zaopatrzenia ich mes i kantyn, jeżeli siły takie biorą udział we wspólnych działaniach obronnych; posiadających przedstawicielstwo na terytorium innego państwa członkowskiego niż terytorium kraju misji dyplomatycznych (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy ryczałt za użytkowanie prywatnego pojazdu do celów służbowych wypłacany pracownikowi jest przedmiotowo wolny od podatku dochodowego ?

Fragment:

Z każdym pracownikiem dysponującym własnym samochodem osobowym pracodawca podpisał umowę na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów nie będących własnością pracodawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 z późn. zm.). Na podstawie ww. rozporządzenia pracownik ma przyznany określony miesięczny limit kilometrów w jazdach lokalnych dla określonego samochodu. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nie dysponuje samochodem służbowym, więc nie ma innej możliwości zapewnienia pracownikom środka transportu celem wykonywania pracy na terenie gminy, mimo ciążącego na pracodawcy obowiązku. Przedmiot interpretacji Podatnik zwrócił się z wnioskiem o interpretację przepisów prawa podatkowego, czy ryczałt za użytkowanie prywatnego pojazdu do celów służbowych wypłacany pracownikowi jest przedmiotowo wolny od podatku dochodowego ? Stanowisko Wnioskodawcy Jako własne stanowisko Podatnik przedstawia pogląd, iż wypłacany pracownikom ryczał za użytkowanie prywatnego pojazdu do celów służbowych jest zwolniony od podatku dochodowego. Powyższe stanowisko zdaniem Podatnika znajduje potwierdzenie w art. 21 ust 1 pkt 23b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz postanowieniem o wejściu w życie z dniem 1 stycznia 2006r. art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy Karta Nauczyciela (Dz.

2011
1
maj

Istota:

Kwestia opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłacanych pracownikom socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ryczałtów z tytułu używania samochodów prywatnych dla celów służbowych.

Fragment:

Nr 217 poz. 1590) zmieniam z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Chełmnie z dnia 6 sierpnia 2007 roku Nr PD/423-02/07 w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w kwestii wypłacanych pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ... ryczałtów z tytułu używania samochodów prywatnych dla celów służbowych. UZASADNIENIE Pismem z dnia 13 czerwca 2007 roku uzupełnionym pismem z dnia 26 czerwca 2007 roku wystąpili Państwo z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji prawa podatkowego. Przedmiotem zapytania była kwestia opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wypłacanych pracownikom socjalnym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ... ryczałtów z tytułu używania samochodów prywatnych dla celów służbowych. Państwa zdaniem na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w związku z art. 121 ust. 3c ustawy o pomocy społecznej zaliczki na podatek dochodowy od wypłacanego pracownikom ryczałtu z tytułu używania przez nich prywatnych samochodów do celów służbowych nie powinny być potrącane. Ponadto wskazują Państwo, iż potrąceń z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od przedmiotowych ryczałtów w danym miesiącu dokonuje Urząd Gminy w Stolnie na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej a przyjęcia przez Urząd Gminy w Stolnie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chełmnie postanowieniem z dnia 6 sierpnia 2007 roku Nr PD/423-02/07 uznał, że stanowisko zaprezentowane we wniosku jest nieprawidłowe.

2011
1
maj

Istota:

Czy z tytułu wypłaconych pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej ryczałtów, z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych należy potrącać zaliczkę na podatek dochodowy

Fragment:

Nr 8, poz. 60 ze zm.) udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego , w sprawie złożonego wniosku dotyczącego wypłaconych pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej ryczałtów, z tytułu używania samochodów prywatnych dla celów służbowych Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chełmnie nie podziela stanowiska Wnioskodawcy zawarte w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym. U Z A S A D N I E N I E Urząd Gminy Stolno – płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych wnioskiem złożonym 14 czerwca 2007 roku, uzupełnionym pismem z dnia 28 czerwca 2007 roku wystąpił o udzielenie pisemnej interpretacji stosowania przepisów prawa podatkowego w następującej sprawie: Czy z tytułu wypłaconych pracownikom Ośrodka Pomocy Społecznej ryczałtów, z tytułu używania samochodów prywatnych do celów służbowych należy potrącać zaliczkę na podatek dochodowy ? Jednocześnie płatnik przedstawił stan faktyczny: Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zawarł z pracownikami umowę w sprawie użytkowania samochodu osobowego pracownika do celów służbowych . Natomiast potrąceń temu pracownikowi z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od ryczałtu za używanie pojazdu do celów służbowych w danym miesiącu dokonuje Urząd Gminy w Stolnie na podstawie porozumienia w sprawie powierzenia przez DGOPS a przejęcia przez Urząd Gminy w Stolnie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Jednak mając na uwadze art. 21 ust. 1 pkt 23b ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

2011
1
kwi

Istota:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona przekazuje telefony komórkowe swoim pracownikom do używania w celach służbowych. Pracownicy po pewnym czasie mają możliwość ich zakupu na własność. Do dnia 1 września 2006r Strona nie ewidencjonowała sprzedaży telefonów na rzecz swoich pracowników przy zastosowaniu kas rejestrujących z jednej strony z uwagi na fakt korzystania ze zwolnienia podmiotowego wynikającego z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących, z drugiej na brzmienie § 2 pkt 1 w/w rozporządzenia.
W związku z powyższym Strona wniosła o potwierdzenie stanowiska, iż również po 1 września 2006 r. nie ma obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas sprzedaży telefonów komórkowych na rzecz swoich pracowników.

Fragment:

U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona przekazuje telefony komórkowe swoim pracownikom do używania w celach służbowych. Pracownicy po pewnym czasie mają możliwość ich zakupu na własność. Do dnia 1 września 2006r Strona nie ewidencjonowała sprzedaży telefonów na rzecz swoich pracowników przy zastosowaniu kas rejestrujących z jednej strony z uwagi na fakt korzystania ze zwolnienia podmiotowego wynikającego z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących, z drugiej na brzmienie § 2 pkt 1 w/w rozporządzenia. W związku z powyższym Strona wniosła o potwierdzenie stanowiska, iż również po 1 września 2006 r. nie ma obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kas sprzedaży telefonów komórkowych na rzecz swoich pracowników. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. W myśl § 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006r w sprawie kas rejestrujących (Dz.U.

2011
1
kwi

Istota:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona przekazuje telefony komórkowe swoim pracownikom do używania w celach służbowych. Pracownicy po pewnym czasie mają możliwość ich zakupu na własność. Do dnia 1 września 2006r Strona nie ewidencjonowała sprzedaży telefonów na rzecz swoich pracowników przy zastosowaniu kas rejestrujących z jednej strony z uwagi na fakt korzystania ze zwolnienia podmiotowego wynikającego z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących, z drugiej na brzmienie § 2 pkt 1 w/w rozporządzenia.
W związku z powyższym Strona wniosła o potwierdzenie stanowiska, pomimo że do 31 sierpnia 2006r. nie miała obowiązku ewidencjonować przy zastosowaniu kas sprzedaży telefonów komórkowych na rzecz swoich pracowników, to kwoty z tytułu tej sprzedaży były ujmowane w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług.

Fragment:

U z a s a d n i e n i e Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona przekazuje telefony komórkowe swoim pracownikom do używania w celach służbowych. Pracownicy po pewnym czasie mają możliwość ich zakupu na własność. Do dnia 1 września 2006r Strona nie ewidencjonowała sprzedaży telefonów na rzecz swoich pracowników przy zastosowaniu kas rejestrujących z jednej strony z uwagi na fakt korzystania ze zwolnienia podmiotowego wynikającego z § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 marca 2006 r. w sprawie kas rejestrujących, z drugiej na brzmienie § 2 pkt 1 w/w rozporządzenia. W związku z powyższym Strona wniosła o potwierdzenie stanowiska, pomimo że do 31 sierpnia 2006r. nie miała obowiązku ewidencjonować przy zastosowaniu kas sprzedaży telefonów komórkowych na rzecz swoich pracowników, to kwoty z tytułu tej sprzedaży były ujmowane w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podatnicy, z wyjątkiem podatników wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 i 82 ust. 3 oraz zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą: kwoty (...)

2011
1
mar

Istota:

Czy zwrot kosztów poniesionych z tytułu używania prywatnego samochodu do celów służbowych stanowi podstawę naliczania podatku dochodowego?

Fragment:

Nr 8, poz. 60, ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej we Wrocławiu zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oleśnicy z dnia 20 kwietnia 2005 r., wydanego na wniosek podatnika, zawierającego interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wyjaśnienia czy zwrot kosztów poniesionych z tytułu używania prywatnego samochodu do celów służbowych stanowi podstawę naliczania podatku dochodowego, i stwierdza, że stanowisko podatnika jest nieprawidłowe. U Z A S A D N I E N I E We wniosku o udzielenie pisemnej informacji o zastosowaniu przepisów prawa podatkowego, skierowanym do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Oleśnicy, podatnik zwrócił się z pytaniem, czy zwrot kosztów poniesionych przez pracowników z tytułu używania w jazdach lokalnych prywatnego samochodu do celów służbowych podlega w 2005 r. opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przedstawiając stan faktyczny wnioskodawca zaznaczył, że zatrudniani przez niego pracownicy używają prywatnych samochodów do celów służbowych na podstawie zawartych z pracodawcą umów cywilnoprawnych. Od dnia 1 stycznia 2004 r. zwracane pracownikom z tego tytułu kwoty, stanowią dla pracodawcy podstawę naliczania podatku dochodowego. Jednak w ocenie strony zmiana jaka nastąpiła w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 stycznia 2005 r., może sugerować, że świadczenia te podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnicy postanowieniem z dnia 20 kwietnia 2005 r. uznał, że stanowisko podatnika zawarte we wniosku jest prawidłowe.