Cel reprezentacji i reklamy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cel reprezentacji i reklamy. Zestawienie zostało ograniczone do kilku najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2011
1
maj

Istota:

Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów, które następnie przekazywane są nieodpłatnie klientom apteki?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Targu działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 20 września 2005 roku w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe. Uzasadnienie W dniu 20 września 2005 roku wpłynął wniosek, w którym zwrócił się Pan z zapytaniem czy podatnik ma prawo do do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów, które następnie przekazywane są nieodpłatnie klientom apteki? Stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę przedstawia się następująco: Apteka dokonuje zakupu towarów, które następnie przekazuje nieodpłatnie swoim klientom. Wydatki te klasyfikowane są jako przekazanie na cele reprezentacyjne. Jednostkowa cena (...)

2011
1
maj

Istota:

Czy przekazując pracownikom do użytku koszule lub bluzki z logo firmy nie musi naliczać podatku VAT.

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w brzmieniu obowiązującym do 30 czerwca 2007r. w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), Naczelnik Kujawsko – Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy, po analizie wniosku z dnia 18 maja 2007r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego postanawia uznać, że przedstawione przez Podatnika stanowisko w części dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekazania pracownikom odzieży firmowej jest nieprawidłowe UZASADNIENIE W dniu 25 maja 2007 r. do tutejszego Organu wpłynął wniosek podatnika w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i (...)

2011
1
kwi

Istota:

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona, aby zachęcić klientów do zakupu konkretnych ilości pewnych asortymentów, sprzedaje w przypadku zakupu określonej ilości danego towaru pewną jego część po specjalnej (promocyjnej) cenie 1 zł netto. Metoda ta stosowana jest w wyjątkowych sytuacjach i dotyczy ściśle określonej listy towarów. Na koniec miesiąca, na podstawie zestawień ilościowych towarów sprzedanych za 1 zł, Strona sporządza fakturę wewnętrzną. Z uwagi na to, iż ww. czynności Strona nie traktuje jako zwykłej sprzedaży ale jako działania promocyjne, za podstawę opodatkowania przyjmuje cenę nabycia danego towaru. W związku z tym Strona zwróciła się o potwierdzenie stanowiska, że prawidłowo postępuje kwalifikując ww. sprzedaż jako działanie promocyjne i naliczając podatek od towarów i usług jak w przypadku przekazania towarów na cele reklamowe.

Fragment:

(...) P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie ? biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stanowisko Strony za nieprawidłowe. UZASADNIENIE Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Strona, aby zachęcić klientów do zakupu konkretnych ilości pewnych asortymentów, sprzedaje w przypadku zakupu określonej ilości danego towaru pewną jego część po specjalnej (promocyjnej) cenie 1 zł netto. Metoda ta stosowana jest w wyjątkowych sytuacjach i dotyczy ściśle określonej listy towarów. Na koniec miesiąca, na podstawie zestawień ilościowych towarów sprzedanych za 1 zł, Strona sporządza fakturę wewnętrzną. Z uwagi na to, iż ww. czynności Strona (...)

2011
1
kwi

Istota:

Czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów będacych przedmiotem przekazania w celach reprezentacji i reklamy w przypadku, gdy wydatki na nabycie tych towarów nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych w związku z przekroczeniem limitu wydatków na reklamę niepubliczną?

Fragment:

(...) POSTANOWIENIE Działając na podstawie art. 14a § 4 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, iż stanowisko Spółki przedstawione w piśmie z dnia 05 maja 2006 r. w zakresie podatku od towarów i usług, dotyczące obniżenia kwoty podatku należnego o kwoty podatku naliczonego związanego z nieodpłatnym wydaniem towarów, jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE Pismem z dnia 05 maja 2006 r. ( data wpływu do tut. Urzędu 8 maja 2006 r.) Jednostka zwróciła się do tut. organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w Jej indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Spółka przedstawiła następujący stan faktyczny: Spółka prowadzi działalności gospodarczą w zakresie produkcji (...)