Cel publiczny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cel publiczny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie).

Aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS tego działu

2018
24
mar

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie zwolnienia przedmiotowego.

Fragment:

U. z 2018 r., poz. 121, z późn. zm.), w przypadku nieruchomości położonych, (...), na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, można dokonać wywłaszczenia nieruchomości, polegającego na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości. Zgodnie z ust. 3 ww. przepisu, wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy. W art. 6 pkt 8 ww. ustawy wskazano, że celami publicznymi w rozumieniu tej ustawy są m.in. poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych własnością górniczą. Zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przysługuje jednak, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki: nabycie nieruchomości nastąpiło w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego lub odpłatnym zbyciem, cena jej nabycia była o co najmniej 50% niższa od wysokości odszkodowania lub ceny zbycia nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie.

2018
22
mar

Istota:

Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych zbycia nieruchomości w odniesieniu do określenia momentu nabycia udziału w nieruchomości oraz w pozostałym zakresie.

Fragment:

Jak wynika z powyższych przepisów, w przypadku nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne może zostać wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe. Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane w przypadku, gdy cele publiczne nie mogą być osiągnięte w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy. Zatem wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane tylko wówczas, gdy prawo do nieruchomości położonej na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne nie może być nabyte w drodze umowy. Jednak przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego powinny zostać podjęte próby nabycia nieruchomości w drodze umowy, przez przeprowadzenie rokowań z podmiotem, któremu przysługuje prawo do nieruchomości niezbędnej dla osiągnięcia celu publicznego. Z treści wniosku wynika, że przedmiotowa nieruchomość zostanie przeznaczona na działalność odkrywkową kopalni, tj. na cele związane z wydobyciem (...). Zgodnie z art. 6 pkt 8 ww. ustawy o gospodarce nieruchomościami – jak już wyżej wskazano – celami publicznymi są: poszukiwanie, rozpoznawanie, wydobywanie złóż kopalin objętych własnością (...). Jednakże, aby skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w cytowanym wyżej art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wystarczy wyłącznie fakt, że nieruchomość zostanie odpłatnie zbyta na cele publiczne.

2018
1
mar

Istota:

Czy przychód uzyskany z tytułu sprzedaży na rzecz Miasta działki oznaczonej numerem ... o pow. 0,0202 ha położonej w ... w obrębie ..., na cele publiczne uzasadniające jej wywłaszczenie, podlega zwolnieniu wynikającemu z art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

Zatem wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane tylko wówczas, gdy prawo do nieruchomości położonej na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne nie może być nabyte w drodze umowy. Jednak przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego powinny zostać podjęte próby nabycia nieruchomości w drodze umowy, przez przeprowadzenie rokowań z podmiotem, któremu przysługuje prawo do nieruchomości niezbędnej dla osiągnięcia celu publicznego. W myśl art. 6 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, celami publicznymi w rozumieniu ustawy jest wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji. Należy mieć jednak na względzie, że zwolnienie przewidziane w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przysługuje, jeżeli łącznie spełnione zostają następujące warunki: nabycie nieruchomości nastąpiło w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego lub odpłatnym zbyciem, cena jej nabycia była o co najmniej 50% niższa od wysokości odszkodowania lub ceny zbycia na cele uzasadniające jej wywłaszczenie. Zatem w przypadku, gdy spełniony zostanie tylko jeden z warunków albo żaden z nich, wówczas uzyskany przychód będzie korzystał ze zwolnienia.

2017
26
wrz

Istota:

Czy otrzymany przez nią przychód z tytułu zbycia nieruchomości na cele publiczne zwolniony jest od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Fragment:

W akcie sprzedaży działki o powierzchni 0,0015 ha wskazano, że Gmina nabyła przedmiotową nieruchomość na cele publiczne stosownie do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami - trójkąt widoczności drogi gminnej. Cena sprzedaży ww. nieruchomości została przekazana na rachunek bankowy Wnioskodawczyni. Gmina zobowiązała się ponieść i poniosła koszty zawarcia umowy sprzedaży. W związku z powyższym opisem w treści uzupełnienia Wnioskodawczyni podała, że jej intencją jest uzyskanie odpowiedzi na następujące pytanie. Czy otrzymany przez nią przychód z tytułu zbycia nieruchomości na cele publiczne zwolniony jest od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? W sformułowanym w uzupełnieniu wniosku własnym stanowisku Wnioskodawczyni podaje, że jej zdaniem skoro - jak wskazała we wniosku - działkę posiada od powyżej trzech lat, a nadto sprzedała ją na cele publiczne, tj. na trójkąt widoczności drogi gminnej, to kwota 4.000 zł ma charakter odszkodowania. Zdaniem Wnioskodawczyni jest zwolniona od uiszczenia podatku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.

2017
26
sty

Istota:

Czy sprzeda? nieruchomooci na rzecz Gminy Miasta do gminnego zasobu nieruchomooci z przeznaczeniem pod zielen urz1dzon1 z nakazem zlokalizowania obiektów i urz1dzen s3u?1cych rekreacji dzieci i osób doros3ych oraz publiczny ci1g pieszo-rowerowy nie podlega opodatkowaniu?

Fragment:

Zatem wyw3aszczenie nieruchomooci mo?e bya dokonane tylko wówczas, gdy prawo do nieruchomooci po3o?onej na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne nie mo?e bya nabyte w drodze umowy. Jednak przed wszczeciem postepowania wyw3aszczeniowego powinny zostaa podjete próby nabycia nieruchomooci w drodze umowy, przez przeprowadzenie rokowan z podmiotem, któremu przys3uguje prawo do nieruchomooci niezbednej dla osi1gniecia celu publicznego. W myol art. 6 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomoociami, celami publicznymi w rozumieniu ustawy jest wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urz1dzen transportu publicznego, a tak?e 31cznooci publicznej i sygnalizacji. Jak wynika zao z art. 6 pkt 9c ww. ustawy jednym z celów publicznych w rozumieniu tej ustawy jest wydzielanie gruntów pod publicznie dostepne samorz1dowe: ci1gi piesze, place, parki, promenady lub bulwary, a tak?e ich urz1dzanie, w tym budowa lub przebudowa. Nale?y miea jednak na wzgledzie, ?e zwolnienie przewidziane w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przys3uguje, je?eli 31cznie spe3nione zostaj1 nastepuj1ce warunki: nabycie nieruchomooci nast1pi3o w okresie 2 lat przed wszczeciem postepowania wyw3aszczeniowego lub odp3atnym zbyciem, cena jej nabycia by3a o co najmniej 50% ni?sza od wysokooci odszkodowania lub ceny zbycia na cele uzasadniaj1ce jej wyw3aszczenie.

2016
17
gru

Istota:

Czy od otrzymanego odszkodowania każdy ze spadkobierców powinien zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?

Fragment:

Zgodnie z art. 112 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami – przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do nieruchomości położonych, z zastrzeżeniem art. 122a, art. 124 ust. 1b, art. 124b, art. 125 i art. 126, na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Z art. 128 ust. 1 ww. ustawy wynika, że – wywłaszczenie własności nieruchomości, użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego następuje za odszkodowaniem na rzecz osoby wywłaszczonej odpowiadającym wartości tych praw. Art. 129 ust. 5 pkt 3 ww. ustawy stanowi, że – starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, wydaje odrębną decyzję o odszkodowaniu gdy nastąpiło pozbawienie praw do nieruchomości bez ustalenia odszkodowania, a obowiązujące przepisy przewidują jego ustalenie. Zgodnie z art. 130 ust. 1 – wysokość odszkodowania ustala się według stanu, przeznaczenia i wartości, wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu. W przypadku gdy starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, wydaje odrębną decyzję o odszkodowaniu, wysokość odszkodowania ustala się według stanu i przeznaczenia nieruchomości w dniu pozbawienia lub ograniczenia praw, a w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 3 i art. 106 ust. 1, według stanu i przeznaczenia nieruchomości odpowiednio w dniu wydania decyzji o podziale lub podjęcia uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału oraz jej wartości w dniu wydania decyzji o odszkodowaniu.

2016
8
maj

Istota:

Przychód z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości nie korzysta ze zwolnienia o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, skoro do odpłatnego zbycia nie doszło na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, lecz na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Fragment:

U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2016 r. (data wpływu 3 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży nieruchomości przeznaczonej na cel publiczny – jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 3 lutego 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży nieruchomości przeznaczonej na cel publiczny. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni jako współwłaściciel nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 10 i 60, o łącznej powierzchni 0,7151 ha, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cel publiczny, tj. pod drogi publiczne, Wnioskodawczyni zmuszona była wraz z pozostałymi współwłaścicielami, wobec niemożliwości dalszego korzystania z przysługującego prawa do złożenia wniosku w trybie art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wykup przedmiotowych przez miasto. Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, wbrew woli i przy braku zgody rodziny Wnioskodawczyni, dokonał przeznaczenia przedmiotowych nieruchomości na cel publiczny- drogi publiczne, tj. 19KUD, linie rozgraniczające, 26 KUD, linie rozgraniczające, 36, KUD. Wobec powyższego doszło do trwałego i całkowitego uniemożliwienia dalszego korzystania z prawa przez właściciela, jak również zbycia nieruchomości na wolnym rynku.

2016
8
maj

Istota:

Przychód z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości nie korzysta ze zwolnienia o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, skoro do odpłatnego zbycia nie doszło na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, lecz na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Fragment:

U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2016 r. (data wpływu 3 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży nieruchomości przeznaczonej na cel publiczny – jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 3 lutego 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży nieruchomości przeznaczonej na cel publiczny. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca jako współwłaściciel nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 10 i 60, o łącznej powierzchni 0,7151 ha, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cel publiczny, tj. pod drogi publiczne, Wnioskodawca zmuszony był wraz z pozostałymi współwłaścicielami, wobec niemożliwości dalszego korzystania z przysługującego prawa do złożenia wniosku w trybie art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wykup przedmiotowych przez Miasto. Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, wbrew woli i przy braku zgody rodziny Wnioskodawcy, dokonał przeznaczenia przedmiotowych nieruchomości na cel publiczny- drogi publiczne, tj. 19KUD, linie rozgraniczające, 26 KUD, linie rozgraniczające, 36, KUD. Wobec powyższego doszło do trwałego i całkowitego uniemożliwienia dalszego korzystania z prawa przez właściciela, jak również zbycia nieruchomości na wolnym rynku.

2016
8
maj

Istota:

Przychód z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości nie korzysta ze zwolnienia o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, skoro do odpłatnego zbycia nie doszło na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, lecz na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Fragment:

U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2016 r. (data wpływu 3 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży nieruchomości przeznaczonej na cel publiczny – jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 3 lutego 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży nieruchomości przeznaczonej na cel publiczny. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca jako współwłaściciel nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 10 i 60, o łącznej powierzchni 0,7151 ha, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cel publiczny, tj. pod drogi publiczne, Wnioskodawca zmuszony był wraz z pozostałymi współwłaścicielami, wobec niemożliwości dalszego korzystania z przysługującego prawa do złożenia wniosku w trybie art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wykup przedmiotowych przez Miasto. Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, wbrew woli i przy braku zgody rodziny Wnioskodawcy, dokonał przeznaczenia przedmiotowych nieruchomości na cel publiczny- drogi publiczne, tj. 19KUD, linie rozgraniczające, linie rozgraniczające, 36, KUD i ul.). Wobec powyższego doszło do trwałego i całkowitego uniemożliwienia dalszego korzystania z prawa przez właściciela, jak również zbycia nieruchomości na wolnym rynku.

2016
24
lut

Istota:

Przychód z tytułu odpłatnego zbycia posiadanej przez Wnioskodawcę nieruchomości – nabytej w drodze darowizny – na cele uzasadniające jej wywłaszczenie, w sytuacji zawarcia umowy sprzedaży ww. nieruchomości stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami, korzystać będzie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym Wnioskodawca uzyskując przychód ze sprzedaży tych działek, nie będzie miał obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.

Fragment:

Gmina S. nie posiada na terenie działek 119/3 i 119/4 planu zagospodarowania przestrzennego, a jedynie będzie korzystać z decyzji o lokalizacji inwestycji - budowa cmentarza komunalnego, który zgodnie z art. 6 ust. 9 jest celem publicznym, a ponadto zgodnie z art. 112 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości na cele publiczne podlegają wywłaszczeniu. Na podstawie rokowań między stronami przeprowadzonych w dniach 9 lipca i 24 lutego 2015 r. ustalono, że działki o numerach 119/3 i 119/4 położone w obrębie Z. zostaną zakupione pod planowany cmentarz komunalny za cenę 80 zł za 1 m2. Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że zasady ograniczania i pozbawiania praw do nieruchomości oraz przekazywania nieruchomości na szczególne cele zostały uregulowane w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.). W myśl art. 112 ust. 1 ww. ustawy przepisy rozdziału 4 tej ustawy (zatytułowanego: wywłaszczanie nieruchomości) stosuje się do nieruchomości położonych, z zastrzeżeniem art. 122a, art. 124b, art. 125 i art. 126, na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości.