Cel publiczny | Interpretacje podatkowe

Cel publiczny | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cel publiczny. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Czy przychód uzyskany z tytułu sprzedaży na rzecz Miasta działki oznaczonej numerem ... o pow. 0,0202 ha położonej w ... w obrębie ..., na cele publiczne uzasadniające jej wywłaszczenie, podlega zwolnieniu wynikającemu z art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
Zatem wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane tylko wówczas, gdy prawo do nieruchomości położonej na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne nie może być nabyte w drodze umowy. Jednak przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego powinny zostać podjęte próby nabycia nieruchomości w drodze umowy, przez przeprowadzenie rokowań z podmiotem, któremu przysługuje prawo do nieruchomości niezbędnej dla osiągnięcia celu publicznego. W myśl art. 6 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, celami publicznymi w rozumieniu ustawy jest wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urządzeń transportu publicznego, a także łączności publicznej i sygnalizacji. Należy mieć jednak na względzie, że zwolnienie przewidziane w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przysługuje, jeżeli łącznie spełnione zostają następujące warunki: nabycie nieruchomości nastąpiło w okresie 2 lat przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego lub odpłatnym zbyciem, cena jej nabycia była o co najmniej 50% niższa od wysokości odszkodowania lub ceny zbycia na cele uzasadniające jej wywłaszczenie. Zatem w przypadku, gdy spełniony zostanie tylko jeden z warunków albo żaden z nich, wówczas uzyskany przychód będzie korzystał ze zwolnienia.
2018
1
mar

Istota:
Czy otrzymany przez nią przychód z tytułu zbycia nieruchomości na cele publiczne zwolniony jest od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?
Fragment:
W akcie sprzedaży działki o powierzchni 0,0015 ha wskazano, że Gmina nabyła przedmiotową nieruchomość na cele publiczne stosownie do przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami - trójkąt widoczności drogi gminnej. Cena sprzedaży ww. nieruchomości została przekazana na rachunek bankowy Wnioskodawczyni. Gmina zobowiązała się ponieść i poniosła koszty zawarcia umowy sprzedaży. W związku z powyższym opisem w treści uzupełnienia Wnioskodawczyni podała, że jej intencją jest uzyskanie odpowiedzi na następujące pytanie. Czy otrzymany przez nią przychód z tytułu zbycia nieruchomości na cele publiczne zwolniony jest od opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych? W sformułowanym w uzupełnieniu wniosku własnym stanowisku Wnioskodawczyni podaje, że jej zdaniem skoro - jak wskazała we wniosku - działkę posiada od powyżej trzech lat, a nadto sprzedała ją na cele publiczne, tj. na trójkąt widoczności drogi gminnej, to kwota 4.000 zł ma charakter odszkodowania. Zdaniem Wnioskodawczyni jest zwolniona od uiszczenia podatku. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawczyni w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe. Zgodnie z zasadą powszechności opodatkowania, wyrażoną w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.
2017
26
wrz

Istota:
Czy sprzeda? nieruchomooci na rzecz Gminy Miasta do gminnego zasobu nieruchomooci z przeznaczeniem pod zielen urz1dzon1 z nakazem zlokalizowania obiektów i urz1dzen s3u?1cych rekreacji dzieci i osób doros3ych oraz publiczny ci1g pieszo-rowerowy nie podlega opodatkowaniu?
Fragment:
Zatem wyw3aszczenie nieruchomooci mo?e bya dokonane tylko wówczas, gdy prawo do nieruchomooci po3o?onej na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne nie mo?e bya nabyte w drodze umowy. Jednak przed wszczeciem postepowania wyw3aszczeniowego powinny zostaa podjete próby nabycia nieruchomooci w drodze umowy, przez przeprowadzenie rokowan z podmiotem, któremu przys3uguje prawo do nieruchomooci niezbednej dla osi1gniecia celu publicznego. W myol art. 6 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomoociami, celami publicznymi w rozumieniu ustawy jest wydzielanie gruntów pod drogi publiczne, drogi rowerowe i drogi wodne, budowa, utrzymywanie oraz wykonywanie robót budowlanych tych dróg, obiektów i urz1dzen transportu publicznego, a tak?e 31cznooci publicznej i sygnalizacji. Jak wynika zao z art. 6 pkt 9c ww. ustawy jednym z celów publicznych w rozumieniu tej ustawy jest wydzielanie gruntów pod publicznie dostepne samorz1dowe: ci1gi piesze, place, parki, promenady lub bulwary, a tak?e ich urz1dzanie, w tym budowa lub przebudowa. Nale?y miea jednak na wzgledzie, ?e zwolnienie przewidziane w przepisie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie przys3uguje, je?eli 31cznie spe3nione zostaj1 nastepuj1ce warunki: nabycie nieruchomooci nast1pi3o w okresie 2 lat przed wszczeciem postepowania wyw3aszczeniowego lub odp3atnym zbyciem, cena jej nabycia by3a o co najmniej 50% ni?sza od wysokooci odszkodowania lub ceny zbycia na cele uzasadniaj1ce jej wyw3aszczenie.
2017
26
sty

Istota:
Czy od otrzymanego odszkodowania każdy ze spadkobierców powinien zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych?
Fragment:
Zgodnie z art. 112 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami – przepisy niniejszego rozdziału stosuje się do nieruchomości położonych, z zastrzeżeniem art. 122a, art. 124 ust. 1b, art. 124b, art. 125 i art. 126, na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Z art. 128 ust. 1 ww. ustawy wynika, że – wywłaszczenie własności nieruchomości, użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego następuje za odszkodowaniem na rzecz osoby wywłaszczonej odpowiadającym wartości tych praw. Art. 129 ust. 5 pkt 3 ww. ustawy stanowi, że – starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, wydaje odrębną decyzję o odszkodowaniu gdy nastąpiło pozbawienie praw do nieruchomości bez ustalenia odszkodowania, a obowiązujące przepisy przewidują jego ustalenie. Zgodnie z art. 130 ust. 1 – wysokość odszkodowania ustala się według stanu, przeznaczenia i wartości, wywłaszczonej nieruchomości w dniu wydania decyzji o wywłaszczeniu. W przypadku gdy starosta, wykonujący zadanie z zakresu administracji rządowej, wydaje odrębną decyzję o odszkodowaniu, wysokość odszkodowania ustala się według stanu i przeznaczenia nieruchomości w dniu pozbawienia lub ograniczenia praw, a w przypadkach, o których mowa w art. 98 ust. 3 i art. 106 ust. 1, według stanu i przeznaczenia nieruchomości odpowiednio w dniu wydania decyzji o podziale lub podjęcia uchwały o przystąpieniu do scalenia i podziału oraz jej wartości w dniu wydania decyzji o odszkodowaniu.
2016
17
gru

Istota:
Przychód z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości nie korzysta ze zwolnienia o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, skoro do odpłatnego zbycia nie doszło na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, lecz na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2016 r. (data wpływu 3 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży nieruchomości przeznaczonej na cel publiczny – jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 3 lutego 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży nieruchomości przeznaczonej na cel publiczny. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawczyni jako współwłaściciel nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 10 i 60, o łącznej powierzchni 0,7151 ha, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cel publiczny, tj. pod drogi publiczne, Wnioskodawczyni zmuszona była wraz z pozostałymi współwłaścicielami, wobec niemożliwości dalszego korzystania z przysługującego prawa do złożenia wniosku w trybie art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wykup przedmiotowych przez miasto. Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, wbrew woli i przy braku zgody rodziny Wnioskodawczyni, dokonał przeznaczenia przedmiotowych nieruchomości na cel publiczny- drogi publiczne, tj. 19KUD, linie rozgraniczające, 26 KUD, linie rozgraniczające, 36, KUD. Wobec powyższego doszło do trwałego i całkowitego uniemożliwienia dalszego korzystania z prawa przez właściciela, jak również zbycia nieruchomości na wolnym rynku.
2016
8
maj

Istota:
Przychód z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości nie korzysta ze zwolnienia o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, skoro do odpłatnego zbycia nie doszło na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, lecz na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2016 r. (data wpływu 3 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży nieruchomości przeznaczonej na cel publiczny – jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 3 lutego 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży nieruchomości przeznaczonej na cel publiczny. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca jako współwłaściciel nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 10 i 60, o łącznej powierzchni 0,7151 ha, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cel publiczny, tj. pod drogi publiczne, Wnioskodawca zmuszony był wraz z pozostałymi współwłaścicielami, wobec niemożliwości dalszego korzystania z przysługującego prawa do złożenia wniosku w trybie art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wykup przedmiotowych przez Miasto. Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, wbrew woli i przy braku zgody rodziny Wnioskodawcy, dokonał przeznaczenia przedmiotowych nieruchomości na cel publiczny- drogi publiczne, tj. 19KUD, linie rozgraniczające, 26 KUD, linie rozgraniczające, 36, KUD. Wobec powyższego doszło do trwałego i całkowitego uniemożliwienia dalszego korzystania z prawa przez właściciela, jak również zbycia nieruchomości na wolnym rynku.
2016
8
maj

Istota:
Przychód z odpłatnego zbycia udziału w nieruchomości nie korzysta ze zwolnienia o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, skoro do odpłatnego zbycia nie doszło na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami, lecz na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Fragment:
U. z 2015 r., poz. 643), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z dnia 28 stycznia 2016 r. (data wpływu 3 lutego 2016 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży nieruchomości przeznaczonej na cel publiczny – jest nieprawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 3 lutego 2016 r. został złożony wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie sprzedaży nieruchomości przeznaczonej na cel publiczny. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wnioskodawca jako współwłaściciel nieruchomości oznaczonych jako działki ewidencyjne nr 10 i 60, o łącznej powierzchni 0,7151 ha, przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cel publiczny, tj. pod drogi publiczne, Wnioskodawca zmuszony był wraz z pozostałymi współwłaścicielami, wobec niemożliwości dalszego korzystania z przysługującego prawa do złożenia wniosku w trybie art. 36 i 37 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wykup przedmiotowych przez Miasto. Obowiązujący plan zagospodarowania przestrzennego, wbrew woli i przy braku zgody rodziny Wnioskodawcy, dokonał przeznaczenia przedmiotowych nieruchomości na cel publiczny- drogi publiczne, tj. 19KUD, linie rozgraniczające, linie rozgraniczające, 36, KUD i ul.). Wobec powyższego doszło do trwałego i całkowitego uniemożliwienia dalszego korzystania z prawa przez właściciela, jak również zbycia nieruchomości na wolnym rynku.
2016
8
maj

Istota:
Przychód z tytułu odpłatnego zbycia posiadanej przez Wnioskodawcę nieruchomości – nabytej w drodze darowizny – na cele uzasadniające jej wywłaszczenie, w sytuacji zawarcia umowy sprzedaży ww. nieruchomości stosownie do przepisów o gospodarce nieruchomościami, korzystać będzie ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tym samym Wnioskodawca uzyskując przychód ze sprzedaży tych działek, nie będzie miał obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych.
Fragment:
Gmina S. nie posiada na terenie działek 119/3 i 119/4 planu zagospodarowania przestrzennego, a jedynie będzie korzystać z decyzji o lokalizacji inwestycji - budowa cmentarza komunalnego, który zgodnie z art. 6 ust. 9 jest celem publicznym, a ponadto zgodnie z art. 112 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomości na cele publiczne podlegają wywłaszczeniu. Na podstawie rokowań między stronami przeprowadzonych w dniach 9 lipca i 24 lutego 2015 r. ustalono, że działki o numerach 119/3 i 119/4 położone w obrębie Z. zostaną zakupione pod planowany cmentarz komunalny za cenę 80 zł za 1 m2. Mając na uwadze powyższe wskazać należy, że zasady ograniczania i pozbawiania praw do nieruchomości oraz przekazywania nieruchomości na szczególne cele zostały uregulowane w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.). W myśl art. 112 ust. 1 ww. ustawy przepisy rozdziału 4 tej ustawy (zatytułowanego: wywłaszczanie nieruchomości) stosuje się do nieruchomości położonych, z zastrzeżeniem art. 122a, art. 124b, art. 125 i art. 126, na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne albo do nieruchomości, dla których wydana została decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości.
2016
24
lut

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości na cele publiczne.
Fragment:
W przypadku wywłaszczenia nieruchomości na wniosek jednostki samorządu terytorialnego rokowania, o których mowa przeprowadzają ich organy wykonawcze (art. 114 ust. 2 ww. ustawy) Jak wynika z powyższych przepisów, w przypadku nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne może zostać wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe. Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane w przypadku, gdy cele publiczne nie mogą być osiągnięte w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy. Zatem wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane tylko wówczas, gdy prawo do nieruchomości położonej na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne nie może być nabyte w drodze umowy. Jednak przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego powinny zostać podjęte próby nabycia nieruchomości w drodze umowy, przez przeprowadzenie rokowań z podmiotem, któremu przysługuje prawo do nieruchomości niezbędnej dla osiągnięcia celu publicznego. Jak wynika z art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami – jednym z celów publicznych w rozumieniu tej ustawy jest budowa dróg rowerowych i obiektów sportowych. Jednakże aby skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w cytowanym wyżej art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wystarczy wyłącznie fakt, że nieruchomość zostanie odpłatnie zbyta na cele uzasadniające jej wywłaszczenie.
2015
13
wrz

Istota:
Brak możliwości zwolnienia z opodatkowania przychodu uzyskanego z odpłatnego zbycia nieruchomości na cele publiczne.
Fragment:
W przypadku wywłaszczenia nieruchomości na wniosek jednostki samorządu terytorialnego rokowania, o których mowa przeprowadzają ich organy wykonawcze (art. 114 ust. 2 ww. ustawy) Jak wynika z powyższych przepisów, w przypadku nieruchomości położonych na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne może zostać wszczęte postępowanie wywłaszczeniowe. Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane w przypadku, gdy cele publiczne nie mogą być osiągnięte w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy. Zatem wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane tylko wówczas, gdy prawo do nieruchomości położonej na obszarach przeznaczonych w planach miejscowych na cele publiczne nie może być nabyte w drodze umowy. Jednak przed wszczęciem postępowania wywłaszczeniowego powinny zostać podjęte próby nabycia nieruchomości w drodze umowy, przez przeprowadzenie rokowań z podmiotem, któremu przysługuje prawo do nieruchomości niezbędnej dla osiągnięcia celu publicznego. Jak wynika z art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami celem publicznym w rozumieniu tej ustawy jest budowa dróg rowerowych i obiektów sportowych. Jednakże, aby skorzystać ze zwolnienia przewidzianego w cytowanym wyżej art. 21 ust. 1 pkt 29 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wystarczy wyłącznie fakt, że nieruchomość zostanie odpłatnie zbyta na cele uzasadniające jej wywłaszczenie.
2015
13
wrz
© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.