IBPP4/4513-38/15/DT | Interpretacja indywidualna

Zwolnienia z opodatkowania gazu ziemnego wykorzystywanego w procesie metalurgicznym
IBPP4/4513-38/15/DTinterpretacja indywidualna
 1. cel opałowy
 2. obowiązek podatkowy
 3. wyroby akcyzowe
 4. zwolnienie z podatku akcyzowego
 1. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Przedmiot opodatkowania i powstanie obowiązku podatkowego -> Energia elektryczna jako przedmiot opodatkowania akcyzą
 2. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Opodatkowanie akcyzą wyrobów akcyzowych -> Zwolnienia -> Zwolnienie z akcyzy czynności podlegających opodatkowaniu wobec instytucji Wspólnot Europejskich i innych
 3. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Przepisy ogólne -> Definicje legalne
 4. Podatek akcyzowy (AKC) [przepisy aktualne] -> Wyroby akcyzowe-przepisy szczegółowe. Podstawa opodatkowania i stawki akcyzy. -> Wyroby energetyczne i energia elektryczna -> Wyroby energetyczne

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 749 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku (data wpływu 7 kwietnia 2015 r.) o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia z opodatkowania gazu ziemnego wykorzystywanego w procesie metalurgicznym jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 7 kwietnia 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie opodatkowania gazu ziemnego wykorzystywanego do procesów metalurgicznych.

We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny:

Spółka prowadzi działalność gospodarczą sklasyfikowaną zgodnie z PKD 2410 Z - produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych. Spółka zużywa gaz ziemny wysoko metanowy grupy E o kodzie CN 2711 21 00 na niżej wymienione cele:

 • do ogrzewania pomieszczeń produkcyjno-biurowych,
 • sprzedaż gazu podnajemcom,
 • w procesach produkcyjnych.

Spółka nie jest pośredniczącym podmiotem gazowym zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 23d ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym. Spółka jest finalnym nabywcą gazu zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy o podatku akcyzowym. Zgodnie jednak z art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku akcyzowym, zwolnieniu od akcyzy podlegają czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej.

Wnioskodawca (zwany dalej Spółką) prowadzi działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów hutniczych w procesie przeróbki plastycznej na gorąco t.j. podgrzaniu materiału a następnie jego walcowaniu i poddaniu procesowi obróbki cieplnej. Spółka posiada dwie walcownie: wyrobów długich oraz wyrobów kuto-wakowanych, w których wytwarza następujące wyroby:

 1. W walcowni wyrobów długich: pręty okrągłe 90-250 mm; pręty kwadratowe do wyrobu butli gazowych 130, 150, 200 mm; kęsy i kęsiska kwadratowe 80-300 mm oraz kształtowniki otwarte.
 2. W walcowni wyrobów kuto-wakowanych: pierścienie o średnicy 280-3000 mm i masie do 3000 kg oraz obręcze: kolejowe do zestawów kołowych o średnicy zewnętrznej 850-1250 mm i tramwajowe o średnicy zewnętrznej 400-750mm.

Opis procesu produkcyjnego:

1.Wyrobów walcowanych długich składa się z następujących etapów:

-Przygotowanie wsadu polega na przydzieleniu kęsisk lub wlewków z wytopu o wymaganym składzie chemicznym i odpowiedniej długości.

-Proces nagrzewania wsadu do walcowania w zależności od rodzaju wsadu prowadzony jest w piecach wgłębnych (wlewki) lub w piecu pokracznym (kęsiska). Wszystkie piece opalane są gazem ziemnym o kodzie CN 2711 21 00. Temperatury nagrzewania wsadu zależą od gatunku i wynoszą:

 • 1190-1250°C dla gatunków S235J2; Cl 0-C22; S275J2;
 • 1140-1200°C dla gatunków S355J2; 16/20 MnCr5: C35-C45;
 • 1100-1150°C dla gatunków P54-P70; 42CrMo4; 34CrNiMo6;
 • 1200-1250°C dla gatunków A; B; AH32-36 na kształtowniki.

-Walcowanie jest procesem dwuetapowym. Pierwszy etap polega na odwalcowaniu na Walcarce Zgniatacz „wstępniaka” o określonych wymiarach. Następnie na Walcarce Nawrotnej następuje nadanie kształtu wyrobu. Transport w czasie walcowania odbywa się z wykorzystaniem samotoku rolkowego i przesuwaczy linowych z zabierakami.

-Cięcie. Po odwalcowaniu następuje odcięcie odpadu technologicznego oraz podział pasma na długości zgodne z zamówieniem klienta. Cięcie odbywa się na piłach tarczowych na gorąco.

-Znakowanie trwałe na gorąco, nanoszenie numeru wytopu, gatunku stali, znaku producenta oraz inne wymagane przez klienta. Znakowanie prowadzone jest ręcznie.

-Chłodzenie odwalcowanych i pociętych prętów prowadzone jest w dołach chłodniczych lub na chłodniach. Do transportu wykorzystywana jest suwnica oraz przesuwacze linowe z zabierakami.

-Obróbka cieplna - pręty okrągłe, mogą być dostarczane w jednym z następujących stanów dostawy:

 1. ulepszonym cieplnie,
 2. normalizowanym,
 3. odprężonym,
 4. kombinacji ww. stanów dostawy,
 5. zmiękczony.

-Do procesów obróbki cieplnej t.j. normalizacja, zmiękczanie i odprężanie wykorzystywany jest piec komorowy Seco Warwick. W ciągu do ulepszania cieplnego znajdują się: piec pokraczny (wykorzystywany do nagrzewania materiału do hartowania), wanna hartownicza oraz piec komorowy do przeprowadzania procesu odpuszczania.

2.Pierścieni i obręczy kolejowych i tramwajowych składa się z następujących etapów:

-Przygotowanie wsadu obejmuje cięcie wsadu na bloczki wsadowe prowadzone jest na piłach taśmowych.

-Załadunek wsadu do pieca i nagrzewanie - proces nagrzewania wsadu prowadzony jest w piecu obrotowym lub w piecu komorowym z obustronnie wysuwnym trzonem opalane gazem ziemnym o kodzie CN 2711 21 00.

Temperatury nagrzewania wsadu zależą od gatunku i wynoszą:

 • max. 1100 °C dla gatunków: S 235; S355; 16/20 MnCr5; A105;
 • max. 1180 °C dla gatunków C35-C60; B1-B6;
 • max. 1150°C dla gatunków 100 CrMnSi6-4; 100 Cr6.

-Spęczanie i dziurowanie na prasie - celem jest otrzymanie przedkuwki o kształcie i parametrach optymalnych dla procesu walcowania. Proces ten obejmuje wprowadzenie danych dotyczących parametrów przedkuwki i pracy prasy do systemu sterowania, kalibrację prasy, realizację procesu spęczania i dziurowania według zadanych kroków programowych, przeniesienie przedkuwki na walcarkę za pomocą manipulatora pośredniego.

-Walcowanie na walcarce - celem jest otrzymanie wyrobu o określonym kształcie geometrycznym. Obejmuje wprowadzenie danych do systemu sterowania, kalibrację walcarki, walcowanie według wprowadzonych danych. Rejestrowanie temperatury walcowania (od początku walcowania do jego końca) odbywa się przy pomocy pirometru optycznego zainstalowanego na walcarce (pomiary archiwizowane są w systemie śledzenia produkcji).

-Znakowanie - zapewnia identyfikowalność wyrobów na następnych etapach produkcji. Obręcze znakowane są przy wykorzystaniu znakownicy hydraulicznej natomiast pierścienie znakuje się poprzez ręczne wybicie znaków.

-Studzenie po walcowaniu. Pierścienie studzone są na powierzchni hali bez wymuszonego przepływu powietrza. Obręcze zależnie od gatunku stali studzone są podobnie jak pierścienie na hali lub w nieogrzewanych dołach chłodniczych pod przykryciem.

-Obróbka cieplna. Tylko nieliczna część produkcji dostarczana jest w stanie surowym (nieobrobionym cieplnie). Większość wyrobów (pierścieni, obręczy kolejowych i tramwajowych) dostarczana jest w jednym z poniższych stanów dostawy:

 1. normalizowanym,
 2. ulepszonym cieplnie,
 3. lub stanowiącym kombinację ww. stanów dostawy i/lub odprężania,
 4. zmiękczony.

Obróbka cieplna przeprowadzana jest z wykorzystaniem:

 1. pieców szybowych,
 2. pieca komorowego z obustronnie wysuwnym trzonem,
 3. wanien hartowniczych.

Wszystkie piece opalane są gazem ziemnym o kodzie CN 2711 21 00.

W piśmie z dnia 06 maja 2015 r., stanowiącym uzupełnienie wniosku, wskazano, że:

Złożenie oświadczenia dostawcy gazu o przeznaczeniu wyrobów gazowych na cele związane ze zwolnieniem z akcyzy jest równoznaczne z podpisaniem aneksu do umowy z dotychczasowym dostawcą paliwa gazowego, gdyż ww. oświadczenie stanowi załącznik do umowy.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:
 1. Czy działalność Wnioskodawcy spełnia cechy procesów metalurgicznych i tym samym sprzedaż na rzecz Spółki paliwa gazowego na powyższe cele powinna korzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. l pkt 4 Ustawy o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 roku z późniejszymi zmianami...
 2. Czy oświadczenie dotychczasowego dostawcy wyrobów gazowych o korzystaniu przez Wnioskodawcę ze zwolnienia na ww. podstawach będzie wystarczające do domagania się od niego, by nie naliczał on Wnioskodawcy podatku akcyzowego od tych wyrobów...

Stanowisko Wnioskodawcy:

Wnioskodawca nie jest podatnikiem podatku akcyzowego, gdyż wykorzystuje on wyroby gazowe dla celów opałowych w procesie metalurgicznym (przy założeniu zawarcia stosownej umowy z dostawcą).

Wnioskodawca klasyfikuje swoją działalność zgodnie z PKD do 24.10.Z Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych - która obejmuje:

 • Obsługę wielkich pieców, stalowni konwertorowej, stalowni elektrycznej, walcowni i walcarek wykańczających,
 • Produkcję surówki odlewniczej i surówki zwierciadlistej w gąskach, blokach i pozostałych formach podstawowych, -produkcję żelazostopów,
 • Produkcję żeliwa lub stali przez bezpośrednią redukcję rud żelaza lub innych gąbczastych produktów zawierających żelazo,
 • Produkcję żelaza wyjątkowej czystości w procesie elektrolizy lub innych procesach chemicznych,
 • Przetapianie wybrakowanych wlewków z żeliwa lub stali,
 • Produkcję granulatu i proszku z żeliwa lub stali,
 • Produkcję stali w postaci wlewków i innych form podstawowych,
 • Produkcję półproduktów z żeliwa lub stali,
 • Produkcję wyrobów płaskich walcowanych na gorąco i na zimno ze stali,
 • Produkcję sztab i prętów, ze stali, walcowanych na gorąco,
 • Produkcję kątowników, kształtowników i innych profili otwartych ze stali walcowanych na gorąco,
 • Produkcję ścianek szczelnych (grodzie) i kształtowników spawanych,
 • Produkcję elementów konstrukcyjnych torów kolejowych ze stali.

Opisana w niniejszym wniosku działalność Wnioskodawcy polegająca na produkcji wyrobów w procesie walcowania na gorąco następnie poddania materiału obróbce cieplnej będzie spełniać warunki procesu metalurgicznego. Z punktu widzenia dyscypliny naukowej metalurgia obejmuje dwie zasadnicze grupy zagadnień: wytwarzanie stali w ciągu procesów mających na celu otrzymanie jej w formie ciała stałego oraz przetwarzanie zakrzepłej stali celem nadania jej odpowiednich własności oraz kształtu. Walcowanie na gorąco jest elementem przetwarzania stali i mieści się w tej definicji. Natomiast „proces produkcji” to uporządkowany zestaw celowych działań wykonywanych w toku produkcji począwszy od pobrania materiału wejściowego z magazynu, aż do zdania gotowego wyrobu włącznie. Proces produkcyjny zawsze dotyczy określonego wyrobu.

Zatem, przenosząc powyższe definicje na grunt pojęć używanych przez prawodawcę dodać należy, że zjawiska te: cięcie, nagrzewanie, walcowanie, znakowanie oraz obróbka cieplna prowadzą do wytworzenia wyrobu gotowego.

Wnioskodawca twierdzi, że na postawione w punkcie 2 pytanie należy udzielić odpowiedzi twierdzącej Wnioskodawca będzie miał prawo domagać się od dostawcy obniżenia ceny o podatek akcyzowy na podstawie złożonego mu oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów gazowych na cele związane ze zwolnieniem z akcyzy, a dostawca ma obowiązek

honorować to oświadczenie. W inny bowiem sposób dostawca nie jest w stanie ustalić, czy zwolnienie przysługuje, czy nie (nie zawierając póki co umowy). Z drugiej strony, gdyby oświadczenie okazało się niezgodne z rzeczywistością Ustawa przewiduje stosowny mechanizm polegający na tym, ze Podatnikiem (w związku ze złamaniem zasad zwolnienia) staje sięodbiorca.

W analogicznych stanach faktycznych stanowisko Wnioskodawcy zostało uznane, jako prawidłowe przez Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (interpretacje indywidualne: znak: IBPP4/443-572/13/BP, IBPP4/443-236/14/LG) oraz IBPP4/443-422/14/BP.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego jest prawidłowe.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 752 ze zm.) wyroby akcyzowe oznaczają - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Przez wyroby gazowe - w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy - rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00.

W świetle art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy, finalny nabywca gazowy to podmiot, który:

 1. nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub
 2. posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe

–niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym.

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy, paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2, a zatem z wyłączeniem paliw silnikowych.

Zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy w przypadku wyrobów gazowych - przez które rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00 (art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy) - przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 2. sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;
 3. import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 4. użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy;
 5. użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:
  1. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
  2. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza zos
  1. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
  2. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości,
  3. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

Obrót wyrobami gazowymi w ww. okolicznościach podlega zatem z zasady opodatkowaniu akcyzą.

Stosownie do art. 11b ust. 1 w przypadku wyrobów gazowych obowiązek podatkowy powstaje z dniem:

 1. nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 2. wydania wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu, w przypadku ich sprzedaży na terytorium kraju;
 3. powstania długu celnego, w przypadku importu wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 4. użycia wyrobów gazowych przez podmioty w przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 1 pkt 4 lub 5.

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 13 podatnikiem akcyzy jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot będący finalnym nabywcą gazowym - w przypadku, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 5.

Na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej.

Należy zauważyć, że przepisy ustawy o podatku akcyzowym nie definiują pojęcia „procesy metalurgiczne”, nie odwołują się także w powyższym zakresie wprost do innych aktów prawnych. Zasadnym jest jednak w tym zakresie odwołanie się do definicji sformułowanej w innych aktach prawnych, tj. do wyjaśnień zawartych w Polskiej Klasyfikacji Działalności według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 251, poz. 1885) czy też do kodów Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU).

Powyższa Klasyfikacja PKD została opracowana na podstawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev 2, wprowadzonej rozporządzeniem (WE) Nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev 2 i zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) Nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (dziennik Urzędowy UE L 393/1 z dnia 30 grudnia 2006 r.).

Zgodnie z wyjaśnieniami do ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. zawartymi w Dziale 24 produkcja metali obejmuje:

 • wytapianie i/lub oczyszczanie metali żelaznych i nieżelaznych z rudy, surówki lub złomu przy zastosowaniu procesów elektrometalurgicznych i innych technik metalurgicznych,
 • wytwarzanie stopów i nadstopów metali poprzez dodanie pierwiastków chemicznych do czystych metali.

Wyrób powstały w wyniku wytapiania i oczyszczania, występujący zazwyczaj w formie wlewków, jest poddany operacji walcowania, ciągnienia i wytłaczania w celu otrzymania arkuszy, blach, taśm, prętów, drutów lub rur, tub i profili drążonych, a w formie ciekłej, przeznaczony jest do produkcji odlewów i części z metalu.

Podklasa 24.10.Z Produkcja surówki, żelazostopów, żeliwa i stali oraz wyrobów hutniczych obejmuje:

 • obsługę wielkich pieców, stalowni konwertorowej, stalowni elektrycznej, walcowni i walcarek wykańczających,
 • produkcję surówki odlewniczej i surówki zwierciadlistej w gąskach, blokach i pozostałych formach podstawowych,
 • produkcję żelazostopów,
 • produkcję żeliwa lub stali przez bezpośrednią redukcję rud żelaza lub innych gąbczastych produktów zawierających żelazo,
 • produkcję żelaza wyjątkowej czystości w procesie elektrolizy lub innych procesach chemicznych,
 • przetapianie wybrakowanych wlewków z żeliwa lub stali,
 • produkcję granulatu i proszku z żeliwa lub stali,
 • produkcję stali w postaci wlewków i innych form podstawowych,
 • produkcję półproduktów z żeliwa lub stali,
 • produkcję wyrobów płaskich walcowanych na gorąco i na zimno ze stali,
 • produkcję sztab i prętów, ze stali, walcowanych na gorąco,
 • produkcję kątowników, kształtowników i innych profili otwartych ze stali walcowanych na gorąco,
 • produkcję ścianek szczelnych (grodzie) i kształtowników spawanych,
 • produkcję elementów konstrukcyjnych torów kolejowych ze stali.

Ponadto do określenia pojęcia „procesy metalurgiczne” należy się także posiłkować definicjami zawartymi w odrębnej literaturze. Zgodnie z definicja zawartą w publikacji „Technologia ogólna: podstawy technologii mechanicznych” pod red. Aleksandra Góreckiego – procesy metalurgiczne są to procesy otrzymywania surówki w podwyższonych temperaturach, najczęściej w wyniku redukcji tlenków. Za procesy metalurgiczne uważa się procesy polegające na otrzymywaniu rafinacji oraz przetwarzaniu metali i ich stopów m.in. przy użyciu prądu elektrycznego.

W literaturze specjalistycznej „Metalurgią” nazywa się szereg powiązanych ze sobą procesów technologicznych mających na celu otrzymanie technicznie czystego produktu z surowców, którymi najczęściej są rudy wytapianych metali, (por. Chudzikiewicz R., Briks W.: Podstawy metalurgii i odlewnictwa. Warszawa: PWN 1977).

Zgodnie zaś z encyklopedią PWN metalurgia to dziedzina nauki i techniki zajmująca się procesami otrzymywania metali i stopów z rud, ich rafinacją oraz obróbką (mającą na celu nadanie im odpowiedniego kształtu i właściwości). Proces metalurgiczny obejmuje: wstępną obróbkę rudy - rozdrabnianie i wzbogacanie (m.in. grawitacyjne, ogniowe, magnetyczne lub przez flotację) oraz spiekanie miałkich rud (aglomeracja), właściwy proces prowadzący do otrzymania metalu zwany procesem hutniczym, oraz rafinację metalu; zależnie od stosowanych metod metalurgię dzieli się na pirometalurgię, obejmującą procesy redukcji tlenków metali w wysokich temperaturach i procesy utleniania zanieczyszczeń (świeżenie), hydrometalurgię oraz elektrometalurgię (otrzymywanie metali w piecach elektrycznych), a także metalurgię próżniową i metalurgię proszków”.

Stosownie do internetowego słownika języka polskiego (...) metalurgia to:

 1. nauka o otrzymywaniu metali i nadawaniu im pożądanych własności;
 2. dział przemysłu zajmujący się produkcją metali i wyrobów metalowych; przemysł metalowy.

Tym samym z punku widzenia wykładni językowej procesami metalurgicznymi są więc procesy produkcji wyrobów metalowych, w których występuje chemiczna lub termiczna obróbka surowców metalowych.

Biorąc pod uwagę opis zawarty we wniosku oraz treść powołanych przepisów należy stwierdzić, że Wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia wyrobów gazowych zużywanych w procesach metalurgicznych opisanych we wniosku. Zatem stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pierwszego pytania należało uznać za prawidłowe.

Odnośnie pytania nr 2, stosownie do postanowień art. 31b ust. 5 ustawy, w przypadku sprzedaży wyrobów gazowych w ramach zwolnień, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 2-8, ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4, podmiotom, które użyją tych wyrobów do celów określonych w tych przepisach, warunkiem zwolnienia jest określenie w umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, że wyroby te będą użyte do tych celów.

Warunek ten wskazuje na obowiązek określenia w umowie, zawartej między sprzedawcą a nabywcą, zwolnienia, w ramach którego nastąpi zużycie tych wyrobów, oznacza to, że Wnioskodawca w celu nabycia wyrobów gazowych z zastosowaniem zwolnienia z akcyzy winien zawrzeć ze sprzedawcą umowę, w której określi, że nabywane wyroby będą wykorzystywane w procesach metalurgicznych.

Ponieważ w przedstawionym stanie faktycznym złożenie prze Wnioskodawcę oświadczenia dostawcy gazu o przeznaczeniu wyrobów gazowych na cele związane ze zwolnieniem z akcyzy jest równoznaczne z podpisaniem aneksu do umowy z dotychczasowym dostawcą paliwa gazowego i ww. oświadczenie stanowi załącznik do umowy, Zainteresowany ma prawo domagać się od dostawcy sprzedaży wyrobu gazowego z zastosowaniem zwolnienia z podatku akcyzowego, tj. bez naliczania Wnioskodawcy podatku akcyzowego od sprzedawanych gazowych.

Mając powyższe na uwadze, stanowisko Wnioskodawcy w zakresie pytania nr 2 należy uznać za prawidłowe.

Zatem oceniając całościowo stanowisko Wnioskodawcy uznaje się je za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 44-101 Gliwice, po uprzednim wezwaniu na – piśmie organu, który wydał interpretację – w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

© 2011-2018 Interpretacje.org
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.