IBPP4/4513-171/15/LG | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach,
Prawo do nabycia w zwolnieniu z akcyzy wyrobu gazowego wykorzystywanego do celów opałowych z tytułu posiadania przez Wnioskodawcę statusu zakładu energochłonnego, który wykorzystuje wyroby gazowe i w którym został wprowadzony system prowadzący do osiąganie celów ochrony środowiskowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) oraz § 7 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz.U. z 2015 r. poz. 643) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów, stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy - przedstawione we wniosku z 28 października 2015 r. (data wpływu 4 listopada 2015 r.), uzupełniony pismami z 5 stycznia 2016 r. (data wpływu 12 stycznia 2016 r.), 11 stycznia 2016 r. (data wpływu 13 stycznia 2016 r.) oraz z 20 stycznia 2016 r., o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia wyrobu gazowego – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 4 listopada 2015 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia wyrobu gazowego.

Ww. wniosek został uzupełniony pismem z 5 stycznia 2016 r. będącym odpowiedzią na wezwanie Organu z 24 grudnia 2015 r. znak IBPP4/4513-171/15/LG oraz pismem z 11 stycznia 2016 r. i 20 stycznia 2016 r.

We wniosku przedstawiono następujące zdarzenie przyszłe.

X sp. z o.o. w ... prowadzi działalność gospodarczą polegającą przede wszystkim na praniu bielizny pościelowej i innych przedmiotów dla klientów z sektora szpitalnego i hotelowego. Do spółki należą dwa zakłady pralnicze w rozumieniu organizacyjnym, w A oraz B. Nie są wydzielone jako osobne jednostki wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego.

W obydwu tych zakładach funkcjonują kotłownie gazowe, które do swego funkcjonowania wykorzystuje gaz ziemny wysokometanowy typu E (dawniej GZ-50) - kod CN: 2711 wg Załącznika nr 1 do ustawy o podatki akcyzowym. W procesie produkcji odbywającym się w obydwu zakładach wykorzystywana jest przede wszystkim powstająca w kotłowni para technologiczna wysokociśnieniowa, która służy do podgrzewania wszelkich urządzeń funkcjonujących w pralni, jednocześnie, przy pomocy specjalnych wymienników para wykorzystywana jest również do podgrzewania wody technologicznej zmagazynowanej w zbiornikach (do temperatury 30 lub 60 stopni Celsjusza) oraz do podgrzewania wody użytkowej. Co ważne, całość pary zużywanej w zakładach wraca w postaci kondensatu z powrotem do kotłów służących do produkcji pary. Odzyskiwane są również opary z pomieszczeń pralni. Nadmieniamy, że wspomniany kondensat służy również do ogrzewania obiektów pralni.

Za pomocą tych wymienników zakład odzyskuje także ciepło ze spalin gazowych, a uzyskaną w ten sposób energię wykorzystuje zarówno do podgrzewania wody technologicznej i użytkowej, jak również do ogrzewania obiektu minimalizując w ten sposób ilość zużywanego paliwa gazowego.

Po wprowadzeniu powyżej opisanych rozwiązań znacząco podwyższono efektywność energetyczną zakładu. Stosunek kosztu zakupu paliwa gazowego do sprzedaży ogółem w naszej spółce wynosi za 2014 r. 6,49%. Wnioskodawca certyfikuje swą działalność.

Posiada następujące certyfikaty:

 1. Certyficate of Registration stanowiący ocenę systemu zarządzania środowiskowego dokonaną przez International Certyficiaton Registrar Ltd. potwierdzającą zgodność z wymaganiami normy ISO 14001: 2004 ważne do 1 lipca 2018 r.
 2. Certyfikat systemu zarządzania kontroli skażenia mikrobiologicznego nr ... zgodnie z normami technicznymi ISO 18000-6 oraz ISO 15693, spełnia wymagania normy PN-EN 14065: 2005 ważny do 16 czerwca 2017 r.
 3. Certyfikat zintegrowanego systemu zarządzania nr ... potwierdzający, że X sp. z o.o. spełnia normy techniczne ISO 18000-6 oraz ISO 15693 dla norm PN-EN ISO 9001: 2009 oraz PN-EN ISO 13485: 2005, ważne do 16 czerwca 2017 r.
 4. Certyfikat WE zapewnienia jakości produkcji do Dyrektywy 93/42/EWG dotyczące wyrobów medycznych nr ... udzielony po przeprowadzeniu audytu przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA ważny do dnia 27 sierpnia 2017 r.

Wnioskodawca w obydwu wspomnianych zakładach zatrudnia samodzielną dobrze wykwalifikowaną kadrą, która zapewnia sprawne i należyte funkcjonowanie obydwu zakładów.

Należy zauważyć, że wspomniane wcześniej zakłady pralnicze w B i A posiadają samodzielność organizacyjną i finansową, co powoduje, że nie istnieją żadne przeszkody, ażeby funkcjonowały jako niezależne przedsiębiorstwa. Każdy z nich realizuje swoje przedsięwzięcia finansowe i produkcyjne. W systemie księgowym wnioskodawcy nie ma żadnych problemów z wyodrębnieniem należności i zobowiązań przypadających na konkretny zakład.

W roku 2014 stosunek kosztów nabycia gazu do sprzedaży wynosił:

 1. w A 20%,
 2. w B 12%.

Wnioskodawca zawarł odrębne umowy na dostawę paliwa gazowego na poszczególne zakłady. Wystąpił również do dostawcy paliwa gazowego o dokonanie zmiany umów o treści wymagane przez art. 31b ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym.

Ponadto w piśmie z 5 stycznia 2016 r. Wnioskodawca wskazał:

 1. Urządzenia gazowe w oddziałach zostały przyjęte do użytkowania i wykazywane w ewidencji środków trwałych:
  1. Pralnia w B - przyjętej do dnia 31 grudnia 2009 r. oraz unowocześnione po rozbudowie pralni przy współudziale środków europejskich do dnia 31 grudnia 2011 r.,
  2. Pralnia w A - instalacje przyjęte do dnia 31 grudnia 2011 r., zmodernizowane do dnia 31 marca 2012 r.
  Tak więc wdrożony w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy system potwierdzony przez Certyficate of Registration stanowiący ocenę systemu zarządzania środowiskowego dokonany przez uprawnioną jednostkę International Certyfikaction Registrar Ltd. potwierdzający zgodność z wymaganiami normy ISO 14001: 2004 ważny do 01 lipca 2018 r. został wydany przy w pełni funkcjonujących sprawnych i efektywnych kotłowniach gazowych w obydwóch zakładach.
 2. W roku 2015 stosunek kosztów, nabycia gazu do sprzedaży wynosił:
  1. B 11,3%,
  2. A 15,3%,
  3. przedsiębiorstwo ogółem 6,3%.
 3. W dniu 14 października 2015 r. Wnioskodawca wystąpił pismem do firmy ... w ... w którym wniósł o zmianę umów dotyczących zakładów w A i B o treści wymagane przez art. 31b ust. 5 ustawy z dnia 06 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym. W dniu 5 stycznia 2016 r. Wnioskodawca ponownie wystąpił drogą e-mail z zapytaniem o pismo.

W piśmie z 11 stycznia 2015 r. Wnioskodawca poinformował, że sprzedawca ... przesłał Wnioskodawcy do podpisu nowe oświadczenia o przeznaczeniu paliwa gazowego do każdej umowy. Zmiana rozliczania nastąpi od kolejnego miesiąca po otrzymaniu podpisanych przez Wnioskodawcę nowych deklaracji. Zmiana w rozliczaniu umów nastąpi od miesiąca lutego 2016 r.

W związku z powyższym opisem zadano następujące pytanie:

Przyjmując, że w umowach z dostawcą paliwa gazowego znajdą się treści wymagane art. 31b ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym, czy:

 1. w opisanej wyżej sytuacji zakład pralniczy w B i w A stanowić będą zakłady energochłonne w rozumieniu art. 31b ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym...
 2. w X sp. z o.o. działający jako całość będzie stanowić zakład energochłonny w rozumieniu art. 31b ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym...,
 3. w przypadku pozytywnych odpowiedzi na poprzednie pytania można uznać, że w zakładach w A oraz B działających z osobna jak i X sp. z o.o. działający jako całość istnieje system służący do podwyższania efektywności energetycznej w rozumieniu art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym...,

w konsekwencji, w przypadku odpowiedzi pozytywnych na powyższe pytania można uznać, że po spełnieniu wymogu umieszczenia w umowie o dostawę paliwa gazowego wymaganej art. 31b ust. 5 ustawy o podatku akcyzowym treści X sp. z o.o. w ... będzie zwolniony z podatku akcyzowego na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym...

Zdaniem Wnioskodawcy, zakłady w B jak i w A są zakładami energochłonnymi w rozumieniu art. 31b ust. l pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym.

Wnioskodawca uważa, że X sp. z o.o. w ... jako całość stanowi zakład energochłonny w rozumieniu cytowanego przepisu.

Nadto Wnioskodawca twierdzi, że w wspomnianych wyżej zakładach jak i spółce naszej jako całości istnieje system służący do podwyższania efektywności energetycznej w rozumieniu cytowanego przepisu.

Należy zauważyć, że definicja zakładu energochłonnego ma charakter legalny i została wskazana w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym. W myśl tego przepisu zakładem energochłonnym wykorzystującym wyroby gazowe rozumie się podmiot, u którego udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalony procentowy udział. Zdanie drugie cytowanego przepisu reguluje, że zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, do realizacji określonych zadań gospodarczych, który mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Inaczej mówiąc, aby dany przedsiębiorca mógł zostać uznany za zakład energochłonny, muszą wystąpić następujące przesłanki:

 1. udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mnie niż 5% w roku poprzedzającym rok w odniesieniu do którego ustalany jest procentowy udział, oraz
 2. zakład energochłonny nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zdań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące zadania.

W odniesieniu do pkt a należy stwierdzić, że nasza spółka spełnia ten warunek w odniesieniu do obydwu zakładów pralniczych. Omawiany wskaźnik w zakładzie w A wynosi 20% zaś w B 12%.

Natomiast wskaźnik całej spółki wynosi 6,49%. Wskaźniki obliczane były na podstawie wartości usług i kosztów gazu za rok 2014.

Warto dodać, że zgodnie z jednolitym stanowiskiem organów skarbowych jeżeli Spółka nie produkuje towarów lecz świadczy jedynie usługi wartość produkcji sprzedanej będzie stanowiła wartość świadczonych przez spółkę usług.

Odnosząc się z kolei do warunku określonego w pkt b należy podnieść, że również w tym przypadku oba nasze zakłady spełniają warunki ustawowe. Oba zakłady zatrudniają pracowników własnych, którzy wykonują czynności związane z usługami pralniczymi świadczonymi przez spółkę oraz samodzielnie obsługują urządzenia składające się na system efektywności energetycznej (w tym przede wszystkim kotłownie parowe zapewniające produkcję niezbędnego ciepła. Zakłady te, jako wydzielone organizacyjnie jedynie, mają oczywiście wspólną obsługę księgową. Jesteśmy bowiem niepodzielną osobą prawną. Zakłady te samodzielnie zatrudniają personel, zaciągają zobowiązania. Same dbają o optymalizację kosztów. Właściwie, w jednej chwili mogłyby zostać wyodrębnione jako samodzielne byty prawne.

Reasumując, w ocenie Wnioskodawcy zarówno zakład w B jak i zakład w A oraz X sp. z o.o. jako całość powinny zostać uznane za zakłady energochłonne w rozumieniu art. 31b ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym i zwolnione z mocy ustawy z tego podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 752 ze zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe oznaczają wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Przez wyroby gazowe - w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy - rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00.

W poz. 28 załącznika nr 1 wymieniono pod kodem CN 2711 – gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe.

W świetle art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy, finalny nabywca gazowy to podmiot, który:

 1. nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub
 2. posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe

-niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym.

Na mocy art. 9c ust. 1 pkt 2 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu.

Obrót wyrobami gazowymi w ww. okolicznościach podlega zatem z zasady opodatkowaniu akcyzą.

Stosownie do art. 9c ust. 1 pkt 5 ustawy, w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest również użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:

 1. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia;
 2. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości;
 3. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

W przypadku wyrobów gazowych, zgodnie z art. 11b ust. 1 ustawy, obowiązek podatkowy powstaje z dniem:

 1. nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 2. wydania wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu, w przypadku ich sprzedaży na terytorium kraju;
 3. powstania długu celnego, w przypadku importu wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 4. użycia wyrobów gazowych przez podmioty w przypadkach, o których mowa w art. 9c ust. 1 pkt 4 lub 5.

W myśl art. 11b ust. 2 ustawy, jeżeli sprzedaż wyrobów gazowych jest potwierdzona fakturą lub innym dokumentem, z którego wynika zapłata należności za sprzedane przez podatnika wyroby gazowe, wydanie wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu jest związane z wystawieniem przez podatnika faktury lub tego dokumentu.

Podatnikiem akcyzy, zgodnie art. 13 ust. 1 pkt 13 ustawy, jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot będący finalnym nabywcą gazowym – w przypadku, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 5.

Zgodnie z art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

W przypadku sprzedaży wyrobów gazowych w ramach zwolnień, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 2-8, ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4, podmiotom, które użyją tych wyrobów do celów określonych w tych przepisach, warunkiem zwolnienia jest określenie w umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, że wyroby te będą użyte do tych celów (art. 31b ust. 5 ustawy).

Zasadą jest, że podmiotem korzystającym ze zwolnienia, w oparciu o przepis art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy, jest pośredniczący podmiot gazowy dokonujący sprzedaży wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu. Dla zastosowania ww. zwolnienia konieczne jest, oprócz wymogów zawartych w samym przepisie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy, spełnienie również warunku, o których mowa w art. 31b ust. 5 ustawy. W przypadku natomiast, gdy sprzedaż wyrobu gazowego została dokonana zgodnie ze wszystkimi warunkami uprawiającymi sprzedawcę do zastosowania zwolnienia z akcyzy, a wyroby gazowe zostały przez finalnego nabywcę gazowego zużyte do celów innych niż objęte zwolnieniem, podatnikiem akcyzy, zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 13 w zw. z art. 9 ust. 1 pkt 5 lit. c ustawy, będzie finalny nabywca gazowy.

Zatem, podmiot ubiegający się o prawo do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy, powinien posiadać umowę, o której mowa w art. 31b ust. 5 ustawy oraz spełniać kumulatywnie obie przesłanki wynikające z przepisu art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy, to jest:

 1. winien to być podmiot, który jest zakładem energochłonnym w rozumieniu definicji ustawowej zawartej w art. 31b ust. 10 ustawy oraz
 2. w tym zakładzie energochłonnym powinien być wprowadzony w życie co najmniej jeden z następujących systemów:
  1. system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub
  2. do podwyższenia efektywności energetycznej.

Zgodnie z art. 31b ust. 10 ustawy, przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe rozumie się podmiot, u którego udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział. Zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Stosownie do art. 31c ustawy, za system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 9 i art. 31b ust. 1 pkt 5, uznaje się:

 1. Europejski System Handlu Emisjami zgodny z ustawą z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz.U. poz. 1223) i przepisami wydanymi na podstawie art. 25 ust. 4 i art. 29 ust. 1 tej ustawy;
 2. system EMAS, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz.U. Nr 178, poz. 1060);
 3. uzyskiwanie i umarzanie świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 94, poz. 551, z późn. zm. <91> ), przez podmioty obowiązane na podstawie tej ustawy do uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia w zamian opłaty zastępczej;
 4. system zarządzania środowiskowego potwierdzony przez niezależną i uprawnioną w tym zakresie jednostkę akredytującą certyfikatem ISO 14001:2004;
 5. system zarządzania energią potwierdzony przez niezależną i uprawnioną w tym zakresie jednostkę akredytującą certyfikatem ISO 50001:2011.

W sprawie Wnioskodawca posiada dwa zakłady pralnicze w A i B, w których funkcjonują kotłownie gazowe z wykorzystaniem gazu ziemnego o kodzie CN 2711. U Wnioskodawcy został wprowadzony system potwierdzony przez Certyficate of Registration stanowiący ocenę systemu zarządzania środowiskowego dokonany przez uprawnioną jednostkę International Certyfikaction Registrar Ltd. potwierdzający zgodność z wymaganiami normy ISO 14001: 2004 ważny do 1 lipca 2018 r., który obejmuje instalacje gazowe w ww. zakładach pralniczych. Wnioskodawca wskazał, że w obydwóch zakładach zatrudnia samodzielną dobrze wykwalifikowaną kadrą, która zapewnia sprawne i należyte funkcjonowanie obydwu zakładów oraz posiadają samodzielność organizacyjną i finansową, nie istnieją żadne przeszkody, ażby funkcjonowały jako niezależne przedsiębiorstwa. Każdy z zakładów realizuje swoje przedsięwzięcia finansowe i produkcyjne. W systemie księgowym Wnioskodawcy nie ma żadnych problemów z wyodrębnieniem należności i zobowiązań przypadających na konkretny zakład. Za 2015 r. udział zakupów wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wyniósł dla zakładu w A 15,3%, w B 11,3% a w całym przedsiębiorstwie wskaźnik ten wyniósł 6,3%. Wnioskodawca ze sprzedawcą gazu ma podpisaną umowę z uwzględnieniem wymogów określonych w art. 31b ust. 5 ustawy.

Mając na uwadze opis sprawy zakład pralniczy w A i B spełniają wymogi dla zakładu energochłonnego, gdyż udział zakupów wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 5% oraz każdy z tych zakładów stanowi zorganizowaną część przedsiębiorstwa u Wnioskodawcy, tj. jest zespołem składników materialnych i niematerialnych, wyodrębnionych pod względem organizacyjnym i finansowym, które realizują określone zadania gospodarcze i mogłyby stanowić niezależne przedsiębiorstwa. Ponadto każdy z zakładów pralniczych posiada swoich pracowników i mają uprawnienia do zaciągania zobowiązań.

Zatem skoro dwa zakłady należące do Wnioskodawcy spełniają wymogi zakładu energochłonnego to w konsekwencji Wnioskodawca jest również zakładem energochłonnym.

U Wnioskodawcy został wprowadzony system potwierdzony przez Certyficate of Registration stanowiący ocenę systemu zarządzania środowiskowego dokonany przez uprawnioną jednostkę International Certyfikaction Registrar Ltd. potwierdzający zgodność z wymaganiami normy ISO 14001: 2004 ważny do 1 lipca 2018 r., który obejmuje instalacje gazowe w ww. zakładach pralniczych. Jest to system, o którym mowa w art. 31c pkt 4 ustawy, a więc system prowadzący do osiągania celów ochrony środowiskowej.

Zatem Wnioskodawca ma prawo do nabycia w ramach zwolnienia z akcyzy wyrobu gazowego wykorzystywanego do celów opałowych z tytułu posiadania statusu zakładu energochłonnego, który wykorzystuje wyroby gazowe i w którym został wprowadzony system prowadzący do osiągania celów ochrony środowiskowej. Ponadto w umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą wyrobu gazowego a Wnioskodawcą zostało określone, że wyroby te będą użyte do celów zwolnionych.

Tym samym Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z akcyzy dla wyrobu gazowego na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – t.j. Dz. U. z dnia 14 marca 2012 r., poz. 270). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy). Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach, Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.