0111-KDIB3-3.4013.38.2017.2.MS | Interpretacja indywidualna

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,
Zwolnienia z akcyzy:
wyrobów węglowych zużywanych przez Wnioskodawcę do celów opałowych,
wyrobów gazowych zużywanych przez Wnioskodawcę do celów opałowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 13 § 2a, art. 14b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 13 kwietnia 2017 r. (data wpływu 14 kwietnia 2017 r.), uzupełnionym pismem z 30 maja 2017 r. (data wpływu 31 maja 2017 r.), o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia z akcyzy:

 • wyrobów węglowych zużywanych przez Wnioskodawcę do celów opałowych - jest nieprawidłowe,
 • wyrobów gazowych zużywanych przez Wnioskodawcę do celów opałowych - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 14 kwietnia 2017 r. wpłynął do tut. organu ww. wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie zwolnienia z akcyzy wyrobów węglowych i wyrobów gazowych zużywanych przez Wnioskodawcę do celów opałowych.

Przedmiotowy wniosek został uzupełniony pismem z 30 maja 2017 r. (data wpływu 31 maja 2017 r.) będącym odpowiedzią na wezwanie tut. organu nr 0111-KDIB3-3.4013.38.2017.1.MS z 19 maja 2017 r.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe:

Wnioskodawca (przedsiębiorstwo komunalne spółka z o.o.) jest przedsiębiorstwem wielobranżowym, składającym się z następujących zakładów:

 • zakład energetyki cieplnej,
 • zakład wodociągów i kanalizacji,
 • zakład produkcyjno-handlowy,
 • zakład oczyszczania miasta.

Wnioskodawca jest zarejestrowany jako pośredniczący podmiot węglowy. Jedną z wyodrębnionych branż jest ciepłownictwo. Produkcją i dostawą ciepła dla mieszkańców zajmuje się wyodrębniony Zakład Energetyki Cieplnej (ZEC), posiadający koncesje na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła, który w myśl ustawy o podatku akcyzowym spełnia definicję zakładu energochłonnego. Zakład energetyki cieplnej eksploatuje 7 lokalnych kotłowni osiedlowych o łącznej mocy 14,32 MW, w tym:

 • 3 kotłownie węglowe opalane węglem kamiennym o łącznej mocy 9,01 MW,
 • 4 kotłownie gazowe, opalane gazem ziemnym wysokometanowym o łącznej mocy 5,31 MW.

Osiedlowe kotłownie produkują energię cieplną dla następujących odbiorców:

 • spółdzielnia mieszkaniowa lokatorsko-własnościowa (budynki wielorodzinne),
 • zarząd mienia komunalnego (budynki wielorodzinne),
 • zespół szkół z oddziałami integracyjnymi,
 • przedszkole nr 5,
 • parafia prawosławna,
 • obiekty usługowo-handlowe.

Zakład Energetyki Cieplnej wchodzący w struktury Wnioskodawcy jest zakładem energochłonnym, w którym zgodnie z ustawą udział zakupu wyrobów gazowych oraz węglowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 10%.

Wnioskodawca nie uczestniczy w europejskim systemie handlu emisjami (ETS). Natomiast podlega ustawie o efektywności energetycznej z uwagi na posiadanie ponad 5 MW mocy zamówionej przez odbiorców końcowych przyłączonych do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest zobowiązana do uzyskania tzw. „białych certyfikatów”, bądź dokonania opłaty zastępczej. Za 2016 r. Wnioskodawca za trzy kwartały wniósł opłatę zastępczą natomiast za czwarty kwartał zakupił i umorzył świadectwa efektywności energetycznej, tzw. „białe certyfikaty”.

W związku z planowaną na 2017 r. inwestycją polegającą na wymianie sieci ciepłowniczej na jednym z osiedli oraz budowy indywidualnych węzłów cieplnych w poszczególnych budynkach odbiorców Wnioskodawca planuje wystąpić do URE o uzyskanie z tego tytułu tzw. „białych certyfikatów”.

Wniosek został uzupełniony pismem z dnia 30 maja 2017 r.

Ad. 1. Kody dla opału zużywanego przez kotłownie węglowe i gazowe do produkcji energii cieplnej zgodnie z klasyfikacją w układzie odpowiadającym Nomenklaturze Scalonej (CN) zgodnej z rozporządzeniem (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.Urz. WE L 256 z 07.09.1987, str. 1, z późn. zm.: Dz.Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, t.2, str. 382, z późn.zm.) są następujące:

 • dla węgla kamiennego: kod CN 2701,
 • dla gazu ziemnego wysokometanowego E: kod CN 2711 21 00.

Ad. 2a. Na pytanie nr 2a tut. organu „Czy Zakład Energetyki Cieplnej jest zakładem energochłonnym o którym mowa w art. 31a ust. 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 743 ze zm.) wykorzystującym wyroby węglowe? Wskazać należy, że w myśl tego przepisu przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe rozumie się podmiot, u którego udział zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 10% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział. Jednocześnie Zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Proszę wskazać czy Zakład Energetyki Cieplnej spełnia łącznie powyższe warunki określone w art. 31a ust. 7 w stosunku do wyrobów węglowych.”, Wnioskodawca podał, że Zakład Energetyki Cieplnej spełnia warunki określone w art. 31a ust. 7 ustawy o podatku akcyzowym i jest zakładem energochłonnym, wykorzystującym wyroby węglowe.

Ad. 2b. Na pytanie nr 2b tut. organu „Czy Zakład Energetyki Cieplnej jest zakładem energochłonnym o którym mowa w art. 31b ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym wykorzystującym wyroby gazowe? Wskazać należy, że w myśl tego przepisu przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe rozumie się podmiot u którego udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział. Zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Proszę wskazać czy Zakład Energetyki Cieplnej spełnia łącznie warunki określone w art. 31b ust. 10 w stosunku do wyrobów gazowych.”, Wnioskodawca podał, że Zakład Energetyki Cieplnej spełnia warunki określone w art. 31b ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym i jest zakładem energochłonnym, wykorzystującym wyroby gazowe.

Ad. 3. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. jest dealerem P. Sp. z o.o. i ma podpisaną umowę na sprzedaż węgla. Posiada również status pośredniczącego podmiotu węglowego, o czym pisemnie powiadomiło właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Faktury z Polskiej Grupy Górniczej zawierają kod CN wyrobów węglowych, ich ilość w kilogramach oraz przeznaczenie jako: pośredniczącego podmiotu węglowego. Natomiast węgiel kamienny na potrzeby Zakładu Energetyki Cieplnej jest odrębnie rozliczany za pomocą wewnętrznych dokumentów RW, określających wszystkie wymagane ustawą dane, tj. pozycję CN wyrobów węglowych, ich ilość w kilogramach i ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy oraz potwierdzenie podpisem nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego - Zakład Energetyki Cieplnej.

Ad. 4. Zgodnie z treścią art. 31a ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym nabycie wyrobów węglowych jest potwierdzane podpisem przez finalnego nabywcę na dokumentach rozchodu wewnętrznego RW.

Ad. 5. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. posiada podpisane umowy kompleksowe dostarczania paliwa gazowego na poszczególne kotłownie z P. Sp. z o.o. Ponadto Spółka posiada również oświadczenia odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego, stanowiące załączniki do powyższych umów kompleksowych, zawierające zgodnie z art. 31b ust. 5 ustawy akcyzowej informacje dotyczące przeznaczenia paliwa gazowego, tj. celów określonych w art. 31b ust. l pkt 5.

Ad. 6. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o. wprowadziło w życie jeden z systemów prowadzących do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej, o których mowa w art. 31c pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym, poprzez uiszczenie opłaty zastępczej za rok 2013 w dniu 28 marca 2014 r. Za kolejne lata, tj. 2014, 2015 i trzy kwartały 2016 r. Spółka również uiszczała opłatę zastępczą, natomiast za IV kwartał 2016 r. zakupiła świadectwa efektywności energetycznej, tzw. „białe certyfikaty” i złożyła wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki o ich umorzenie.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

W świetle przedstawionych faktów Wnioskodawca prosi o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie:

Czy zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym Zakład Energetyki Cieplnej wchodzący w struktury Wnioskodawcy, odrębnie spełniający udział zakupu wyrobów węglowych i gazowych w wartości produkcji sprzedanej tylko na potrzeby tego zakładu, wynoszący powyżej 10% (zakład energochłonny) oraz podlegający ustawie o efektywności energetycznej, a przez to kupujący świadectwa efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty) lub uiszczający opłatę zastępczą będzie podlegał zwolnieniu z podatku akcyzowego na paliwo gazowe i węgiel kamienny?

Zdaniem Wnioskodawcy (ostateczne przestawionym w piśmie z 30 maja 2017 r.),

 1. Zakład Energetyki Cieplnej jest zakładem energochłonnym wykorzystującym wyroby węglowe. Zakład jest zobowiązany na podstawie ustawy o efektywności energetycznej do uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia w zamian opłaty zastępczej i wywiązuje się z tych zobowiązań przez zakup świadectw efektywności energetycznej i uiszczanie opłaty zastępczej dla paliwa węglowego - czym spełnia pkt 3 art. 31c ustawy o podatku akcyzowym, a tym samym art. 1 pkt 1 ppkt a ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym z dnia 21 października 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2005),
 2. Zakład Energetyki Cieplnej jest zakładem energochłonnym wykorzystującym wyroby gazowe. Zakład jest zobowiązany na podstawie ustawy o efektywności energetycznej do uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia w zamian opłaty zastępczej i wywiązuje się z tych zobowiązań przez zakup świadectw efektywności energetycznej i uiszczanie opłaty zastępczej dla paliwa gazowego- czym spełnia art. 31b ust. 1 pkt 5, a tym samym art. 31c pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym.
W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się:
 • w zakresie zwolnienia z akcyzy wyrobów węglowych zużywanych przez Wnioskodawcę do celów opałowych – za nieprawidłowe,
 • w zakresie zwolnienia z akcyzy wyrobów gazowych zużywanych przez Wnioskodawcę do celów opałowych - za prawidłowe.

Stosownie do art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 743 ze zm.), zwanej dalej ustawą, wyroby akcyzowe oznaczają wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Wyroby węglowe to wyroby energetyczne, określone w poz. 19-21 załącznika nr 1 do ustawy - art. 2 ust. 1 pkt 1a ustawy.

I tak w załączniku nr 1 do ustawy umieszczono w pozycji:

 1. 19 - ex 2701 Węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych.
 2. 20 - ex 2702 Węgiel brunatny (lignit), nawet aglomerowany, z wyłączeniem gagatu - jeżeli jest przeznaczony do celów opałowych.
 3. 21 - ex 2704 00 Koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu, nawet aglomerowany; węgiel retortowy - jeżeli są przeznaczone do celów opałowych.

Przez wyroby gazowe - w myśl art. 2 ust. 1 pkt 1b ustawy - rozumie się wyroby energetyczne o kodach CN 2705 00 00, 2711 11 00, 2711 21 00, 2711 29 00 i pozostałe paliwa opałowe, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 15 lit. b, z wyłączeniem wyrobów energetycznych o kodzie CN 2901 10 00.

W poz. 28 załącznika nr 1 wymieniono pod kodem CN 2711 – gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe.

Z objaśnień do załącznika nr 1 do ustawy o podatku akcyzowym wynika iż oznaczenie „ex” - dotyczy tylko danego wyrobu z danej pozycji lub kodu.

Przeznaczenie wyrobów węglowych oraz gazu ziemnego wysokometanowego do celów opałowych - jak wynika z cyt. powyżej poz. 19-21 i poz. 28 załącznika nr 1 do ustawy - pozwala je zaliczyć do wyrobów akcyzowych.

Stosownie zaś do art. 2 ust. 1 pkt 19a ustawy za finalnego nabywcę gazowego uznaje się podmiot, który:

 1. nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby gazowe, lub
 2. posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby gazowe

-niebędący pośredniczącym podmiotem gazowym.

Natomiast zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 23c ustawy za finalnego nabywcę węglowego uznaje się podmiot, który:

 1. nabywa na terytorium kraju, importuje lub nabywa wewnątrzwspólnotowo wyroby węglowe, lub
 2. posiada uzyskane w sposób inny niż w drodze nabycia wyroby węglowe

-niebędący pośredniczącym podmiotem węglowym.

Zgodnie z art. 9a ust. 1 ustawy w przypadku wyrobów węglowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. sprzedaż wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu;
 2. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego;
 3. import wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego;
 4. użycie wyrobów węglowych przez pośredniczący podmiot węglowy;
 5. użycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego:
  1. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31a ust. 1, do celów innych niż zwolnione na podstawie tego przepisu, przy czym za takie użycie uznaje się również naruszenie warunków, o których mowa w art. 31a ust. 3, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31a ust. 1,
  2. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
  3. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży wyrobów węglowych finalnemu nabywcy węglowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że podatek został zapłacony w należnej wysokości;
 6. użycie lub sprzedaż wyrobów węglowych uzyskanych w drodze czynu zabronionego pod groźbą kary;
 7. powstanie ubytków wyrobów węglowych.

W myśl ustępu 2 cytowanego artykułu za sprzedaż wyrobów węglowych uznaje się ich:

 1. sprzedaż, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2014 r. poz. 121);
 2. zamianę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
 3. wydanie w zamian za wierzytelności;
 4. wydanie w miejsce świadczenia pieniężnego;
 5. darowiznę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny;
 6. wydanie w zamian za dokonanie określonej czynności;
 7. przekazanie lub wykorzystanie na potrzeby reprezentacji albo reklamy;
 8. przekazanie przez podatnika na potrzeby osobiste podatnika, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, a także zatrudnionych przez niego pracowników oraz byłych pracowników;
 9. użycie na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej.

Zaś zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest:

 1. nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 2. sprzedaż wyrobów gazowych finalnemu nabywcy gazowemu;
 3. import wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego;
 4. użycie wyrobów gazowych przez pośredniczący podmiot gazowy;
 5. użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego:
  1. uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia,
  2. jeżeli nie można ustalić podmiotu, który dokonał sprzedaży tych wyrobów finalnemu nabywcy gazowemu, a w wyniku kontroli podatkowej, postępowania kontrolnego albo postępowania podatkowego nie ustalono, że akcyza została zapłacona w należnej wysokości,
  3. nabytych w ramach zwolnienia, o którym mowa w art. 31b ust. 1-4, do innych celów niż zwolnione na podstawie tych przepisów, przy czym za takie użycie uważa się również naruszenie warunku, o którym mowa w art. 31b ust. 5-7 lub 9, a także sprzedaż, eksport lub dostawę wewnątrzwspólnotową wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę gazowego zamiast użycia ich do celów, o których mowa w art. 31b ust. 1-4.

Za sprzedaż finalnemu nabywcy gazowemu wyrobów gazowych uznaje się czynności, o których mowa w art. 9a ust. 2 pkt 1-8 (art. 9c ust. 2 ustawy).

Podatnikiem akcyzy, zgodnie art. 13 ust. 1 pkt 11 i 13 ustawy, jest osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, która dokonuje czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą lub wobec której zaistniał stan faktyczny podlegający opodatkowaniu akcyzą, w tym podmiot będący:

 • finalnym nabywcą węglowym - w przypadku, o którym mowa w art. 9a ust. 1 pkt 5;
 • finalnym nabywcą gazowym - w przypadku, o którym mowa w art. 9c ust. 1 pkt 5.

Stosownie do art. 31a ust. 1 ustawy zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych:

 1. w procesie produkcji energii elektrycznej;
 2. w procesie produkcji wyrobów energetycznych;
 3. przez gospodarstwo domowe, organ administracji publicznej, jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podmiot systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985), żłobek i klub dziecięcy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2016 r. poz. 157), podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1638 i 1948), jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, o której mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930, 1583 i 1948), organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948);
 4. do przewozu towarów i pasażerów koleją;
 5. do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;
 6. w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie;
 7. w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej;
 8. przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe;
 9. przez podmiot gospodarczy, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Zgodnie z nowym brzemieniem art. 31a ust. 1 ustawy, który na podstawie ustawy z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2016 r. poz. 2005) wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r., zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych:

 1. w procesie produkcji energii elektrycznej;
 2. w procesie produkcji wyrobów energetycznych;
 3. przez gospodarstwo domowe, organ administracji publicznej, jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, podmiot systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954 i 1985), żłobek i klub dziecięcy, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r. poz. 157), podmiot leczniczy, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 i 1948), jednostkę organizacyjną pomocy społecznej, o której mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 930, 1583 i 1948), organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 i 1948);
 4. do przewozu towarów i pasażerów koleją;
 5. do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;
 6. w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb, oraz w leśnictwie;
 7. w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej;
 8. przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Zgodnie z art. 31b ust. 1 stawy zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych:

 1. do przewozu towarów i pasażerów koleją;
 2. do łącznego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej;
 3. w pracach rolniczych, ogrodniczych, w hodowli ryb oraz w leśnictwie;
 4. w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej;
 5. przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

W myśl art. 31a ust. 7 ustawy przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe rozumie się podmiot, u którego udział zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 10% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział. Zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Natomiast w myśl art. 31b ust. 10 przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe rozumie się podmiot, u którego udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział. Zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

Jednocześnie zgodnie z nowym brzemieniem art. 31c ustawy, który na podstawie ustawy z dnia 21 października 2016 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U z 2016 r. poz. 2005) wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r., za system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 8 i art. 31b ust. 1 pkt 5, uznaje się:

 1. Europejski System Handlu Emisjami zgodny z ustawą z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. poz. 1223 oraz z 2016 r. poz. 266, 542, 1579 i 1948) i przepisami wydanymi na podstawie art. 25 ust. 4 i art. 29 ust. 1 tej ustawy;
 2. system EMAS, o którym mowa w ustawie z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 1060);
 3. uzyskiwanie i umarzanie świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2167 i 2359 oraz z 2016 r. poz. 266 i 1250), przez podmioty obowiązane na podstawie tej ustawy do uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia w zamian opłaty zastępczej;
 4. system zarządzania środowiskowego potwierdzony przez niezależną i uprawnioną w tym zakresie jednostkę akredytującą certyfikatem ISO 14001:2004;
 5. system zarządzania energią potwierdzony przez niezależną i uprawnioną w tym zakresie jednostkę akredytującą certyfikatem ISO 50001:2011.

W tym miejscu tut. Organ pragnie zauważyć, że ustawa o efektywności energetycznej z 15 kwietnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 2167 z późn. zm.) przestała obowiązywać z dniem 30 września 2016 r. Zastąpiła ją ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 831), zwana dalej ustawą o efektywności energetycznej.

Zgodnie z art. 31a ust. 3 i 4 warunkiem zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, jest:

 1. w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu - wystawienie przez podmiot sprzedający wyroby węglowe dokumentu dostawy lub faktury, jeżeli określa ona pozycję CN wyrobów węglowych, ich ilość w kilogramach i ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy, oraz potwierdzenie podpisem nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego;
 2. w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego - udokumentowanie nabycia wewnątrzwspólnotowego fakturą wystawioną przez sprzedawcę wyrobów węglowych lub dokumentem dostawy potwierdzającym to nabycie i określającym przeznaczenie tych wyrobów;
 3. w przypadku importu wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego - udokumentowanie importu dokumentami wymaganymi przez przepisy prawa celnego.

Podpis potwierdzający nabycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, może zostać złożony:

 1. na dokumencie dostawy lub fakturze, o których mowa w ust. 3 pkt 1, lub
 2. w umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą wyrobów węglowych a finalnym nabywcą węglowym.

Zgodnie z art. 31b ust. 5 ustawy w przypadku sprzedaży wyrobów gazowych w ramach zwolnień, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 2-8, ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4, podmiotom, które użyją tych wyrobów do celów określonych w tych przepisach, warunkiem zwolnienia jest określenie w umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, że wyroby te będą użyte do tych celów.

Z okoliczności przedmiotowej sprawy wynika, że Wnioskodawca (przedsiębiorstwo komunalne spółka z o.o.) jest przedsiębiorstwem wielobranżowym, w którego skład wchodzi m.in. Zakład Energetyki Cieplnej.

Wnioskodawca jest zarejestrowany jako pośredniczący podmiot węglowy. Wyodrębniony w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy Zakład Energetyki Cieplnej (ZEC) zajmuje się produkcją i dostawą ciepła dla mieszkańców. Zakład energetyki cieplnej eksploatuje 7 lokalnych kotłowni osiedlowych o łącznej mocy 14,32 MW, w tym:

 • 3 kotłownie węglowe opalane węglem kamiennym (kod CN 2701) o łącznej mocy 9,01 MW,
 • 4 kotłownie gazowe, opalane gazem ziemnym wysokometanowym (kod CN 2711 21 00) o łącznej mocy 5,31 MW.

Wątpliwości Wnioskodawcy dotyczą ustalenia czy nabycie wyrobów węglowych i wyrobów gazowych zużywanych do celów opałowych, przez Zakład Energetyki Cieplnej wchodzący w skład struktury Wnioskodawcy, będzie podlegało wolnieniu z podatku akcyzowego.

Zgodnie z powołanym przepisem art. 31a ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku akcyzowym obowiązującym od 1 lipca 2017 r., zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby węglowe przeznaczone do celów opałowych przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Zatem podmiot ubiegający się o prawo do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 31a ust. 1 pkt 8 ustawy, powinien spełniać kumulatywnie obie przesłanki wynikające z ww. przepisu, to jest:

 1. winien to być podmiot, który jest zakładem energochłonnym w rozumieniu definicji ustawowej zawartej w art. 31a ust. 7 ustawy oraz
 2. w tym zakładzie energochłonnym powinien być wprowadzony w życie co najmniej jeden z następujących systemów:
  • system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub
  • do podwyższenia efektywności energetycznej.

Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca jest zakładem energochłonnym w rozumieniu art. 31a ust. 7 ustawy. Na pytanie nr 2a tut. organu „Czy Zakład Energetyki Cieplnej jest zakładem energochłonnym o którym mowa w art. 31a ust. 7 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 743 ze zm.) wykorzystującym wyroby węglowe?" Wskazać należy, że w myśl tego przepisu przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe rozumie się podmiot, u którego udział zakupu wyrobów węglowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 10% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział. Jednocześnie Zakład energochłonny wykorzystujący wyroby węglowe nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Proszę wskazać czy Zakład Energetyki Cieplnej spełnia łącznie powyższe warunki określone w art. 31a ust. 7 w stosunku do wyrobów węglowych.”, Wnioskodawca podał, że Zakład Energetyki Cieplnej spełnia warunki określone w art. 31a ust. 7 ustawy o podatku akcyzowym i jest zakładem energochłonnym, wykorzystującym wyroby węglowe.

Zatem spełniony zostanie pierwszy warunek opisany w art. 31a ust. 1 pkt 8 ustawy.

Należy zatem ustalić czy Wnioskodawca spełni drugi konieczny warunek, uprawniający do zwolnienia, to jest czy w Spółce został wprowadzony któryś z ww. w tym przepisie systemów.

Zgodnie z art. 31c pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym za system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 8 uznaje się uzyskiwanie i umarzanie świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 94, poz. 551, z późn. zm.), przez podmioty obowiązane na podstawie tej ustawy do uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia w zamian opłaty zastępczej.

Tym samym zwolnienie, o którym mowa w art. 31a ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku akcyzowym dotyczy podmiotów zobowiązanych do uzyskania i umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (zastąpionej przez ustawę z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej).

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem wielobranżowym.

Jedną z wyodrębnionych branż jest ciepłownictwo. Produkcją i dostawą ciepła dla mieszkańców zajmuje się wyodrębniony Zakład Energetyki Cieplnej (ZEC), posiadający koncesje na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła, który w myśl ustawy o podatku akcyzowym spełnia definicję zakładu energochłonnego. Zakład energetyki cieplnej eksploatuje 7 lokalnych kotłowni osiedlowych o łącznej mocy 14,32 MW.

Przedsiębiorstwa energetyczne, sprzedające ciepło odbiorcom końcowym, jeżeli łączna wielkość zamówionej mocy cieplnej przez tych odbiorców przekracza 5 MW w danym roku kalendarzowym, są zobowiązane ustawą o efektywności energetycznej do realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii wymienionego w art. 10 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r.

Wnioskodawca realizuje ten obowiązek poprzez uiszczenie opłaty zastępczej. Za rok 2013 w dniu 28 marca 2014 r. Za kolejne lata, tj. 2014, 2015 i trzy kwartały 2016 r. Spółka również uiszczała opłatę zastępczą, natomiast za IV kwartał 2016 r. zakupiła świadectwa efektywności energetycznej, tzw. „białe certyfikaty” i złożyła wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki o ich umorzenie.

Należy zatem uznać że również drugi warunek warunkujący zastosowanie zwolnienia dla wyrobów węglowych nabywanych przez Wnioskodawcę na potrzeby Zakładu Energetyki Cieplnej określony w art. 31a ust. 1 pkt 8 ustawy obowiązującym od 1 lipca 2017 r. w zostanie spełniony.

W tym miejscu wskazać należy, że dla zastosowania zwolnienia z akcyzy dla nabywanego przez Wnioskodawcę na potrzeby Zakładu Energetyki Cieplnej węgla koniecznym jest ponadto spełnienie warunków określonych w art. 31a ust. 3 i 4 ustawy, tj. w przypadku sprzedaży wyrobów węglowych na terytorium kraju finalnemu nabywcy węglowemu - wystawienie przez podmiot sprzedający wyroby węglowe dokumentu dostawy lub faktury, jeżeli określa ona pozycję CN wyrobów węglowych, ich ilość w kilogramach i ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy, oraz potwierdzenie podpisem nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego.

Przy czym podpis potwierdzający nabycie wyrobów węglowych przez finalnego nabywcę węglowego, o którym mowa w ust. 3 pkt 1, może zostać złożony:

 1. na dokumencie dostawy lub fakturze, o których mowa w ust. 3 pkt 1, lub
 2. w umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą wyrobów węglowych a finalnym nabywcą węglowym.

Z opisu sprawy wynika, że Wnioskodawca jest dealerem P. Sp. z o.o. z którym ma podpisaną umowę na sprzedaż węgla. Posiada również status pośredniczącego podmiotu węglowego, o czym pisemnie powiadomił właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Faktury z P. zawierają kod CN wyrobów węglowych, ich ilość w kilogramach oraz przeznaczenie jako: pośredniczącego podmiotu węglowego. Natomiast węgiel kamienny na potrzeby Zakładu Energetyki Cieplnej jest odrębnie rozliczany za pomocą wewnętrznych dokumentów RW, określających wszystkie wymagane ustawą dane, tj. pozycję CN wyrobów węglowych, ich ilość w kilogramach i ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy oraz potwierdzenie podpisem nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego - Zakład Energetyki Cieplnej. Zgodnie z treścią art. 31a ust. 4 ustawy o podatku akcyzowym nabycie wyrobów węglowych jest potwierdzane podpisem przez finalnego nabywcę na dokumentach rozchodu wewnętrznego RW.

Odnosząc się do powyższego wskazać należy, że w odniesieniu do zakupu węgla na potrzeby Zakładu Energetyki Cieplnej, wbrew twierdzeniom Wnioskodawcy, to nie Zakład jest finalnym nabywcą węglowym lecz Wnioskodawca. To Wnioskodawca nabywa przedmiotowy węgiel od P. Sp. z o.o., który następnie jest przekazywany dowodem wewnętrznym (RW) do Zakładu Energetyki Cieplnej będącego częścią przedsiębiorstwa Wnioskodawcy. Zatem w przedmiotowej sytuacji w odniesieniu do nabywanego węgla na potrzeby Zakładu Energetyki Cieplnej Wnioskodawca nie występuje jako pośredniczący podmiot węglowy lecz jako finalny nabywca węglowy.

W konsekwencji aby dostawa przedmiotowego węgla na rzecz Wnioskodawcy mogła korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 31a ust. 1 pkt 8 ustawy obowiązującego od 1 lipca 2017 r. faktury VAT dokumentujące to nabycie od P. Sp. z o.o. powinny określać pozycję CN wyrobów węglowych, ich ilość w kilogramach i ich przeznaczenie uprawniające do zwolnienia od akcyzy, oraz potwierdzenie podpisem nabycia tych wyrobów przez finalnego nabywcę węglowego.

Przy czym podpis potwierdzający nabycie wyrobów węglowych przez Wnioskodawcę, może zostać złożony:

 1. na dokumencie dostawy lub fakturze, lub
 2. w umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą wyrobów węglowych (Polską Grupą Górniczą Sp. z o.o.) a finalnym nabywcą węglowym (Wnioskodawcą).

W odniesieniu do nabywanego przez Wnioskodawcę węgla na potrzeby Zakładu Energetyki Cieplnej powyższe warunki nie zostaną spełnione (przedmiotowy węgiel Wnioskodawca nabywa jako podmiot pośredniczący a nie jako finalny nabywca w konsekwencji na fakturach brak wskazania przeznaczenia uprawniającego do zwolnienia. Przy czym potwierdzane przeznaczenia zakupionego węgla na dokumentach rozchodu wewnętrznego RW nie stanowi spełnienia warunku o którym mowa w art. 31a ust. 4 ustawy.

Należy zatem uznać, że Wnioskodawca mimo spełnienia warunków określonych w art. 31a ust. 7 i art. 31c ust. 3 ustawy nie będzie miał prawo do nabycia wyrobów węglowych - zużywanych do produkcji ciepła w Zakładzie Energetyki Cieplnej - zwolnionych w podatku akcyzowym – wobec braku spełnieniu warunków formalnych o których mowa w art. 31a ust. 3 i 4 ustawy.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za nieprawidłowe.

Odnosząc się z kolei do zwolnienia z podatku akcyzowego nabywanego przez Wnioskodawcę na potrzeby Zakładu Energetyki Cieplnej paliwa gazowego stwierdzić należy, że zgodnie z art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe, w którym wprowadzony został w życie system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub do podwyższenia efektywności energetycznej.

Zatem podmiot ubiegający się o prawo do skorzystania ze zwolnienia przewidzianego w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy, powinien spełniać kumulatywnie obie przesłanki wynikające z ww. przepisu, to jest:

 1. winien to być podmiot, który jest zakładem energochłonnym w rozumieniu definicji ustawowej zawartej w art. 31b ust. 10 ustawy oraz
 2. w tym zakładzie energochłonnym powinien być wprowadzony w życie co najmniej jeden z następujących systemów:
  • system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub
  • do podwyższenia efektywności energetycznej.

Jak wynika z opisu sprawy, Wnioskodawca jest zakładem energochłonnym w rozumieniu art. 31b ust. 10 ustawy. Na pytanie nr 2b tut. organu „Czy Zakład Energetyki Cieplnej jest zakładem energochłonnym o którym mowa w art. 31b ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym wykorzystującym wyroby gazowe? Wskazać należy, że w myśl tego przepisu przez zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe rozumie się podmiot u którego udział zakupu wyrobów gazowych w wartości produkcji sprzedanej wynosi nie mniej niż 5% w roku poprzedzającym rok, w odniesieniu do którego jest ustalany procentowy udział. Zakład energochłonny wykorzystujący wyroby gazowe nie może być mniejszy niż zorganizowana część przedsiębiorstwa rozumiana jako organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Proszę wskazać czy Zakład Energetyki Cieplnej spełnia łącznie warunki określone w art. 31b ust. 10 w stosunku do wyrobów gazowych.”, Wnioskodawca podał, że Zakład Energetyki Cieplnej spełnia warunki określone w art. 31b ust. 10 ustawy o podatku akcyzowym i jest zakładem energochłonnym, wykorzystującym wyroby gazowe.

Zatem spełnia pierwszy warunek opisany w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy.

Należy zatem ustalić czy Wnioskodawca spełni drugi konieczny warunek, uprawniający do zwolnienia, to jest czy w Spółce został wprowadzony któryś z ww. w tym przepisie systemów.

Zgodnie z art. 31c pkt 3 ustawy o podatku akcyzowym za system prowadzący do osiągania celów dotyczących ochrony środowiska lub podwyższenia efektywności energetycznej o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy uznaje się uzyskiwanie i umarzanie świadectw efektywności energetycznej, o których mowa w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 94, poz. 551, z późn. zm.), przez podmioty obowiązane na podstawie tej ustawy do uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia w zamian opłaty zastępczej.

Tym samym zwolnienie, o którym mowa w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku akcyzowym dotyczy podmiotów zobowiązanych do uzyskania i umorzenia świadectw efektywności energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej (zastąpionej przez ustawę z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej).

Z wniosku wynika, że Wnioskodawca jest przedsiębiorstwem wielobranżowym.

Jedną z wyodrębnionych branż jest ciepłownictwo. Produkcją i dostawą ciepła dla mieszkańców zajmuje się wyodrębniony Zakład Energetyki Cieplnej (ZEC), posiadający koncesje na wytwarzanie oraz przesyłanie i dystrybucję ciepła, który w myśl ustawy o podatku akcyzowym spełnia definicję zakładu energochłonnego. Zakład energetyki cieplnej eksploatuje 7 lokalnych kotłowni osiedlowych o łącznej mocy 14,32 MW.

Jak już stwierdzono przedsiębiorstwa energetyczne, sprzedające ciepło odbiorcom końcowym, jeżeli łączna wielkość zamówionej mocy cieplnej przez tych odbiorców przekracza 5 MW w danym roku kalendarzowym, są zobowiązane ustawą o efektywności energetycznej do realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii wymienionego w art. 10 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r.

Wnioskodawca realizuje ten obowiązek poprzez uiszczenie opłaty zastępczej. Za rok 2013 w dniu 28 marca 2014 r. Za kolejne lata, tj. 2014, 2015 i trzy kwartały 2016 r. Spółka również uiszczała opłatę zastępczą, natomiast za IV kwartał 2016 r. zakupiła świadectwa efektywności energetycznej, tzw. „białe certyfikaty” i złożyła wniosek do Urzędu Regulacji Energetyki o ich umorzenie.

Należy zatem uznać że również drugi warunek warunkujący zastosowanie zwolnienia dla wyrobów gazowych nabywanych przez Wnioskodawcę na potrzeby Zakładu Energetyki Cieplnej określony w art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy w zostanie spełniony.

W tym miejscu wskazać należy, że dla zastosowania zwolnienia z akcyzy dla nabywanego przez Wnioskodawcę na potrzeby Zakładu Energetyki Cieplnej gazu koniecznym jest ponadto spełnienie warunków określonych w art. 31b ust. 5 ustawy, tj. w przypadku sprzedaży wyrobów gazowych w ramach zwolnień, o których mowa w ust. 1, ust. 2 pkt 2-8, ust. 3 pkt 2 i 3 oraz ust. 4, podmiotom, które użyją tych wyrobów do celów określonych w tych przepisach, warunkiem zwolnienia jest określenie w umowie zawartej między sprzedawcą a nabywcą, że wyroby te będą użyte do tych celów.

W odniesieniu do nabywanego przez Wnioskodawcę gazu na potrzeby Zakładu Energetyki Cieplnej powyższy warunek zostanie spełniony. Wnioskodawca podał bowiem, że „posiada podpisane umowy kompleksowe dostarczania paliwa gazowego na poszczególne kotłownie z P. Sp. z o.o. Ponadto Spółka posiada również oświadczenia odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego, stanowiące załączniki do powyższych umów kompleksowych, zawierające zgodnie z art. 31b ust. 5 ustawy akcyzowej informacje dotyczące przeznaczenia paliwa gazowego, tj. celów określonych w art. 31b ust. l pkt 5”.

Zatem uznać należy, że w odniesieniu do nabywanego przez Wnioskodawcę gazu spełniony zostanie warunek określony w art. 31b ust. 5 ustawy.

Należy zatem uznać, że Wnioskodawca zgodnie z art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy będzie miał prawo do nabycia wyrobów gazowych - zużywanych do produkcji ciepła - zwolnionych w podatku akcyzowym - przy spełnieniu warunku formalnego o których mowa w art. 31b ust. 5.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w tym zakresie należało uznać za prawidłowe.

Jednocześnie zaznacza się, że zgodnie z art. 14b § 3 ustawy Ordynacja podatkowa, składający wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej obowiązany jest do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Organ podatkowy jest ściśle związany przedstawionym we wniosku stanem faktycznym (opisem zdarzenia przyszłego). Zainteresowany ponosi ryzyko związane z ewentualnym błędnym lub nieprecyzyjnym przedstawieniem we wniosku opisu stanu faktycznego (zdarzenia przyszłego). Interpretacja indywidualna wywołuje skutki prawnopodatkowe tylko wtedy, o ile rzeczywisty stan faktyczny (zdarzenie przyszłe) sprawy będącej przedmiotem interpretacji pokrywał się będzie ze stanem faktycznym (zdarzeniem przyszłym) podanym przez Wnioskodawcę w złożonym wniosku. W związku z powyższym, w przypadku zmiany któregokolwiek elementu przedstawionego we wniosku opisu sprawy, udzielona odpowiedź traci swą aktualność.

Zgodnie z art. 14na Ordynacji podatkowej przepisów art. 14k–14n nie stosuje się, jeżeli stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe będące przedmiotem interpretacji indywidualnej stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej:

 1. z zastosowaniem art. 119a;
 2. w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie, ul. Rakowicka 10, 31-511 Kraków w dwóch egzemplarzach (art. 47 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. z 2016 r., poz. 718, z późn. zm.) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie albo aktu, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 4a (art. 53 § 1 ww. ustawy).

Jednocześnie, zgodnie art. 57a ww. ustawy, skarga na pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego wydaną w indywidualnej sprawie, opinię zabezpieczającą i odmowę wydania opinii zabezpieczającej może być oparta wyłącznie na zarzucie naruszenia przepisów postępowania, dopuszczeniu się błędu wykładni lub niewłaściwej oceny co do zastosowania przepisu prawa materialnego. Sąd administracyjny jest związany zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną.

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy), na adres: Krajowa Informacja Skarbowa, ul. Teodora Sixta 17, 43-300 Bielsko-Biała.