Cel opałowy | Interpretacje podatkowe

Cel opałowy | Interpretacje podatkowe

Poniżej zaprezentowana została lista interpretacji podatkowych, dla których podstawowe wspólne zagadnienie to cel opałowy. Zestawienie zostało ograniczone do kilkunastu najnowszych dokumentów (wg daty publikacji w serwisie). Aby obejrzeć wszystkie dostępne interpretacje podatkowe dotyczące omawianego przedmiotu, najlepiej jest skorzystać z wyszukiwarki interpretacji podatkowych. Zachęcamy także do odwiedzenia strony zawierającej wszystkie najnowsze interpretacje podatkowe opublikowane w serwisie.

Zawsze aktualne interpretacje podatkowe

Subskrybuj kanał RSS bieżącego działu

Istota:
Zwolnienie wyrobu węglowego przeznaczonego do celu opałowego w procesie mineralogicznym.
Fragment:
Z powyższego przepisu wynika, iż aby zużywany koks korzystał ze zwolnienia z podatku akcyzowego musi być on przeznaczony do celów opałowych w procesach mineralogicznych. Ustawodawca nie definiuje w Ustawie, co należy rozumieć przez przeznaczenie wyrobów węglowych do celów opałowych. Należy zatem w pierwszej kolejności rozpatrzeć, jak winno się rozumieć „ cel opałowy ”. Spółka w pierwszej kolejności zwraca uwagę, iż zwrot „ zużycie w celach opałowych ” był rozpatrywany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) w sprawie C-240/01, gdzie orzeczono, że pomimo braku w przepisach wspólnotowych takiej definicji, państwa członkowskie nie mają prawa do formułowania własnych definicji, gdyż mogłoby to doprowadzić do rozbieżności pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi w definiowaniu celu opałowego, a to z kolei mogłoby sprzeciwić się zasadzie równości i uczciwości konkurencji. Jednocześnie TSUE w rozpatrywanym stanie faktycznym, dotyczącym wykorzystywania w celach opałowych stwierdził, iż zużycie w celach opałowych odnosi się do sytuacji, w których energia cieplna uzyskiwana w następstwie spalania olejów jest używana w celach grzewczych niezależnie od ostatecznego celu procesu ogrzewania. Ponadto TSUE w przytaczanym wyroku (...)
2016
27
kwi

Istota:
Prawo do nabycia w zwolnieniu z akcyzy wyrobu gazowego wykorzystywanego do celów opałowych z tytułu posiadania przez Wnioskodawcę statusu zakładu energochłonnego, który wykorzystuje wyroby gazowe i w którym został wprowadzony system prowadzący do osiąganie celów ochrony środowiskowej.
Fragment:
Zatem Wnioskodawca ma prawo do nabycia w ramach zwolnienia z akcyzy wyrobu gazowego wykorzystywanego do celów opałowych z tytułu posiadania statusu zakładu energochłonnego, który wykorzystuje wyroby gazowe i w którym został wprowadzony system prowadzący do osiągania celów ochrony środowiskowej. Ponadto w umowie zawartej pomiędzy sprzedawcą wyrobu gazowego a Wnioskodawcą zostało określone, że wyroby te będą użyte do celów zwolnionych. Tym samym Wnioskodawca będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z akcyzy dla wyrobu gazowego na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 5 ustawy. Zatem stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji. Interpretacja traci ważność w przypadku zmiany któregokolwiek z elementów przedstawionego zdarzenia przyszłego lub zmiany stanu prawnego. Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.
2016
24
mar

Istota:
Zwolnienie z opodatkowania podatkiem akcyzowym zużycia wyrobów energetycznych na cele opałowe
Fragment:
Stosownie do art. 86 ust.1 ustawy, do wyrobów energetycznych, w rozumieniu ustawy, zalicza się wyroby: objęte pozycjami CN od 1507 do 1518 00, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych; objęte pozycjami CN 2701, 2702 oraz od 2704 do 2715; objęte pozycjami CN 2901 i 2902; oznaczone kodem CN 2905 11 00, niebędące pochodzenia syntetycznego, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych; objęte pozycją CN 3403; objęte pozycją CN 3811; objęte pozycją CN 3817; oznaczone kodami CN 3824 90 91 i 3824 90 97, jeżeli są przeznaczone do celów opałowych lub napędowych; pozostałe wyroby, z wyłączeniem substancji stosowanych do znakowania i barwienia, o którym mowa w art. 90 ust. 1, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych - bez względu na kod CN; pozostałe wyroby będące węglowodorami, z wyłączeniem torfu, przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa opałowe lub jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych - bez względu na kod CN. Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy, paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w ust. 2, a zatem z wyłączeniem paliw silnikowych.
2015
10
gru

Istota:
W zakresie zwolnienia od akcyzy wyrobów gazowych przeznaczonych do celów opałowych w procesach metalurgicznych
Fragment:
I tak zgodnie z art. 31b ust. 1 pkt 4 Ustawy PA zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej. Ustawodawca nie definiuje w Ustawie PA, co należy rozumieć przez przeznaczenie wyrobów gazowych do celów opałowych; także pojęcie procesów metalurgicznych nie zostało w tejże ustawie zdefiniowane. Należy zatem w pierwszej kolejności rozpatrzeć, jak winno się rozumieć „ cel opałowy ”. Spółka w pierwszej kolejności zwraca uwagę, iż zwrot „ zużycie w celach opałowych ” był rozpatrywany przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) w sprawie C-240/01, gdzie orzeczono, że pomimo braku w przepisach wspólnotowych takiej definicji, państwa członkowskie nie mają prawa do formułowania własnych definicji, gdyż mogłoby to doprowadzić do rozbieżności pomiędzy poszczególnymi państwami członkowskimi w definiowaniu celu opałowego, a to z kolei mogłoby sprzeciwić się zasadzie równości i uczciwości konkurencji. Jednocześnie TSUE w rozpatrywanym stanie faktycznym, dotyczącym wykorzystywania w celach opałowych stwierdził, iż zużycie w celach opałowych odnosi się do sytuacji, w których energia cieplna uzyskiwana w następstwie spalania olejów jest używana w celach grzewczych niezależnie od ostatecznego celu procesu ogrzewania.
2015
10
cze

Istota:
Zwolnienia z opodatkowania gazu ziemnego wykorzystywanego w procesie metalurgicznym
Fragment:
Na podstawie art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy, zwalnia się od akcyzy czynności podlegające opodatkowaniu, których przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do celów opałowych w procesach mineralogicznych, elektrolitycznych i metalurgicznych oraz do redukcji chemicznej. Należy zauważyć, że przepisy ustawy o podatku akcyzowym nie definiują pojęcia „ procesy metalurgiczne ”, nie odwołują się także w powyższym zakresie wprost do innych aktów prawnych. Zasadnym jest jednak w tym zakresie odwołanie się do definicji sformułowanej w innych aktach prawnych, tj. do wyjaśnień zawartych w Polskiej Klasyfikacji Działalności według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 251, poz. 1885) czy też do kodów Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Powyższa Klasyfikacja PKD została opracowana na podstawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev 2, wprowadzonej rozporządzeniem (WE) Nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev 2 i zmieniającym rozporządzenie Rady (EWG) Nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (dziennik Urzędowy UE L 393/1 z dnia 30 grudnia 2006 r.). Zgodnie (...)
2015
20
maj

Istota:
Opodatkowanie gazu ziemnego stawką 0% zużywanego do wytworzenia energii cieplnej w procesie prania, suszenia i prasowania
Fragment:
W ustawie o podatku akcyzowym, jak i w przepisach wspólnotowych brak jest definicji ustawowej, która precyzowałaby sformułowanie „ do celów opałowych ”. Zgodnie zaś z „ Nowym słownikiem języka polskiego PWN ” (Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002): opał to „ materiał służący do opalania, to czym się pali ”, a opałowy to „ nadający się na opał, służący do opalania ”. W potocznym znaczeniu cel opałowy oznacza wytworzenie ciepła w określony sposób, tj. przez spalanie różnego rodzaju materiałów (stałych, ciekłych lub gazowych). Tylko zatem tak użyty materiał jest wykorzystywany na cele opałowe. Biorąc zatem pod uwagę powyższe definicje uznać należy, iż „ cel opałowy ” spełniony zostanie w każdym przypadku, gdy zużywany gaz służyć będzie otrzymywaniu energii cieplnej. Wykładnia literalna omawianych przepisów każe przyjąć, iż mamy tu do czynienia z procesem polegającym na spalaniu paliwa opałowego w celu wytworzenia energii cieplnej. Zużyciem gazu na cele opałowe będzie zatem zużycie go bezpośrednio w urządzeniu grzewczym, tj. urządzeniu bezpośrednio przetwarzającym energię uzyskaną w wyniku spalania paliwa opałowego na energię cieplną. Innymi słowy przez zużycie gazu na cele opałowe należy rozumieć takie jego zastosowanie, którego celem jest uzyskanie energii cieplnej w wyniku procesu spalania.
2015
10
maj

Istota:
Zwolnienie od akcyzy gazu ziemnego przeznaczonego do celów opalowych w procesach metalurgicznych
Fragment:
Zwalnia się zatem od akcyzy (przy zachowaniu wskazanych warunków) czynność podlegającą opodatkowaniu (tj. sprzedaż), której przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do określonych celów opałowych. W rozpatrywanym przypadku celem zwolnienia jest zużycie w procesach metalurgicznych. Skoro Wnioskodawca zużywa gaz do celów opałowych w procesach metalurgicznych to podlega on zwolnieniu z podatku akcyzowego. Tym samym zużycie przez Wnioskodawcę wyrobów gazowych nabytych z zastosowaniem zwolnienia do celów opałowych w procesach metalurgicznych nie będzie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy dotyczące pytania nr 1 jest prawidłowe. Odnośnie pytania nr 2 - słusznie zauważył Wnioskodawca - że do czasu zawarcia umowy, tj. do 30 czerwca 2014 r., Wnioskodawca ma prawo domagać się od dostawcy obniżenia ceny o podatek akcyzowy na podstawie złożonego mu oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów gazowych na cele związane ze zwolnieniem z akcyzy. Na podstawie złożonego oświadczenia - w którym Wnioskodawca wskazuje, że nabywane wyroby gazowe są przeznaczone do celów opałowych w procesach metalurgicznych czyli do celów objętych zwolnieniem z akcyzy w oparciu o art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy - podmiot dokonujący sprzedaży tych wyrobów, będzie uprawniony do zastosowania zwolnienia z akcyzy.
2014
20
lis

Istota:
Zwolnienie od akcyzy gazu ziemnego przeznaczonego do celów opalowych w procesach metalurgicznych
Fragment:
Zwalnia się zatem od akcyzy (przy zachowaniu wskazanych warunków) czynność podlegającą opodatkowaniu (tj. sprzedaż), której przedmiotem są wyroby gazowe przeznaczone do określonych celów opałowych. W rozpatrywanym przypadku celem zwolnienia jest zużycie w procesach metalurgicznych. Skoro Wnioskodawca zużywa gaz do celów opałowych w procesach metalurgicznych to podlega on zwolnieniu z podatku akcyzowego. Tym samym zużycie przez Wnioskodawcę wyrobów gazowych nabytych z zastosowaniem zwolnienia do celów opałowych w procesach metalurgicznych nie będzie skutkowało powstaniem obowiązku podatkowego w podatku akcyzowym. Tym samym stanowisko Wnioskodawcy dotyczące pytania nr 1 jest prawidłowe. Odnośnie pytania nr 2 - słusznie zauważył Wnioskodawca - że do czasu zawarcia umowy, tj. do 30 czerwca 2014 r., Wnioskodawca ma prawo domagać się od dostawcy obniżenia ceny o podatek akcyzowy na podstawie złożonego mu oświadczenia o przeznaczeniu wyrobów gazowych na cele związane ze zwolnieniem z akcyzy. Na podstawie złożonego oświadczenia - w którym Wnioskodawca wskazuje, że nabywane wyroby gazowe są przeznaczone do celów opałowych w procesach metalurgicznych czyli do celów objętych zwolnieniem z akcyzy w oparciu o art. 31b ust. 1 pkt 4 ustawy - podmiot dokonujący sprzedaży tych wyrobów, będzie uprawniony do zastosowania zwolnienia z akcyzy.
2014
20
lis

Istota:
Obowiązek rejestracyjny w związku ze zużyciem biogazu na cele opałowe
Fragment:
Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działający w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko – przedstawione we wniosku z 29 listopada 2013 r. (data wpływu 5 grudnia 2013 r.) o wydanie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku rejestracyjnego w związku ze zużyciem biogazu na cele opałowe – jest prawidłowe . UZASADNIENIE W dniu 5 grudnia 2013 r. został złożony ww. wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku akcyzowego w zakresie obowiązku rejestracyjnego w związku ze zużyciem biogazu na cele opałowe. We wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny. Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. jest właścicielem oczyszczalni ścieków zmodernizowanej w 2012 roku, w której powstają osady ściekowe, które są produktem ubocznym procesu odprowadzania ścieków. Jednym ze sposobów przeróbki w tak zwany osad ustabilizowany jest proces fermentacji metanowej. W trakcie tego procesu powstaje paliwo gazowe - biogaz (ok 61% CH4). Wyprodukowany biogaz spalany jest w kotłach gazowych w celu podtrzymania temperatury fermentacji osadów ściekowych dla wytworzenia biogazu (ok 40-60%), część wykorzystywana jest do ogrzewania pomieszczeń i ciepłej wody użytkowej (właściwe cele opałowe), natomiast ewentualna nadwyżka wyprodukowanego biogazu spalana jest w pochodni. Wyprodukowana w ten sposób energia cieplna przeznaczona jest wyłącznie na potrzeby własne oczyszczalni ścieków. Projekt modernizacji oczyszczalni przewidywał jedynie zainstalowanie pomiaru wyprodukowanego biogazu.
2014
6
kwi

Istota:
Opodatkowanie biogazu używanego do celów opałowych
Fragment:
W związku z powyższym zadano następujące pytanie: Czy Spółka, która pozyskuje z biogazu energię cieplną oraz używa ją na cele opałowe ma obowiązek uiszczania podatku od biogazu zużytego czy wyprodukowanego... Zdaniem Wnioskodawcy, zgodnie z art. 9c ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 września 2013 roku o zmianie ustawy o podatku akcyzowym w przypadku wyrobów gazowych przedmiotem opodatkowania akcyzą jest użycie wyrobów gazowych przez finalnego nabywcę uzyskanych w sposób inny niż w drodze nabycia. Natomiast art. 86 ust. 3 mówi, iż paliwami opałowymi w rozumieniu ustawy są wyroby energetyczne przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane do celów opałowych. W związku z tym Spółka uważa, iż podatkiem należnym jest podatek za zużycie biogazu na cele opałowe. W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe. Stosownie do art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (t.j. Dz.U. z 2011r. Nr 108, poz. 626 ze zm.) wyroby akcyzowe oznaczają - wyroby energetyczne, energię elektryczną, napoje alkoholowe wyroby tytoniowe oraz susz tytoniowy, określone w załączniku nr 1 do ustawy. W poz. 28 ww. załącznika pod kodem CN 2711 wymieniono gaz ziemny (mokry) i pozostałe węglowodory gazowe.
2014
6
kwi
© 2011-2017 Interpretacje.org
Lokalizacja: Wyszukiwarka > Cel opałowy
StrukturaWybrane zagadnieniaSerwis
Działy przedmiotowe
Komentarze podatkowe
Najnowsze interpretacje
Aport
Gmina
Koszty uzyskania przychodów
Najem
Nieruchomości
Obowiązek podatkowy
Odszkodowania
Pracownik
Prawo do odliczenia
Projekt
Przedsiębiorstwa
Przychód
Różnice kursowe
Sprzedaż
Stawki podatku
Świadczenie usług
Udział
Zwolnienia przedmiotowe
Aktualności
Informacje o serwisie
Kanały RSS
Reklama w serwisie
Serwis zawiera interpretacje podatkowe publikowane przez Ministerstwo Finansów, na które składają się: interpretacje indywidualne oraz interpretacje ogólne wydane na podstawie art. 14a oraz art. 14b ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), jak również informacje o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego (interpretacje podatkowe wydane na podstawie przepisów obowiązujących przed 1 lipca 2007 r.), a także wybrane orzeczenia dotyczące problematyki podatkowej.